KAPPIE EN HET MISTEILAND ROSTMA i Wadlopen straks alleen onder leiding van vergunninghouders ais*»5®* Moord in de „Vijf Gratiën” HU l>et Vevleöen «il TWEEWIELERS I waterpoortstad f deVries bv schilders behangers WSNEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 24 maart 1980 >>L-J Oosterdijk 23 TeL 05150-12335 Fietsen - bromfietsen onderdelen - reparaties fietsverzekeringen gratis servicebeurten speciaalzaak in foundation nacht en badkleding INGEZONDEN Open Brief aan het kollege van Ijlst hOCIl m-eo-om d. TAXICENTRALE 11111 BV fannnnnn^ wasserette dagelijks geopend van 8.00-20.00 uur 11* *11 doxderdags tot 21.00 UmUJ zondags gesloten BOLSWARDERWEG 11-13 SNEEK Wijkindeling Sneker huisartsen A een prettige en leezame tocht. Inbraak. Heden nacht is er ongewenscht Pas dan zal de provinciale verordening in COSOGOCOOeCOQOOOOOOOOQCOCOOOGQQQCOQOOOQOOOOOOOOOOOOOOC FEU1LLETON uur wederom twee nieuwe gevallen geconsta teerd. Koperkunst. De afdeling Sneek van de 1 'tmet Woensdag 26 maart Schouwburg: 20.00 uur Balletvoorstelling Muziekschool Sneek e.o. Studio: 14.00 uur Mijn vriend de walvis; 20.30 uur Cosi come sei Fries Scheepvaart Museum: 20.00 uur le zing over Engelse Museumschepen door drs. H. Halbertsma Dinsdag 25 maart Schouwburg: 20.00 uur Spetters Studio: 20.00 uur The wild bunch Verschijnt maandags en donderdags WIJK 7: C. M. EYKMAN, arts Bothniakade 1. tel. 12612 Oppenhuizen en Uitwellingerga. Banken: Rabobank 35.95.01.583 en Amrobank 48.21.17.508 te Sneek. Geacht Kollege, Wij, de indieners. WIJK 4: R. G. PETERS, arts Stationsstraat 1, tek 13432 Het gebied tussen Leeuwarder- weg. Stadsgracht en Houkesloot (Stadsfenne, Domp en Eiland). ADMINISTRATIE: Singel 17. 8601 AG Postbus 11, 8600 AA Sneek Telefoon 05150-14233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.00 u. Na kantooruren telefoon 14234, 14235, 12247. Gironr. 932730 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-13596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-15323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f S.SO^per half jaar (bij vooruitbetaling). Postabonnementen f 48.50 per half jaar (bij vooruitbetaling). Lemmerweg - Sneek bij de Waterpoort - Tel. 05150-13096 REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-15169 Leden van de redaktie zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 05150-15001, 05153-480, 05150-15374 (sport) 05150-20205 WIJK 2: H. UBBENS, arts Geeuwkade 22, tel. 12555 Het gebied tussen Franekervaart en spoorlijn Sneek-Leeuwarden (Noorderhoek). van 17-23 maart 1930 Geboren: Berendje, dv Luitzen de Vries en Martha Vervat, te Goënga; Truida, dv. Herre Zijlstra en Hinke Schotanus, te k Oude Koemarkt 53 - 55 W. Sneek - Tel. 05150- 15923 WIJK 3: C. P. DROS, arts Kanaalstraat 9, tel. 13681 Het gebied tussen spoorlijn Sneek-Leeuwarden, Stadsgracht en Leeuwarderweg (Klooster-, Staatsmans- en Bomenstraten, eveneens Leeuwarderweg, zowel even als oneven huisnummers). aan naaktlopen had zoo goed man is die tal van vrouwen heeft lastig gevallen. Allen heb ben daarvan evenwel geen aangifte ge daan. dóór elkaar geschudde gedachten trachtte te verzamelen. „Zal hem mores leren! Bah! Oef! Eerst moet ik... eh... wat moet ik? o, ja... sleepka bel... Grrrr!” Hij bevestigde het uiteinde van het touw aan een zware sleeptros en zodra hij daar mee klaar was, begon de bevreesde maat ijverig te hijsen. Maar hij was nog niet ver gekomen, toen hii boven het schuren van waar En nu wilde die stomme politieman hem terug roepen. Waar bemoeide zo’n man zich mee. Dacht hij soms dat Jacques Charles vermoord had? Och hemel wat een onbegrip. Nou ja, hoe zou zo’n man ook kunnen weten... Ze zou hem toch eens duidelijk zeggen dat hij zijn tijd beter op een andere manier kon besteden. „Ik had mijn tijd gisteravond wel beter kunnen besteden, geloof ik,” verzuchtte Van Beft ten die zaterdag ochtend vroeg. Hij zat achter zijn buro rapporten door te kijken. Hij had nog ruim de tijd, want de be grafenis was pas om half twaalf. Die wilde hij niet missen. Het was altijd nuttig om te zien wie er zo al aan wezig waren. Er zou ongetwijfeld veel belangstelling zijn. Het was dan ook van belang de juiste gezichten te ont houden en daaruit passende gevolg trekkingen te’ maken. Was de moor denaar een bekende van de familie (en daar was hij van overtuigd) dan zou zijn aanwezigheid - of misschien meer nog zijn afwezigheid - hem kun nen verraden. Maar het zou een kunst zijn de juiste gezichten eruit te pik ken en die ook op het juiste moment gade te slaan. Blazoen kwam binnen. Hij hield een gebaksdoos op een uiterst onhandige wijze vast. „Ik heb wat lekkers ge kocht voor bij de koffie, chef.” „Hebben jullie dan ook koffie ge zet?” De vrouw die anders voor de koffie zorgde was op zaterdag vrij. Blazoen eigenlijk ook, maar in ver- Roodvonk. Het vorige jaar kwamen in de noodige bekwaamheid helpen. Is dat de gemeente Sloten verschillende geval- misschien nodig, dan zou zeker een on- '..'.t.— -n derzoek van een radiodokter of een ge wone arts 1 nen hebben. Advertentiën: Volksbroodbakkerij. Lol- 1 eens ken hem te arresteren. Tenslotte is echter kennis gemaakt met onze Broodsoorten? één der rechercheurs opgedragen elke avond op een punt te staan, waar naaktloper eenige malen was gesigna leerd. Avond na avond heeft de recher cheur daar gestaan en gisteravond zag hij, terwijl hij in een boschje aan den ’s Gravenlandsche weg verstopt was, een man Gelaarsde Kat’ is. Dat is inderdaad Evert Boonstra. En u had gelijk toen u zei dat hij waarscijnlijk niet ’schoon’ zou zijn.” „Aha, een oude bekende van ons. Ja dat dacht ik al.” „Hij heeft een strafblad van hier tot gunder. Oplichting, afpersing, he ling, enfin noem maar op. Hij heeft een groot deel van zijn leven op staatskosten geleefd. En ik dan duid op onze onovertroffen sociale voorzie ningen.” „Hm.” Van Benten grijnsde lichte lijk. Het was bekend dat hij nogal wat kritiek had op de sociale wet geving. Of beter gezegd op de ma zen in de wetten. „Erkomt trouwens geen geweld pleging voor op zijn lijstje.” Van Benten knikte en nam een enorme hap van zijn moorkop. Hij veegde zijn mond af met een grote rood-bonte zakdoek. Vervolgens kauwde hij zijn mond leeg waarbij hij zijn ogen dicht kneep als een spin nende kat. Bakker nipte van zijn koffie en keek over de rand van het kopje belangstellend toe. Hoewel hij zat te watertanden had hij besloten zijn moorkop straks in alle rust te verorberen, zonder toeschouwer. Als hij hier klaar was zou hij een tweede kop koffie halen... „Wat bedoel je, hij betaalt iets min der rente?” „Hij heeft het geld niet bij een bank geleend of bij de een of andere beleggingsmaatschappij, maar bij een partikulier en hij zit twee procent on der de huidige rentevoet.” „En wie is die partikulier dan wel?” „De heer Charles Veenendaal.” De hoofdinspecteur verslikte zich In het kostelijk gebak. Met de opzichti ge zakdoek voor zijn mond deed hij zijn uiterste best om niet te stikken, waarbij hij Bakker broeierig aankeek. Toen de aanval voorbij was veegde hij mond en voorhoofd af. „Wel verdraaid!” Hij zuchtte diep en begon peinzend in zijn koffie te roeren. „Waarom zou Veenendaal dat gedaan hebben? Ik zou wel eens wil len weten hoe die relatie tussen Vee nendaal en Boonstra tot stand geko men is. „Ik moet zeggen dat dit nog eens interessant nieuws is.” Bakker keek nog eens smachtend naar zijn moorkop en knikte. „Ga verder jongen.” „Fred Kwint, de barkeeper die bij Boonstra in huis woont, heeft geen strafblad. Net zo min als zijn half broer Koos van der Ploeg.” „Zeg eens, wat doet die Kwint over dag? Heeft hij er dan nog een baantje bij of is hij van het luie soort?” „Nee, hij doet er inderdaad nog wat bij. Hij heeft een soort expeditiebe- drijfje. Hij heeft één grote bestelwa gen waarmee hij heen en weer naar Amsterdam rijdt. Hij zorgt onder an deren voor de aanvoer van verschil lende artikelen die in de winkel van broer Koos verkocht worden.” Van Benten had zijn moorkop ach ter de kiezen en stak nu een sigaar op. „De bestelwagen staat in een soort opslagruimte die bij het pand van de ’De Gelaarsde Kat’ hoort. In diezelfde opslagruimte kwam ik artikelen tegen die voor de boetiek van Koos van der Ploeg bestemd waren. Volgens Fred Provinciale Staten van Friesland hebben een verordening vastgesteld waarbij het wadlopen in het Friese deel van het Wad dengebied aan regels wordt gebonden. Het wadlopen zal alleen toegestaan zijn als dat plaats vindt onder de leiding en verant woordelijkheid van een houder van een door het provinciaal bestuur verleende vergunning. daarbuiten voortdurend onveilig maakte, in handen te krijgen. Wat er ook gedaan werd om dezen man te krijgen, het ge lukte de politie niet de hand op hem te leggen. Onderandere heeft men een aan tal agenten in dameskleeding gestoken, in de stille lanen laten wandelen, doch ook op deze wijze mocht het niet geluk- le Hofstra - Hoogend. Heeft u wel Wij hebben binnen vier jaar onze weke- de lijksche omzet vervijfvoudigd. Dit moet u genoeg zijn. Wanneer het voorkomt, dat gij in Sneek en omgeving iets ten verkoop heeft aan te bieden, of wilt koopen, personeel vraagt of aanbiedt, bedenk dan, dat dit blad vele op zoekende wijze op een dames- duizenden belangstellenden lezers onder fiets langs komen, die eenigszins geleek de oogen komt. Ijlst van 19-26 maart 1930 Ondertrouwd: Pieter Heegsma en Hijl- kje Hoekstra. Wymbritseradeel Met de vaststelling van de verordening loopt het provinciaal bestuur vooruit op de totstandkoming van de wet waarbij de Waddenzee provinciaal wordt ingedeeld. Naar wordt verwacht zal die wet in de loop van dit jaar van kracht worden. het touwwerk en het piepen van zijn adem haling een zagend geluid vernam ergens achter hem. „D-daar is iemand..” stotterde hij met bleke lippen. „D-da-dat is niet gewoon! D- dit schip is verlaten of niet soms?" Hij keek schichtig om zich heen, maar m de duisternis van de grauwe mistbank zag hij niemand.... Opgave voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag 11.00 uur en voor de krant van maandag tot uiterlijk vrijdag 11.00 uur. Maandag 24 maart Schouwburg: 20.00 uur In de jungle van de steden Studio: 20.00 uur Spetters Stadhuis Sloten: 20.00 uur gemeente raadsvergadering Stadhuis Ijlst: 20.00 uur gemeenteraads vergadering werking treden. De wadlooporganisaties, die zelf ook hadden aangedrongen op een onderzoek naar de mogelijkheden tot het uitvaardigen van dwingende voorschriften, hebben evenwel toegezegd zich in het komende wadloopseizoen al te zullen hou den aan de voorwaarden van de verorde ning. Overleg met het provinciaal bestuur van Groningen heeft geleid tot een gelijk luidende ontwerp-verordening voor het Groningse deel van het Waddengebied. ADVERTENTIETARIEVEN: 33ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief. Bij kontrakt lagere mm.-prijs. Onze wijkplaats. Het leven van een man, al of niet gelukkig gehuwd, heeft vele bekommernissen. Ik lees zelfs, dat het Engelsche blad „Star" er een speciale jammerkolom - de „Agony Column - op na houdt, waarin speciaal en alleenlijk advertenties worden geplaatst, die op roepen bevatten van vermiste ega's en andere huisdieren. En in die jammerko lom lees ik, nu de volgende advertentie: „Echtgenoot vertreden, tot opstand ver dreven door het op handen zijn van de jaarlijksche schoonmaak, vraagt zedelij- Bar Old Vic (Ysbrechtum) vrijdagen, zater dag Dj. Dozy en zondagmiddag Dj. Tommy Café Restaurant La Romantica woensdag 20.15 uur kienen Bar Dancing Luda bar. Hans Bar Dancing De Lichtboei, Wibo „De Koetslantaarn donderdag 19.30 uur kienen Werklozen Centrum bij Waterpoort iedere dinsdag om 14.00 uur kienen Bar Dancing De Sneeker Pan de hele maand maart de „Specials" Stadhuis Sloten Cinematografisch Mu seum (Laterna Magica) Sint Anthonius Ziekenhuis: ekspositie van negen kunstenaars uit Sneek en omstreken Fries Scheepvaart Museum: tentoonstel ling Sneker vaandels (11 maart-7 april) Woensdag 26 maart: Nationale boom- plantdag van de petitie hebben kennis genomen van uw voorstel tot defini tieve invoering van het nieuwe systeem van afhalen van huisvuil, aangeboden in huis- vuilkisten, punt no. 7 van de agenda d.d. 17 maart 1980. Er zijn ons inziens toch wel enkele zaken die u zeer éénzijdig beziet, onder punt i blz. 5 van het voorstel spreekt u van demokratisch en ondemokratisch. Het is ondemokratisch als men niet naar eigen behoefte zelf kan beslissen of men een grote of een kleine kist wil. Néé u neemt een ondemokratisch besluit met deze dwingende voorschriften. Heeft u zich al gerealiseerd dat de kosten van ophalen héél hoog worden: er rijdt een ophaalauto 2 uur langer door Ijlst, alleen al de verspilde brandstof zal niet meer te betalen worden. Zoals u bekend is zal de gemeente Ijlst ophouden te bestaan door de gemeentelijke herindeling. Een even tueel besluit tot invoering van de huisvuil- kist zal dan teniet gedaan worden omdat binnen één gemeente geen verschillende systemen door elkaar kunnen en mogen lopen. Zoals u in een vorig raadstuk aangaf is de vraagstelling bij een enquete zeer be langrijk. En ziedaar, in uw enquete wordt met geen woord iets gezegd over de kos tenverhoging door deze invoering, alsmede de zeer hoge aanschafprijs van de huisvuil- kist. Wij zullen ons dan ook beraden of en hoe wij bezwaar kunnen maken tegen toe passing van de huisvuilkist, indien u tot invoering zult besluiten, gelet op de kosten. Gebruik makende van onze demokratische rechten vragen wij dan ook waarom wij en alle ondertekenaars van de petitie/enquete geen antwoord van u mochten ontvangen, ondanks de toezegging van de burgemeester. Namens alle ondertekenaars. BJ. v.d. Molen-de Cock Buning band met de zaak Veenendaal was hij toch gekomen. De gebakjes had hij een beetje als compensatie meege bracht. „Bakker zet de koffie. Hij zal zo wel komen.” „Ah dus Bakker is er ook. Mooi.” Van Benten had Bakkers rapport voor zich liggen. Terwijl hij erop wees zei hij: „Die jongen heeft hard gewerkt, zo te zien.” Op dat moment kwam Bakker zelf binnen. „Morgen chef.” „Morgen Bakker. Dat ruikt goed. Zet daar maar neer. Dank je. Ik moet je rapport nog lezen. Heb je nog wat gevonden dat de moeite waard is?” „Misschien.” „Ga even zitten, wil je. Ik kan natuurlijk je rapport gaan zitten le zen, maar ik hoor het liever uit jouw mond. Bovendien kan ik dan nog eens wat vragen.” „Ja, als Kasper de koffie van me wil ovememen. Niemand heeft verder nog gehad. Hier. Wacht even ik zal mezelf eerst een kopje inschenken.” Vervolgens boog hij zich over de ge baksdoos en viste er eenzelfde reus achtige moorkop uit als Van Benten voor zijn neus had staan. Blazoen verliet de kamer met in de ene hand de koffiekan en in de andere de ge baksdoos. „Als dat maar goed gaat,” gromde Van Benten bezorgd. „Maar vertel eens...” „Nou, in de eerste plaats heb ik onderzocht wie de eigenaar van ’De Met de verordening wil het provinciaal be stuur een bijdrage leveren aan de veilig heid van de wadloopsport. Enige gebeurte nissen in de afgelopen jaren, waarbij groe pen wadlopers in gevaarlijke situaties kwa nten te verkeren, vormden aanleiding tot een onderzoek naar de bestuurlijke moge lijkheden tot beveiliging van het wadlopen. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot vaststelling van de verordening. Voor een vergunning tot het organiseren en het leiden van wadlooptochten kunnen zowel individuele personen als organisaties in aanmerking komen. De verordening be paalt dat een kommissie van deskundigen over elke aanvraag om een vergunning advies zal uitbrengen. Aan een vergunning worden voorwaarden verbonden in het belang van de veiligheid van de deelnemers aan een tocht. ring voor van alle mannen, die tot wan hoop gebracht zijn, en het stichten van een gemeenschappelijke wijkplaats tij- dens de schoonmaaktijd van storm en j, echtgen. van IJ ske van Kampen; Caroli- drarig”. na Geertruida Dekker, 74 j; echtgen. van Petrus de Boer; Leonardus Paulus van Est, 70 j. wedn. van Allegonda Antonia bezoek geweest in het kantoor van de Lauer, Zwolle; Mindert Kappenburg, 71 j, firma Lankhorst alhier, waar een bedrag echtgen. van Minke Hoogstra; Jacoba de van ongeveer 40 gulden is ontvreemd. Vrij, 73 j, wed. van Sijbren van der Wal. Men heeft vermoedelijk zich toegang verschaft met behulp van een valschen sleutel. De politie stelt een onderzoek in, terwijl van de daders elk spoor ontbreekt. 57-112. De maat was geheel van streek. Hij verwachtte elk moment een schot hagel van de getroffen stuurman en daarom zocht hij zo snel mogelijk dekking achter de verschansing van het zeeroversship. „Ik liet dat touw per ongeluk vallen!" riep hij met trillende stem. „Heus! Ik doe heel goed mijn best! Echt w-waar!” „Grrrr!” gromde Hendrik Stoffels, terwijl hij moeizaam overeind krabbelde en zijn Alleen bestemd voor de patiënten van dokter J. Nauta die van 20 maart t/m 2 april afwezig is; en voor dokter Y. Sorgedrager die van 15 t/m 30 maart afwezig is. WIJK 1: W. L. BOGTSTRA, arts Singel 38, tel. 12624 Het gebied tussen Geeuw, Stads gracht en Franekervaart (Binnen stad, Bolswarderweg, Stations straat en Ysbrechtum). Naaktloper. Gedurende ruim een half jaar heeft de politie in Hilversum getracht een naaktloper, die de afgelegen lanen dezer gemeente en misschien ook wel Uitwellingerga; Douwe, zi IJnze de Jager en Aaltje Wittermans, te Hommerts. Overleden: Janke Punter, 73 j, echtgen. van Haaije de Vries, te Woudsend; Eeuwe Harmens, 88 j, wedn. van Sijtske Canri- nus, te Oudega, overl. te Sneek. Burgerlijke stand Sneek van 19-26 maart 1930. Geboren: Auk je, dv J an Alting en Rinske Abelskamp; Jasper, zv Auke Boot en Al- bertje Sietske Bijlsma; Lieuwkje, dv Rim- mert de Vries en Sara de Vries, Hasselt; Fokje, dv Hans Tippersma en Jantje Bouwdiena Cambach; Jarig, zv Marten van Goslinga en Jantje IJpma. Ondertrouwd: Fedde Koopmans, 32 j en ken steun. Stelt monsterprotestvergade- Antje Blom, 28 j; Jacob Pino, 30 j en Erna Adler, 25 j. Overleden: Trijntje Tapernon, 81 j, wed van Tjeerd Schuurmans; J eitje Elzinga, 54 Uit de voorloper van het Sneeker Nieuws- op het vage signalement door eenige da- blad van dinsdag 25 en vrijdag 28 maart mes gegeven. De rechercheur ging hem 1930. Vijftig jaar geleden dus. per rijwiel na. Toen de man merkte, dat hij nagereden werd, trachtte hij te ont- Goed afgelopen. Dat onze visschers nog komen, doch het gelukte den rechercheur andere gevaren loopen dan die van wind den verdachte op de Steynlaan te arres- en golven, moge blijken uit het volgende: teren. Hij erkende, dat hij in den laatsten- Toen de heer A. de J. één dezer dagen zich tijd herhaalde malen I U"""u'’4 met zijn vaartuig op zee bevond, bemerk- schuldig gemaakt. Het is thans te hij plotseling, dat de vlammen sloegen als zeker, dat het deze - J uit de carburateur van de benzinemotor. Hij had de tegenwoordigheid van geest om de benzineleiding af te sluiten en een bus benzine, die naast de motor stond, overboord te gooien. Vervolgens doofde hij de vlammen met een natgemaakt stuk Jeugdbond Voor Onthouding heeft zeildoek, die hij over den motor wierp, haar leden een tweetal excursies gemaakt Door zijn kordaat optreden, kwamen de naar de ateliers van den heer Klaas Dijk- opvarenden met een geweldigen schrik stra in Sneek. Onder leiding van één der en eenige angstige ogenblikken vrij. len van roodvonk voor, gelukkig allen zonder doodelijken afloop. Na eenigen het gewenschte gevolg kun- tijd gewoed te hebben, verdween de ziek te weer uit de stad. Thans zijn echter „Nee,” onderbrak Van Benten hem. '„Zover ik Boonstra ken maakt hij zijn handen niet vuil. Hij blijft liever ach ter de schermen voornamelijk omdat hij als het erop aan komt in zijn broek schijt van angst. Maar...” Van Benten nam nogmaals een hap en keek fronsend voor zich uit. „Ten slotte weet je maar nooit. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En fin, ga verder.” „Boonstra heeft die zaak vorig jaar gekocht. De zaak staat op zijn naam, maar hij heeft zich flink in de schul den moeten steken. Hij heeft een hy potheek van 95’/o, maar hij betaalt iets minder rente.” Kwint heeft Van der Ploeg geen op slagruimte bij zijn zaak.” Van Benten haalde zich de situatie voor de geest. „Dat kan wel kloppen. Dat pand is niet zo groot.” Kwint betaalt een krats voor het stallen van de auto aan zijn broer, die de opslagruimte weer gehuurd heeft van Boonstra.” „Dus de schoonzoon van Veenen- l daal huurt opslagruimte bij Boonstra 1 die het geld voor o.a. die ruimte weer I bij Veenendaal geleend heeft.” „Ja precies.” „Hm.” De telefoon rinkelde. „Wat ik niet begrijp is dit:” zei I Van Benten met zijn hand boven het I toestel. „Dat een man als Veenen- I daal in zee gaat met Boonstra...” „Ja hallo? Met Van Benten.” Bakker zag zijn kans schoon en maakte aanstalte om er met zijn I moorkop vandoor te gaan. WIJK 5: W. LOFVERS, arts Stationsstraat 24, tel. 13155 Het gebied tussen Houkesloot, Stadsgracht en Lemmerweg (Sperkhem) Lemmerwegwijk- oost WIJK 6: J.P.A.M. VAN WAYEN- BURG, arts Singel 38, tel. 12624 Het gebied tussen Lemmerweg, Stadsgracht en Geeuw (Lemmer- wegwijk-west en Tinga). heeren Dijkstra werden de verschillende bewerkingen van het koper gadegesla- Ingezonden. Er schijnt in de omstrek gen, hoe het van plaatkoper tot de fraaie Vesperstraat - Monnikstraat iemand te siervoorwerpen werd. Na afloop werden zijn, die de afstemmiddelen van zijn nog de prachtige collecties kunstvoor- radiotoestel niet volkomen in zijn macht werpen in het Friesch Kunsthuis bezich- heeft, vooral zekere programma’s hebben tigd. Het was voor de jongelui zeer zeker onder deze machteloosheid te lijden, een kinderuurtje is zelfs niet altijd veilig. Vele toestel bezitters kunnen hem zeker aan

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 12