Plan De Nessen te Hömmerts opnieuw in de proceduremolen MANNENMGDt 1 B I GEEN PUBL1KATIE IN DE STAATSCOURANT Twee Friese fierijeppers naar Japan voor grootse TV-show ISP-bijdrage voor Sneker woon schepenhaven voorgesteld door GS Twaalf bedrijven uit Sneek naar veertiende Recreana Leeuwarden ’Hij’ mannenmodezaak nieuw in Sneek; ’Jij’ zal dit jaar volgen Modelskütsje uit afvalmateriaal Dertig stakers uit Sneek naar FNV-demonstratie in Amsterdam „Eeuwig de tekst kwijt” werd de grote winnaar in Folsgare r.d Piifc BOCREANA Deersum (bij Sneek) aan de Rijksweg Sneek-Leeuwarden 05152-244, na 18 uur 05150-13963 ■Mt. i NEDERLANDS GROOTSTE BOTEN OCCASION SHOW 1 tij llgg IB SNEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 24 maart 1980 I Wymbritseradeel dezelfde bezwaarschriften onge- ZONNIG IDEE: Bestel nu Zonwering concurrerende prijzen plaatsgevonden van seradeel weer helemaal opnieuw beginnen met de procedure tot vaststel ling van het plan Hommerts-De Nessen, het uitbreidingsplan ten westen van It Far en ten noorden van de weg naar Heeg! Reeds in februari 1978 (vervolg van de voorpagina) Niet meewerken (vervolg van de voorpagina) (vervolg van de voorpagina) goedgekeurd. Daarbij werd tevens een 1 „De Nessen” van de heer D. Dijkstra en de heer S. Gerbrandij, beiden te Hommetts, niet ontvankelijk verklaard. Reeds in juni 1977 had de gemeenteraad van grond verklaard. Omdat door een misverstand geen publikatie in de staatscourant heeft de vroegere boerderij Jeltewei 114 vrijge- de terinzagelegging, moest de gemeente Wymbrit- komen erf. J wymbritseradeel FRIE5CHE JACHT-CENTRALf Pagina 3 1 als de vorige keer richten tegen het feit, dat hij bij realisering van het bestemmingsplan teveel beperkt zou worden in de mogelijk heden tot uitbreiding van zijn heibedrijf. die oplossing blijft de van 0.20 meter en met een maximaal motorvermogen van 55 PK. De motoren accessoires kunneh natuurlijk op deze tentoonstelling naast de schepen niet ontbreken. Daarom zal men er dan ook meerdere motormerken aantreffen. Naar de mening van burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel moet echter aan de uitbreiding van het hei bedrijf op deze plaats, temidden van of aanleunend tegen de woningbebouwing. niet worden meegewerkt. Verplaatsing van het bedrijf naar een daartoe ge schikt bedrijfsterrein verdient volgens het kollege verre de voorkeur. Bel voor'een vrijblijvende prijs opgave: De tentoonstelling zal dit jaar geopend worden door de bemanning van de „Sterke Yerke”, die helaas vlak voor het bereiken van hun doel schipbreuk leed. Dit zullen zij op spektakulaire wijze doen, door met de afgebroken mast van hun vlot de deuren van de Frieslandhal enigszins „geweldadig” te openen. Verder zullen zij bij de opening van de Recreana hun pas voltooide fotoreportage van de reis overhandigen aan de pers. Ook zullen de bezoekers zelf de fotoboeken kunnen bekijken op de Sterke Yerke-stand. haven als eerste genoteerd in het lijstje van zes projekten, die de komende twee jaar een ISP-bijdrage zouden moeten ontvangen. De bouw van de woonschepenhaven is geschat op ruim drie-en-een-half miljoen gulden. GS stellen in het verdelingsprogramma voor, dat het rijk hierin twee miljoen gulden bijdraagt. De provincie staat voor twee ton genoteerd. Het resterende bedrag van bijna anderhalf miljoen gulden zou dan voor de gemeente Sneek zijn. In de voorlopige opzet, die GS hebben gemaakt, staat de Sneker woonschepen- king te komen. Op dit moment is nader overleg met het rijk hierover gaande. Verder is bij de toedeling van de ge meentelijke projekten de financiële draagkracht van de gemeenten mede in ogenschouw genomen. De heer Dijkstra wil aan echter niet meewerken en blijft de voor keur geven aan het kopen van de gemeente van een gedeelte van het door afbraak voor Spaan reeds eerder invitaties ontvangen. Fierijeppers uit Friesland zijn reeds ge weest in Frankrijk, Zweden, Engeland en Duitsland en dus nu voor de vijfde keer: Japan. Op vrijdag 21 maart was overdag de span ning in en om Folsgare te proeven. Immers er ging een sterk gerucht dat Folsgare een In januari en februari van dit jaar startte de procedure opnieuw door het terinzage leg gen van het plan. Naar aanleiding van opmerkingen door gedeputeerde staten waren een paar kleine wijzigingen aange bracht. De heer S. Gerbrandij kwam niet opnieuw met een bezwaarschrift. Wel de heer D. Dijkstra wiens bezwaren zich even- Van de mogelijkheid om bij de Kroon in beroep te gaan maakte alleen de heer Dijk stra gebruik. Bij de behandeling van het bezwaarschrift van Dijkstra door de Kroon kwam de vergissing boven water van dat niet publiceren van de terinzagelegging in de Staatscourant. Dit „vormverzuim” was voor de Kroon aanleiding om de goedkeu ring aan het bestemmingsplan te onthou den, zonder dat daarbij een uitspraak werd gedaan over het bezwaarschrift van de heer Dijkstra. De twaalf bedrijven uit de Friese Zuidwest hoek met respektievelijk hun tentoonge steld materiaal zijn: reeds vier polsstokken hebben „besteld”. Twee van aluminium en twee van hout. „Om mee te oefenen”, aldus Veldstra. Laatstgenoemde is verder vol lof over de ontvangst en begeleiding van de Japanners. „Douwe en Rendert logeren in een eerste klas hotel, New Otani, in Tokio en verder kunnen zij rekenen op een Japanse gids. Alles dus voor honderd procent geregeld”. De twee „gelukkigen" zullen vrijdag 4 april weer voet op eigen bodem zetten. Zij zullen om twee uur 's middags in hotel Bonnema in Sneek verslag uitbrengen van hun erva ringen in Japan. „In die landen bestaat er grote belangstel ling voor deze sport”, aldus Spaan, „en van onze kant vinden wij het mooi om „onze” sport verder uit te dragen”. Daar beide springers ook verantwoording aan hun beide werkgevers moeten afleggen, leek het opnemen van de bekende snipperda gen een belemmering. „Gelukkig had ik spoedig een vervanger”, aldus Rendert Bij Douwe lag het iets moeilijken Na veel gesprekken kreeg hij alsnog toestemming om af te reizen naar Tokio. De twee zullen geheel op eigen houtje hun „zaakjes” moeten klaren. „Geen probleem” volgens Rendert die als verste sprong heeft staan 16.45 meter. Douwe, met als verste sprong 17.15, denkt hier precies hetzelfde over. Dat dejapanners belangstelling tonen voor de fierljepsoort blijkt uit het feit dat zij Standnr. 9:Johs. van der Meulen, Selfhelp- weg 19, Sneek, houten zeilschepen; standnr. 13: Jachtwerf Wetterwille, Buorren 88,Uit- wellingerga, zeilschepen: standnr. 39: Mo lenmaker en Mantel, IJlsterkade 140, Sneek, kotters; standnr. 40: Friesland Post/ Interprets, Westersingel 46, Sneek, tijd schriften; standnr. 41: Watersportcentrum „De Fluessen", Meerdijk 11-17, Elahuizen, surfplanken, buitenboordmotoren, zeilkle ding, zeilboten; standnr. 43: Scheepsma- kerij „de Boeier", Ripetwei 8, Jutrijp, stalen boeier; standnr. 52: Jachtwerf Elahuizen, mardijk 7A, Elahuizen, open zeilboten; standnr. 54: Jachtwerf Dirk Potma, Oude Oppenhuizerweg 85, Sneek, zeilboten; standnr. 75: Ver. Scheepscommissionairs, Kleinzand 54-56, Sneek, informatie van in- en verkoop/verhuur aangeboden plezier vaartuigen, ligplaatsen, schiphuizen en wa- tersportobjekten; standnr. 80: Jachtwerf Frisia, Oude Oppenhuizerweg 79-81, Sneek, stuurautomaten; standnr. 97: Dercksen, Kerkstraat 36, Sneek, informatiemateriaal; standnr. 99: Moedt, Kleinzand 73, Sneek, schepen; standnr. 8: Jachtwerf Piersma, Mo- lefinne 33, Heeg, ronde- en platbodem- jachten. Dit boerderij-erf is echter bestemd voor de ontsluiting van het ten westen van It Far jii «z -geprojekteerde Nessenplan. Bovendien is werd net bestemmingsplan door gedeputeerde staten van Friesland langs deze ontsluitingsweg ook woning- tweetal bezwaarschriften tegen bouw geprojekteerd. aldus b en w in een - - - raadsvoorstel. Nu de heer Dijkstra niet bereid is gebleken mee te gaan met de verplaatsing van zijn bedrijf, stellen b en w voor zijn bezwaar schrift opnieuw ongegrond te verklaren. Zulks kan dan volgens het kollege gebeu ren op grond van de genoemde motieven waaraan b en w nog toevoegen, dat be zwaarde op een na juni 1977 in een gesprek gedaan voorstel tot een lichte aanpassing van het bestemmingsplan, niet is ingegaan. Komende donderdagavond zal de gemeen teraad van Wymbritseradeel zich dus ten tweede male over het bezwaarschrift van de heer Dijkstra moeten uitspreken. Nu nog klein behuisd, maar zoals verwacht wordt, nog dit jaar met een totaal winkelopper vlak van ongeveer tweehonderd vierkante meter, vestigde „Hij" mannenmode zich op de Oosterdijk. Afgelopen donderdag opende deze mannenkledingszaak zijn deuren. „We willen nu alvast een begin maken met deze winkel, maar nog dit jaar, waarschijnlijk in de herfst, wordt alles verbouwd, zodat de ruimte driemaal zo groot wordt", zegt de bedrijfs leider P. Burggraaf. Na die geplande verbouwing zal naast „Hij" ook „Jij" kleding verkocht worden. „In dit stadium moeten we daar nog van afzien”, merkt de heer Burggraaf op. Het assortiment kleding is voornamelijk gericht op de modebewuste man. De kleding varieert van kolberts, tot konfektie en vrijetijdskleding. Eveneens is een deel van de winkel, die nu nog door de geringe ruimte vrij vol staat, ingericht met T-shirts, en spijkerbroeken. „Kortom", zo zegt de heer Burggraaf, „hanteren wij hiervoor de slogan: opmerkelijke kleding tegen opmerkelijke prijzen". Foto Studio Ger Dijs „Het is als geintje begonnen. Mijn zoon maakte een model-skütsje en ik haakte daarop in met: Dat zal ik ook eens doen” vertelde Klaas Meester toen hij trots naar zijn 75-centimeter lange model-skütsje wees, die geheel opgebouwd is uit afva materiaal Drie-en-een-halve maand is de schipper Meester bezig geweest met net verzamelen van het nodige materiaal, het pasklaar maken en tenslotte het bouwen en inbouwen van de onderdelen. Het bijzondere is daarnaast, dat de heer Meester het model „uit het hoofd” gemaakt heeft. „Dit type skütsje heb ik zonder een direkt voorbeeld nagebouwd van het schip, dat de „Schakel” in Exmorra gekocht heeft. In het verleden heb ik op dat schip enkele verbouwingen verrichtMaar zonder dat schip had de heer Meester dit schip ook kunnen bouwen. „Ik ben geboren en getogen op het schip. Ik ken het als mijn broekzak". De modelskütsje is opgebouwd uit eikenhout, Amerikaans grenenhout, koper en zink. De onderbouw, die van zink is opgetrokken, is gemaakt met voor vijf- en achter vier gangen. „Hoe meer gangen, hoe mooier gold altijd in schipperskrin gen verklaarde Klaas Meester. De overige delen van het schip zijn van hout ka0Ui’( uat ,deZe-modelbouwer bijvoorbeeld vond bij de afbraak van Wouda's Meelfabriek. Bij de bouw van dit model heeft de heer Meester getracht zoveel mogelijk aspekten „beweegbaar” te maken. Ook de details hebben daarbij veel aandacht gekregen. Zo is binnen in het schip ook betimmering aangebracht Over de hobbyistische bezigheid zelf zei de heer Meester: „Ik heb er drie-en-een-halve maand plezier aan gehad. Het is eigenlijk een typische winterhobby”. Van 15 t.e.m. 21 maart 1980 Geboren: Piebe Pieter zv Sijtze Kornelis Wester en Trijntje Osinga te Tints. Gehuwd: Petrus Toen te Heeg en Aafje Schuitema te Woudsend. Overleden: Antje Brattinga wv Douwe van der Bos te Blauwhuis. Tussen de zestig en de honderdvijftig- duizendman - de schattingen lopen nogal uiteen -, die donderdag op de Dam in Amsterdam protesteerden te gen het loonbeleid van deze regering, moeten zo ongeveer dertig stakers uit Sneek meegeprotesteerd hebben, ’s Morgens rond de klok van negen ver zamelden ongeveer dertig mannen uit de industriële sektor van Sneek zich bij hotel-restaurant Bonnema. Doel was de stakingsdag van de FNV luister bij te zetten, door ook lijfelijk aanwezig te zijn bij de demonstraties op de dam. Gewapend met diverse leuzen, zoals „stop met loonmaatregel”, „niet te rug naar tijd van Colijn” en „ik pik het niet stapten zij de bus in. De op komst van Sneker stakers viel, zo was onder de dertig mannen te beluiste ren, erg tegen. Rekening was gehou den met een opkomst van enkele honderden mensen uit Sneek, waar voor vijf bussen waren gereserveerd. Foto Studio Ger Dijs. toneelgezelschap rijker was en dat dit ge zelschap op de jaarlijks terugkerende ,;kul- turele avond" zou optreden. Voorzitter J. van de Wal (Dorpsbelang) opende de avond met een hartelijk woord van welkom aan de drie juryleden de dames I eenstra en Attema en de heer R. Abma. Hij zei verder dat het beter was om maar te beginnen met een pauze omdat velen hadden gevraagd om na de pauze op te mogen treden. Nadat de heer Alting (Hammond orgel) die de muzikale omlijs ting zou verzorgen, de avond muzikaal had geopend was de beurt aan de plaatselijke artiesten. Als eerste trad op mevr. P. Boon stra met ..Der binne fan dy dagen". Zij zou hier van de jury 79 punten krijgen. Na het duo „Kobien en Grietje" (66 punten) en een optreden van mr. Abma (78% punten) met ..Ballade van de kinders van Ameland" sloot J. Abma (80 punten) het gedeelte voor de eerste pauze af. In de pauze stelde Dorpsbelang een gratis kopje koffie be schikbaar. Voor de in groten getale aanwe zige, soms te jonge, kinderen was er een glaasje limonade. Na de pauze was mevr. J. Abma (77 punten) aan de beurt en iedereen vroeg zich af wan neer de platenmaatschappijen haar toch eens ontdekken. De „Trijnstra Band" (82% punten) liet zien dat James Last ook nog wat kan leren. Mevr. Rijpma (71 punten) zette de „Silveren verrijzing" op de planken. ..Bij de maaltijd" werd door de familie H. Wiersmarleuk gespeeld, maar er werd van hun meer verwacht (81% punten). In de tweede pauze werd o.l.v. konferencier W. Boonstra de nodige prijsjes verloot. De fa milie S. v.d. Velde gaf weer blijk van origi naliteit door een zelf bedacht spelletje te spelen (86 punten). Toen bleek ook dat zoals bijna altijd de sterkste optredens waren bewaard voor de late avond. Want het dus ..Rijpma-Boon- stra” zetten een ijzersterke pantomime neer!! (97 punten). Voorafgaande aan het saxofoon duo „T. Wiersma-Tynstra’ (82 punten). Hr. v.d. Wal (78 punten) en een solo optreden van - „Gobien” (72 punten) was het zover. Het allerbeste was inderdaad tot het laatst bewaard. Het amateur gezelschap „Eeuwig de tekst kwijt" deed hun naam geen eer aan. want zij zette een ijzersterk „Dorps belang" neer wat hun dan ook gelijk de eerste prijs opleverde. Hulde!! Uitslag: 1. „Eeuwig de tekst kwijt”. 2. Duo Rijpma-Booijstra. 3. fam. S. v.d. Velde, publieksprijs: „Tymstra band". Rond middernacht sloot voorzitter J. v.d. Wal deze zeer geslaagde „Dorpsavond" af met dank aan alle „artiesten”. v d K F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 3