IJLST snekerWkoerier ainvMa M ounasa* PA-Sneek in gevaar Hulp „derde wereld” is leer- onderdeel geworden van CTS „Laatste waarschuwing” aan gebruikers van de oude ATS Oud-ondernemers in ’t zonnetje II en Aktie voor Indonesische school en Indiase jongen de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van I DONDERDAG 14 FEBRUARI 1980 135ste JAARGANG No. 13 Hubert Sneek haalt in tegen Weber Germanicus Nieuw raadslid (vervolg zie pagina 29) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND. SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de Hef Sneeker Nieuwsblad is een (vervolg zie pagina 29) Weinig zin HONDERDJARIGE IN TALMA HIEM IN BALK gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 15 maanden gevangenisstraf voor Sneker Anton Th. B. In Irnsum kan begonnen worden met de aanleg van een rolschaatsbaan. Dinsdagavond keurde de raad een voorstel om f 13.600,- voor het plan beschikbaar te stellen goed. De oppervlakte van de rolschaatsbaan wordt ruim honderd vierkante meter en zal worden aangelegd achter het trapveldje tussen de Terp en de Douwemastrjitte. De heer J. de Jong (CDA) vond dat het plan wel veel geld kost. Burgemeester mr. J. van der Meer zei dat dit vooral zit in de machinale uitvoering van het werk. De heer De Jong vond het verder wel een goede zaak dat er nu een gelegenheid komt waar de kinderen veilig kunnen rolschaatsen - hier staan ze immers niet bloot aan het gevaar van verkeer. „En hun skateboard kunnen ze hier ook op kwijt", aldus de CDA-er. Groepen en verenigingen, die gebruik maken van een lokaal in de vroegere Ambachtschool aan de Kloosterstraat in Sneek zullen zich in het vervolg strikt moeten houden aan de gebruiksvoorwaarden. Niet naleving van de voorschriften zal zonodig leiden tot ontruiming van het in gebruik gegeven lokaal. Deze stok achter de deur - achter de deur waarachter eigenlijk al een stok stond - stellen burgemeester en wethouders van Sneek aan de gemeenteraad voor in een „notitie”. Aanleiding tot deze „laatste waarschuwing” zijn onder meer de klachten die omwonenden tot de gemeente hebben gericht in een drietal brieven. 'kz --f, jkBè IIP’; J SNEEKER NIEUWSBLAD Imsum krijgt ondanks hoge kosten N, Over de brandveiligheid zijn ook klachten (vervolg zie pagina 29) J. TERRA (CDA) ■vervuiling bedrijf- De KNVB heeft besloten de wedstrijd Hu bert Sneek-Weber Germanicus, die reeds een paar maal wegens slechte terreinom- standigheden geen doorgang kon vinden, aanstaande zondag alsnog op het voetbal- programma te zetten. Met name mevrouw A. Zijlstra-De Vries, het nieuwe PvdA-raadslid, vond dat wel vaart gezet mocht worden achter het ener- giebesparingsplan. Burgemeester Van der In het vroegere gereformeerd ver pleeghuis, tot aan de voltrekking van de geplande nieuwbouw aan De Har ste in gebruik als somatische afdeling van het verpleegcentrum ,,De lela- nen viert mevrouw Riemke Kleef- stra-Boonstra vandaag haar verjaar dag. Ze wordt 101! Mevrouw Kleef- stra werd in 1879 in Irnsum geboren. In 1908 trouwde ze met Jetze Kleef- stra. Haar man had een boerderij in Rien. Later verhuisde het echtpaar naar Lutkewierum. Het echtpaar kreeg geen kinderen. De heer Kleef stra is overleden in 1939. waarna mevrouw Kleefstra naar Sneek kwam. Ze woon de aan de Eenheid, de Leeuwarderka- de en aan Barrewier. Toen ze 85 was brak ze haar heup. Na herstel werd ze eerst opgenomen in „Ni j Nazareth" en zes jaar terug in het gereformeerd ver pleeghuis. De algemene konditie van mevrouw Kleefstra is het laatste jaar wel een tikkeltje achteruit gegaan maar ze scharrelt nog regelmatig met haar looprek door het verpleeghuis en zit vaak in de konversatiezaal. Meer zelfs dan een jaar terug omdat haar gezichtsvermogen zodanig achteruit is gegaan, dan ze niet meer kan lezen. En dat vindt ze erg, want in het verleden kon ze soms uren met een boek rond brengen op haar kamer. (Foto Studio Ger Dijs) In het hele land zijn negentig PA’s en veertig opleidingsscholen voor kleuter leidsters. Daarvan zal in de toekomst de helft weg moeten. Er voor in de plaats komen in Nederland dan ongeveer zeven tig geïntegreerde scholen waar leerkrach ten opgeleid zullen worden voor het les geven van kinderen van vier tot twaalf jaar, het nieuwe basisonderwijs. Het gaat in Heerenveen om een rijks-PA, die in Dok- kum, Sneek en Drachten zijn protestants- christelijk. De spreidingskommissie heeft het „vlekkenplan” opgesteld in opdracht van de minister van onderwijs. Men wil over een jaar of vier het „saneringsplan” hebben uitgevoerd. Tussen Drachten en Sneek zal het dus nog een hele strijd "orden. In totaal zijn er in Friesland thans zeven pedagogische akademisch. Wat Friesland betreft zullen volgens de „spreidingskommissie opleidingen basis onderwijs" de pedagogische akademisch in Dokkum en Heerenveen moeten ver dwijnen. plus nog de PA in Sneek óf in Drachten. Rauwerderhem gaat ook iets doen aan energie besparing in gemeentelijke ge bouwen. Van rijkswege wordt subsidie verleend in de kosten van isolerende maatregelen van gebouwen en de kos ten van het instellen van onderzoeken naar energiebesparende mogelijkhe den. Rauwerderhem wil echter niet al leen hier gebruik maken, maar ook de hand in eigen boezem steken en na gaan of bij de gemeentelijke gebouwen tot besparing van het energiegebruik kan worden gekomen. Onderzocht worden de mogelijkheden in een negental pan den. De aktie werd in januari van dit jaar opgezet met de bedoeling een technische school aan de rand van Bandung (Indone sië) financieel te steunen. Ook heeft de Sneker school inmiddels een negenjarig jongetje in India geldelijk geadopteerd. De In de praktijk blijkt echter" - zo schrijven burgemeester en wethouders in hun notitie - „dat men vaak de hand licht met de gestelde bepalingen. Nóg strengere eisen hebben weinig zin." Intussen zijn in de oude ATS achttien sociaal-kulturele verenigingen onderge bracht. een afdeling van de Muziekschool Sneek en Omstreken, een afdeling voor de jeugd van de Openbare Bibliotheek en een drietal bedrijven. Op de wachtlijst voor een lokaliteit staan intussen nog tien groepen of verenigingen. Om overlast - met name door repeterende muziekgroepen - voor de omwoners te voorkomen zijn vanaf het begin bepaalde voorwaarden gesteld. Die gebruiksvoor waarden werden na klachten steeds strak ker aangehaald. Op papier zou er nu van overlast geen sprake meer kunnen zijn. Gisteren vierde in Talma Hiem in Balk de heer Gerben Mulder zijn honderdste verjaardag. Dit wel zeer bijzondere ver jaardagsfeest werd bijgewoond door na genoeg alle familieleden, onderwie 144 nazaten van de heer Mulder. Zijn jongs te zoon kwam zelfs speciaal uit Australië over. Het opmerkelijkste van de heer Mulder is wel zijn voortreffelijke kondi tie. Nog regelmatig wandelt hij door Balk als het mooi weer is. Bij slecht weer pakt hij de home-trainer. De heer Mulder, die dus in 1880 geboren is, heeft heel zijn leven in Nijemirdum ge woond en gewerkt Pas drie jaar geleden is hij in Talma Hiem komen wonen. Het leven van de heer Mulder is er een geweest van hard werken. Naast de boerderij ver zorgde hij ook vijftig jaar lang het melk- transport van Nijemirdum en omgeving naar de melkfabriek in Sloten. Dit vele werk betekende wel, dat de heer Mulder 's morgens om vier uur opstond en 's avonds doorgaans niet voor half elf in bed lag. De heer Mulder hield op met werken op 82- jarige leeftijd. Acht jaar later, in 1970. stierf zijn vrouw. Toen ook zijn oudste dochter overleed kwam hij alleen te wonen. Hierop besloot hij naar het bejaardenhuis Talma Hiem in Balk te gaan. Op dit moment zegt de heer Mulder nog redelijk fit te zijn. Alleen lezen gaat wat moeilijker. Ook het gehoor is iets achteruit gegaan. De heer L. Krips (FNP) vroeg zich af of er nu niet een rolschaatsclub moet komen. Hij had het idee dat anders niet genoeg gebruik zal worden gemaakt van de baan. De heer De Jong dacht echter dat er meer kinderen rolschaatsen dan men zo in de gaten heeft. De burgemeester stelde voor om de kinderen een demonstratie te laten geven. Hij dacht dat de baan wel intensief gebruikt zal worden. „Kinderen vinden allerlei spelletjes uit", aldus de voorzitter. De heer Krips dacht dat het mogelijk moest zijn om gebruik van de baan vanuit de Legeaen te aktiveren. Een andere zaak waarover de vroedschap helemaal niet te spreken was waren de verhoogde gastarieven. Dit is per 1 januari 1980 op 29 cent gesteld en gaat per 1 juli naar 32 cent per kubieke meter. Het voor stel werd onder protest aangenomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal een schrijven worden gestuurd, waarin Als iets, dat een oplossing zou kunnen zijn, ziet het kollege: een algemene kennis geving aan de gebruikers, waarin nog één maal de gebruiksvoorwerpen op een rij worden gezet en wordt gewezen op de voor Het gerechtshof te Leeuwarden heeft de drieën veertigjarige Sneker Anton Th. B. veroordeeld tot vijftien maanden gevange nisstraf. Volgens het Hof had B. zich schuldig gemaakt aan schuldheling en het weigeren van de bloedproef. Twee weken geleden had prokureur-gene- raal mr. H. Niemeyer twee jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest geëist op voorwaarde dat dan ook bewezen zou moeten kunnen worden dat B. zich bezig had gehouden met de zo geruchtmakende inbraak in het gebouw van de Sociale Dienst te Joure. Volgens B’s raadsman, mr. Jansen, was he' ’■ongedragen bewijsmate riaal van inferic. .waliteit en bovendien- gebaseerd op onjuiste verklaringen van reeds veroordeelde medeverdachten in de zaak van B. Mr. Jansen had ten aanzien van de inbraak in het gebouw van de Sociale Dienst vrij spraak gevraagd. Voor de overige ten laste gelegde feiten had hij eveneens om vrij spraak voor de verdachte verzocht. De leerlingen van de Christelijke Technische School aan de Van Schouwenburgstraat in Sneek zijn begin van dit jaar een projekt gestart om een technische school in Indonesië te steunen en om een Indiaas kind te adopteren. De aktie, die in eerste instantie langer zou duren, loopt echter zo stormachtig, dat de projektkommissie vrijdag al een groot gedeelte van het.benodigde geld „binnen" heeft. Dan zullen ook. in een Openbare Les, die voor iedere belangstellende toegankelijk is, de prijzen uitgereikt worden van een loterij- een onderdeel van deze groots opgezette aktie. Deze aktie is de tweede van deze school in de afgelopen jaren. Een voor beide teams belangrijk duel daar het voor de gasten uit Coevorden gaat om het behoud van de sub-toppositie. Hubert Sneek zal zich echter ook geen puntenver lies kunnen veroorloven om de aansluiting met koploper ROHDA en Rheden niet te verliezen. Jongstleden zondag wist de ploeg van amateur-international Ginus Meyerink met 3-1 de baas te blijven over de club van Gerrit Abma: Steenwijk. Hubert Sneek kwam ook tot de volle winst, dus kan het zondag een spannende aange legenheid worden. toch rolschaatsbaan voor kinderen bezwaar wordt gemaakt tegen de verho ging De voormalige algemene technische school een feestavond benodigde vergunning in is destijds aangekocht door de gemeente, gevolge de Algemene Politie Verordening. Het gebouw zal te zijner tijd worden afge broken en in het kader van de renovatie- plannen in de wijk Noordoosthoek Het opknappen van de wijk gebeurt echter in fasen omdat ook de gelden ervoor in gedeel ten beschikbaar komen. Omdat het nog wel enkele jaren kon duren aleer de oude ambachtschool moet worden afgebroken werd destijds het besluit genomen het ge bouw per lokaal of gedeelte te verhuren aan verenigingen, groepen of instellingen die om huisvesting zaten te springen. In de raadzaal van het stadhuis van Sneek reikte wethouder B. de Vries - de burgemeester was nog onderweg van Den Haag naar Sneek - dinsdag avond ere-medailles uit aan een zestal oud-ondernemers uit Sneek, die hun bedrijf minstens veertig jaar hebben uitgeoefend en de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt. Naast de grote medaille - eigenlijk een soort legpenning - kregen de vijf heren en één dame een herinneringsinsigne opgespeld. De voorzitter van de Vereniging Sneker Zakenlieden, de heer H. Pheifer, vertelde in zijn welkomswoord even het hoe-en-waarom van het toekennen van de onderscheiding en wethouder De Vries nam in t kort de handel en wandel van de oud-ondernemers onder de loep. Op de foto van Ger Dijs staan de heren en dame afgebeeld: boven van links naar rechts: de heer Arend Jansen, die jarenlang in Sneek een kapperszaak had. de heer Nico Silvius van het „elektriciteitsbedrijf” aan het Grootzand. mevrouw Johanna Hummel-Van Prooijen die jarenlang een meubelzaak dreef en wethouder B. de Vries. Op de voorgrond van links naar rechts: de heer Piet de Jong grossier in groente en fruit, de heerTjibbe van Veen, de vervoersondernemer (bootdienst Lemmer-Sneek) en de oud-slager Jan Stienstra, die tientallen jaren een slagerij had aan de Nauwe Noorderhorne, Men kan er elders in dit blad meer over lezen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1