Fries P.v.d.A.-Kamerlid zal in Den Haag pleiten voor rondweg Kees Zijlstra: onhoudbare situatie Hulp aan Indonesische school en Indiase jongen IJLST snekerWkoerier Vorst Peer I wisselbeker naar Tibrag Materiaal van bekende friezen op „ijs”-tentoonstelling in Ijlst Kamavalsoptocht door Sneek nog groter sukses dan het vorig jaar I ■•08 ■5C Aktie C.LTS- Sneek tussenstand van 8000,- l 1 tl l Ki F 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van f Tl j WK - (Vervolg zie pagina 3) MAANDAG 18 FEBRUARI 1980 135ste JAARGANG No. 14 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Nijhuizum na ongeluk vijf uur zonder water inwoners van Nijhuizum zijn zaterdag vijf uur lang van water verstoken gebleven, ’s Morgens om kwart over negen was een Belgische vrachtwagen met aanhanger, ge laden met 26 ton pulp, van de weg geraakt en hierbij werd de waterleiding bescha digd, waardoor geen water meer doorge voerd kon worden. Rond kwart over twee ’s middags was het euvel weer opgelost De vrachtwagen werd bestuurd door de 26- jarige B. uit België. De man was iets te ver naar rechts uitgeweken nadat hij op de weg een auto, bestuurd door de 24-jarige vee houder N.P.H. uit Workum, tegenkwam. De vrachtwagen werd door een kraanwa- gen uit de berm getrokken. De truck was vrijwel onbeschadigd en de bestuurder liep geen letsel op. Nijhuizum heeft ook geen noemenswaardige gevolgen van „het zon der water zitten” ondervonden. AUTORUITEN IN SNEEK VERNIELD Het is vrijwel uitgesloten dat de rondweg die het gemeentebestuur van Rauwerderhem wil hebben er binnen afzienbare tijd komt. Den Haag heeft tot dusver nog niets van de problemen in Imsum vernomen en het kan dan ook nog wel enige tijd duren voordat men daar de ernst van de zaak inziet. En als het dan eindelijk tot een politieke beslissing komt, zal de aanleg van zo’n rondweg opnieuw jaren vergen. Woorden van deze strekking sprak het Friese PvdA-kamerlid dr. Kees Zijlstra op een hoorzitting over het verkeersprobleem, die in het Kattehüs in Irnsum werd gehouden ter afsluiting van een bezoek van het politieke team Sneek van de PvdA aan de gemeente Rauwerderhem. De heer Zijlstra beloofde in de eerstvolgende vergadering van de Tweede Kamer- kommissie van verkeer en waterstaat de verkeerssituatie in Imsum aan de orde te zullen stellen. De optocht van kamavalsvereniging „De Oeletoeters” is een groot sukses geworden. Het was nog grootser en mooier dan vorig jaar. Een spektakelstuk met veel karnavaleske uitvoeringen. Het mooie weer was één van de oorzaken dat de publieke belangstelling groot was en dat hadden de deelnemers aan de optocht ook wel verdiend. Er was veel aandacht besteed aan het uiterlijk vertoon. Ook de konvetti-kanon ontbrak niet. Een ieder die zich niet met deze snippers wilde laten versieren sloeg op de vlucht, maar er was bijna geen ontkomen aan. Zonder twijfel hebben veel mensen en vooral kinderen van het gebeuren genoten. Bezoek stadhuis (Vervolg zie pagina 3) en de Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD D. Dijkstra verlaat Sneker gemeenteraad k De aktie die de leerlingen van de Christelijke Technische School in januari begonnen zijn om een technische school in Bandung (Indonesië) financieel te steunen en een negenjarig jongetje in India geldelijk te adopteren, heeft inmiddels een tussenstand bereikt van 8000 gulden. Vrijdagavond tijdens de Openbare Les werden de laatste loten - een onderdeel van de aktie -verkocht. De technische school in Indonesië en het Indiase jongetje zijn met deze tussenstand die ruimschoots vol doende is voor de gevraagde hulp, uit de brand. I Ét/ U." 43 tv- I F - O w Hm 'I SNEEKER NIEUWSBLAD keerd op de Prins Hendrikkade. Het projekt, dat nog maar anderhalve maand oud is, verliep tot nu toe zo sukses- vol dat met de wekelijkse kollekte onder de leerlingen van de C.LT.S. en de loterij het benodigde geld nu reeds aanwezig is. Voor de technische school in Bandung - Zaterdagavond ontdekte de heer F. de Boer uit Oosterend, dat twee vérstralers van zijn auto gestolen waren. De wagen stond geparkeerd aan de Dr. Boumaweg. Het Friese PvdA-Kamerlid zal pleiten voor de aanleg van een oostelijke rondweg. Deze Ook deelnemers aan de optocht hadden er veel plezier ia Dit jaar werden er weer prijzen uitgeloofd door Sneek-Promotion voor de meest originele en mooiste onder delen - in totaal 37 - in de optocht Er waren drie kategorieëa namelijk verenigingen e.d. praalwagens, wagens karnavalsvereni- gingen en individuelea Per kategorie luidde de uitslag als volgt: 1. Sint Antonius Ziekenhuis; 2. Wijkvereni- ging Lemmerwegwijk; 3. Tibrag zeever- kennersgroep. 1. Wagen Vorstendom; 2. Wagen dames Oeletoeters; 3. Wagen raad van elf. 1. Loopgroep Lemmerwegwijk; 2. Marsmannetjes; 3. Brievenbus. Ook werd de Vorst Peer 1 wisselbeker uitgereikt en deze ging groep. De jury was het niet alleen eens over de prijzea maar ook over het feit dat de optocht mooier was dan vorig jaar. Opvallend was dat in de optocht prak tisch geen reklame werd gemaakt Langs de weg stonden zo’n honderd gekostumeerde kinderen en de karna- valsvereniging wil verklede kinderen volgend jaar gewoon in de optocht meenemen. naar de librag Zeeverkenners- i!igw«uwawrni>up| ^vooa mbu m omotwkb* In het, overigens vrij rustige weekend in Sneek, is aangifte gedaan bij de gemeente politie door W. Koordes van vernieling van de voorruit en portierraam van zijn wagen. Onverlaten hadden met een tegel deze ramen ingegooid. De wagen stond gepar- De vaste kommissie van dit projekt is op dit moment bezig nieuwe bestemmingen te zoeken voor financiële hulp. Gedacht wordt aan het erbij nemen van een tweede adop tiekind Zeker is, aldus woordvoerder van de kommissie B. Wolters, dat de aktie voortgezet kan worden. In mei wordt in het kader van dit projekt een rommelmarkt op de Christelijke Technische School aan de Van Schouwenburgstraat gehouden. Voordat de optocht zaterdagmiddag om twee uur van start zou gaan bracht de hof houding 's morgens eerst een bezoek aan het stadhuis, waar burgemeester B. van Haersma Buma en enkele raadsleden Prins Sikko de Eerste en aanhang verwelkomde. Het ontvangst was beneden in de kleine raadzaal, omdat men bang was dat de gasten de vloer van de grote raadzaal boven in gevaar zouden brengen. Zoals gebruikelijk werden enkele ceremoniële De fotograaf van studio Ger Dijs nam een kijkje in de gemeenschapsruimte van „De Kogge waar men en hoe kan het ook anders met zo’n winterse tentoonstelling - koek en chokolademelk kan krijgen. Voor de geldelijke adoptie van Jeba- kumar Swamidos, het Indiase jongetje, is een bedrag van f 55,- per week nodig. Ook dit geld kan gemakkelijk uit de opbrengst van de loterij en de voort gaande wekelijkse kollekte onder de leerlingen, betaald worden. Morgen is het de laatste dag dat in de gemeenschapsruimte van de openbare lagere school „De Kogge” in Ijlst de tentoonstelling „Ijs en wederdienende" bezichtigd kan i weten te verzamelen. Aardig is misschien wat te zwak uitgedrukt, omdat enkele voorwerpen zeker interressant zijn om eens te gaan bekijken. Een voorbeeld: Atje Keulen-Deelstra heeft trofeeën beschikbaar gesteld en ook haar schaatsen, waarop bijna alle kampioenschap pen werden verreden, zijn te bewonderen. Haar fans - en dat zullen er ongetwijfeld heel wat zijn - zouden deze gelegenheid eigenlijk niet voorbij moeten laten gaan om een kijkje op deze tentoonstelling te nemen. (Vervolg zie pagina 3) In verband met drukke werkzaamheden elders zal het PvdA-raadslid drs. D. Dijk stra de Sneker gemeenteraad op 1 april verlaten. Binnenkort verhuist het raadslid naar Leeuwarden, waar hij op het buro Friesland van Cultuur Rekreatie en Maat schappelijk werk werkzaam is. De heer Dijkstra is in totaal zes jaar lid geweest van de Sneker vroedschap, waar van een aantal jaren als fraktievoorzitter van de PvdA. Hij zal worden opgevolgd door de heer L van der Valk, chef tech nische dienst bij Van der Meer en Rood- bergen in Sneek worden. De kuïturele raad van ijlst heeft heel wat aardige spulletjes '-k?' M - 250 leerlingen en geen overheidssubsidie - moest een bedrag op tafel komen van 5000 gulden. Met dit geld wordt het ontbreken de gereedschap aangevuld. - S Mi .4. wI 'X is, 4 - V 7

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1