Sterrekijken weer mogelijk bij „als op die lof maar geen klap komt... de heer G. Land in Offingawier Schrijfverwarring rond Eisbrechtum Sneek krijgt aparte dienst voor sportakkommodaties De gemeenteraad van Sneek heeft wat het beheer betreft van de gemeentelijke sportakkommodatie gekregen wat het wilde hebben: er komt een aparte dienst voor sport en rekreatie. De nieuwe loot van de gemeente zal bij het opkweken en opgroeien onder de hoedende leiding komen van de heer Anne Schurer, chef van het buro sport, kuituur en rekreatie. De nieuwe „toestand” gaat in per 1 januari 1981. Als aan de verlangens van de raad voldaan kan worden is voor „kuituur dan intussen misschien al een nieuw onderdak gevonden. Het is namelijk wel de bedoeling dat de nu nog embryonale dienst zich in de toekomst slechts bezig zal houden met „sport en rekreatie". Om de instelling van een tak van dienst voor de sport had de raad gevraagd in september 1979. Met het voorstel dat er uit dat verzoek was voortgevloeid was de raad kontent De heer Th. Faber (CDA) vertolkte de gevoelens van de vroedschap met een: „Het kollege heeft haar huiswerk naar onze tevredenheid verricht.” -• ■o Grote meerderheid van Ulster bevolking wil huisvuilkist houden De overgrote meerderheid van de Ijlster ingezetenen is voorstander van het handhaven van de huisvuilkist. Dat kan worden opgemaakt uit een enquete die onder de bevolking werd gehouden. In totaal werden 900 formulieren uitgereikt, waarvan 644 retour zijn ontvangen De door de bewoners van wooncentrum Nij Ylostins ingeleverde formulieren (in totaal 40) zijn bij de uitslag buiten beschouwing gelaten. Reden is dat de bewoners niet persoonlijk in het bezit zijn gesteld van een huisvuilkist. maar dat er tienikisteni op centrale plaatsen in het gebouw zijn opgesteld ten behoeve van de be^^en dus geen problemen met de inhoud, de verplaatsbaarheid en het schoonmaken. Toe reageerden nog 3 mensen negatief op de huisvuilkist. terwijl 3 bewoners geen mening hadden. Van de in totaal 604 formulieren die de gemeente terug kreeg droegen 119 een negatief karakter, tegen dus. 443 gevraagden stemden voor en 42 inzenders hadden geen Patrimonium isoleert - raad verzorgt aanvraag leningen i l.- i 1 1 Officieel Orgaan van i de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST ♦*lfntDren t •s: Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. (Vervolg zie pagina 17) Hei Sneeker Nieuwsblad is een en de Wat wonderlijk Hubert Sneek- Noordelijk amateurelftal gecombineerde uitgave van Loskoppelen? NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKER^QEKltK REKLAMEMARKT OP GROOTZAND Pensiontehuis Met het ene voorstel was de gemeenteraad van Sneek dinsdagavond „blij het andere „viel in goede aarde", een derde „leek er op in een vierde zag men een goed begin" en weer een ander plan leek de vroedschap „prima uitoewerkt". Bij zoveel komplimenten op èèn avond werden burgemeester en wethouders welhaast een tikkeltje verlegen. Wethouder H. Scholten - de veer nog op zijn hoed - kon zelfs niet nalaten grappend op te merken: „Zoveel lof voor het kollege in zo’n korte tijd... als daar maar geen klap op komt". Die terugstoot komt een volgende keer misschien niet zó hard aan. want na die snedige ontboezeming van de heer Scholten keerden de raads leden terug tot de orde van de dag en plaatsten prompt een aantal kritische opmerkingen... LH i (Foto studio Ger Dijs) 99 bestond gewoonweg JOU bad. of de direktie van het bad. in het ..bestuur van de dienst op te nemen. DONDERDAG 20 MAART 1980 135ste JAARGANG No. 23 TH. FABER (CDA/ - „huiswerk goed gedaan" - Friesland is het echter met stellige zekerheid „y” gebleven. Aldus de Fryske Akademy. R. TUINSTRA (PvdA) -„tochtgaten"- Er zal wel een vaste datum voor het ophalen van grofvuil kunnen worden aangehouden. Het probleem dat veel Ulsters niet in de gelegenheid zijn grof vuil te storten op het terrein van ge meentewerken tijdens de normale ope ningstijden heeft het kollege opgelost door te stellen dat het terrein maandag middag tot zes uur geopend zal blijven, waardoor een ieder in principe in de gelegenheid zou zijn, grofvuil kwijt te raken. Het kollege is niet van plan te overwegen of Formeel moest de gemeenteraad van Sneek dinsdagavond nog „medewerking verlenen", maar achter de schermen was de Woning stichting Patrimonium al aan de weet ge komen. dat het wel in kannen en kruiken zou komen. Alvast is begonnen met het aanbrengen van thermopane beglazing en (straks) het volspuiten van de spouwmuren met glaswolvlokken. Op de foto van studio Ger Dijs is men doende met de woningen in Wagenbrugge in de Stadsfenne. het gemeentelijk woningbezit zullen mee bezig en bij dat bekijken zal ook bekeken worden hoe Van belang voor een goed funktioneren van de dienst voor sport en rekreatie achtte de heer Th. Faber een goed overleg tussen gemeentewerken en dienst. ..De konstruk- tie van de dienst is wat wonderlijk, maar als ieder op eigen terrein gericht kan werken kan het best goed komen.'' Ook de heer I aber zou met belangstelling de ontwikkeling volgen en sloot zich aan bij de vraag om. als de nieuwe dienst een jaartje heeft gedraaid, een overzicht te maken van hoe het gegaan en gelopen is. „Eventueel kan na zo'n toetsing het één en ander bijgesteld worden. Als dat nodig is." Bij al die positieve geluiden had wethouder Herman Scholten een zacht eitje bij het dienen van repliek. ..In deze zaak is er dus kennelijk een goede wisselwerking ge weest tussen kollege en raad. Met gebruik making van wat bestond hebben we het maksimum bereikt. We zullen zien hoe het straks uitpakt en na een jaartje de zaak even onder de loep nemen. Over de oude koe. die de heer l’ostma uit de sloot haalde:..Die vorm van een artikel 61 kommissie is in oktober n aan de orde geweest en de raad heeft toen besloten een nieuwe tak van dienst te vormen. Mede aanleiding daartoe was de wens het zwem bad daarin op te kunnen nemen Woensdag 26 maart speelt het volledige elftal van Hubert Sneek een oefenwed strijd tegen het Noordelijk Amateurelftal. waarin uiteraard in dit geval geen Hubert Sneek spelers zijn opgenomen. De redenering was: om te beginnen zullen de besparingen op de stookkosten de huur- verhoging wel te boven gaan, maar de komende huurverhogingen worden straks ook berekend over het bedrag dat er voor de isolatie bij de huur komt. Kan dat niet losgekoppeld worden door het bedrag voor de warmte-isolatie als bijkomende kosten aan te merken? De heer Tuinstra vulde zijn visie op de wijze van doorberekenen nog aan met de vraag waarom Patrimonium begonnen is met het isoleren van de woningen rondom de Molenkrite. Volgens hem had men beter eerst de omgeving van Het Perk kunnen aanpakken. Omdat het daar wemelt van de ..tochtgaten”. Wethouder D. Berg kon wat betreft het, optellen van de kosten voor isolatie bij de huur erg kort zijn: dat zijn richtlijnen van het ministerie. Ze mógen met als bijko mende kosten worden aangemerkt. Verder gaf de wethouder toe. dat Patrimonium wat de woningisolatie betreft ..sneller loopt dan wij", maar dat ..wij ook al aan het bekijken zijn hoe we het warmte-isoleren van 1 aanpakken. We zijn er dat ..afbreken van de besparing", door de isolatiekosten bij de huur op te doen waar door deze meetelt bij de huurverhoging, ondervangen kan worden, als het opgevan gen kan worden Wat de volgorde van uitvoering van de isolatieplannen betreft kon de heer Berg nog korter zijn: ..DAt is een beleidskwestie van het bestuur van de Woningstichting, niet van de gemeente De door Patrimonium gevraagde mede werking werd zonder omhaal door de raad verleend. Die bestaat in feite uit het ver strekken van leningen, die de gemeente op haar beurt weer van het rijk terug zal moeten ontvangen. SNEEKER NIEUWSBLAD men en de kijkers vertellen. Bij hem thuis liggen ook stencils met gegevens over sterren en kijkers voor de bezoekers ge reed. Later veranderde spontaan in het westen van Nederland de „y in ..ij In Over het voorstel, dat reeds in het Sneeker Nieuwsblad is gepubliceerd, zei de heer J.R. Visser van de PvdA: „We zijn tevreden. 0n„e fraktie is er gelukkig mee. Er is geen gebruik gemaakt van dingen die bestonden. Beleids matig en technisch zullen de zaken wel wat verweven zijn, met een aantal vertakkin gen. maar als het hoofd van de dienst een goede koördinator blijkt te zijn, dan zal de dienst wel op zijn pootjes terecht komen." Verder vroeg de heer Visser zich at of het wel verstandig is. dat het hoofd van ..Sport en rekreatie" ook ..kuituur" blijft behouden. Tenslotte verzocht hij om de zaak na een jaar te evalueren en de ervaringen met de nieuwe dienst in een rapportje aan de gemeenteraad voor te leggen. De heer H. Postma (FNP) bleek niet hele maal tevreden en bleef erbij, dat een kom missie ex artikel 61 het beste zou zijn geweest voor een regeling inzake het be heer van de gemeentelijke sportakkom- modatic. Om'de vertroebelde verhouding met het bestuur van het zwembad te ver beteren vroeg hij met klem een drietal personen uit het bestuur van de NV Zwem- De komende dinsdag op het Grootzand wordt anders dan anders. Zoals ook in voorgaande jaren gebeurd is. hebben de marktkooplieden weer een ..reklame- markt" georganiseerd. Naast een feeste lijke entourage zullen dan eveneens waar debonnen onder de kooplustigen uitgedeeld worden; Deze bonnen. - in totaal zijn er zevenhonderd - geven kans op een leuke besteding. In de maandageditie van het Sneeker Nieuwsblad zullen de deelne mende marktkooplieden én de bijzondere aanbiedingen vermeld worden. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Voor de één zal het een kwestie zijn van ills het er maar op staat. Voor de ander, de wat meer precieze waar nemer. is het een steek in het hart. Al sinds jaar en dag bestaan er ver doorgevoerde twijfels over de juiste naamgeving van Sneeks westelijke buur. Zelfs autochtonen bedienen zich té kust en te keur van de twee schrijfwijzen. De ANWB heeft dit probleempje op gemakkelijke wijze opgelost.Op een en hetzelfde bord - op het kruispunt tegenover het Bogerman College in Sneek - is zowel de naam IJsbrechtum als Ys- brechtum te vinden. Degenen, die graag de juiste weg willen weten naar dit dorp en vanuit de richting Sneek komen, zullen de juiste schrijfwijze zien. De automobilisten uit de rich ting Amsterdam - maar ook Bols- ward - zullen nooit beter weten dan dat de naam met een ..lange ij geschreven moet worden. Om nu het probleem tot op de bodem uit te diepen, wilde de Fryske Akademy uitsluitsel hierover geven: Naar alle waarschijnlijkheid heeft de allereer ste bewoner van het plekje, dat nu Ysbrechtum heet. Ysbrecht geheten. Dat deze man Ysbrecht heette en geen IJsbrecht. ligt aan het feit, dat toentertijd in geheel Nederland al leen de „y" gebruikt werd. De „ij" Liefhebbers kunnen morgenavond vanaf omstreeks half acht weer terecht bij de heer G. Land in Offingawier 23, om er te gluren door één van zijn twee sterrekijkers. De „open kijkavond" staat in verband met de Nationale Sterrekijkdag" die dit jaar werd vastgesteld op 21 maart. Partikuliere sterrekijkers en „echte” ster- rewachten geven morgen de gelegenheid aan belangstellenden om het firmament eens onder de loep te nemen. De 21ste maart is gekozen omdat dan het kleine sikkeltje van de wassende maan langs het sterrenbeeld Aldebaran zal schuiven. Er is bij de heer Land ook de gelegenheid om eens een aantal planeten (dwaalsterren) voor de lens te krijgen. Op zes plaatsen in Friesland krijgen lief hebbers morgenavond de gelegenheid ge bruik te maken van de apparatuur van amateursterrewachters. In Drachten zitten er twee. Verder in Leeuwarden, Heeren- veen, Siegerswoude, Wolvega en de heer Land in Offingawier. De heer Land heeft zich al voor het vierde jaar beschikbaar gesteld om belangstellenden op „Sterre- dag" te ontvangen. Vorig jaar namen twaalf mensen de gelegenheid te baat om eens te „sterrekijken”. Uiteraard kan de heer Land die al jarenlang het kijken naar de sterren als hobby heeft, veel over de hemellicha- Alhoewel het punt verplaatsbaarheid van nameli jk dat een keer in de week vuil wordt de kist een van de struikelblokken leek opgehaald, voor aanschaf, blijken 147 ondervraagden hierover tevreden. 3 37 tonen zich tevre den. 65 zijn niet tevreden en 12 hebben geen mening. Hier en daar werden ook nog wat opmerkingen gemaakt. B en vv behan delen deze opmerkingen in een raadsvoor stel. Naast de hoge aanschafkosten van de kist werd ervoor gevreesd dat de kisten door de wijze van legen vlug kapot zullen gaan. Het kollege verzekert echter dat de kist van een zodanige konstruktie is dat de mogelijkheid van beschadiging gering is. Daarbij wordt opgemerkt dat de fabriek 5 jaar garantie geeft. Voorgesteid wordt het huisvuil eens per veertien dagen op te halen. Dit kan gezien de afvalstoffenwet niet gerealiseerd worden, deze verplicht De lol kon niet op. Ook in verband met het voorstel om voor het gemeentelijk pension tehuis een nieuwe beheers- en bestuurs vorm in te stellen, viel bij de raad in goede aarde. Niet onlogisch, leant ook hierop was vanuit de vroedschap al enkele malen aan gedrongen. De nieuwe bestuurskommissie voor het nieuwe tehuis aan de Maria Louisestraat stoelt in dit geval wel op artikel 61 een vorm die ook gehanteerd is voor het multi- funktioneel centrum „De Spil". I en derge lijke kommissie krijgt vele bevoegdheden, die andere bij b en w en de raad hadden berust. Die beheersvorm leek de heer R. luinslra (I\d.\) „zeer goed". Hij was er blij mee. „Maar er móest ook dringend wat gebeu ren. De heer M.B. Knüvers (CDA) had het over iets dat „door de druk van een hamer was bezweken" en „een tijdgeest, die bij het kollege was doorgebroken..." „Het re sultaat lijkt me voorlopig goed. Zo het was. was het in ieder geval verkeerd. Wethouder mevrouw W. l’nema-l hlhardt vertelde, dat de artikel 61 -vorm het kollege inderdaad Je beste oplossing bleek. „Maar ik ben er nog niet zo zeker van. dat de vergaderingen van de bestuurskommissie nu wél goed bezocht zullen worden. I let is te hopen. Als de leden zich straks allemaal hun verantwoordelijkheden beseften zal het best goed komen. I r wordt in liet pensiontehuis zulk goed werk gedaan dat het waard is er voor te werken. Een rangorde van waarmee de gemeente raad nu het blij-ste was. valt moeilijk te geven. Voor de één was heretic belangrij- ker. voor de ander weer iets anders. Dat had ook te maken met het onderwerp waarvoor men zich speciaal interesseerde of mee bezig houdt in maatschappij of ad vieskommissie. Één van de dingen waaraan de raad met genoegen mee wilde werken, was het ver zorgen van de subsidie-aanvragen bij het ministerie voor het aanbrengen van warm te-isolatie in 292 woningen van de Wo ningstichting Patrimonium: 66 in de Stads fenne. 64 in de Lemmerwegwijk en 162 in plan-Tinga. Het initiatief van de stichting werd zelfs ten voorbeeld gesteld aan de gemeente. Min of meer direkt door de heren A. Wouda (CPN). R.Tuinstra (PvdA) en W. de Boer (Progressief Sneek). Daarbij vroegen met name Wouda en De Boer zich af waarom de uit de investeringen voortvloei ende kosten bij de „kale huur" moeten worden opgeteld. 7’ «7 -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1