sneker>(koerier IJLST l en de Konsert door familie Van der Meer Kollege wil nieuwe CMHNO helpen aan een goed onderdak ff HL. Eerste paal ging de grond in Meningsverschillen in samenwerkingsverband Vraagtekens rond toekomst van basisrekreatieplan „Zuidwest” Folsgare teleurgesteld over afwijzing kfóuterlokaal aan nieuwe school WARMTE-ISOIATIE VOOR 292 WONINGEN Officieel Orgaan van en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER AD EEL RESULTATEN VOORBIJE JAREN MINDER FLORISSANT Eind maart pas inzicht in werkgelegenheid bij Hubert O /f 1 45* NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD (Vervolg zie pagina 3) Geldkistje met 1500 gulden uit vakantiehuisje verdwenen MAANDAG 17 MAART 1980 135ste JAARGANG No. 22 Voor 20.000 aan kleding gestolen bij Martens - Sneek Tak van dienst Scholen in Sneek weer mikpunt van inbrekers (Vervolg zie pagina 3) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Hei Sneaker Nieuwsblad is een Eerste kievitsei in Sneek gevonden Om uit de impasse rond het basis rekreatieplan te geraken wil de meerderheid van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland een middenweg bewandelen tussen de verder gaan de plannen van de gemeenten en het reeds genomen besluit hierover door Zuidwest-Friesland in februari 1979. In dat besluit zijn beleidsuitgangs punten opgenomen, die de uitbreiding van rekreatieve voorzieningen in de Zuidwesthoek meer beperken. De minderheid van het dagelijks bestuur kiest echter voor onverkort vasthouden aan het toen genomen gecombineerde uitgave van SNEEKER NIEUWSBLAD p I De vragen werden door de heer Wouda gesteld naar aanleiding van geruchten bij Om een tak van dienst voor sport en rekreatie had de raad gevraagd bij de behandeling van de nota over het beheer de heer Sietse Hiemstra het een en ander. Ook „Hup süpengrottenbrij” Uit een vakantiehuisje in Woudsend is in de periode eind januari-15 maart een geld kistje met daarin vijftien bankbiljetten van honderd gulden ontvreemd. De eigenaar van de woning, de heer W. Greve uit Egmond aan Zee, had het geld in de woning, die hij verhuurd, achtergelaten. Hij kwam zelf tot de ontdekking dat het geld was verdwenen. Er kan wel gesteld worden dat het geld spoorloos is verdwe nen, want er zijn geen sporen van inbraak. Het kistje heeft een grijs-groene kleur en was afgesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek. In de nacht van donderdag op vrijdag is uit de heren-modezaak van Martens aan de Oosterdijk in Sneek een grote voorraad kleding gestolen ter waarde van ongeveer twintigduizend gulden. Vermist werden onder meer zestig leren jasjes, zestien truien en een kostuum. De inbreker(s) hadden zich toegang tot de winkel verschaft door in de steeg een zijdeur te forceren. Hoewel het kollege er eerst niet zo voor was is het na „nadere ovrwegingen” tot de konklusie gekomen, dat het stichten van een tak van dienst voor sport en rekreatie, ingepast in de bestaande organisatiestruk- tuur van het gemeentelijk apparaat, moge lijks is zonder dat dit met belangrijke kostenverhogingen gepaard hoeft te gaan. In het afgelopen weekend zijn onbevoeg den binnengeweest in het christelijk Vor mingsinstituut „Hét Stek” aan de IJlster- kade 11. Van-het orgel werden een tweetal speakers en een versterker gedemonteerd en meegenomen. Er was verder wat ge reedschap verdwenen. Het merkwaardige was, dat de inbreker(s) systematisch alle kamerplanten hadden vernield. De meeste werden bij de pot afgesneden... Ongewenst bezoek kregen ook de School voor beroepsonderwijs aan de Graaf Adolf- straat en de CLTS aan de Van Schouwen burgstraat In beide scholen werd de boel overhoop gehaald, maar wat er precies is gestolen had men vanmorgen nog niet na kunnen gaan. Vorige week is men ook via het balkon binnengedrongen in de woning van mej. R. J. M. Peek aan de Frederik Hendrikstraat 18. Vermist werden later een tuner, een versterker en een beurs waarin een bedrag van ongeveer vijftig gulden zat - It Frysk selskip Krite Snits hat op woansdei 19 maert, tongersdei 20 maert en freed 21 maert har léste toanielütfierings fan dit winterskoft. It eigen Krite-toaniel bringt in it Kultureel Sintrum Amicitia jouns in spannende kommeedzje yn trije bidrieuw- en op ’e planken: „De Forfalsker”, in Fryske biwurking fan Roel Hiemstra. De regy is wer yn ’e bitüfde bannen fan M.F.J. Adema. De bovenverdieping van het pand is al een aantal jaren bij het FSM in gebruik als opslagruimte. Bij de „opslag" zijn zaken die eigenlijk geëksposeerd moeten wor den. Dat kan als de school, die reeds in verbinding met het museum staat, dras tisch wordt verbouwd. Ook is er dan een goede gelegenheid schoolklassen te ont vangen en er kunnen voordrachten en dia- projekties gehouden worden. Door de grote bekendheid onder de naam „Kwek kwek mine myn”. De nieuwe plaat werd „Hup süpengrottenbrij” gedoopt en werd zaterdagavond feestelijk ge vierd met een konsert door de familie Van der Meer in de grote zaal van de de familie Van der Meer, die een Omstreken, leuk programma bracht van liedjes en muziekjes. Op de foto van studio Ger Dijs ziet men de ook van de „Skoalleradio” erg bekende muziek- familie. Van links naar rechts Hin- van der Meer (in het dagelijks Het Fries Scheepvaart Museum heeft dringend behoefte aan een werkruimte voor het personeel, drie ekspositieruim- ten, een depot en een toiletakkomoda- tie (op de begane grond) en aan een grote tentoonstellingsruimte, kantoor anneks vergaderruimte, een biblio theek. een donkere kamer en ruimte voor berging en opslag op de boven verdieping van de vroegere school. S V O Op één van de weinige stukjes weiland, die de kievit daartoe in de gemeente Sneek nog tot zijn beschikking heeft, is zondag morgen om half tien het eerste kievitsei van Sneek gevonden. Het werd ontdekt door de heer Jepke Holkema uit de Kem- piusstraat 29 in Sneek. in het land tussen de Noordoosthoek en de spoorlijn. Om halfelf vanmorgen heeft Holkema het ei aangeboden aan burgemeester B. van Haersma Buma. Een bizonderheid is nog. dat de heer Holkema ook in 1%6 het eerste kievitsei in de gemeente Sneek heeft gevonden. Toen was dat op 21 maart. Het scheelde niet zoveel of het eerste „Sneeker ei" was ditmaal ook het allereerste van Friesland geweest. die de christelijke lagere school bezoeken. De oude school namelijk staat op nog geen meter van de straatweg, waar veel land- bouwverkeer overheen komt. En het lawaai dat dit verkeer produceert dringt nogal eens door tot in de school, een bouwwerk uit 1886. De nieuwe school komt in het verlengde van de oude school te staan, vele meters van de straatweg af en met aan een kant uitzicht over de weilanden. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw in oktober wordt geopend. De schoolt telt 45 leerlingen, die straks in een hyper modern gebouw verder onderwijs zul len genieten. De school zal twee leslo kalen, twee werklokalen en een ge- meensruimte krijgen. Door wanden tussen de ruimten weg te schuiven kan een grotere ruimte worden verkregen. De heer Tijmstra denkt dat de kinderen in de nieuwe school meer gelegenheid zullen hebben om in groepjes te werken. Ook voor de leerkrachten biedt de nieuwe school meer lesmogelijkheden. Zo wil men bij voorbeeld aan beweging op muziek gaan doen. Ook is gedacht aan het aanleggen van een tuin, rondom de school, met een va riatie aan groen. Hieruit zou materiaal voor biologielessen gehaald moeten kunnen worden. Ook een speelplaats met speel- objekten wordt niet vergeten. In Folsgare is donderdagmiddag de eerste paal de grond in gegaan voor de nieuw te bouwen christelijke lagere school. Deze officiële daad werd verricht door de heer R. T. Abma, voorzitter van het schoolbestuur. Een spiksplinternieuwe school dus voor Folsgare. Maar achter dit zo heugelijke feit gaat ook nog een teleurstelling schuil. Wat is namelijk het geval: in Folsgare had men erop gerekend dat aan de nieuwe school ook een lokaal voor de kleuters zou worden gebouwd, zodat men alles onder één dak zou hebben. Muziekschool Sneek en De ouders van de heer en mevrouw Van der Meer waren ook onder de naar schatting honderdvijftig aanwe zigen. En dat opende een schone gelegenheid voor Gerbrich en Rinske drik van der Meer om de eerste twee leven leraar muziek aan de christelij- platen aan te bieden aan de respek- ke pedagogische akademie „De tievelijke Beppe’s waar de meisjes Him” in Sneek). Wytse (zeventien naar genoemd zijn. Voor de daadwer- jaar oud), Gerbrich (twaalf jaar en kelijke aanvang van het optreden erg goed op de viool), daarachter vertelde de voorzitter van de AFUK, Rinske (negen jaar), dan Teake (vijf tien jaar) en tenslotte mevrouw Beitske van der Meer. bereikt worden, zo denkt het kollege, dat zowel de insprekers, die om remming gevraagd hebben, als de gemeenten die verdergaande uitbreiding willen, aan hun trekken komen. De minderheid in het dagelijks bestuur vindt echter dat uit de reakties van de gemeenten andere konklusies getrokken moeten worden. Zij staat op het standpunt, dat als gemeenten niet kunnen of willen basis dit volgens deze minderheid, onderwie de Stichting Sudergoa, dat het rekreatieplan te vergeten. De Stichting Su- beter is geheel van het basis rekreatieplan af te zien. Het vinden van deze gulden middenweg De minder florissante resultaten bij de Machinefabriek W. Hubert en Co BV te Sneek zijn Hubert en in Sneek, dat er honderd tot voor de direktie aanleiding geweest voor het instellen van een onderzoek naar mogelijk- honderdvijftig werknemers bij deze fabriek heden om hierin verbetering te brengen. De uitkomsten van dit „doorlichteh” zullen niet ontslagen zouden worden. Burgemeester en bekend zijn voor het eind van maart. Uit kontakten met de direktie van Hubert is wethouders zeggen ook van geruchten over burgemeester en wethouders van Sneek gebleken, dat op het ogenblik nog geen inzicht inkrimping te hebben gehoord en geven bestaat in de vraag of de minder goede resultaten de werkgelegenheid in het bedrijf zullen verder in het antwoord door wat de direktie beïnvloeden. De werkgelegenheid in Sneek baart het kollege bijzondere zorg en dat geldt van Hubert heeft gezegd over een lopend des te meer nu het hier gaat om een bedrijf met de omvang van Hubert. De verdere onderzoek naar aanleiding van minder ontwikkelingen zullen door b en w nauwlettend worden gevolgd en van de kant van de gunstige bedrijfsresultaten in de laatste gemeente is Hubert toegezegd om haar, voorzover dat mogelijk is, steun te verlenen bij twee jaren. de pogingen om de werkgelegenheid in het bedrijf veilig te stellen. Dit staat allemaal in het antwoord, dat burgemeester en wethouders geven op vragen van het raadslid A. Wouda van de CPN, die in een schrijven had gesteld: „is uw kollege bekend met het feit, dat Hoog- over/Estel (moedermaatschappij van Hu bert) plannen heeft voor inkrimping van bedrijven en afstoting van arbeidsplaatsen bij Hubert, en is het kollege bereid zich aktief in te zetten om inkrimping van arbeidsplaatsen bij de machinefabriek te voorkomen”. Maar aangezien maar zeventien kleuters de kleuterschool bezoeken wordt geen toestemming gegeven voor de bouw van dit lokaal. In de wet staat namelijk dat er dan minstens twintig kleuters moeten zijn. De kleuters zullen dus voorlopig moeten blijven zitten waar ze zitten, en dat is in het dorpshuis, een dependance van Nijland. De heer K. Tijmstra, hoofd van de school, zegt het een vreemde gang van zaken te vinden „dat je in 1980 een nieuwe school De fotograaf van studio Ger Dijs was aan- mag bouwen met de wetenschap dat je over wezig toen in Folsgare de eerste paal de enkele jaren, wanneer een nieuwe wet van grond inging voor de nieuwe christelijke kracht is die wel toestemming voor een lagere school. De bouw zal worden gereali- kleuterlokaal geeft, weer aan het verbou- seerd door bouwbedrijf Posthuma uit wen kan gaan. Niet alleen heb je dan Schamegoutum en architekt is L Zijlstra hogere bouwkosten, maar je moet weer uit Bakhuizen. Met de bouw zal rekening breken aan de nieuwe school en omwo- worden gehouden met eventueel uitbrei- nenden hebben weer fawaai rond hun huis”, dingvan een kleuterlokaal. Er zal zeker nog Wie straks nauwelijks of geen hinder meer vier jaar overheen gaan voordat dit laatste van lawaai zullen hebben zijn de kinderen gerealiseerd zal kunnen worden. Samenwerking tussen Radio Fryslan, - die evenals „Kwek kwek mine de Algemiene Fryske Underrjocht myn” volgde op een verzenbundel - Kommisje en de Koöperatieve Uitge- zal niet vrij in de handel mogen verij heeft geleid tot uitgifte van de komen. De plaat zal echter op vele tweede langspeelplaat van de beken- kleuter- en lagere scholen terecht- de familie Van der Meer uit Goënga. komen en liefhebbers kunnen de lp De eerste grammofoonplaat met op aanvraag krijgen. De winst die er Friese liedjes en balladen verscheen eventueel op de platen gemaakt ongeveer drie jaar terug en kreeg wordt is bestemd door de „derde wereldkinderen”. Over de „ingewik keldheden” om de opnamen op de plaat te krijgen en de wijze van de geboorte daarvan verkoop ging ook de heer Reindert Straatsma als direkteur van de AFUK even in. Daarna was het woord aan ten binnen nochris frege om har by it kompromisplan del te lizzen. De gemeen- ten wolle dat net. De measte gemeenten waar echter’t algemeen bestuur in oktober halde i-est oan har eigen plannen. Der vorig jaar nog geen uitspraak over wenste hawwe se it folste rjocht ta. Dat betsjut wol te doen. De voorkeur werd toen gegeven de ein fan it basisrekreaasjeplan". eerst de gemeenten schriftelijk te benade ren met de vraag te beperken. De reakties van de gemeenten blijken nu echter zodanig, dat, zo stelt het dagelijks bestuur, „het handhaven van het reeds genomen besluit in februari 1979 elke realiteitswaarde zal missen”. Daarom wordt nu voorgesteld de stuur groep die belast is met het basis rekrea tieplan, op te dragen een „samensmel ting” te maken van de uiteenlopende uitgangspunten. Met dit voorstel kan Burgemeester en wethouders van Sneek vragen aan de gemeenteraad om een krediet van f 171.926,- beschikbaar te stellen voor het verbouwen en opknappen van het aan de gemeente toebehorende deel van het gebouwenkompleks IJlsterkade 11 - de vroegere WG Baardaschool - en het uitbreiden daarvan met een noodlokaal. Na die werkzaam heden zal het geschikt zijn voor gebruik door het christelijke Middelbaar Huishoud en Nijverheids Onderwijs, dat op 1 augustus van dit jaar in Sneek van start zal gaan. Met het bestuur van de Stichting voor christelijk MHNO/MSPO te Leeuwarden is overeenstem ming over deze zaak bereikt. De verbouwingskosten zullen doorberekend worden in de huur. Het andere deel van het kompleks is al enige tijd in gebruik bij het christelijk Vormingsinstituut „Het Stek. dinsdagavond nOg een verzoek aan de orde voor een krediet. Het kollege wil graag de helpende hand bieden aan de Stichting Fries Scheepvaart Museum door het ver strekken van een krediet van f 610.000- (waarvan reeds f 30.000 - beschikbaar was gesteld als plankosten) om de voormalige RK-jongensschool Thomas van Aquino aan de Hooiblokstraat volledig in te richten voor gebruik door het FSM. moeten worden. Zij staat op het standpunt, besluit. Als die uitgangspunte niet nageleefd kunnen worden betekent beperken, het beter is het gehele dergoa, die zich bij de minderheid geschaard heeft, stelt dat het besluit van februari 1979 reeds een kompromis was. Verder kan vol- tussen wat de gemeenten willen en wat het gens hen niet gegaan worden. „De gemeen- samenwerkingsorgaan voor ogen staat voor de uitbreiding van rekreatieve voor zieningen was reeds eerder een voorstel i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1