Voorstellen móesten er nog door Stichting Maatschappelijke Dienst verlening Z.W.-Friesland vergaderde snekerHkoerier Ski „Politiek gezien verwacht ik zwaar weer boven ons land” en MINISTER BEELAARTS VAN BLOKLAND IN SNEEK 70% ondervraagden Noorderhoek Sneek vindt eigen wijk het vuilst Officieel Orgaan van IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL F GESLAAclSlSffifcsLAAGD is lllli •■'WK J (vervolg zie pagina 37) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Brandkast gekraakt bij Stallman BV (vervolg zie pagina 37) en de Auto omgekeerd in sloot op weg Balk-Koudum Hachelijk Er is dinsdagavond op de openbare vergadering van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuidwest-Friesland in Balk vrij fel gereageerd over bepaalde zaken die binnen de stichting gaande zijn. Vooral toen de heer A. J. van der Sluis, direkteur van de stichting, vertelde dat de instelling sinds 1 januari meewerkt aan het opbouwen van een landelijk systeem van registratie van kliënten, was de reaktie zeer heftig. Met name de heer R. Hendriks, een maatschappelijk werker in kinderte huis „Mooi Gaasterland protesteerde, en dan met name tegen een verplichte registratie. i Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD (vervolg zie pagina 37) „Het heeft er veel van weg, dat er politiek gezien voor ons land zwaar weer op komst is”. Die verwachting werd dinsdagavond in de mudvolle achter zaal van Van der Wal aan het Kleinzand uitgesproken door de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, drs. P.A.C. Beelaarts van Blokland. Het gebeurde in een bijeenkomst van het „CDA-verband Sneek die eerst als spreker de minister van financiën mr. F.H.J.J. Andriessen op bezoek zou krijgen. Die was echter „door overmacht verhinderd. Ook mevrouw M.H.M.P. Gardeniers-Berendsen, de minister van CRM bleek niet te kunnen komen omdat ze dinsdagavond in de Tweede Kamer moest verschijnen. Het kollege van burgemeester en wethouders van Ijlst heeft de vergade rende raadsleden maandagavond „getrakteerd” op twee voorstellen, die nog aan de agenda werden toegevoegd. Er werd een krediet van f 1421- gevraagd voor achterstallig onderhoud van houtzaagmolen „De Rat” en verzocht f 3664,- beschikbaar te stellen voor het laten vervangen van de centrale-verwarmingsinstallatie in het gemeentehuis. Deze schijnt op z’n eind te lopen en het af en toe te begeven. Wethouder J.J. de Vries kon de raadsleden van de noodzakelijkheid overtuigen en alhoewel er bedenkelijke gezichten werden getrokken - men was verrast - werden de voorstellen, zonder daar verder over te redetwisten, aangenomen. De raadsleden wilden het kollege duidelijk niet in de kou laten staan. SNEEKER NIEUWSBLAD r- MB 9 Vastleggen persoonlijke gegevens van kliënten in komputer afgekeurd B. en w. van Ulst hadden nog twee De brandkast was van een oud type, waar bij het slot nog met klinkers vastzat De boor werd gebruikt om deze klinkers d.oor te boren, zodat het slot er uit gehaald kon worden. De politie stelt een onderzoek in. wordt gesproken. Burgemeester drs. M. Abma zei toe bij andere gemeenten te zullen informeren of een vergoeding voor het Fries diploma is ingevoerd en er later in de raad op terug te komen. Maandagavond werd de heer A. Frankena. het nieuwe raadslid voor het CDA. beë digd. Later bleek dat de voor Ijlst vrij grote publieke opkomst van vooral dames, voor- DONDERDAG 28 FEBRUARI 1980 135ste JAARGANG No. 17 o S. WASSENAAR (CDA) - vergoeding diploma Fries - Q Door middel van een boor hebben dieven uit een brandkast van de firma Stallman BV op de IJlsterkade een bedrag gestolen van 5500 gulden. De ongenode gasten zijn het kantoor binnengekomen door het ge bouw met de weegbrug. Minister P.A.C. Beelaarts van Bolkland tij dens zijn rede in de achterzaal van Zalen centrum Van der Wal. De belangstelling voor het gebeuren was groot. (Foto studio Ger Dijs). Een toch nog vrij felle diskussieavond in De Treemter in Balk. Deze balans kon worden opgemaakt nadat de Stichting Maatschap pelijke Dienstverlening dinsdag had ver gaderd. In tegenstelling tot de vorige ver gadering was er nu minder publiek -106 tegen 35. Onder andere maatschappelijk werker de heer R. 'Hendriks, zorgde voor vuur. De heer Hendriks merkte hierbij wel op dat het ging om ..positieve kritische opmerkingen." Men kon de opmerkingen van de heer Hendriks ook wel waarderen. In het geval waar het bij minister Andries- sen om ging was het: een nemen van maatregelen op korte termijn en dan later eens kijken wat er nog méér nodig is, óf maatregelen, die op een langere tijd meer konden opleveren. Minister Andriessen koos voor het laatste en wilde vier miljard bezuinigen, de rest van het kabinet hield het op „voorlopig twee miljard" en dan verder zien. Intussen wordt er echter al gepraat over drie miljard".... Het kan niet doorgaan zoals het nu gaat, aldus de minister. De inkomsten van de Door nog onbekende oorzaak is dinsdag middag omstreeks vijf uur de 22-jarige mevrouw F. Lubach uit Lemmer op de weg van Balk naar Koudum in een slip geraakt, waarna de auto op zijn kop in een sloot belandde. Zij is met letsel opgenomen in het Anthonius Ziekenhuis in Sneek. Wat is er aan de hand. Om aan bedrijfs- vergelijking te kunnen doen is landelijk een komputersysteem ingeschakeld, die persoonlijke gegevens van kliënten (men sen die dus hulp van de stichting krijgen) registreert. Doel is de ontwikkelingen bin nen de algehele stichting te kunnen volgen. En juist hierom zag de heer Hendriks niet in waarom „gevoetbald moet worden .met de persoonlijke gegevens van kliënten. Deze kunnen toch nageplozen worden!" De heer Hendriks vond dat de stichting maar eens de kat de bel aan moest binden en moest afwachten of subsidie zal worden ingehouden wanneer men niet aan regi stratie meewerkt. De heer Van der Sluis verzekerde de maatschappelijk werker dat wanneer misbruik van de gegevens wordt gemaakt deze ieder moment worden opge haald. „Maar het risiko dat die gegevens er uit te halen zijn zit er natuurlijk altijd in." Deze bekentenis, waaraan nog werd toege voegd dat niet met individuele maar met Over de oorzaak van deze slippartij is bij de rijkspolitie Gaasterland nog weinig be kend. Als gevolg van ondermeer een her senschudding was het nog niet mogelijk de chauffeuse nader aan de tand te voelen. Bij nader onderzoek is ook niet gebleken, dat een technisch falen de oorzaak geweest zou kunnen zijn. Na de „crash", ter hoogte van de Wyldemerk. werd mevrouw Lubach per ambulance naar het Sint. Anthonius Ziekenhuis gebracht. totale gegevens wordt gewerkt, had een reaktie van een andere aanwezige in de zaal tot gevolg. „Ik geloof hier niets van! Ik kan vanuit mijn kliëntenbestand zeggen: Daar komt iedereen achter. Dit gaat over zulke intieme zaken. Ze kunnen er wel een kopie van houden!" De heer van der Sluis bracht in herin- Wel zette hij uiteen hoe de zaken er voor ons land financieel bijliggen en dat minis ter Andriessen die heeft willen oplossen op een manier waarmee de rest van het kabi net niet akkoord kan gaan. Zijn persoonlij ke visie op het aanblijven van het kabinet, na het bedanken van een minister op een belangrijke post, gaf minister Beelaards van Blokland niét duidelijk weer. Wel had voorzitter R. Reinsma in zijn welkoms- woord gesteld: „Ik ben blij dat het kabinet het heeft aangedurfd om te blijven zitten". Na ‘n lange aanloop over de stad Sneek en de afhankelijkheid van ons land met wat er om ons heen gebeurt, stelde minister Beel- aarté van Blokland, dat de uitgangspunten van het CDA-WD-kabinet twee jaar gele den al niet erg rooskleurig waren. Duide lijk was toen reeds dat er moest worden ..omgebogen" een ander woord dat tegen woordig vaak voor „bezuinigingen" wordt gebruikt. Hij beschouwde de ekonomische en de sociale sektor als nauw met elkaar verbonden - als een kommunicerend vat. De uitgaven in de sociale sektor bleven groeien en die in de ekonomische sektor groeiden minder. Op dat „minder" vooral waren de berekeningen over de eerste jaren van het kabinet gebaseerd, maar de ene sektor steeg méér en de andere „véél min der" dan werd verwacht. Aan de Technische Hogeschool te Delft is geslaagd voor het diploma civiel ingenieur de oud-Sneker O.A. van der Zweep, nu woonachtig te Leiden. „Langzamerhand is de landskas in een hachelijke situatie komen te verkeren: werkgelegenheid en sociale sektor kwa men op het spel te staan. Er moest inge grepen worden. Velen zeiden wel te willen bezuinigen, maar meestal was het dan: „na u waarbij de minister een uitspraak van Reinsma leende. indruk te krijgen van wat er bij de bewoners van de Noorderhoek leeft. Men was er unaniem over eens dat de diaserie een goed beeld van de wijk had gegeven. Op de vraag of er ook een goed ding ontbreekt in de wijk, zijn er enkele geweest, die van mening waren dat er een gebrek aan speelruimte is. Kritiek heeft men op de hokken die achter bepaalde woningen gebouwd zijn. De meningen over de vervuiling van de Noorderhoek zijn erg verdeeld; 50% vindt de wijk niet vuil en 50% vindt dat wel. Als voorbeelden van deze vervuiling worden genoemd: rommel tussen de flats, hondepoep. opslagplaats aan het eind van de Surfridusstraat en de sloten achter de woningen en om het kerkhof. Dat de huisvuilkist minder zwerfvuil te weeg brengt is niet ieders mening. 50% Vindt dat het zwerfvuil andere oorzaken heeft. Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat er toch wel veel vernield wordt in de Noorderhoek. Voorbeelden hiervan zijn: de verlichting in de tunnel en in de straten, bomen en struiken, het wachthokje van de N.S. en het indianendorp. De meeste bewoners zijn er van overtuigd dat er in de Noorderhoek niet meervernield wordt dan in de andere wijken. 30% kan zich daar geen mening over vormen. Daar men ervan uitgaat, dat de jeugd de grootste vernieler is vinden de ondervraagden dat de ouders in eerste instantie een toeziend oog moeten houden. In tweede instantie wor den de omwonenden genoemd en als laatste de politie. Ook dit zal in samen werking moeten gebeuren. Het aanstellen van een wijkagent leek de ondervraagden een goed idee. Minister Beelaarts van Blokland fungeerde dus als reddende engel, maar in zijn openingswoord stelde de heer R. Reinsma wel nadrukkelijk, dat Beelaards van Blok land „niet zou spreken als vakminister, maar als minister uit het CDA, een leiding gevende partij in de Nederlandse politiek". De minister ging dan ook niet diep in op de situatie die is ontstaan nadat minister Andriessen in het kabinet heeft afgehaakt'. ’verrassingen’ voor de raad in petto Ér werd niet veel drukte gemaakt in de Ijlster raadsvergadering. Kouwe drukte kwam er evenmin aan te pas. De CDA- fraktie vroeg bijvoorbeeld of het niet mo gelijk zou zijn dat ambtenaren, die een diploma Fries hebben, een jaarlijkse toe lage krijgen van vijftig gulden. De heer S. Wassenaar zei dat zijn fraktie een voorstel voor zo'n vergoeding had gemist in de nieuwe salarisverordening voor 1980. waarin wel over andere diplomatoelagen I Uit een enquete. die de Milieuraad Sneek heeft gehouden op een milieuavond in de Noorderhoek. is gebleken dat 70% van de ondervraagden van mening is dat de Noorderhoek vuiler is dan andere wijken in Sneek.Samen met de gemeente moeten we iets aan die vervuiling doen”, aldus de ondervraagden. Men is het er echter wel over eens dat de hondenbezitters het meest verantwoordelijk zijn voor de vervuiling. De Milieuraad gaat ervan uit dat ze er is voor de bevolking en deze gelegenheid moet geven om in te spreken op het milieubeleid. Ze heeft dan ook het plan om meer milieubijeenkomsten te organiseren. De eerste wijk die werd bezocht was de Noorder hoek. De wijkvereniging bood gastvrijheid in de Schuttersheuvel. De avond werd begonnen met een diaserie over de Noorderhoek, die een beeld moest geven van de wijk. Aan de hand van die dia's werd een enquete gehouden, om een nering dat zijn instelling de laatste is geweest die ja heeft gezegd tegen het komputersysteem. „We hebben acht voorwaarden gesteld en die aan CRM kenbaar gemaakt." De vergadering 9' W W .o •*5 g -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1