Projekt van W G. Baardaschool w snekerMkoerier ^vooa »>u «unau* Minister Beelaarts van Blokland hielp met sloop van Woudafabriek Vier leerlingen maken voor politie „kriminaliteitskaart” ,Direktie bestaat uit goedwillende amateurs Sneker raad boos: er móet ruim vier ton bij zwembad Koninginne-draaibrug werd op losse schroeven gezet Ki en „Spijtoptanten" in Sneker raad IJLST Officieel Orgaan van M 4 gecombineerde uitgave (vervolg zie pagina 37) (vervolg zie pagina 37) Inbraak in Conventschool DONDERDAG 21 FEBRUARI 1980 135ste JAARGANG No. 15 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Aanrijding bromfietser door onoplettendheid VERDWENEN BAL baldadigheid maanden bezig geweest om deze kaart, die als de bestempeld mag worden, te maken. Hei Sneeker Nieuwsblad is een en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD (vervolg zie pagina 37) po h -Wv ui (vervolg zie pagina 27) Na jarenlang geharrewar raakte de gemeenteraad van Sneek op 17 mei 1977 eindelijk haar ei kwijt en besloot met twaalf tegen negen stemmen om de gammele Koninginnebrug te vervangen door een draaibrug met een breedte van tien meter. Burgemeester en wethouders verdedigen toen tot hun „laatste snik” een vaste brug. Afgelopen dinsdagavond kreeg het kollege opnieuw de wind van voren toen het een ekstra-krediet van ƒ275.000 vroeg voor dezelfde draaibrug die de meerderheid toen wilde hebben. Er rees zóveel verzet dat èn b en w èn de CDA-fraktie zich een half uurtje ter bezinning terugtrokken. Daarna deelde wethouder B. de Vries mee: „dat opnieuw prijsopgaaf gevraagd zal worden voor een vaste brug en dat men bij de provincie alsnog zal proberen ontheffing te krijgen van de doorvaarthoogte van één meter tachtig boven Fries Zomer Vier leerlingen uit het eerste leerjaar van de Middelbare Detailhandels- vakschool W.G. Baarda leggen op dit moment de laatste hand aan een kaart, die de gemeentepolitie moet helpen met de kleine kriminaliteit in de Waterpoortstad op te sporen. De „kriminaliteitskaart” is een onderdeel van het informatieverwerkend systeem, dat de plaatselijke politie twee jaar geleden heeft opgebouwd en heeft als doel beter te kunnen inspelen op problemen in de sfeer van verkeersmaatregelen, en vernielingen. De vier leerlingen zijn ongeveer twee meest aktuele Voor-het-blok-zetten heette het pest-spelletje in de gemeenteraad van Sneek, toen die dinsdagavond een krediet beschikbaar moest stellen van ruim vierhonderdduizend gulden voor het uitvoeren van „uitgesteld onderhoud” aan het burgemeester L Rasterhoff-zwembad. Diverse raads leden beklaagden zich er over, dat ze geen enkele keuze hadden. Het was immers een kwestie van blijven zitten met hier en daar een wrakke boel öf over de (Koninginne)brug komen met geld waarmee men eigenlijk wat anders had willen doen. Wethouder H. Scholten voelde zich evenmin in z’n nopjes en vertolkte dat met uitspraken als: „Oók ik voel me niet prettig. Dat geldt eigenlijk voor het hele kollege. Dat vindt zich, evenals de raad, zo n beetje voor het blok gezet. Toch vraagt de kwestie dringend om een oplossing Die kwam er: ietwat mokkend werd het gevraagde krediet verleend. „Minister kom over de brug en geef ons een steuntje in de rug”. Dat was èèn van de leuzen op spandoeken die bewoners van de wijk Sperkhem (Tuindorp) in de direkte nabijheid van de oude Woudafabriek hadden opgehangen toen gisteren minister drs. P.A.C. Beelaarts van Blokland daar een van de laatste muren van de fabriek naar beneden zou halen. Met „deze brug” werd de brug over de Koopmansgracht bedoeld en het steuntje in de rug moet in financiële middelen worden gezocht. De bewindsman voor het bouwbeleid en de ruimtelijke ordening hield na zijn praktische en symbolische daad een toespraak in de Hartman Visserzaal. Aanwezig waren ook leden van het gemeentebestuur, vertegenwoor digers van het bewonersoverleg van de stadsvernieuwingsgebieden Sperkhem en de Noordoosthoek, een delegatie van het bestuur van de Woningstichting Patrimonium en de wijkopbouwkonsulent. Minister Beelaarts van Blokland zei het idee te hebben dat er gemeenten zijn die doorslaan wat betreft het verwijderen van bedrijven in wijken en het weren van verkeer in wijken. „Maar gelukkig zijn er de laatste tijd gemeenten die daar op inspelen. De bewindsman noemde de levendigheid in de wijken erg belangrijk. Niet in de eerste plaats om de bedrijvigheid, maar vooral voor de mensen die er wonen én werken. u JM k Hf K 1W (foto Studio Ger Dijs) TT Dinsdagnacht hebben inbrekers een radio- kassette-rekorder gestolen uit de Convent school aan de Franekervaart. De dieven zijn het gebouw binnen gekomen door een ruit met een steen in te gooien. De radiokasset- te-rekorder had een waarde van bijna drie honderd gulden. Het was de inbrekers duidelijk alleen te doen om dit apparaat, daar deze van buitenaf zichtbaar was. Ver dere vernielingen zijn er niet gepleegd. SNEEKER NIEUWSBLAD de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Door niet voldoende op te letten werd de zestien-jarige W. Bakker uit Gauw maan dagmorgen aangereden door een auto, toen hij op de ruilverkavelingsweg Offinga- wier-lrnsum links af wilde slaan. Bij deze botsing brak de bromfietsende scholier een been. Hij is naar het Sint Anthonius Zie kenhuis vervoerd. Het ongeval gebeurd omstreeks negen uur. toen een auto bestuurd door de 47-jarige mevrouw G.P. uit Akkrum de jongen wilde inhalen. Op dat moment sloeg de scholier, zonder acht te slaan, links af. De bromfiets werd zwaar beschadigd. Op zeer opmerkelijke wijze is uit de tuin van de heer R.A. Boersma in de Thorbecke- straat in Sneek een loodzware betonnen bal verdwenen. De bal, een gevaarte van zestig centimeter doorsnee en met een gewicht van zestig kilogram, stond voor de sier in het gras in de voortuin van de familie Boer sma. Bij nader onderzoek zijn geen sporen van eventueel wegrollen van de bal gevon den. Evenmin stonden er voetsporen in het drassige gras, waar het ronde sierstuk in stond. De bal is een onderdeel geweest van de Zuiderkerk. Vermoed wordt dat het betonnen pronkstuk door enkele mensen met hulpmiddelen uit de tuin is wegge haald. Naast de vergrote kaart van Sneek, die twee bij twee meter meet, staan de vier leerlingen van de Middelbare Detailhandelsvak- school. Ongeveer twee maanden zijn zij aan dit projekt werkzaam geweest. De leerlin gen zijn: Ake de Boer, Loek Smid, Simon Bleeker en Teatske de Jong. Niet te ver gaan met weren van verkeer en bedrijven in wijken „In grote steden zie je het proces dat tal van mensen met hoge inkomens buiten de stad gaan wonen terwijl ze in de stad werken. Kleine bedrijfjes in de stad geven moeilijk heden met parkeren. Die moeten dan naar buiten, bijvoorbeeld naar het industrieter rein. Mensen die al buiten wonen kunnen daar blijven, maar degenen met lagere inkomens dwing je dan naar buiten te gaan”. De minister vond het een belangrij ke zaak dat in dit verband nadelen tegen voordelen worden afgewogen. „Stadsvernieuwing baart grote zorgen”. Tot deze konstatering kwam de heer Beelaarts van Blokland nadat hij de aan wezigen erop attent had gemaakt dat voor stadsvernieuwing de kollektieve Enkele maanden geleden startte dit pro jekt van de vier leerlingen, na een kontakt tussen de gemeentepolitie en leraren van de W.G. Baardaschool Bij het Sneker korps was behoefte ontstaan, in het kader van het informatieverwerkende systeem, de kleine kriminaliteit in kaart te brengen en dan met een plattegrond, met afmetin gen van twee bij twee meter. Met een dergelijke kaart zou het aanzienlijk mak kelijker zijn de verkregen informatie zo danig te rangschikken, dat van de kaart af te lezen is hoe de baldadigheids- en vernie- •ings „gang” in Sneek ongeveer loopt Eveneens zullen verkeersproblemen, die regelmatig voorkomen, op de kaart aan gemérkt worden, zodat maatregelen ge nomen kunnen worden. „Het was voor ons de keuze tussen een dergelijke kaart of een onbetaalbare komputer”. aldus een politie woordvoerder. „Doe ons een plezier geen hoogbouw hier" stond op één van de spandoeken te lezen die minister drs. P.A.C. Beelaarts van Blokland gisteren tegenkwam bij een inspektie van de oude Wouda-fabriek. Even later moest het doek er echter aan geloven, want toen stootte de bewindsman met één druk op de knop de muur omver waartegen het doek was opgehangen. Het werk leek hem gemakkelijk af te gaan. Hij had er niet de minste moeite mee. Wie er wel moeite mee hadden, maar dan emotioneel, waren enkele oud-werknemers van de fabriek. Zij zagen hoe het bedrijf waar ze jaren in gewerkt hadden nog verder werd afgetakeld. Andere toeschouwers vonden dat de minister maar met het werk moest doorgaan, omdat hij het veel sneller deed. En inderdaad de bewindsman haalde een hele muur naar beneden, terwijl anders met stukjes en beetjes wordt gesloopt. Dit is voor de veiligheid van zowel de slopers als toeschouwers. Er was overigens een ambulance in de buurt, al was dit toeval. Toeval waren niet de andere spandoeken die opgehangen waren. Hierop waren leuzen te vinden als: „Sizzen is neat mar dwaen is in ding", „spelen en groen kost ook veel poen”, „oude wijken zijn in nood! Onze zorg is groot!”, „minister wat mist ’er geld en Noordoosthoek geen sluipverkeer." De gevoelens en wensen werden duidelijk kenbaargemaakt. „Hoe heeft dit proces zich zö kunnen voltrekken. Er zijn belangrijke zaken ach- tergehouden", aldus begon de heer Th. Faber van het CDA de alom heersende gramschap van de raad te vertolken. Naar aanleiding van uitlatingen van wethouder Scholten deed Th. Faber er later nog een schepje bovenop. „U sprak over de direktie als mensen die het goede willen, maar eigenlijk amateurs zijn gebleven. Aan dat goed-willen wil ik niet tornen, maar het Z,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1