Plaats voor toekomstige vakmensen Bouwvakleerlingen krijgen op bouw plaats in Tims gedegen opleiding snekerWkoerier Gehandikapten krijgen toestel voor het zich „te water laten” LSC-topper eindigt onbeslist „SNERTGELD” (f 5000) VAN LIONS VOOR FDS de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van IJLST i JUBILANTEN BIJ KORPS EXCELSIOR Vrouw kreeg kogeltje in de linkerhand Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Politie kontroleerde de snelheid, brommers en rijden met alkohol Hel Sneaker Nieuwsblad is een en de In het informatieboekje van Sneek staat de naam en het adres van de Lions Club Sneek onder de rubriek „service-clubs”. Terécht, want zéker één keer per jaar verlenen de Lions een dienst aan mensen, vaker nog een groep van mensen, die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het meeste geld daartoe moet veelal komen uit de zo zoetjesaan bekende „snertaktie”. Grote leeuwen, welpen en tal van andere vrijwilligers produceren dan in de zuivelfabriek aan de Bolswarderweg grote hoeveelheden (lekkere) snert. Die wordt uitgevent in de stad. In december ’79 werden er op die manier weer honderden litertjes erwtensoep aan de man gebracht en ditmaal profiteerde daarvan de sportvereniging voor gehandikapten FDS, oftewel „Fit Door Sport". gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Bij Repko voor 80.000 uit de etalages gestolen Uit de etalages van juwelier-opticiën J.F. Repko aan de Oosterdijk in Sneek is in de nacht van zaterdag op zondag voor een verkoopwaarde van ongeveer tachtigdui zend gulden geroofd aan gouden horloges en zilveren voorwerpen. Wat er nu precies is verdwenen en de eksakte waarde, dat moet aan de hand van de boeken nog nagegaan worden. Zeventien NCBO-leden Sneek onderscheiden (Vervolg zie pagina 3) Voor „iedereen” In Tirns worden in de kom van het dorp aan zestal woningen gebouwd. De bouw wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf A.K. Bootsma, een plaatselijke aannemer. De bijzonderheid van dit bouwplan is dat het uitgevoerd worden in de vorm van een leerlingenbouwplaats. Er werken vijf partieel leerplichtige jongens aan dit plan. Onder toezicht van twee leermeesters volgen ze een opleiding timmerman of metselaar. De leerlingen zijn vier dagen in de week op de bouwplaats te vinden. De vijfde dag gaan ze naar school. De bedoeling van de leerlingenbouw plaats is dat de jonge bouwvakleerlingen gezamenlijk snel en grondig in de praktijk van de bouw thuisraken. Maar daarvoor is een intensieve vakopleiding noodzakelijk. En dat betekent veel werk voor de leermees ters en een langere bouwperiode dan normaal. SNEEKER NIEUWSBLAD Zaterdagmiddag werd mevrouw Hendrike V.-H. uit Sneek, toen ze in de Steenklip- straat liep, plotseling door een loden lucht bukskogeltje in haar linkerhand getroffen. Na een korte uiteenzetting kreeg tand arts Vis het waardepapier overhandigd. Het gebaar werd met een luid applaus begroet door de FDS-ers in het bad. De heer J. Zondervan, de voorzitter van de Uons-club (links) overhandigt het „snert- geld" aan de heerH.A. Vis, de voorzitter van de gehandikapten sportvereniging „Fit Door Sport”. In het bad een aantal leden van FDS, die het gebaar even later met gejuich en handgeklap zouden waarderen. (Foto Studio Ger Dijs) Er werd kontakt opgenomen met de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf. Deze stichting begeleidt een groepsop- leiding zoals de leerlingenbouwplaats. Konsulent van de stichting voor Zuid- west-Friesland is de heer C.J. Romeijn, die niet alleen een koördinerende taak ■heeft in de voorbereiding van de leer- MAANDAG 25 FEBRUARI 1980 135ste JAARGANG No. 16 De dokter moest er aan te pas komen om het loodje uit te snijden. Later bleek, dat de 17-jarige R.W. vanaf een balkonnetje had staan schieten met een 5,5 mm luchtdruk- buks met een telescoopkijker. Hij beweer de niet op de vrouw te hebben gericht De buks werd in beslag genomen en de jon geman kreeg een proces-verbaal. sekretaris-penningmeester van FDS en de Lions-bestuursleden J. de Groot en B. Reitsma, die zich in december zeer ver dienstelijk hadden gemaakt bij de organi satie van de „Snertaktie”. Niet de beveiligde etalageramen werden ingegooid of uitgesneden, maar de inbre kers) namen de dubbele ruit uit de voor deur. Op die manier kwam men in de winkel van waaruit de etalages bereikbaar werden zonder dat er alarm werd gegeven. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. In eerste instantie heeft men weinig aan wijzingen gevonden, die sporen tot de daders in handen geven natie blijft dus volop meedoen in de race op het kampioenschap. Het zal echter een zware strijd worden. Er zijn namelijk maar liefst tien ploegen met een onderling puntenverschil van vier! Voor meer informatie over LSC-Heerenveen zie binnenin. (Foto Studio Ger Dijs). Maar dit laatste is voor Bouwbedrijf Bootsma geen punt geweest Bootsma is zelfs degene geweest die voorgesteld heeft eens te bekijken wat de mogelijkheden waren de bouw als leerlingenbouwplaats te verwezenlijken. De diverse bij de plannen betrokken groepen waren direkt enthou siast Betrokkenen zijn onder andere de Vereniging van Dorpsbelang Tirns, die ei genaar is van de grond waarop het plan gerealiseerd wordt en die goede woningen voor een redelijke prijs gerealiseerd wil zien, en de Werkplaats voor Dorpsvernieu wing. De verkeerspolitie van Sneek heeft vorige week radarkontrole gehouden om te zien of er op de Oppenhuizerweg en op de A-7 richting Bolsward te hard werd gereden Op de A-7 werden zes automobilisten betrapt op snelheden die hoger lagen dan 120 kilometer per uur. Op de Oppenhui zerweg, waar men niet sneller mag rijden dan vijftig kilometer, werden 35 gevallen gekonstateerd van boven de zestig kilo meter per uur. Vorige week werden bij diverse scholen in Sneek een veertigtal bromfietsen gekon- troleerd op „technische inrichting”. Bij die kontrole werden acht brommers in beslag genomen waarvan de snelheid door een technische ingreep was opgevoerd tot bo ven het maksimum toegestane. Het afgelopen weekeinde was de verkeers politie in de stad aktief inzake kontrole op het rijden onder invloed. Op diverse pun ten werden steekproeven genomen. Daar bij werd aan zes bestuurders een rijverbod opgelegd. Eén moest een bloedproef on dergaan en kreeg een proces-verbaaL Het korps „Excelsior" van Nijland heeft een geslaagd jubileumfeest achter de rug In de Nederlands Hervormde kerk is het dorp werd een suksesvol jubileumkonsert gege ven dat door veel dorpsbewoners werd bezocht Ook werden onderscheidingen uit gereikt Dat gebeurde door de heer D. Dam uit Sneek, bestuurslid van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland namens de Nederlandse Federatie. Het „oudste" lid was de heer A. de Boer die van de Federatie al 'n onderscheiding had ont vangen voor zijn 50-jarig lidmaatschap, maar omdat dat al weer twee jaar geleden was spelde de heer Dam het erelid namens het korps nog een gouden dasspeld op Verder werden de volgende mensen onder scheiden: W. Adema voor 42 jaar lidmaat schap een gouden speld en oorkonde, de heren S. Breeuwsma en G. de Jong (29 jaar lid), de heer S. de Boer (27 jaar lid) en de heer S. Boorsma (25 jaar lid). Tijdens een receptie in het dorpshuis kwamen verscheidene sprekers aan het woord. De jubilerende vereniging kreeg de beste wensen en veel goeds voor de toekomst gewenst Tot slot van de avond werd een revue opgevoerd, geschreven door mevrouw E. de Boer Bootsma. sporters deze geste om mensen te helpen die het in de gemeenschap ekstra moeilijk hebben, geweldig op prijs stelden. Overi gens zal het aan te schaffen toestel niet alléén door de leden van FDS gebruikt worden. Het apparaat blijft in het bad en iedere gehandikapte die moeilijk in en uit het water kan komen, zal er gebruik van mogen maken. „Een fantastisch kado”, aldus de heer Vis, „en het op deze manier krijgen is altijd nog leuker dan achter subsidie aan te moeten zitten.” Om kwart voor negen vrijdagavond vroeg de voorzitter van „Fit Door Sport”, de heer H.A. Vis, even de aandacht voor een aantal leden van „zijn” vereniging die in het instruktiebad van het Rasterhoffbad in het De Hooppark hun speciale zwemuurtje hadden. Die „aandacht” was even nodig omdat de voorzitter van de Lions-club, de heer J. Zondervan, een cheque van vijfdui zend gulden wilde overhandigen, namens de Lions en vóór de gehandikapten vereniging FDS. Aanwezigen waren daarbij naast de ge noemde heren Vis en Zondervan nog: me vrouw Zondervan, de heer J.Y. Deenik Op de feestelijke jaarvergadering van de afdeling Sneek van de Nederlandse Chris telijke Bond van Overheidspersoneel heb ben zeventien leden een gouden insigne gekregen. De heer A.C. de Jong, distrikts- bestuurder van de NCBO, reikte in wijk- gebouw de Schuttersheuvel in Sneek de speldjes ter ere van het 25-, 40- en 50-jarig lidmaatschap uit. Het vijftig-jarig lid was de heer H. de Vries uit Sneek. De Vries is een gepensioneerde Bi 1-ambtenaar die enkele jaren geleden nog een bestuurs- funktie binnen de afdeling Sneek vervulde. De heren W. Trenning en S. Nieuwhof kregen een onderscheiding omdat ze veer tig jaar lid waren van de bond. De andere veertien mensen die een speldje ontvingen waren 25 jaar lid. Een aanzienlijk grote groep die bestaat uit de heren L Peil, R. Plantinga, S. Talsma, IJ. Komelis, IJ. van der-Goot, M. Hofstra, F. van Netten, F.J. de Witt, J. Hobma, J. de Vries, M. Schel- tinga en U. van Wieren, allen uit Sneek P. Yntema uit Oppenhuizen en C. Bosma uit Drie banden van zijn auto bleken door gesneden en uit de wagen waren ongeveer twintig muziekbandjes verdwenen toen de 22-jarige Omar Z. uit Weesp zaterdagnacht tegen half drie terug kwam bij zijn auto, die hij aan de Looxmagracht had geparkeerd. Waarschijnlijk is één van de portieren met een valse sleutel geopend, want er waren geen sporen van braak. De waarde van de muziekbandjes is ongeveer f 375,-. De heer Romeijn probeert bouwbedrijven te animeren om een dergelijke leerlingen bouwplaats op te zetten. In Sneek is hij hiermee ook aan de gang, maar tot nu toe met weinig sukses. „Feit is gewoon dat er een gat in de bouwmarkt zit Het ligt wat stil en dat geeft problemen met plaatsing. En dat betreft niet alleen de leerlingen, maar ook de vakmensen”, aldus de heer Romeijn, die echter vindt dat vanuit het oogpunt opleiding er geen stilstand mag optreden. Er is gebrek aan vakmensen in de bouw en volgens de heer Romeijn geven leerlingen bouwplaatsen weer kans op die vakmen sen. ,,Ze krijgen hier een goede opleiding Het is de bedoeling, dat er van de vijf duizend gulden een apparaat, een toestel, wordt aangeschaft waarmee gehandikap ten, die zelf moeilijk in en uit het water kunnen komen, gebruik kunnen maken om zichzelf „te water te laten”. Eerst was het de bedoeling geweest, dat de heer Zonder van dat toestel zou aanbieden, maar mede in overleg met het Revalidatiecentrum Friesland te Heerenveen, zal nog gezocht worden naar het meest geschikte toestel. „Wanneer je wat krijgt behoor je dankje wel te zeggen,” aldus de heer Vis. Hij wilde daaraan toe voegen, dat de gehandikapten- De absolute topper in de derde klasse A tussen LSC en Heerenveen is uit eindelijk onbeslist gebleven. Na ne gentig minuten leuk en sportief voet bal prijkte de brilstand nog steeds op het denkbeeldige scorebord. Het bleef dus 0-0 en de dit jaar negentig wordende Lycurgus Sparta Combi- Na vier maanden werken is de bouw van de woningen op de Pólle in Tirns al aardig F gevorderd. Eind van dit jaar hoopt men nog eens trots achterom te kunnen kijken naar M dit op bijzondere manier gerealiseerde plan, 4 De jongens die op deze leerlingenbouw- - plaatS werken J°°P Bootsma (Ooster- wierum), Bennie Canrinus (Bolsward). Henk Haanstra (Sneek), Feike Twijnstra I (Waaxens), Peter Dijkstra (Bozum). lingenbouwplaats, maar ook bevoegd is tot kontrole en een raadgevende taak heeft ten behoeve van de leerling en het bouwbedrijf

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1