™kerHKQERIer Albrecht-zaak zonder vergunning in garage J „WOUDSEND" BOUWDE WAT TE ROYAAL Twee Friese fierljeppers naar Japan voor grootse TV-show Jubileumkonsert van Excelsior öF N b*’ iMHb ‘-’■lil Twaalf bedrijven uit Sneek naar veertiende Recreana Leeuwarden ISP-bijdrage voor Sneker woon schepenhaven voorgesteld door GS Jongens- en Meisjesstad huwelijk Inbraken in twee scholen opgelost Al F i de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van IJLST IfJ 05 iso z fe| O de Inbraak modelwoning Gistermiddag kwart over één zijn vanaf Schiphol twee Friese fier- Ijeppers naar Japan vertrokken om daar hun „kunsten” voor de Ja panse televisie aldaar te vertonen. De twee uitverkorenen zijn Douwe Bult uit Bakhuizen en Rendert Ro sier, beiden gevestigde namen in het wereldje van fierljeppers. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Reeds eerder (Vervolg zie pagina 3) '•■Si „Korrektie...” (Vervolg zie pagina 3) Een „broedsje” Op verzoek van de Stichting Woningbouw in Hennaarderadeel, Wonse- radeel en Wymbritseradeel zal de gemeente geldleningen bij het rijk aanvragen voor de bouw van zes-en-dertig woningwetwoningen. In plan „Molefinne” te Heeg zullen twaalf woningen worden gebouwd, in plan „Nijedyk” te Heeg zes stuks, in plan ,,De Nessen te Hommerts tien en in plan „De Warren” in Woudsend acht woningen. De totale kosten, inklusief de grond en de BTW, worden geraamd op ruim 3,7 miljoen gulden. De woningen zijn ontworpen door architektenburo Groenwold BV te Eelde-Paterswolde en de gemiddelde huurprijs komt op 428,40 per maand. Zes Snefee^s werden gearresteerd Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en (Vervolg zie pagina 3) - li‘ F w ja .dd WW SNEEKER NIEUWSBLAD Friesland zijn In het afgelopen weekend is ingebroken in de modelwoning van Makelaar Dijkstra aan het Fiem in het Zwetteplan. Er werden een kleuren TV en een radio vermist Deze twee apparaten zijn eigendom van de firma Silvius. De inbreker is door een ruit uit de achterdeur nemen binnengekomen. vraag op steun uit s rijkskas voor de 56 woningen met gunstig advies doorgezon- „Want dat zal het worden", aldus Spaan. Er zullen in Tokio namelijk op vrijdag 28 maart tv-opnamen worden gemaakt voor de Japanse televisie nadat de twee springers zich voldoende op deze grote gebeurtenis hebben voorbereid. Want dat is het volgens hen weL „De gebeurtenis van mijn leven”, aldus Douwe Bult vijfentwintig jaar en werk zaam bij de machinefabriek Hubert Co te Sneek. Ook Rendert gymnastiekleraar in Bergum, leeft helemaal naar deze „Ja panse dagen” toe. „Dit is eens en nooit weer natuurlijk, want niet iedere dag ga je op visite in Tokio”. MAANDAG 24 MAART 1980 135ste JAARGANG No. 24 Zoals gezegd hebben de heren Veldstra en Het „nee" zeggen door de gemeenteraad kan een „tikkeltje pijnlijk" worden bij het voorstel van burgemeester en wethouders om akkoord te gaan met een zekere „kor rektie"... Bij de bouw van het nieuwe kantoor van de verzekeringsmaatschappij „Woudsend" te Woudsend heeft men namelijk de eigendomsgrens enigszins overschreden zodat ongeveer vijftig vier kante meter gemeentegrond is bebouwd over een lange strook grond van de lewal. De hoofdingenieur-direkteur van de Volks- huisvesting in Leeuwarden heeft de aan- Tevens is mee overwogen, dat het rijk zich in de keuze van de projekten moet kunnen vinden. Dit is een voorwaarde om voor ISP-financiëring in aanmer- Reeds vele weken terug kreeg de VW van Leeuwarden bericht uit Japan, via hun kollega in Tokio, Van Helvoort Laatstge noemde wist van de grote belangstelling van de Jappanners voor de fierljepsport en hij vroeg aan de VW voor „kandidaten” te zorgen. De VW nam op haar beurt weer kontakt op met de heren Spaan en Veldstra van de Friese FierljepboncL Spaan en Veld stra, die al eerder met dit Japanse „bijltje” hadden gehakt, lieten weten hiervoor wel belangstelling te hebben en inviteerden Douwe en Rendert voor deze unieke gele genheid. De verzekeringsmij „is bereid bedoelde grondstrook nu in eigendom van de ge meente over te nemen”, aldus het kollege, dat voorstelt om de grond die per ongeluk is bebouwd, over te doen aan ..Woudsend". Tegen de prijs van ongeveer 1500 - all in. Niet alleen ..Woudsend” blijkt wel eens Dit groepje in technische apparatuur ge specialiseerde inbrekers vond echter dat op de twee inbraken op 16 maart een derde moest volgen. De nacht daarna, verlegden zij hun werkterrein naar Leeuwarden en braken daarin in de Streekschool. Hier was het viertal weer kompleet in aktie. De rol van de twee andere mensen. P. en N„ was die van heler. Bij de arrestatie van de zes mannen is nagenoeg al het gestolen goed weer teruggevonden. raden, afzonderlijke instellingen en ook door de provincie zelf zijn ingebracht. Uitgaande van een verdeling van de gelden van deze beleidsrubrieken op basis van de verhouding 30:30:50:10 voor respektieve- lijk Groningen, Drenthe. Friesland en (N.W.)Overijssel hebben Gedeputeerde Staten het programma 1980/1981 voor deze beleidsrubrieken opgesteld. De defi nitieve toedeling van de diverse rubrieken komt op 26 maart 1980 aan de orde in de Bestuurskommissie Noorden des Lands. De gebroeders S. en L. Kroles, 27 en 24 jaar, hebben zondagmorgen in de landerijen achter de Furmerusflats in Sneek een „broedsje” kievitseieren gevonden. De vin ders van het komplete legsel van vier eitjes wonen in Scharnegoutum. De ontknoping van de reeks diefstallen in de scholen is ondermeer het gevolg geweest van een gekombineerd speuren van de Sneker en de Leeuwarder gemeente politie. De gemeente politie van Leeuwarden bracht de zaak aan het rollen door de aan „zeker heid grenzende waarschijnlijkheid", dat de Sneker M. in de zaak betrokken was. De verdachten zijn door rechercheurs uit Leeu warden en uit Sneek verhoord. P. en N. zijn na voorlopig onderzoek weer in vrijheid gesteld. De andere vier zijn in verzekerde bewaring gesteld en worden vandaag voor deofficiervan justitie in Leeuwarden geleid. 1 Een bepaalde vorm van „kraken” dus door een onderneming, al zal dit wel zijn ge beurd in overleg met de vorige gebruikers van het pand... Albrecht heeft het „trukje” waarschijnlijk uitgehaald omdat de ge meente nog steeds geen machtsmiddel mag toepassen om de winkel van Elmar - - '’ïx' De veertiende Recreana in Leeuwarden kent dit jaar definitief de splitsing in een Kamping- en Watersporttentoonstelling. In de loop van januari vond de Kamping Recreana plaats als afsplitsing van de tradironele grote Recreana. Het watersportmin- nende publiek is nü aan de beurt met zijn eigen Recreana. Weliswaar zal men bemerken dat de opzet kleiner is dan voorgaande dertien jaren, maar daarom niet minder interessant. Op circa 10.000 m2 (de „vlakke vloer”) van de Frieslandhal, is de Recreana dit jaar beperkt tot de pure watersport. Uit Sneek en omgeving zullen twaalf bedrijven hun medewerking verlenen aan deze watersporttentoonstelling. De opening geschiedt op zaterdag 29 maart. De supermarkt Albrecht, die in het verle den al een paar keer geprobeerd had om vaste voet in Sneek te krijgen, heeft afge lopen donderdag plotseling een „inpak- en-wegwezenwinkel" geopend in de gara ge van Heideveen aan de Leeuwarderweg waarin nog niet zo erg lang geleden het autobedrijf van Heideveen was geopend. Dat is gebeurd zonder aan de gemeente ontheffing te vragen van de detailhandels- verordening. Voor de beleidsrubrieken opheffing maat schappelijke achterstanden, pro-deo werk in gemeentelijke regio’s en gezondheids zorg zijn in totaal ruim veertig projekten aangemeld om voor ISP-financiëring (Inte graal Struktuprplan Noorden des Lands) in aanmerking te komen. Het betreft hier projekten. die door gemeenten, provinciale aan de Prins Hendrikkade te ontruimen. Ook Elmar is destijds zonder vergunning in dat garagepand „gekropen”. De rechter heeft intussen wel vastgesteld, dat Elmar onwettig in het pand zit, maar de gemeente heeft geen toestemming gekre gen om het, pand middels politiedwang te ontruimen. De zaak Elmar ligt nog steeds bij de Hoge Raad, die de onwettige daad wel onderschrijft, maar een uitspraak over het mogen toepassen van politiedwang heeft geschorst Zolang de Hoge Raad geen fiat geeft voor een ontruiming met dwang kan de gemeente-niet daadwerkelijk op treden. Wat Albrecht betreft ligt de zaak precies eender. Pas als de gemeente Elmar mag ontruimen kan er ook tegen de onwet tige vestiging van Albrecht worden opge treden. iijrrmw Een wuivend paar op het bordes van het stadhuis van Sneek en tegen het muurtje waar achter ze zich opgesteld hebben een vlag met de letters J.M.S. erop. Wat dat te betekenen heeft? De kinderen van jongens- en meisjesstad zouden het wel weten!: Feike en Mieke zijn verliefd en gaan trouwen! Inderdaad, donderdag was het zover, s Middags om twee uur zouden Feike van der Zee en Mieke Minkes elkaar het ja-woord geven. Mieke en Feike maken al jaren deel uit van de leiding van jongens- en meisjesstad. Ze konden elkaar echter al van de tijd dat ze samen op de HTS zaten, maar mede door jongens- en meisjes stad kon hun liefde opbloeien. De vlag hing dus niet voor niets. De 27-jarige Feike. die tekenaar bij Landustrie in Sneek is. en de 25-jarige Mieke. personeelsfunktionaris bij de CCF in Leeuwarden, zijn J.M.S. duidelijk dankbaar dat ze elkaar gevonden hebben. Al zwaaiende bedankten Mieke en Feike al die kinderen die in de voorbijgaande jaren jongens- en meisjesstad hebben bezocht. Even later zouden ze in de echt zijn verbonden. Foto Studio Ger Dijs. den aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en zegt verder in een brief aan het gemeentebestuur van Wymbritseradeel „dat de bouw van het plan kan worden opgedragen aan Vierstra's Bouwbedrijf te Schalsum voor een aan- neemsom van 2.911.680 (inklusief BTW) en de aanleg van de centrale verwarmings- installaties van 140.608.80 (inklusief BTW) aan Feenstra Verwarming te Heeren- veen. Gedeputeerde Staten van Friesland zijn tot een voorlopige opzet in de verdeling van ISP-gelden voor ’80 en '81 gekomen. In deze verdeling, die in volgorde van belang rijkheid is opgesteld, staat de Sneker woonschepenhaven als eerst genoteerd. Deze voorstellen moeten echter nog be sproken worden door de Bestuurskommis sie Noorden des Lands. Tevens zal het rijk nog akkoord moeten gaan. De inbraken in de C. LTS aan de Van Schouwenburgstraat en de ATS aan de Graaf Adolfstraat zijn opgelost. In de afgelopen week hield de gemeente politie van Sneek een zestal Snekers aan. die de inbraken gepleegd had. Er was uit beide scholen een hoeveelheid technische ap paraten weggenomen met een waarde van ruim 20.000 gulden. Nagenoeg de hele buit is na de aanhouding van de zes knapen teruggevonden en in beslag genomen. Ver wacht wordt, dat met deze arrestatie meer dere inbraken tot klaarheid zullen worden gebracht. De eerste aanhouding werd in de nacht van woensdag op donderdag verricht. Toen werden de volgende Snekers van hun bed gelicht: |.G. de B (22 j). S.M. (22 j). W.S.N. (19 j). C.W.P. (27 j) en J.K. (21 j). De dag erna volgde de arrestatie van de 18-jarige H.LK. Uit de verhoren bleek, dat De B„ M„ K. en K. hadden ingebroken in de C. LTS. Drie van deze vier mensen heeft vervolgens ook ingebroken in de ATS. K. vond één inbraak op een avond welletjes. Met name de staal- en houtbouw zijn typisch friese specialiteiten, waarvoor men zelfs uit andere landen komt kijken. Op polyester gebied vallen voor Nederland enkele noviteiten te vermelden. Om te beginnen de Ensign-Sequester, een fami- lieboot van 7.60 meter en de iets kleinere Ensign-Nova, die 6.70 meter lang is. Deze beide boten staan op standnr. 60. Daarnaast zullen de mensen, die van echt zeilen houden de Super Sunfish aantreffen met latijnzeil respektievelijk torentuig op standnr. 38. Deze boot is ook uitstekend geschikt voor beginners. Op dezelfde stand zal men ook de nieuwe Rana 16 Us aan treffen van 4.91 meter met een diepgang Bouw 36 woningen kan gauw starten in Wymbritseradeel een stukje grond te weinig te kopen... Gebleken is namelijk dat het door de gemeente Wymbritseradeel in 1978 aange kochte perceel weiland van de heer J. Abma te Folsgare. te klein is voor het aanleggen van een sportveld, dat aan de eisen van de Friese Voetbal Bond voldoet. Ook in dit geval was er een gelegenheid de vergissing te herstellen: van mevrouw D.H.M. de Bock-Abma te Woudenberg kan de voor het voetbalveld alsnog benodigde grond worden aangekocht. Onder „Mededelingen" maakte het kollege melding van een brief waarin de heer H. Snijder namens de „Brugkommissie Nije- zijl” meedeelt, dat de kommissie tot de konklusie is gekomen dat er inzake de brug nog géén plan is gemaakt dat tot de oplossing van hun bezwaren kan leiden. De kollege heeft inmiddels weer per brief gereageerd op de opmerkingen van de kommissie Nijezijl. Aan de raad zal donderdag ook voorgesteld worden het nieuwe raadslid mevrouw W. Bakker-Veninga en de heren J. Gerbrandij en P. de Vries te benoemen in een kommis sie. die een advies zal opstellen over de naam van de nieuwe gemeente die zal ontstaan na het samengaan van Ijlst en Wymbritseradeel. Ook Ijlst zal een drietal raadsleden in die advieskommissie benoe men. Een grote schare toehoorders was er vrijdagavond in de Zuiderkerk bij het jubileumkonsert van het christelijk gemend koor „Excelsior”, dat haar 35- jarig bestaan vierde met een happening waarbij in totaal honderdvijftig mede werkers een zeer afwisselend pro gramma brachten van zang en muziek. Foto studio Ger Dijs maakte deze opname tijdens de uitvoering waar over men elders in dit blad meer kan lezen. - a. r.-' .Ja JÉ X wip b ’«-W- WSÉ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1