Looxmagrachters pleitten voor duurdere draaibrug mensen 1 i Officieel Orgaan en van Ambtenaar van Burgerlijke Stand Ijlst voortaan in fleurige toga de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Inkorten telefoonvergoeding Sneker politiekorps voor ambtenarengerecht Br j Hum 1 SO mW Hl V- 1 - ONS brengt in Spakenburg IJsselmeervogels zeer verrassend nederlaag toe Zeer verrassend heeft ONS zaterdag kans gezien het gerenommeerde IJsselmeervo gels, in eigen stadion nog wel, een 0-1 nederlaag toe te brengen. Twee minuten voor tijd was het „koningsschutter” Wie- ger Sinnema die na prima voorbereidend werd van Ruurd Heerschop de winnende treffer achter de Spakenburgse goalie Maarten de Harder deponeerde. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. belangstelling zo krijgen. Twee (Vervolg zie pagina 3) en de De jaarvergadering van de Noord Nederlandse Watersport Bond is pas weer geweest, grote en kleinere watersporttentoon- stellingen staan weer voor de deur en met de weersomstandig heden staan we er in ieder geval beter voor dan vorig jaar om deze tijd. Kortom: het bloed van de rechtgeaarde watersporter begint te kriebelen. Een schone gelegenheid en een gunstig tijd stip voor het Sneeker Nieuwsblad dus om de gebruikelijke (voor) jaarlijkse „Watersportbijlage” het veld in te sturen. Deze ekstra krant-in-de-krant wordt niet alleen bezorgd bij onze abonnees op onze maandageditie, maar komt in de brievenbus van allen, die ook op donderdag de „Sneeker” thuisbezorgd krijgen. Voor de watersporters zijn de artikelen een prachtige droogtraining en in de vele advertenties ontdekken ze vast wel iets, dat het watersportplezier kan verhogen of veiliger maken. Veel plezier er mee en voor het vaarseizoen: veel zon en wind! BOOMPLANTDAG IN GAASTERLAND Ballon landt bij Rijs De Snitser Skotsploech heeft zaterdagmiddag- en avond inde foyer van het Amicitia-theater in Sneek voor een hele bijzondere gebeurtenis gezorgd. Twee keer gaf men daar in drie uur tijd een zeer goed georganiseerde show in Friesland werden kleding werd afge- weg van kleding en sieraden uit de vorige eeuw, welke aedragen in de periode 1780-1925. Het showen van wisseld met dansjes en liedjes, en er werd een diaserie getoond over de ontwikkeling van de kostuummode en van de kleding van de Friese vrouw. Aanvankelijk was het de bedoeling het gebeuren s avonds te houden, m^r de belangstelling was zo groot, dat werd besloten s middags hetzelfde programma te draaien, om niet teveel mensen te moeten teleurstellen. Maar nog bleek men zich verkeken te hebben, want ook toen was de zo groot dat tientallen mensen geen kaartje meer konden keer uitverkocht, dat had de Snitser Skotsploech nooit durven dromen. Alkoholkontröle z Hoorzitting Het Sneeker Nieuwsled i. een getembineerje uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SHEERER COURANT, DRIJFHOUTS N1EUWSBIAD en de SjreKERHKQERlER 'i MAANDAG 10 MAART 1980 135ste JAARGANG No. 20 DUITSE MUTS De kledingshow werd geopend door twee paren die kleding uit 1780 droegen. Een variatie op de Friese mode vroeger was de duitse muts, die met de jaren groter werd. Een van de dames toonde zo’n hoed. Het is nogal een zwaar geval, en daarom werd het in die jaren ook wel met een koortje onder de kin gedragen. ..Maar hoe de muts nu precies gedragen hoort te worden, weet men niet. Dat geheim hebben diegenen die het ontworpen hebben mee in het graf genomen,” zo vertelde mevrouw Nauta. doorvaarthoogte minimaal 1.80 meter bo ven Fries Zomer Peil moet zijn. Dit heeft als direkt gevolg, dat de vaste brug 32 centimeter hoger moet komen te liggen dan de huidige. In een gesprek tussen GS- lid K. Dankert en de Sneker afgevaardigden D.F. Polet. chef afdeling weg- en water- te van de basisschool herinneringsvaantjes uitgereikt zullen worden. Vervolgens ver toont Staatsbosbeheer de film „Wij zetten weer een boom op”. Een tweede film is beschikbaar gesteld door de Canadese ambassade. De stijgende lijn hebben de mannen van Gerrit Bil nu dus duidelijk te pakken; uit de laatste drie wedsrijden werden vier punten gepakt De Snekers kwamen op gelijke hoogte met Spijkenisse en de toekomst (lees prolongatie eerste klasserschap) kan nu weer met enig vertrouwen tegemoet worden gezien. Voor meer sportnieuws zie binnenin. Zo rond 1820 vereenvoudigden de kos tuums. De kunstmatige vullingen verdwe- bouw dienst gemeentewerken en wethou der B. de Vries bleek vrijdagmorgen dat niet afgeweken kan worden van de reeds eerder gestelde hoogte. De kosten van een draaibrug bleken bij nadere beschouwing 342.082 gulden hoger te zijn dan de vaste brug, die met de dan noodzakelijke rekon- struktie van de kruising met Prins Hen drikkade becijferd wordt op 1.584.215,-. In de vergadering van 19 februari besloot de gemeenteraad de beslissing over deze brug aan te houden tot meer duidelijkheid zou zijn omtrent de kosten van een vaste brug en de eventuele mogelijkheid van verlaging van doorvaarthoogte. Door Ge deputeerde Staten werd gesteld dat deze 5&S De fotograaf van Studio Ger Dijs nam een foto toen kleding uiit 1780 werd geshowd. vergoeding voor telefoon in te trekken voor alle politiemannen in een hogere rang dan agent. Argument hiervoor was het salaris, dat de Heilige Hermandad in hogere ran gen reeds bezit. Over deze maatregel heerst echter verschil van mening tussen de ge meente Sneek en het politiekorps. Een agent moet verplicht een telefoon in huis hebben om bereikbaar te blijven, zo argu menteert de Sneker politie. Voornaamste punt van wrijving is de eenzame positie, die de gemeente Sneek met deze bepaling inneemt. Buiten Sneek hebben alle ge meenten deze cirkulaire naast zich neer gelegd, zo blijkt. Bij het ter perse gaan van deze editie was. nog niet bekend wat de uitspraak van de rechter in deze zaak is. .Als grootste hinderpaal werd door hen ervaren de verhoging van de brug wegens de gestelde eis van een minimum van 1.80 boven FZP. Deze verhoging houdt in; dat het brugdek in het midden van de over spanning 32 centimeter hoger wordt dan de huidige Koninginnebrug.” Dat belem mert ons uitzicht. Dan ga je in een kelder wonen,” waren enkele opmerkingen van de bewoners van de Looxmagracht, die juist tegenover deze brug wonen. enkele kostuums. Speciaal voor deze gelegenheid had ze zich ook in de geschiedenis van de kostuummode ver diept, en dat kwam in haar presentatie duidelijk tot uiting. De bomen die op woensdagmiddag ge plant worden door leerlingen van de pc basisschool in Bakhuizen, zijn uitgezocht door de gemeente Gaasterland en Staats bosbeheer. De middag bégint met het planten, waarna in de gemeenschapsruim- Vorig jaar adviseerde minister van Binnen landse zaken H. Wiegel de gemeenten de Mevrouw Nauta had zich niet alleen op het presenteren gestort, maar maakte ook deel uit van een kommissie, die ervoor zorgde dat het prorgramma in elkaar paste, en zorgde ook nog voor Een ander niet te verwaarlozen nadeel vonden zij de daaruitvolgende oplos sing van de „hellingen." Om deze hel lingen niet groter te maken dan de huidige moet het aflopende wegvlak vanaf het midden van de brug verlengd worden. Naar de kruising met de Prins Hendrikkade bleek dat nagenoeg geen moeilijkheden op te leveren. De glooi ing naar de Looxmagracht zal echter ..opgevangen” moeten worden met een muurtje, waarachter een 65 centimeter lager liggend voetpad moet komen. Dit bleek echter voor de omliggende bewo ners een „klaagmuurtje” te zijn. Dit zou volgens hen kunnen leiden tot armoedige situaties." Ook de door het gemeentebestuur voorgestelde plan- tenbak in het muurtje kon geen instem ming ontvangen. Een meerderheid van de aanwezige belangstellenden vond dat de gemeente met de drieeneenhalve ton ekstra over de (vaste) brug moet komen. In het kader van de nationale boomplant dag zal in de gemeente Gaasterland dit keer bomen worden geplant door de leer lingen van de vijfde en zesde klas van de protestants-christelijke basisschool in Bakhuizen. De boomaktie vindt plaats op een open stuk terrein aan de Skuniadyk. De boomplantdag is op 26 maart. Onder veel belangstelling landde zater dagmiddag tussen de dijk van het Ijssel meer en het Rijsterbos een heteluchtballon met twee duitse mannen. De duitsers, beide veertigers, waren opgestegen in Duitsland en zijn afkomstig uit Duisburg en Düsseldorf. Snitser Skotsploech zorgde voor goed georganiseerde kostuumshow Twee keer uitverkocht: tientallen moesten worden teleurgesteld Dankzij een gedachte van het gemeente bestuur van Ijlst, heeft die stad nu een deftige toga voor de huwelijksvoltrekkin gen. Het ambtsgewaad is aangeschaft voor de vier ambtenaren van.de Burgelijke Stand. De toga werd voor het eerst gebruikt bij de huwelijksvoltrekking van de 24- jarige telefoniste-reCeptioniste Dirkje Bergstra uit Ijlst en de evenoude bouw kundige Jelle Veenstra uit Heeg, vrijdag middag. Het huwelijk kreeg door de inge- bruiksname van het gewaad een ekstra feestelijk tintje. Het is een voorname en fleurige toga van neutraalgrijze stof, afge zet met zwart fluweel en gouden biezen. Een geborduurd gemeentewapen is gehecht op de linkerborstzijde, zoals dat hoort. Dus niet, zoals in vele gemeentehuizen, op de linkerbovenarm. „Emblemen op schouder- zijde komen alleen voor op capes en riddermantels, en niet op een toga”, aldus de heer A.B. Dull tot B'ackenhagen, de ambtenaar die de toga mocht inwijden. Hij was ook degene die bij de gebroeders Boomsma in Ireuwarden het gewaad uit zocht. Voorheen droeg de heer Dull hij het voltrekken van huwelijken een „sweltsje- sturt". B en w vonden dat een toga wellicht gemakkelijker en stijlvoller, en zo werd tot aanschaf overgegaan. De fotograaf van Studio Ger Dijs was aanwezig toen de toga werd ingewijd. Kosten ’draaiende’ Koninginnebrug 3,4 ton hoger dan bij vaste brug Dinsdagavond zal de Sneker gemeenteraad moeten beslissen of de nieuwe Koninginnebrug een vaste-, dan wel een draaibrug zal worden. De keuze hiertussen zal echter niet gemakkelijk zijn. Hoewel de vaste brug bijna drieëneenhalve ton goedkoper is, kleven er ook enkele nadelen aan. Zo is een draaibrug verkeersveiliger, past beter in het stadsgezicht en wordt „gelijk vloers" aangelegd, aldus het kollege van burgemeester en wethouders. De voor delen van de vaste brug zitten daarentegen niet alleen in de goedkopere aan schaf maar ook in het geringere onderhoud. Eveneens worden de „stralen" bij aansluitingen op de wegen groter. Echter, de voor deze brug noodzakelijke verhoging van 32 centimeter in het midden van de brug en de daaruit voortko mende veranderingen waren voor de „Looxmagrachters” aanleiding om tijdens een hoorzitting van de gemeente over deze brug te pleiten voor de - duurdere - draaibrug. 's Middags warer er ook folkloristische vrienden van de Skotsploech uit Noord- en Zuid-Holland en Overijssel aanwezig. Mevr. E. Vent uit Amsterdam is sinds enige tijd een fan van de Skotsploech. Zij werd door de dansen en kleding van de groep zo geïnspireerd dat ze met plakaat- verf een schilderij maakte, en deze werd zaterdag getoond. Mevrouw Vent maakte ook de tekening voor op het programma boekje. Mevr. H. Nauta-Abma zorgde door deskundig kommentaar bij de te showen kleding. Alles met elkaar zo’n vijftig krea- ties. Dit alles voornamelijk bijeengebracht door leden van de Skotsploech. Het mate riaal was vrijwel authentiek. Dit kon mede gerealiseerd worden door medewerking van het Fries Scheepvaart Museum. Een alkoholkontröle in de buurt van Schar- negoutum heeft afgelopen nacht drie rij verboden opgeleverd. Eén bestuurder moest na het pijpje blazen een bloedproef ondergaan. Tijdens de hoorzitting vrijdagavond ver telde direkteur van gemeentewerken S. Jel- lema de ongeveer dertig belangstellenden de technische verschillen van een vaste- of een draaibrug. Alras bleken er bij de bewo ners van de Looxmagracht en de overleg groep stadsvernieuwing Noordoosthoek be zwaren tegen de vaste brug. SNEEKER NIEUWSBLAD Vanmorgen vertrokken van het Sneker politiebureau twintig geüniformeerde agenten naar het ambtenarengerecht in Leeuwarden. Om elf uur werd daar de zaak behandeld van inkorting van telefoonver goeding voor politiemannen in een hogere rang dan agent. Deze bepaling werd door de minister van binnenlandse zaken per cirkulaire bij wijze van advies aan de gemeenten voorgelegd. De gemeente Sneek is echter de enige, die aan deze cirkulaire gevolg heeft gegeven. De agen ten menen daarom wel recht te hebben op een vergoeding. Het uiterlijk van de vaste brug heeft veel gemeen met de draaibrug. Zo zullen beide bruggen een zelfde sierlijk gevormde brug leuning krijgen met op de hoekpunten ouderwetse lantaarns. De breedte van de. bruggen zal 10.50 bedragen. w '’t*! V" ^*5?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1