Wethouder Unema: Kostelijk idee Sloten wil struktuurschets Feest van de Kleinschalig speelgoedprojekt na moeilijke tijd officieel gestart snekerWkoerizr Skütsjesiler ter verbetering woonmilieu HM I Gaasterland teleurgesteld over behandeling herindeling door G. S M ■II (1) PUZZEL mee en help Jongens- en Meisjesstad I m. M IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van 'J i ISi ■1 y sbp 'O Twee Snekers met te veel drank achter het stuur liSH Sneker M. Sterk redt twee mensen van verdrinkingsdood Vrijdagmorgen zijn bij Deersum twee mensen van de verdrinkingsdood gered. Door het snelle ingrijpen van de 32-jarige M. Sterk, chauffeur van reisbureau Sijper- sma uit Sneek, konden een 39-jarige auto mobilist. J.B. uit Franeker en diens passa gier J.W. (18) uit Marssum, uit hun auto worden bevrijd, nadat deze na een slip ondersteboven in de bermsloot van de binnenweg Franeker-Deersum terecht was gekomen. r PvdA-Wymbritseradeel wil meer stopplaatsen öp lijn Leeuwarden- Stavoren Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. (Vervolg zie pagina 3) Wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt heeft donderdagmiddag in „De Espel’’ in Sneek de officiële aanzet gegeven tot het kleinschalig Speelgoedprojekt. Om een idee te krijgen wat er zoal gemaakt zal worden werd een kleine tentoonstelling gehouden. In de herfst van ’78 is een groep enthousiaste mensen uit het projekt „Mensen zonder Werk” begonnen met het maken van houten speelgoed uit afvalhout. Van dit afvalmateriaai werden houten auto’s, beesten en puzzels gemaakt. Al werkende bleek er bij partikulieren en instellingen belangstelling voor deze produkten te zijn. Daar tegenover stond echter de terugloop van mensen in de werkgroep. Dit had naast het vrijblijvende karakter van de aktiviteiten ook te maken met de omstandigheden waaronder gewerkt werd. Zo ontbrak een zelfstandige ruimte, deskundigheid, onvoldoende toegerust gereedschap en materialen. Kortom, er was een te smalle basis om op de ingeslagen weg door te gaan, men zat op dood spoor. en de (Vervolg zie pagina 3) „De stad Sloten is er zich van bewust, dat - mede gelet op het historische karakter van de stad - aan het fysieke milieu binnen de gemeentegrenzen ruime aandacht besteed moet worden. Om zicht te krijgen op de totale problematiek van het „woongebied” is aan de stedebouwkundig advi seur opdracht gegeven om een struktuurschets voor Sloten te ontwik kelen. De struktuurschets zal worden gevolgd door een reeds in voorbereiding zijnd bestemmingsplan naar aanleiding van de aanwijzing van de stad tot beschermd stadsgezicht”. Dit schrijven burgemeester en wethouders van Sloten in een voorstel aan de raad. Er wordt bijgezegd, dat de financiële positie van de gemeente niet zö is, dat zonder steun niet tot een volledige voorbereiding en uitvoering van de plannen kan worden overgegaan. yyyO-:'yfy Kostelijk idee Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Ekstra moeilijk (Vervolg zie pagina 3) Het was wel te voorzien dat na de behandeling van de ontwerpregeling en toelichting van de gemeentelijke herindeling door Provinciale Staten verschillende gemeenten teleurgesteld zouden zijn. Gaasterland is een van die gemeenten. B en w zeggen in een voorstel dat de konklusie na de statenzitting is dat van de ontwerpregeling van 1977 voor Gaasterland niet zoveel meer is overgebleven. Warns en Tjerkgaast zouden het slachtoffer zijn geworden van het pingpongspel. (Warns en Tjerkgaast komen niet bij de nieuwe gemeente Gaasterland en de stad Sloten, daarentegen wel Elahuizen, Oudega, Hemelum en het stukje straatweg). Van de zitting van Provinciale Staten heeft men een weinig positieve indruk overgehouden. Uit de stemmingen bij de moties bleek duidelijk dat hier een politiek spel is gespeeld, aldus b en w. te 7 te# - I SNEEKER NIEUWSBLAD J L- ■t MAANDAG 4 FEBRUARI 1980 135ste JAARGANG No. 10 Abusievelijk vermeldden wij in onze krant van afgelopen donderdag Jat de oplossin gen van de kruiswoordpuzzels, waarmee we vorige week gestart zijn, gestuurd moesten worden naar Sneeker Nieuws blad, Singel 17 öf Postbus 11. De PIT maakte ons er op attent dat de briefkaar- Heropen de destijds gesloten stations Jel- lum-Boksum, Ijlst en Oudega-W en open een nieuw station in Scharnegoutum. Deze dienst is eventueel in de vorm van een tramlijn uit te voeren. Deze suggestie doet de PvdA-afdeling Wymbritseradeel aan de hand van de mi nister van verkeer en waterstaat, de heer D. Tuynman. In een toelichting op het voor stel zegt het bestuur, dat de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren al jaren ter diskussie staat en dat men daarbij steeds wordt gekonfronteerd met berichten omtrent op heffing of vermindering van de dienstver lening op deze lijn. „We doen u hierbij een suggestie aan de hand, die de rentabiliteit belangrijk kan verbeteren, terwijl tegelijkertijd hierdoor de dienstverlening aan het publiek verbe terd wordt. Ook kan hierdoor een bijdrage aan de energiebesparing worden geleverd." met het maken van speelgoed door te kunnen gaan. De gedachten gingen uit naar een werkplaats voor houten speelgoed, waar mensen zonder werk op niet-kom- merciële wijze bezig kunnen zijn met het maken van speelgoed. Er kwam een initia tiefgroep tot stand die de plannen uitwerk te. In december ging het kollege van b en w akkoord met de opzet van het projekt en werd ook de aanstelling voor een jaar van twee mensen in de werkplaats vrijgegeven. Els Heidenis en Cor Huisman namen de leiding op zich. In december nog werd begonnen met het daadwerkelijk opzetten van de speelgoedwerkplaats en het ont wikkelen van houten speelgoedmodellen. Een belangrijk punt is echter nog steeds onzeker, namelijk een zelfstandige huis vesting voor de werkplaats. keling en ontspanning. Speelgoed is zowel voor de gebruiker als de maker een zinvolle tijdsbesteding. Jammer genoeg doen nog niet zoveel mensen aan dit projekt mee als we zouden willen. De mogelijkheden daar toe hebben we nog niet aldus de wet houder. ■««BX BB OaUTUBB ten uitsluitend dienen te worden verstuurd naar Postbus 11. 8600 AA te Sneek. Een kleine wijziging derhalve maar wel één van enige importantie. Dus: uw inzendin gen uitsluitend en alleen naar Sneeker Nieuwsblad. Postbus 11, Sneek. Cor Huisman (met baard) liet mevrouw W. Unema-Ehlhardt zien wat er zoal gemaakt I is door de werkgroep. „Een dankbare zaak", y noemde de wethouder het werk van de ini tiatiefgroep. Ook burgemeester B. van I Haersma Buma had zich onder de aanwezi- gen geschaard. I zen hebben laten varen. Dat men zich zuiver heeft laten leiden door een aantal akties en meningen van de bevolking wordt afgekeurd. Over de reakties van de bevol king van Tjerkgaast bestaan twijfels, vooral na gesprekken in de wandelgangen bij de statenzitting^ B en w vinden dat de raad duidelijk naar voren moet brengen dat men niet ge lukkig is met het grensbeloop van de nieuwe gemeente Gaasterland en de stad Sloten. Het kollege vindt het een onaanvaardbare zaak dat de grondge dachte van de natuurlijke grenzen zon der meer door een „politiek gerommel" van Provinciale Staten is verlaten. Wanneer de heer Sterk niet in aktie was gekomen waren beide mannen zeker ver dronken, vooral omdat ze ondersteboven hingen en niet uit hun veiligheidsgordels konden komen. Direkt na de aktie kwam het drietal in het dichtstbijgelegen chauf- feurscafé weer wat op verhaal. De auto werd helemaal vernield. Vrijdagavond en zaterdagavond - twee maal Skütsjesilersfeest in het Amicitia Theater in Sneek, tweemaal het leutige Friese toneelstuk „Reboelje op Risping- state” en tweemaal een „volle bak" zodat de Kommissie Skütsjesilen Sneek alleen positieve reakties binnenkreeg en dus te rug kon zien op een schot in de roos bij de grote familie van de skütsjesilers, die be halve van hard werken ook van een feestje op zijn tijd blijkt te houden. Voor het toneelwerk in de grote zaal had de Sneker Kommissie een beroep gedaan op de Drachtster toneelvereniging „Meiinoar len”, die voor de mensen uit Sneek en omgeving het kluchtige stuk .iReboelje op Rispingstate” op het repertoir had geno men. Het is een verhaal van Binze Westra. dat uit drie bedrijven bestaat. De geschie denis speelde zich af op „Rispingstate” een boerderij waar de familie van boer Jan Kuper bijeen is om de erfenis te verdelen nadat boer Jan het moede hoofd in de schoot heeft gelegd. Nu wist de overledene, dat zijn familie nogal tuk was op een deel van zijn nalatenschap. Eerst had hij de Begin vorig jaar is in de werkgroep Mensen zonder Werk over de problemen gepraat. Er werd gezocht naar mogelijkheden om Blaas- en bloedproef en de auto achterlaten - dat was. althans voorlopig - de „korrektie" die de Sneker automobilisten J.W. (20 jaar) en J.D. (27 jaar) van de gemeentepolitie in Sneek kregen toegemeten toen ze in de nacht van vrijdag op zaterdag werden aan gehouden omdat vermoed werd, dat ze na het gebruik van te veel alkohol achter het stuur waren gaan zitten. Verder werd een zekere G.K. uit Sneek aangehouden. Dat gebeurde in dezelfde nacht nadat K. in een door alkohol geïnspi reerde „moedige" bui een etalageruit van één bij twee meter had ingeslagen van het Friese Schathuis aan het Schaapmarkt- plein. De heer Sterk, die als een van de eersten ter plaatse was, bedacht zich geen moment; hij trok z’n jas uit en ging te water. Er stonden al wel een vijftal mensen waarvan één nog probeerde met een steen de ruit in te gooien, maar dat lukte niet. De twee mannen konden niet via de portie ren bevrijd worden. De heer Sterk vond echter de oplossing in het kapottrappen van het achterraam. De jongste inzittende kon via deze weg uit de auto komen. Door het raampje van de deur aan de bestuur- derskant kapot te schoppen kon ook de bestuurder van de wagen uit zijn benarde positie worden gehaald. Mevrouw Unema zei toe dat de gemeen te zal blijven zoeken naar een geschikte ruimte. Nu wordt de zolder van De Espel als werkplaats gebruikt. „Het is niet gemakkelijk om iets nieuws van de grond te krijgen", aldus de wethouder. De initiatiefgroep heeft alle klippen moeten omzeilen van de sociale wetge ving die allerlei bepalingen en voor schriften kent ter bescherming van mensen en beroepen. Dit om niet de uitkering van de werkloze vrijwilligers die aan het projekt deelnemen in gevaar te laten lopen. Ook het krijgen van subsidie is niet gemakkelijk geweest. Maar nu is alles rond en gaat de groep enthousiast verder. Het speelgoedprojekt is opgezet voor langdurig werklozen voor wie de kans om binnen korte tijd weer aan de slag te komen erg klein is. Met de werkplaats hoopt men de (sociale) gevolgen van het uitblijven van „werkkontakten" op te vangen. De werk plaats biedt werk-, leer- en vormingsmoge lijkheden. Naast het maken van houten speelgoed wordt ook aandacht besteed aan houtbewerkingstechnieken en het met el kaar bespreken van zaken die met „werk en/of werkloosheid te maken hebben. Er is veel vraag naar houten speelgoed. Het bedrijfsleven voorziet om kommerciéle re denen hier niet in. Het gaat om een klein schalige produktie. waarbij wordt uitge gaan van wensen van kinderen waarvoor ze bestemd zijn. Er zal vooral zorg besteed worden aan het ontwikkelen van aangepast speelgoed voor gehandikapte kinderen. Hiervoor zullen de nodige kontakten wor den onderhouden met spel-o-theken. kin-' dertehuizen e.d. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de zin van de beschikking „gel delijke steun voor verbetering van de woon omgeving" moet de raad echter eerst een daartoe strekkend plan vaststellen. Voor gesteld wordt om in de raadsvergadering van dinsdag 5 februari „te besluiten tot het verklaren dat een plangebied wordt aange wezen zoals dat nader op een kaart is aangegeven" „Een kostelijk idee”, zei de wethouder over het besluit van de werkgroep juist speelgoed te maken. „Alle levende wezens hebben altijd gespeeld. Het is een ontwik- - 5 V, 2 De Staten zouden het zich nu ekstra moeilijk hebben gemaakt door aan ver- v Als voorbeeld wordt de motie van D 66 gegeven, waarin werd gesteld dat Heme lum naar de nieuwe gemeente Nijefurd zou moeten gaan. „Deze nauwelijks berede neerde motie kreeg toch nog 20 stemmen, verdeeld over alle frakties. Geen der frak- ties durfde een duidelijke beleidslijn aan te geven. Ook werd duidelijk de indruk gevestigd dat de statenleden eigenlijk niet meer wisten waarover men stemde”, aldus b en w. Het niet overhevelen van de straatweg van Gaasterland naar Wymbritseradeel vindt het kollege ook een vreemde zaak. „Gede puteerden hebben hiermee het idee gewekt dat ze niet wisten over welk stuk grond men stemde, want dit stuk grondgebied is vrijwel niet door Gaasterland te bereiken", aldus b en w. Ook vindt het kollege het spijtig en eigen lijk onaanvaardbaar dat Provinciale Staten de grondgedachte van de natuurlijke gren- X.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1