Kosten stonden centraal voor raad Gaasterland Eén lid in samenwerkingsverband leek wel voldoende: Terra verleent steun IJLST snekerMkoerier Vanl2t/ml5 maart Pasar Malam F ram zette de diensten stil Boomfeestdag op 26 maart Geen enkel bedrijf volledig „plat” bij FNV-stakingsaktie de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van „Uit de Marktstraat” r Hef Sneaker Nieuwsblad is (vervolg zie pagina 37) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Kosten en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD een gecombineerde uitgave Vragen EKSTRA PERSONEEL OP SEKRETARIE GAASTERLAND I I SNEEKER NIEUWSBLAD Kommissie Zuidwest-Friesland verband Rauwerderhem dun bezet gebouw DONDERDAG 6 MAART 1980 135ste JAARGANG No. 19 In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). De vrouwen van het CDA-Vrouwenberaad bijeen in zaal Spes aan de Julianastraat in Sneek, waar het ingewikkelde probleem van „arbeid voor de vrouw" vier uren lang algemeen bestuur. Zij kon echter niet meer raadsleden warm krijgen om van de kom missie deel uit te gaan maken en daarom huisvesting zijn, volgens de Stichting, de mogelijkheid dat de gemeentesekretarie (de buren) moet uitbreiden en daarvoor het oude postkantoor nodig zal hebben en het wellicht unieke feit dat er nu een geschikt voor de Peuterspeelplaats vrij is. dinsdagavond. De twee ekstra vakatu- res zijn noodzakelijk om tegemoet te komen aan: P werkzaamheden met betrekking tot de werd de heer Terra informeel benoemd. De heer Terra liet duidelijk uitkomen wel interesse te hebben, omdat hij nu wel eens wilde weten wat zich allemaal in het sa menwerkingsverband afspeelt. Maar de heer H.R. Schaap (WD) vond het allemaal maar onzin die kommissies. Hij dacht wel bij mevrouw Zijlstra te raad te kunnen gaan wanneer hij iets niet begreep. „De wereld gaat al ten onder aan kommissies", zei de WD-er. Wethouder Poppen liet deze uit spraak echter niet over zich heengaan en zei: „Ja. de wereld in Rauwerderhem gaat ten onder aan dat er helemaal geen kom missies zijn!" Het zinde de wethouder dan ook niet dat niet zo enthousiast werd gereageerd op het voorstel een kommissie te vormen. Het kollege had op verhuur van de oude kleuterschool weinig bezwaar, mits de kos ten door de Stichting gedragen worden. Als de gemeente Gaasterland wel het gebruik van de kleuterschool zou financieren, zou daarmee, zo stelde het kollege, tevens de morele verplichting ontstaan andere speel- (vervolg zie pagina 37) Vorige week berichtten we al over de op stapel staande „Pasar Malam" die van 12 tot en met 15 maart in de Veemarkthal van Sneek wordt ge houden. De organisator van dit ge beuren denkt dat de „Pasar Malam" dit jaar uit zal kunnen groeien tot de grootste in opzet voor het noorden van het land. Men heeft dan ook alle moeite gedaan om attrakties in huis te halen. Er zullen verschillende ar tiesten optreden. En verder is er de Indische markt. Meer hierover elders in deze krant. Er zal in de toekomst nog heel wat afge dacht worden, vanaf de basis naar de top. Op het theoretische vlak liggen de zaken van „Arbeid voor de vrouw" zo op het eerste gezicht niét zo moeilijk: vrouwen hebben (ook) recht op (betaalde) arbeid. De moeilijkheden beginnen pas goed te komen in de praktijk en om theorie in werd besproken. Achter de lessenaar de heer A P. Braaksma. /Foto Studio Ger Dijs). De inleiding van mevr. De Graaff, een lezing van de adjunkt-direkteur van het gewestelijk arbeidsbureau in Sneek. de heer P. Braaksma uit Bolsward. én het diskussiëren in groepen - dat alles leidde uiteraard niet tot één slotsom, één lijn waarachter zich alle zeventig bezoekers konden scharen. Evenmin ontstonden pasklare oplossingen, die het vraagstuk in maatschappelijke en politieke zin in een handomdraai zou kunnen oplossen. aanmerking te komen voor een stakings- uitkering van hun bond. Het stakingsko- mité. met als koördinator de heer Romke (vervolg zie pagina 37) Met een luidsprekerauto voorop maakten de stakers een rondgang door de binnenstad van Sneek. De foto van Studio Ger Dijs werd Enkele maanden geleden bereikte burge meester en wethouders van Gaasterland het verzoek van de Stichting Peuterspeel plaats de oude openbare kleuterschool te mogen huren. De huidige huisvesting, het oude postkantoor, is te klein geworden en is tevens moeilijk te verwarmen. Ook het feit dat de peuters daar geen gelegenheid hebben om buiten te spelen heeft geleid tot deze vraag. De Stichting stelde toen een huurbedrag van 3250 gulden voor. Andere redenen voor het omzien naar een andere (e provinciale staten en vroeger wethouder van Sneek. Ze deed het in een aanleiding op de studiedag van het CDA-Vrouwenberaad Friesland. Zeventig dames hielden zich die dag vier uren lang bezig met het „basisdenken” over het arbeidsterrein van de vrouw. Het is de Friese Autobus Maatschappij „Fram NV dinsdag door de staking vrij wel onmogelijk geweest haar taak naar behoren te vervullen. Na een stroef begin werd besloten het openbaar vervoer door de Fram-bussen voor die dag geheel stil te leggen. Woensdag 26 maart zal in Sneek de natio nale ..Boomfeestdag" worden gehouden en daarbij zal de jeugd zich bezighouden met hét planten van bomen aan de „ruiter paden bij de stadsrondweg. ■Sa de planterij gaan de scholieren naar zaal Hanenburg voor een traktatie en het doen van spelletjes. Na afloop krijgen de plan ten je< een aardigheidje als aandenken aan deze dag. Om half negen worden de scho lieren met een versierde bus naar het plant- objekt gebracht. Eerst worden als symbo len zeven grote bomen in de grond gezet: drie populieren en vier wilgen. De planter- tjes worden daarna verdeeld over de met een blad gekenmerkte vakken om het verdere bosgoed te planten. Daarna gaat het terug naar zaal-Hanenburg. De direktie van de maatschappij zei van het geval: „Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag. dat een beperkte dienstvoering mogelijk zou zijn, bleek in de loop van de ochtend, dat werkwilligen door de derde werden geïntimideerd en bedreigd. Hierop werden de diensten onzerzijds in zijn ge heel gestaakt om het werkwillige personeel en het materiaal te beschermen en de onderlinge verhouding tussen het perso neel niet te verstoren". praktijk om te kunnen zetten zal er bij mannen, vrouwen, bedrijfsleven en zélfs bij de overheid een stuk ombuiging in de mentaliteit plaats moeten vinden. En dat zal meer tijd en denken vergen dan het op stellen en propageren van theoretische stellingen, die vrouwen, mannen, onder nemers en politici moeilijk niét kunnen onderschrijven... „Elk mens heeft recht op arbeid tegen een rechtvaardig loon" aldus zei mevrouw H. Huistra-Hielkema uit Ysbrechtum in het openingswoord.dat ze als vice-voorzitster van het Vrouwenberaad uitsprak namens de voorzitster mevrouw M. Brandsma- Ydema, die was verhinderd. Iedereen kon het daarmee eens zijn. CDA-Vrouwenberaad verdiept zich in arbeid voor de vrouw „Het zelf nog jonge CDA is nog lang niet uitgedacht over vraagstukken als Graaff-Nauta. die fraktieleidervan het Christen Demokratisch Appèl in d> euthanasie, onderwijs en een heleboel andere dingen. Ook niet over - - - - „arbeid voor de vrouw een ingewikkeld probleem waarbij nogal eens grote verschillen blijken te bestaan tussen de theorie en de praktijk In ieder geval moet het denken over deze zaak beginnen aan de basis”. Zo ongeveer werd het dinsdag in zaal Spes gezegd door mevrouw D.Y.W. de Huisvesting ,,’t Plankje” wordt opnieuw onder de loep genomen Hoewel alle frakties in de gemeenteraad van Gaasterland hun sympathie betuigden voor de Stichting Peuterspeelplaats ,,’t Plankje" in Balk en meevoel den met hun huisvestingsproblemen, kon de vroedschap toch niet tot een beslissing komen over het wel of niet verhuren van de leegstaande openbare kleuterschool. Deze ruimte was door het bestuur van de Stichting gevraagd als toekomstige lokatie. „De raad zit te hikken tegen de bedragen”, was de kern achtige reaktie van wethouder J. Bangma (CDA) op de naar oplossing zoekende raadsleden. Het kollege van b en w besloot daarop het voorstel - dat sprak van niet-wijzigen van het reeds eerder genomen besluit de kleuterschool te verkopen - terug te nemen en het opnieuw onder de loep te nemen. Op de publieke tribune hoorden tien demonstrerende vrouwen dit besluit in alle stilte aan. Naar aanleiding van vragen van de kom missie. hebben b en w zich bereid verklaard het Provinciaal Elektrisch Bedrijf te vragen na te gaan of het verantwoord is een aantal lichtpunten in Terzool en Sijbrandaburen te laten vervallen. De heer Schaap (WD) dacht dat vanuit het oogpunt veiligheid dit nog wel eens overwogen mocht worden. De heer Terra (CDA) zette het kollege vast op „waarschuwingsborden en weg wijzers". In de omgeving van Poppinga- wier, op twee kruisingen op een afstand van nog geen vijftig meter van elkaar had Terra zestien wegwijzers geteld en (vervolg zie pagina 37) In verband met drukke werkzaamhe- deskundigheid in het welzijnswerk, de den op de sekretarie van de gemeente steeds toenemende werkzaamheden op Gaasterland zullen binnenkort twee afdeling sociale zaken én het verzoek ambtenaren aangetrokken worden, zo van de gemeente Sloten om admini- besloot de Gaasterlandse vroedschap stratieve hulp. Hiervoor wil de gemeen- werpnemer ekstra op afdeling sociale zaken en één op welzijn. Voor De uitbreiding van de de hulp aan de gemeentesekretarie Slo ften zal een bijdrage gevraagd worden milieuwet, de verdergaande vraag naar van 20.000 gulden. Het gemeentebestuur van Rauwerderhem heeft de gemeentebegroting voor 1980 goedgekeurd. Algemene beschouwingen werden achterwege gelaten en dat maakte het voor het kollege van b en w gemakkelijker. Nu kon zich men beperken tot een aanvullende toelichting op antwoorden op vragen die door de kommissie - de raad - waren gesteld. Vergeleken met vorig jaar is de begroting van Rauwerderhem „met bedragen” omhoog geschoten. Niet dat de kommissie hierover was gevallen, maar wethouder Renè Poppen roerde dit even aan toen het agendapunt beleidsnota regionalisatie Zuidwest-Friesland aan de orde kwam. Omdat de verhoogde kosten vooral zijn ontstaan nadat tot samenwerking werd besloten, vond de wethouder het van belang dat ook alle raadsleden op de hoogte zijn van de gang van zaken in het samenwerkingsverband, en een kommissie zou worden gevormd. De heer Jan Terra (CDA) had al laten weten in de kommissie plaats te willen nemen. Mevrouw A. Zijlstra-de Vries is lid van het „lt regaer spant lyk as Colijn it hynder efter de wein", aldus één van de spandoeken, die dinsdag tussen twaalf en één uur meegevoerd werden door stakende FNV-ers, die in een stoet van zo'n honderd man tussen twaalf en één uur een tochtje door de binnenstad van Sneek maakten om de gemeente te laten weten dat: „Jan met de pet geen loonwet wil en dat de stakers van meningwaren, dat „De onderhandelingsvrijheid van de vakbeweging door het kabinet wordt aangetast.” Na de rustig verlopen rondgang keerde het gezelschap terug naar zalencentrum van der Wal aan het Kleinzand. waar zich in de loop van de morgen een paar honderd stakers hadden laten registreren om in I Y|... i K*. - - V ha «O

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1