,,’t Is sa ’t fait” bestaat 25 jaar Jubilerende toneelvereniging in Ysbrechtum viert feest GEMEENTE WIL VERSCHIL IN GRONDPRIJS BIJPASSEN Kinderkamaval in „De Spil Raadslid H. Postma verloor kort geding tegen gemeente Oude dansen op „Oude Muziek- f van Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST F - -u Bil genoemde minister zal verlenen voor de financiering GESLAAGtöz I I I r r r r MAANDAG 11 FEBRUARI 1980 135ste JAARGANG No. 12 SSLAAGD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de silekerXkoerier Hei Sneeker Nieuwsblad is een en de Nieuwe trainer LSC gecombineerde uitgave van Ziekenhuis Problematiek De woningstichting Patrimonium te Sneek is van plan aan de Frittema leane 81 kleinere woningen te bouwen die tezamen bijna acht miljoen gulden zullen kosten, gemiddeld ongeveer honderdduizend gulden per woning dus. De stichting heeft aan de gemeente medewerking gevraagd en die hulp behoort er op neer te komen dat de gemeente Sneek bij de Voor een boordevolle zaal in het dorpshuis It Formidden in Ysbrechtum speelde zaterdagavond de plaatselijke toneelvereniging ,,’t Is sa t fait” haar jubileumvoorstelling. Precies vijfentwintig jaar geleden werd de toneelgroep opgericht, wat nu gevierd wordt met een reeks evenementen in Ysbrechtum. Tijdens deze eerste jubileumaktiviteit, de opvoering van „Bitsjoende Earbeltsjes”, werden tevens twee leden van de toneelvereni ging onderscheiden voor hun grote inzet gedurende de afgelopen kwart eeuw voor de toneelvereniging. Deze twee leden, A. van de Eems- Suierveld en H. Zondervan, kregen zeer lovende woorden van de afgevaardigde van het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel (NCA) mevrouw Geeske Frieswijk. minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een lening zal aanvragen van f 7.570.944,71 „of zoveel meer of minder als de genoemde minister zal verlenen voor de financiering van het plan”. Het voorstel inzake deze woningbouw komt dinsdagavond 19 februari in de vergadering van de gemeenteraad. i iL I W I Mjfei F rittemaleane (foto Studio Ger Dijs) Voor het S.P.D. deel twee is geslaagd de heer S.L de Haan te Schamegoutum. Mevrouw A van de Eems-Suierveld las op deze voor haar dubbele jubileumavond de historische kantjes van de toneelvereniging in dichtvo voor. I SNEEKER NIEUWSBLAD van vijftien jaar en ouder. Voor de jongeren kinderen zal er dan een filmdag zijn. Het dit jaar negentig jaar bestaande LSC is, na de aankondiging van de huidige trainer Gerrit de Vries LSC aan het eind van dit seizoen te verlaten, naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe oefenmees ter. Het bestuur heeft deze gevonden in de persoon van Wieger Fabriek. Hij heeft ondermeer zelf aktief gevoetbald bij Hee- renveense Boys. Dit seizoen zwaait hij de trainer-scepter bij het Meppelse MSC, een dub die vorig seizoen promoveerde naar de tweede klasse. Als voorproef van het grote Kama- valsgebeuren van de komende week organiseerde de eigen kamavalsvere- niging„De Spillebeentjes” in de Lem- merwegwijk zaterdagmiddag in het multifunktionele centrum „De Spil" een groot „zottenfeest” voor de jonge ren. Het ging er vrolijk toe, zoals valt „Mevrouw Van de Eems heeft zich in die jaren gekenmerkt door zeer rolvast te zijn en steevast als eerste de tekst uifhet hoofd te kennen. Zij was niet iemand van praten, maar van doen." Over de huidige regisseur van de toneelvereniging, de heer H. Zon dervan, zei mevrouw Frieswijk, dat hij weliswaar bekend stond als iemand, die niet rolvast was en zijn tekst als laatste kende, hij opvallend veel voor de toneel vereniging heeft gedaan, ondermeer als voorzitter. Voor mevrouw Van de Eems was deze toneelavond tevens de laatste als lid van de vereniging Voor de vele verdiensten die zij verricht heeft voor ,,’t Is sa’t fait" is zij benoemd tot ere-lid. Voor haar en de heer Zondervan had de toneelvereniging Mak- kumer aardewerk. De jubilerende toneel groep kreeg van het NCA een glazen schild met inscriptie. In verband met het vijfentwintig-jarig be staan van ,,’t Is sa’t fait” worden er dit jaar in Ysbrechtum verscheidene aktiviteiten georganiseerd. Zo heeft de Kulturele Ried Wymbritseradiel voor in de maand april een éénakterwedstrijd voor deze gemeente in Ysbrechtum op stapel gezet De toneel vereniging organiseert in de herfst een sketch- en kabaretwedstrijd voor de jeugd te zien op de foto van studio Ger Dijs. De échte Jeugdprins, Frank I, kwam ook even een kijkje nemen met zijn raadsleden en zelfs een delegatie van de Grote {Carnavalsvereniging „De Oeletoeters" gaf acte de presence. De laatste afvaardiging mét Prins Sikko I, bracht zaterdagmiddag ook ka- Op vragen van de CDA-fraktie antwoordt het kollege, dat men pogingen zal blijven doen om rijksdiensten in Sneek gevestigd te krijgen en dat in de toekomst het leegge komen Sint Antonius Ziekenhuis een ge schikte plaats is voor de huisvesting van administratieve diensten. „Bevoegde instanties" zullen op deze mo gelijkheid worden geattendeerd, hoewel er nog geen inzicht bestaat in de vraag op welke termijn het gebouw beschikbaar zal komen en of dit al dan niet gehandhaafd moet blijven. Op vragen van de fraktie van de PvdA zeggen b en w, dat het besluit van het bestuur van het Sint Antonius Ziekenhuis om te streven naar nieuwbouw aan de Hemmen, instemming bij het kollege heeft gewekt. Op de vraag met betrekking tot de konsekwenties van de wijziging van de bouwplannen voor de bebouwing van de Parkstraat en het verkeerscirkulatieplan hoopt het kollege in een later stadium in te gaan; in het kader van het struktuur- en het verkeerscirkulatieplan. zondere bebouwing. Nu de grond gebruikt zal worden voor de woningwetbouw kan de geraamde bouwterreinopbrengst niet wor den gehaald. Die kosten zijn hoger dan bij de bouw van woningwetwoningen aksep- tabel is. Het verschil is ongeveer 90.000. Om nu de bouw op deze lokatie mogelijk te maken wordt aan de gemeenteraad voor gesteld dat bedrag voor rekening van de gemeente te laten komen, ook al omdat men in verband met de stagnerende markt voor koopwoningen binnen afzienbare tijd geen andere mogelijkheden ziet. Boven dien - zeggen b en w - is de behoefte aan woonruimte voor één- en tweepersoons huishoudens en aangepaste bejaardenwo ningen zodanig, dat met de bouw van woonruimte hiervoor niet langer gewacht moet worden. Het kollege merkt verder op, dat de plek voor bejaardenwoningen zeer gunstig is, omdat de betrokken bewoners zo nodig gebruik kunnen maken van de maaltijden dienst van Frittemahof en de woningen worden aangesloten op de alarminstallatie van dit tehuis. zullen eveneens 28 worden uitgevoerd in gelaagde bouw (zelfde type); de overige zestien zijn aangepaste bejaardenwo ningen, die zodanig worden uitgevoerd dat ze geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. De woningen zullen worden voorzien van een dwarskop of een langskap, afgedekt met sneldakpannen. De met de 81 woningen te bebouwen terreinen aan de Frittemaleane waren aan vankelijk bestemd voor openbare en bij- Mevrouw Frieswijk memoreerde enkele feiten van de jubilerende toneelvereniging ,,’t Is sa ’t fait”, toen zij namens het NCA een oorkonde en een bronzen speld aan de eveneens jubilerende toneelspelers over handigde. Het initiatief om een toneel groep op te richten is in 1955 genomen door de Vereniging Voor Volksvermaak (VW) in Ysbrechtum. Tot 1965, dus tien jaar lang, bleef de toneelvereniging onder het VW vallen en leefde zonder naam. Pas bij het tienjarig jubileum is de naam, samen met het „onafhankelijk” maken van het VW, op komen dagen: ,,’t Is sa’t fait”. In datzelfde jaar werd de toneelgroep ook officieel ingeschreven bij het NCA In de tijd daarna kreeg de Ysbrechtumer toneel vereniging van de toneelbond enkele keren het certifikaat „zeer goed.” Op het ogen blik valt de groep tussen de tweede en derde klas, en heeft twintig aktieve leden. Mevrouw Frieswijk zag voor t Is sa’t fait” duidelijk een suksesvolle toe komst weggelegd. „De eerste vijfen twintig jaar is een begin. Ik hoop over vijfentwintig jaar hier weer te komen.” Voor de twee leden, die vanaf de oprichting van de friestalige toneelgroep de ontwik keling hebben gevolgd, had het NCA aldus mevrouw Frieswijk, veel waardering. Ter zitting erkende de heer Postma ook, dat in de kommissie Algemene Zaken meer malen de problematiek met betrekking tot de werkplaats Finkenburgh vertrouwelijk is laat het er bij. besproken. Hij had daaraan echter toege voegd, dat hij vrij geacht moest worden gegevens omtrent de in de kommissie aan woningen aan De woningen zijn ontworpen door architek- tenburo Grunstra bv te Bolsward. Het kompleks zal bestaan uit 37 woningen ten noorden van het in aanbouw zijnde appar tementengebouw van Domaine bv en 44 woningen die gesitueerd zijn tussen be doeld gebouw en het bejaardencentrum Frittemahof. De 37 woningen zullen wor den uitgevoerd in vier typen. Al deze wo ningen, waarvan er 28 in twee lagen worden gebouwd, zijn bestemd voor één- en twee persoons huishoudens. Van de 44 woningen In dat opzicht achtte hij zich gesteund door de nieuwe Wet openbaarheid bestuur, die wel in het parlement is aangenomen maar nog niet in werking getreden. De president van de rechtbank zegt daarvan: „Naar ons oordeel is het zeer de vraag of bedoeld wetsontwerp Postma wel de vrijheid ver schaft waarop hij zich beroept Artikelen in die wet leggen daartoe beperkingen op, die in deze kwestie van belang moeten worden geacht" Het rapport was dus vertrouwelijk zo meent mr. Van den Berg. Er is ook oniuist geciteerd. In het rapport met verslag en onderzoek naar de problemen bij de sociale werkplaats Finkenburgh wordt onder „konklusies” gesproken over de wense- 1 van het instellen van een „dfrek- torium” en dat begrip wordt als volgt uitgelegd: „Er moet een soort direktieteam komen bestaande uit - volgt vermelding van een aantal gekwalificeerde krachten elk met eigen taak en verantwoordelijkheid’ Als - volgens het vonnis - deze voorzichtige en zorgvuldig opgestelde suggesties door eiser in een dagbladartikel worden weer gegeven als: „Eén van de konklusies van dat onderzoek was dat er een meerhoof- dige leiding moet komen", dan bestempe len wij dat citaat inderdaad als niet juist weergegeven De heer Postma zal na deze uitspraak géén „procedure ten gronde” aanspannen. Hij Bouwplan voor 81 kleinere dootjes bij studio Ger Dijs, bij de Mallebak en was aanwezig bij het kamavalsfeest voor de gehandikap- ten in Amicitia Theater. Zaterdaga vond deden de ouderen het in „De Spil" nog eens dunnetjes over en ook daarbij verscheen Prins Sikko en zijn gevolg. FNP-raadslid Harm Postma heeft inzake zijn vordering tegen de gemeente Sneek op alle de orde gestelde zaken met derden te punten ongelijk gekregen van de president van de arrondissementsrechtbank in behandelen. Leeuwarden, mr. W. van den Berg. In kort geding had de heer Postma geëist dat de gemeente Sneek per advertentie de uitspraak zou herroepen dat hij „onjuist zou hebben geciteerd uit een vertrouwelijk rapport”, een uitspraak waardoor hij zich in goede naam en eer voelde aangetast. Mr. Van den Berg bleek van mening, dat Postma inderdaad met korrekt geciteerd heeft en dat de gemeente voldoende duidelijk had gemaakt, dat de stukken over de affaire Finkenburgh als vertrouwelijk beschouwd moesten worden. De heer Postma zal de kosten van het geding moeten betalen. Die worden begroot op f 1250.-. In het begin van zijn vonnis gaat de presi dent in op de vraag in hoeverre de eiser (Postma) nog een spoedeisend belang kan hebben bij het vorderen van voorzieningen. Postma heeft ter rechtzitting zelf aange voerd, dat hij als gevolg van de aan de gemeente verweten uitlating in financieel opzicht geen schade heeft geleden en ook voor de toekomst geen schade vreest. Hij acht zich echter aangetast in eer en goede naam en weegt daaraan zo zwaar, dat hij de lijkheid voorkeur geeft aan een beoordeling in kort geding boven een normale rechtsproce dure. Mr. Van den Berg deelt ternauwernood de zorgen van de heer Postma. maar gunt hem op dit punt het voordeel van de twijfel - ook al is de vordering ingesteld vier maanden na de raadsver gadering en de publikatie met de ge wraakte uitspraak in een dagblad. Het gezelschap „Oude Muziek" uit Bolsward verzorgde vrijdag op initia tief van de kulturele raad van Ijlst een konsert-met-dans in de Doops gezinde kerk in het stedeke. Over weldigend was de belangstelling niet, maar het was dan ook een gebeuren voor de echte fijnproevers. Zes jaar geleden werd „Oude Mu ziek” opgericht. In het begin bestond de groep louter uit vokalisten. Al spoedig echter wist men beslag te leggen op oude instrumenten als blokfluiten, kromhoorns, ruischpij- pen, een tenor-bazuin en diskant- en basgambas of kopiën daarvan. Niet erg lang geleden werd tevens een dansgroep gevormd en die maakt, evenals de muzikanten gebruik van zelfgemaakte kleding uit overgroot moeders tijd. Het repertoir wordt hoofdzakelijk gevormd door oude balladen en drankliedjes. Op de foto van studio Ger Dijs de muzikanten en de dansers in aktie. 36

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1