Jubileum-receptie negentigjarig LSC Fancy Fair in de Sipkensmavo IJLST snekerWeoerier ainwMB i nax aa owraaaaa Hf r werd in „Skutsjeseal” druk bezocht Gaasterland koopt 13 hektare grond voor woningbouw bij Balk Gaasterland wil buurgemeente Sloten helpen met administratie Twee werknemers op sekretarie-Gaasterland ekstra KAATSVELD EN TENNISBANEN MÈTCLUBGEBOUW? B de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van I gecombineerde uitgave (Vervolg zie pagina 3) (Vervolg zie pagina 3) (Vervolg zie pagina 3) MAANDAG 3 MAART 1980 135ste JAARGANG No. 18 Zilveren FVB speld Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD PA DE HIM KAN WAARSCHIJNLIJK BLIJVEN BESTAAN Kraak bij Molenaar: buit tachtig gulden Tweede plaats voor Sneker judoteam in Fries kampioenschap Het Sneaker Nieuwsblad is een Een drukke bedoening zaterdag in de bovenzaal van Hotel Hanenburg Reden was de receptie gehouden en georganiseerd door de jubileum commissie van de morgen negentig jaar bestaande Lycurgus Sparta Combinatie, die de „Skutsjeseal” voor deze feestelijke gelegenheid had omgetoverd in een blauw witte feestzaal waar velen de kans kregen hun zegje te zeggen over deze club die terecht kan terugblikken op een rijke voetbalhistorie van negen decennia. Na een lange tijd van onderhandelen en het doen van tussenvoorstellen - wat al met al bijna drie jaar in beslag nam - heeft het gemeentebestuur van Gaasterland de hand weten te leggen op ruim dertien hektare bouwgrond tussen Balk en Wyckel. Met deze aankoop heeft Balk weer de mogelijkheid zich de komende jaren uit te breiden. De grond was tot nu toe eigendom van de familie Mulder. De totale aankoopprijs is vastgesteld op een miljoen gulden. Omdat al vele jaren de wens leeft - öök bij het gemeentebestuur van Rauwerderhem - om de smalle Wiersterwei in Terzool te voorzien van uitwijkstroken kan het morgenavond haast niet anders of de leden van de gemeenteraad zullen hun fiat geven aan een voorstel van burgemeester en wethouders om de Wiersterwei drastischer te verbeteren. De plannen lagen al enkele jaren klaar, maar van de kant van de gemeente wilde men even wachten om de effekten na te gaan van de vestiging van het loonbedrijf van de gebroeders Heeringa aan deze weg. Die „effekten” hebben de noodzaak van uitwijkstroken èn verdere verbetering nog eens onderstreept zodat nu aan de raad gevraagd wordt een krediet beschik baar te stellen van f 26.500,-. Omdat Sloten met het wegvallen van de burgemeester- sekretarisfunktie het vele administratieve werk niet meer aan kan wil de gemeente Gaasterland - zoals op sommige terreinen reeds gebeurd is - wel bijspringen, maar dan zal het sekretariepersoneel van de gemeente Gaasterland wel uitgebreid moeten worden met twee man, zo zegt het Gaasterlandse kollege in een voorstel aan de gemeenteraad. Voor deze ekstra-hulp zal Sloten een vergoeding moeten betalen, maar daarover moet nog eèn definitieve afspraak gemaakt worden. LJ Meester Anne merkte op dat er veel kan Floor van de Wal (boven 79 kg). Wiersterwei in Terzool zal Wat het overige stuk van de weg betreft, fluiters uit uw gelederen” haakte de scheidsrechter in op de schreeuwende vraag naar fluitisten. Reeds in augustus 1977 stelde de Friese Taxatie Commissie een rapport over deze aankoop op. Aanvankelijk probeerde het Hierop het woord aan Anne van der Werf, op de receptie aanwezig in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Friese Voetbal Bond maar zeker ook als „oud LS.C. mantsje". In een toelichting op het raadsvoorstel zeggen burgemeester en wethouders: „Nu het loonbedrijf van de gebroeders Heeringa ter plaatse al enige tijd draait, achten wij het noodzakelijk, dat het gedeelte van de Wiersterwei vanaf het dorp tot de toegang van het bedrijf over de gehele lengte met anderhalve meter wordt verbreed en op vier en een halve meter wordt gebracht." Ook de Landelijke Bond van Amateurs was zaterdag vertegenwoordigd. En de heer Petersma verrijkte de blues met de LBA-vlag. „U bent de vierde, na de koninklijke H.F.C., de K.N.V.B. en de F.V.B. die deze vlag in ontvangst mag nemen. Ik hoop dat deze vlag nog lang boven het Sportpark wapperen mag” aldus de heer Petersma. SNEEKER NIEUWSBLAD Eèn van de ontelbare keren dat LS.C.- voorzitter J. Olij handje-moest-schud- den. Op deze foto van Ger Dijs is het met meester Anne van der Werf, voor zitter van de F.V.B. Zittend tussen hen in Berend Zoethout, die even later zou worden „versierd” met de zilveren F.V.B.-speld van verdienste. In het team van Sneek zaten: Wennie Brouwer (tot 54 kg); Ale Bosma (tot 59 kg); Engbert Krist (tot 65 kg); Roel-Jan Visser (71 kg); Jansied Timmer (tot 79 kg) en De Sneker ploeg kwam in deze kompetitie uit tegen Bergum, waarvan gewonnen werd met 5-1. Ook tegen de Bolswarder ploeg werd met een zelfde uitslag gewonnen. De strijd tegen het Leeuwarderteam werd echter negatief beslist voor de Snekers, 3-1. goede bijdrage zal leveren aan het voetbal in Nederland en dat van Friesland in het bijzonder”, was zijn korte maar krachtige verhaal En om de feestvreugde te verhogen bood de voorzitter van het Amateurvoetbal een blad met glazen aan. geten het aannemen van kado’s. Want die mochten er zijn! Allereerst was daar cere moniemeester Hans Fijlstra, bij vele „oud strijders” zeker geen onbekende, die de spits afbeet en even terugkeek naar het rijke LS.C. verleden. Als kado van waarde bood Fijlstra aan het jeugdbestuur aan een mooi wisselbeker die hij als naam had meegegeven „Jan Zwanenburg-beker", ter nagedachtenis aan deze illustere LS.C.-er. Ook burgemeester en wethouders lieten zich niet onbetuigd. Namens dit vroed schap gaven burgemeester B. van Haers ma-Buma en wethouder van Sport, Re- kreatie en Maatschappelijk Werk acte de précence. De sportieve wethouder- ver klaarde dat LS.C. nooit een hoogvlieger was geweest maar dat de verstandhouding tussen de jubilaris en overheidszijde altijd bijzonder goed te noemen was geweest Namens b en w bood Scholten een envelop met inhoud aan. Het voor dit jubileum in „het nette pak” gestoken bestuur had het zaterdag maar druk met handjesschudden en niet te ver- Hoewel de Commissie Spreiding van Op leidingen er nog niet helemaal uit is, staat inmiddels zo goed als vast dat de protes tants-christelijke PA De Him in Sneek zal blijven. De keuze moet nu nog gemaakt worden tussen Sneek en Drachtea De kommissie heeft echter al de voorkeur uit gesproken voor een openbare Pedago gische Akademie in Drachten, zodat het als meest logisch ervaren wordt, dat de pro testants christelijke PA blijft. Dat de jeugd zeker een vaste plaats in de festiviteiten verdient werd zaterdag nog eens duidelijk onderstreept. De twee jongste L.S.C.-telgen, Erik de Ruiter en Herre Kuipers, boden namens de jeugdaf deling een klok aan zodat „het bestuur bij de tijd zal blijven”, zoals jeugdvoorzitter Geert Bouma het uitdrukte. In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij Molenaar’s Kledingmaga zijn aan de Oosterdijk 67 in Sneek De dader troostte zich daarbij heel wat moeite, maar de buit bestond uit niet meer dan tachtig gulden aan wisselgeld uit de kassa. De scheidsrechtersvereniging Sneek en omstreken vond in voqrzitter Hans de Ree zijn woordvoerder. „Al onze fluitisten ko men graag op ’t Sportpark”, aldus de Ree. „We hopen dat het altijd zo blijven mag en wie weet komen er nog een talentvolle De Friese judokampioenschappen in Ber gum zijn voor Sneek - toch nog onverwacht - goed verlopen. De Sneker judoploeg behaalde de tweede plaats in het provinci ale klassement. De diverse clubs streden in teams van zes man. De wedstrijden von den plaats in de leeftijdsklasse van zestien tot negentien jaar. Dat redaktionele stukjes en advertenties soms niet zo mooi op elkaar aansluiten bleek wel in een regionale krant. Naast een redaktioneel artikel met de verheven kop „Wees waakzaam tegen autodieven”, stond een advertentie met de keurige ver melding: „Autosleutels, cylindersleutels, klaviersleutels. Klaar terwijl u wacht!” Lijkt op een tip, nietwaar? veranderen. „Toen LS.C. vijfenzeventig jaar bestond droeg het bestuur nog blauwe dassen; nu zijn zij allen „versierd” met een mooie rode.” Verder merkte de F.V.B.- voorzitter op dat goede wijn geen krans meer hoeft En daar liet hij het niet bij. Want even werd van het feestelijke afge stapt Meester Anne riep bestuurslid Be rend Zoethout en jeugdvoorzitter Geert Bouma bij zich zodat hij deze twee stu wende LS.C.-krachten kon onderscheiden met de zilveren FVB-speld van verdienste. „Zij, die zich met zoveel kracht en toewij ding voor de klub inzetten verdienen het gewoon eens in het zonnetje te worden gezet”, verwoordde meester Anne zijn ge dachten. j Zesduizend gulden heeft men zater dag overgehouden van de Fancy Fair in de Sipkensmavo aan de Wilhelmina- straat in Sneek. Het bedrag zal worden gebruikt om allerlei eigenlijk wèl noodzakelijke dingen aan te schaffen, die niét door het rijk worden betaald. Er was gelegenheid om aan allerlei spelletjes mee te doen, in de leraren kamer werden films gedraaid en wer den diverse poppenkastvoorstellingen voor de kinderen gegeven. In een aan tal stalletjes kon men handvaardighe- heidsprodukten kopen en een hapje en een drankje. Het aantal mogelijkhe den was groot en naast de aula en de gymnastiekzaal waren zelfs een paar klassen in gebruik. Ook een klein keu kentje draaide op volle toeren. Op de door studio Ger Dijs gemaakte foto een van de stalletjes waarin handvaar- digheidsprodukten werden verkocht, die in het afgelopen jaar door de ouders van de leerlingen en de leer lingen zelf werden gemaakt. Dit ene stalletje leverde een batig saldo op van vijfhonderd gulden. De Commissie Spreiding van Opleidingen wil dat er na - op zijn vroegst - 1983 nog vier PA’s in Friesland zijn. Hiervan zullen er twee in Leeuwarden gevestigd blijven: één openbare en een protestants-christe- lijke PA De overige twee - een pc en een openbare - zullen verspreid over Friesland gesitueerd moeten worden. De kommissie heeft inmiddels definitief besloten in Drachten een openbare PA te vestigen De bestaande PA in Heerenveen zal moeten opgaan in deze schoot Eveneens zal de PA in Dokkum moeten verdwijnen, zo oor deelt de Commissie. Hoewel de pc-werkgroep nog geen keuze heeft kunnen maken tussen de vestiging in Drachten en die in Sneek, heerst er in de Spreidingskommissie een algemene voor keur voor de PA De Him in Sneek. Uit een onderzoek is gebleken, dat de inbreker op een plat dak is geklommen. Daar heeft hij een ruit stuk gemaakt en is op die manier de winkel binnengekomen. Waarschijnlijk zat de dader zelf goed in het pak, want hij liet de kleding met rust en ging er alleen met de tachtig gulden van door. De Sneker recherche heeft de zaak in verder onderzoek. Hoewel de stad Sloten een „artikel 12 ge meente" is, zo stellen burgemeester en wethouders van Gaasterland, zijn er gelden aanwezig om de kosten te betalen. Dit door het wegvallen van de salarissen van sekre- taris en tweede ambtenaar. Indien de Gaas- terlandse gemeenteraad besluit tot het aanstellen van deze twee personeelsleden, zal Sloten gevraagd worden een bedrag van 20.000 gulden hierin bij te, dragen. Het bestuur kon deze geste aangeboden door de zesjarige „talentjes” wel op prijs stellen. „Nou hopen we maar dat de be stuursleden vanaf nu altijd op tijd zullen komen voor vergaderingen en wedstrij den”, aldus voorzitter J. Olij. Hierna was het woord aan de heer J. van Marie, afgevaardigde van de K.N.V.B. „Namens het algemeen bestuur van de K.N.V.B. hoop ik dat dit „feestvarken” ten alle tijde een (eindelijk) worden verbeterd Zoals bekend heeft minister H. Wiegel van binnenlandse zaken besloten dat de ge meente Sloten geen burgemeester-sekre- taris meer krijgt Dit in verband met de op handen zijnde gemeentelijke herindeling. De sekretarie van de stad Sloten kan echter de werkzaamheden niet aan. Intussen is ook de tweede ambtenaar naar elders ver trokken en een goede opvolger is nog niet gevonden. De gemeente Gaasterland voert nu reeds een aantal jaren werkzaamheden voor Sloten uit zoals sociale zaken, direktie gemeentewerken, welzijnsplanning, finan ciële administratie per komputer en de mechanisering van de bevolkingsadmini stratie. Eveneens heeft de gemeente Gaas terland bij wijze van spoedhulp de begro ting voor het dienstjaar 1980 gemaakt Nu echter heeft Sloten ook op andere terreinen een achterstand, die wegge werkt zou kunnen worden met hulp van Gaasterland. Hiervoor wil de gemeente Gaasterland een werknemer op afde ling Sociale Zaken en één specifiek voor het Welzijn aanstellen. Dit zal een jaarlijkse uitgaaf vergen van ongeveer 90.000 gulden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1