Zelfwerkzaamheid in Imsum Handelwijze Provinciale Staten voor Gaasterland teleurstellend Handboek voor milieu-edukatie voor basis- en kleuterscholen Burgemeesterswoning Sloten is niet te huur voor postkommandant Bouwsma onderstreepte noodzaak IJLST snekerWkoerier I ■H OF Landustrie bouwde stukje kotter m - gehonoreerd met rolschaatsbaan en Uniek initiatief Milieuraad Sneek 4 BS Veulen voor merrie Prospenna wil* |k 'v ZWw Officieel Orgaan de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL van io ft ^7. 7 7 Raad Gaasterland r ^11 TT S '-Ï i W lil o f f Sommigen hebben het „van nature”, anderen leren het nooit om wat respekt voor het milieu op te brengen, maar iedereen kan men milieubesef bijbrengen - liefst op jeugdige leeftijd. Is dat besef eenmaal behoorlijk aan gekweekt, dan zal zo iemand nooit helemaal onverschillig staan tegenover wat er leeft en groeit om hem heen en een heleboel andere aspekten van het veelomvattende begrip milieu. Aan het stimuleren gaat de Milieuraad Sneek nu daadwerkelijk iets doen. Aan de lagere scholen en de kleuter scholen zal een „Milieu-educatie map" worden verstrekt. Het eerste eksemplaar ervan wordt vanmiddag overhandigd aan de inspekteur van het lagere onderwijs, de heer J. Unema. Het zal ook de eerste keer zijn, dat de inspekteur een dergelijk initiatief van een Milieuraad ontvangt. Het idee, deze aanzet, is enig in Friesland. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. ■I Energiebesparing Getuigen van aanrijding op Dr. Boumaweg gevraagd lp® (Vervolg zie pagina 5) O MW» (Vervolg zie pagina 5) Hei Sneaker Nieuwsblad is een en de kW' I De Gaasterlandse gemeenteraad maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop de gemeentelijke herindeling door Provinciale Staten is benaderd. Unaniem verweet de vroedschap dinsdagavond in de gemeenteraadsver gadering de Staten van onzorgvuldig handelen. Burgemeester H. Sixma baron van Heemstra vond het een zeer ernstige zaak. „Ik begin intussen ongerust te worden. Er is gewoon niet gereageerd op de voorstellen”. De heer S. Haarsma (FNP) wilde zelfs een motie over deze gang van zaken indienen, maar besloten werd het protest te laten klinken doormiddel van een brief aan minister H. Wiegel van binnenlandse zaken, de vaste Tweede Kamerkommissie van binnenlandse zaken en Gedeputeerde Staten. (Vervolg zie pagina 5) Ondanks dat in een vorige raadsvergadering van Sloten het voorstel van de heer J. Bouwsma (PvdA) en burgemeester F. Faber, om de ambtswoning van de voormalige burgemeester aan de (politie) postkommandant te verhuren, door de andere raadsleden werd verworpen, heeft de heer Bouwsma dit toch nog weer eens aangeroerd. Destijds werd vastgesteld dat eventueel de nieuwe ambtenaar van de sekretarie de woning zou kunnen huren en anders in ieder geval de voorkeur uit ging naar verhuur aan eigen inwoners. De heer Bouwsma en de burgemeester vonden het destijds geen goede zaak dat de postkommandant dagelijks van Heeg naar Sloten moest rijden. „Dat kan wel tijdelijk maar niet voor twee jaar”, aldus de heer Bouwsma. „Je hebt dan de kans dat de man bijvoorbeeld in Balk gaat wonen en dan zijn we hem mooi kwijt”. Voor het krijgen van een postkom mandant heeft Sloten gevochten. De heer Bouwsma vond het dan niet juist dat de raad de kans om de man dicht bij huis te krijgen het varen. gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 1 1 "f- SNEEKER NIEUWSBLAD (Si 1 SI -■ Bij de aanleg van de rolschaatsbaan zal niet opnieuw een beroep op de zelfwerkzaam heid worden gedaan. Dat heeft ook weinig zin omdat de begroting gebaseerd is op machinale uitvoering van het werk. wen van gemeentewerken en sportakkom- modaties tot besparing van energie kan komen. DONDERDAG 7 FEBRUARI 1980 135ste JAARGANG No. 11 In dit nummer is als bijlage opgenomen Informatieblad Wymbritseradeel (voorlichtingsorgaan van de gemeente Wymbritseradeel). Toen in de Gaasterlandse gemeenteraad dinsdagavond het onderwerp „bijdrage voor elektriciteitsaansluiting voor laatste boerderij" aan de orde kwam vroeg een docent aan zijn leerlingen, die de raad wel eens wilden bijwonen: „Wat stellen jullie je voor van een huishouding en bedrijfsvoe ring zonder elektriciteit5” Het antwoord luidde: „Melk moet. Melk doet je goed. Ook in het stenen tijdperk.” De gemeente wil laten onderzoeken hoe men in het gemeentehuis, scholen, gebou- De politie van Sneek vraagt getuigen van een aanrijding op de Dr. Boumaweg. Maandagmiddag om drie uur reed daar een personenwagen tegen de groene Opel van mevrouw J. Hoekstra uit Tjerkgaast (Span- nenburgerdijk 3). Mevrouw Hoekstra stond voor een rood stoplicht te wachten toen ze werd aangereden. Met de bestuur der van de andere wagen werd na een kort onderhoud afgesproken dat na de eerstvol gende kruising halt zou worden gehouden om de zaak verder af te handelen. De automobilist gaf hier echter geen gehoor aan en reed „vrolijk” verder. Mevrouw Hoekstra kan zich niet meer herinneren in welk merk wagen de man reed. Getuigen zouden misschien een licht op de zaak kunnen werpen. Komende dinsdag zal ook een voorstel aan de orde komen om f 13.600 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een rolschaats baan in Irnsum. Een geschikte plaats daar voor is gevonden op een stukje grond achter het aangelegd trapveldje tussen de Terp en de Douwmastrjitte. Burgemeester en wethouders willen de aanleg van de rolschaatsbaan volledig financieren. Het kollege zegt: „mede als honorering van hetgeen door de reeds betoonde zelfwerk zaamheid is totstandgebracht achten wij het gewenst, dat het gehele projekt thans met een rolschaatsbaan wordt afgebouwd met behulp van een maksimale bijdrage van de gemeente”. Dat „mede als honorering" sloeg op wat een groot aantal vrijwilligers in Irnsum de afgelopen jaren aan zelfwerkzaamheid heeft bijgedragen bij de aanleg van een projekt. dat de leefbaarheid van het woon gebied rond de Terp en de Douwemastrjitte belangrijk heeft vergroot. Met dat mee werken legden de initiatiefnemers veel eer in. Zo verleende de Nederlandse Heidemij het dorp het predikaat „Een kern waar pit in zit". Het handboek voor milieu-educatie is eigenlijk een keurige, stevige groene order, die om te beginnen een inleiding bevat over de historische ontwikkeling van Sneek en daarna een lessenserie over „takken in de winter”, waarmee het hoofdstuk over „bomen" begint. Beide worden onder steund met tekeningen. Het eerste onder werp is gesplitst in twee delen. Eerst krijgt de leerkracht de nodige informatie-vooraf met tips over het voorbereiden van de uiteenzetting en suggesties voor een les in de praktijk. Bijvoorbeeld: „Maak een wan deling door de omgeving of door een park als dat in de buurt van de school aanwezig is”. (Vervolg zie pagina 29) BOUWSMA fPvdA) -postkommandant dicht bij huis- J.TH. DE VREEZE ICDA) -Tegen plan Oost-Sloten- Als een soort „tussendoortje” bouw de men bij de machinefabriek Landu- strie bv te Sneek een stuurhuis voor een Noordzeekotter, waarvan het kasko-en-de-rest al klaar ligt bij de Scheepswerf en machinefabriek „Welgelegen” bv te Harlingen. Op de foto wordt het stuurkomparti- ment even vanaf de fabriek in Sneek naar garage Koopmans op de hoek van de Oppenhuizerweg gebracht om er te worden gewogen op de weegbrug. Daarna werd het tegen de twee ton wegende scheepsdeel op een dek schuit in de Houkesloot gezet om gisteren naar Harlingen gebracht te worden. De kotter wordt in Harlin gen gebouwd in opdracht van de heer D. Verhaagen en zal gebruikt worden voor de visvangst op de Noordzee. Over een maandje zal de kotter ge doopt worden. Het gaat dan de woe lige baren tegemoet als de TS1. Die initialen IS staan voor Terschelling. Terschelling wordt ook de thuisha ven. „Wij zijn dan ook niet voornemens om ons hierbij zonder meer neer te leggen", was de laatste zin in deze konsept-protestbrief, die het kollege van burgemeester en wet- In deze protestbrief spreekt de raad onder meer uit. dat de wijze waarop de gemeente lijke herindeling is behandeld een „onaan vaardbare zaak is". Hiermee is, zo zegt de brief, het vertrouwen in het Provinciaal Bestuur niet vergroot. Onder de loep zullen genomen worden: mogelijke voorzieningen als thermopane- ramen, spouwmuurisolatie, warmte-regel- technische voorzieningen ter vermindering van gas- en elektriciteitsgebruik en het stookgedrag. Kosten van het onderzoek worden begroot op f 15.000 - waarvan het rijk de helft zal betalen. De gastarieven zullen (ook) in Rauwerderhem omhoog moeten. Met gemiddeld zeven cent per kubieke meter. De verhoging zal in twee etappes worden ingevoerd: vier cent per 1 januari '80 en drie cent per 1 juli '80. Voor het bouwrijpmaken van het industrie terrein te Irnsum zal geen krediet van f426.000- uitgetrokken moeten worden (zoals de gemeenteraad reeds in mei '79 had besloten), maar een bedrag van f 993.000,-. Er zullen namelijk ingrijpende veranderingen in het plan aangebracht i konkoursen te gaan. Anja vertelde verder overigens dat het veulen in een varkensstal is geboren. „Die is niet al te groot, maar het ging best wel. Het hele gebeuren grijpt je wel aan. Het is net of je zelf een kind krijgt", aldus Anja die haar veulen de naam Whispering Hope (fluisterende hoop) heeft gegeven. De fotograaf van studio Ger Dijs maakte deze veel zeggende foto van moeder en dochter en de eigenaresse van de paarden in het weiland bij het boerenhuisje waarin Anja met nog twee jonge mensen woont. En wie denkt dat het drietal alleen van paarden houdt heeft het mis, want ook zijn in en rond het huis schapen, katten, honden en gevleugelde dieren te vinden. Eigenlijk een komplete dierentuin. Wat betreft het veulen is het niet uitgesloten dat we op konkoursen nog wel eens van Anja Kanters en Whispering Hope zullen horen. Anja Kanters uit Sondel is de koning te rijk. Haar merrie Prospenna bracht vorige week vrijdag in de stal een veulen ter wereld. In november van het vorig jaar kocht Anja van een man uit Apeldoorn de drachtige merrie. De vader - zoon van Amor - was ook van deze Apeldoomer. De man ging, emigreren en bood z’n paarden te koop aan. De merrie Prosperina kon hij slecht kwijtraken. Totdat Anja voorbij kwam en „verliefd" werd op dit paard, „en daarnaast ik had wel een merrie, maar die was nog nooit drachtig geweest. Een veulen te hebben leek me erg leuk”, vertelt Anja die nog helemaal vol is van het gebeuren. Het feit is dat de nu 6-jarige merrie al eens eerder twee veulens had gekregen, die zowel tweede als eerste premies op keuringen hadden behaald, bracht Anja op het idee om ook met haar veulen naar w De begroting voor het jaar 1980 van de gemeente Rauwerderhem is sluitend met een post „onvoorzien" van f 153.974,-. Maar daarmee is dan ook zo ongeveer alles gezegd, want burgemeester en wethouders merken in een korte toelichting op, „dat er voor het doen van nieuwe werken geen fondsen beschikbaar zijn". In de vergadering van komende dinsdag (12 februari) zal de begroting aan de raad worden aangeboden (nog niet behandeld), maar van die aanbieding zegt het kollege zelf dat het een formaliteit is. f yC x^'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1