Raad Sloten wil verkoop van leegstaand burgemeestershuis Gemeente Ijlst betracht soepelheid in keuze grote of kleine huisvuilkist t r Cheque van Sneker Zakenlieden (47 mille) voor Sneek Promotion IJLST snekerMkoerier ui™» m eamau* l Ki it Ziekenhuis in Sneek schakelt over op nieuwe gele ponsplaatjes en FNP als enige partij vóór verhuur ZOMERPROGRAMMA IN BOEKWERKJE Witte zijn er over twee jaar uit ito „Heel wat mensen in proeftijd bekeerd” Co Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER ADEEL x HR. Ijh WH ■i gjO’ mb 1 Jan Voogd nieuwe trainer bij ONS r •I (Vervolg zie pagina 39) (Vervolg zie pagina 39) CAF-winkel DONDERDAG 27 MAART 1980 135ste JAARGANG No. 25 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Èrw' A Si F'-Ü De kogel is door de kerk. In drie achtereenvolgende raadsvergaderingen kwam deze zaak aan de orde. Maandagavond werd dan eindelijk het besluit genomen door de Sloter vroedschap, na ruim een uur diskussie, de voormalige burgemeesterswoning te verkopen. Alleen de FNP bleek bij stemming tegen verkoop te zijn. De ambtswoning zal openbaar verkocht worden, met duidelijke voorkeur voor de eigen bevolkingDat de bestemming van deze woning gevoelig lag bij de bewoners van het historische stadje, bleek wel uit de belangstelling voor deze raadsverga dering. Ongeveer veertig mensen waren aanwezig in het sociaal-kultureel centrum „De Poartewaar de vroedschap dit keer vergaderde om alle aanwezigen te kunnen herbergen. Gevoeligheden BOOMPLANTDAG (Vervolg zie pagina 39) Overstekende reebok en de OW Gemeentebelang Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD De gemeente Ijlst zal soepelheid betrachten wanneer het gaat om de aanschaf van een grote 240 liter huisvuilkist of de kleine 120 liter huisvuilkist. Dat wil zeggen, wanneer het gaat om een keuze uit deze twee. Want dat de huisvuilkist definitief wordt ingevoerd is nu zeker. Maandagavond stemde de raad van het stadje vóór de kist. Maar er werden wel wat kanttekeningen bij geplaatst. En dat betrof onder andere de keus uit een kleine of een grote kist. Met name het CDA pleitte ervoor dat iedereen vrij moest zijn in keuze. Wethouder J.J. de Vries dacht dat het geen bezwaar hoefde te zijn wanneer iemand persé een kleine kist wil dat dan een verzoek bij de gemeente wordt ingediend. Maar hij zag dan wel problemen. Wanneer de 120 liter kist te klein blijkt, moet men immers toch overschakelen naar de grote kist en dat geeft weer onkosten, aldus de wethouder. De opmerking over de keuze van de kist kwam naar aanleiding van een ingezonden brief, waarin wordt gesproken over een ondemokratische aanpak wanneer de gemeente alleen de grote kist invoert. Zoals bekend kunnen alleenstaanden, bejaarden en gehandikap- ten sowieso in aanmerking komen voor een kleine kist. (Vervolg zie pagina 39) In oktober 1972 is door de ziekenhuizen in Friesland de Stichting AGEF (Automatisering Gezondheidszorg in Friesland) opgericht. Doel van deze stichting is het gezamenlijk aanpakken van de automatiseringspro- blematiek in de ziekenhuizen in Friesland. Er waren plannen om grote centrale komputersystemen in te voeren, maar dit werd niet verwezen lijkt, omdat door landelijke instanties werd bepaald dat Friesland een volregio zou worden. Dat betekende dat men niet zelfstandig allerlei komputertoepassingen mocht gaan ontwikkelen, maar gebruik moest gaan maken van in andere regio’s ontwikkelde systemen. Omdat er toch veel behoefte was aan automatisering, hebben de ziekenhuizen van Friesland toen voor korte termijn gekozen voor de vrij eenvoudige office- komputers en voor de langere termijn is aansluiting gezocht bij de ZCS (Het Ziekenhuis Computercentrum in de Stedendriehoek), een samen werkingsverband van acht gezondheidszorginstellingen in Apeldoorn. Deventer, Zutphen en Warnsveld. Na Drachten is nu Sneek als tweede in Friesland aangesloten op een van de systemen (de IPS) die de ZCS heeft ontwikkeld. Maar wat gaat er nu voor de patiënt veranderen? 'K SNEEKER NIEUWSBLAD sa ken, zien we dat deze woning ons jaarlijks een vermogen kost Daar gaan de haren wel recht van overeind staan”. Nu dit huis niet in de sociale sektor ligt is er geen enkel bezwaar het te verkopen, aldus de heer Bouwsma. Dit zou dan volgens de PvdA'er moeten geschieden met „briefjes". Toch moest het de heer Bouwsma even van het hart, dat als woning in een vorige vergade ring. zoals de PvdA voorstelde, verhuurd was aan de rijkskommandant van politie, „we hier nu niet zo emotioneel bij elkaar hadden gezeten". In de speech waarmee de heer Pheifer de jaarvergadering opende werd gesteld, dat zakenlieden grote bezwaren hebben tegen de vestiging van een CAF-winkel op het industrieterrein De Hemmen. De heer G.H. Minkema nam dinsdagavond in de grote zaal van hotel Hanenburg even zijn petje af als bestuurslid van de Vereniging van Sneker Zakenlieden en zette dat van voorzitter van Sneek Promotion óp voor het in ontvangst nemen van een cheque van ruim 47.000. Dat bedrag is bijeengesprokkeld met de Sint Nikolaasaktie 1979. Voorzitter H. Pheifer van de Zakenlieden zei erbij: „Wel zesduizend gulden meer dan in ’78, maar we zijn nog niet precies waar we wezen willen. Het gevolgde loterijsysteem is goed bevallen. Voor 1980 houden we 't bij dezelfde opzet en we zullen daarbij ons voordeel doen met enkele negatieve ervaringen staan. Alleen deze tweemqnspartij had voorkeur voor verhuur. K. de Groot merkte als argument hiervoor op, dat verhuur „menselijker" zou zijn. Bij verkoop zou „de man met de dikste beurs" - 'en dat zou iemand van buiten Sloten kitnnen zijn - het voor het zeggen krijgen. Daarbij vond de FNP’er. dat hij bij het eerder ingenomen standpunt van verhuur moest blijven, daar hij vraagtekens zag bij het financiële voor deel van verkoop. Het Sint Anthonius Ziekenhuis geeft op deze vraag duidelijk antwoord. Iedereen krijgt een nieuw ponsplaatje (met een iets gewijzigde indeling). De oude plaatjes wa ren wit. De gegevens, die op het ponsplaat je komen te staan worden eerst via een terminal (is toetsenbord met beeldscherm) direkt in het geheugen van een komputer. Sneek Promotion heeft namelijk opdracht gegeven tot het drukken van twintigdui zend boekwerkjes. Daarin komt niet alleen het programma van de diverse aktiviteiten, maar er zullen ook foto's en beschrijvingen van historische gebouwen in Sneek in worden opgenomen, plus nog een beschrij ving van de nieuwe „historische wande ling" door de Waterpoortstad. Dat wil zeggen: niet tegen de inrichting van een centrale CAF-werkplaats richten zich de bezwaren, óók niet tegen de verkoop van grotere of kleinere artikelen aan leden der koöperatie. maar wel tegen de vestiging van een winkel-showroom waar ook aller lei kleine spulletjes te koop zijn voor iedereen. T H. BROUWER (CDA) verkoop dient gemeente 't meest - K. DE GROOT vóór verhuur van ambtswoning - De kosten zijn te hoog om het boekje gratis uit te delen. Ze zullen tegen een bedrag van één-vijftig onder meer in de winkels ver krijgbaar zijn. Het idee schijnt nu al aan te slaan, want een grootbedrijf in Sneek be stelde er alvast vijfhonderd om ze te ge bruiken als relatiegeschenk. Getracht werd, en dit op voorstel van waar nemend burgemeester F. Faber, de daarop volgende diskussie te beperken tot een keuze tussen verkoop of verhuur om zo doende enkele „gevoeligheden" te vermij den. Uit de standpuntverklaringen van de fraktiëvoorzitters bleek al direkt. dat de FNP tegenover de rest van de raad kwam te De landelijke boomplantdag is gistermor gen door 46 leerlingen van negentien Sne ker scholen uitbundig gevierd. Met z’n zesenveertigen werd door hen het start sein voor de Sneker boomfeestdag gege ven, door op het Ruiterpadenplan een ste vige populier te poten. Hierna plantten zij nog 750 stuks bosgoed in dit toekomstige stadspark. De feestelijkheden werden voortgezet in het multifunktionele cen trum de Spil. De stemming zat er goed in. toen zij een „milieutechnisch" lied konden inzetten voor wethouder H. Scholten, die als vertegenwoordiger van het gemeente bestuur aanwezig was. De zesenveertig leerlingen van negentien lagere scholen werden voor het planten van bomen uitge kozen, doordat zij van de Sneker lagere scholen de mooiste kollages gemaakt had den. Deze werkstukjes zullen te bezichti gen zijn in de jeugdbibliotheek in de Kloosterstraat. Tegelijk met het symboli- Omstreeks kwart voor zeven gistermorgen werd op de Hege Bouwen onder Oudemir- dum een overstekende reebok aangereden en op slag gedood. De 25-jarige Jacob Stegenga uit Oudemirdum en bestuurder van de personenwagen zag geen kans meer voor het dier uit te wijken. Zijn auto werd aan de linkervoorkant licht beschadigd. Maandagavond is bekend geworden dat het ONS-bestuur, op zoek naar een ge schikte opvolger van de scheidende trainer Gerrit Bil, tot overeenstemming is geko men met Jan Voogd. Deze nu nog bij LSC werkzame oefen meester is op dit moment druk bezig te proberen de B-kursus trainer met goed gevolg af te leggen. Omdat hij er reeds mee bezig is, hoopt het ONS-bestuur voorals nog dispensatie voor Voogd te krijgen. De beide partijen zijn een kontrakt van een jaar overeengekomen. T 'A'-' - Personeel van het Sint Anthonius Zieken huis in Sneek geeft een beeld van hoe bij de receptie patiënten worden ontvangen en met het nieuwe ponsplaatje in aanraking komen. De balie heeft een ingebouwd kast je waarin ingetypte gegevens te lezen zijn. Dit kastje bevindt zich op de balie en is dus voor mensen in een rolstoel niet zichtbaar. Dit hoopt men nog op te lossen door bijvoorbeeld een kastje op zithoogte aan te brengen. Een groot pluspunt van het nieuwe systeem is dat de receptioniste meer kontakt heeft met de mensen. De fotograaf van studio Ger Dijs maakte een foto van de nieuwe apparatuur en enkele personeelsle den van het ziekenhuis. De bestemming van deze ambtswoning ligt reeds een half jaar open. Per september kwam de woning leeg te staan door het vertrek van de laatste burgemeester van Sloten, de heer H. van Zwieten. Hierop besloot minister van binnenlandse zaken, H. Wiegel, als gevolg van de gemeentelijke herindelingsplannen. geen burgemeester te benoemen voor Sloten. Vanaf dat mo ment werd het belangrijk een bestemming voor de woning te zoeken. Het „regende" voorstellen, maar suggesties als verhuur aan de rijkskommandant van politie, of aan een nog te benoemen ambtenaar van de gemeentesekretarie. strandden op een te groot verzet van de gemeenteraad. Maan dagavond vergaderde de Sloter raad voor de laatste maal, en dit keer definitief, over deze oud-burgemeesterswoning. Uiteraard kon de heer Minkema garande ren. dat Sneek Promotion de donatie onder dank zal aksepteren. Hij vertelde er bij, dat van enkele groot-winkelbedrijven, die niet aan de Sint Nikolaasaktie meedoen, even eens bijdragen bij Sneek Promotion zijn binnengekomen of zijn toegezegd. Ook de bedrijven die geen detailhandel bedrijven beginnen over de brug te komen. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal bankin stellingen. die de penningmeester met een gift hebben verblijd, maar .er dan wel de subsidie-aanvragen van bijvoorbeeld sport- of andere verenigingen achteraan sturen... „Hoe dan ook, het bedrag waarmee Sneek Promotion dit jaar weer kan werken zal nog wel aardig oplopen", aldus de heer Minke ma. die nog even vertelde, dat het hele programma voor de zomer '80 bijna gereed is. Dat zomerprogramma zal dit jaar op een waardige wijze onder de aandacht van de Snekers en de toeristen worden gebracht. Ook van de zijde van het kollege van b en (Vervolg zie pagina 39) De CDA vertaalde de feiten echter anders. De heer J. Th. de Vreeze merkte in zijn betoog op. dat juist verhuur financiële nadelen voor de gemeente inhoudt: „Wil de gemeente een goede huurprijs, dan moet het huis ook goed opgeleverd wor den”. Dat betekent, dat de gemeente het huis „huurklaar" moet maken, wat naar schatting vijfduizend gulden kost. De woordvoerder van de CDA meende, dat en de gemeente en de Sloter gezinnen het meest gediend zijn met verkoop. „Iedereen heeft bij verkoop toch al kansen", merkte mevrouw A. Swart-Spoelstra op. „We moe ten het zakelijk bezien". Ook de heer J. Bouwsma (PvdA) wilde wel van het huis af. „Als we het zakelijk bekij- De heer S. Wassenaar (CDA) zei dat het punt over de keuze inderdaad een zekere onvrijheid inhoudt, „maar er is niet onde- mokratisch gehandeld. Het is een goudeer lijke zaak waaraan iedereen heeft kunnen meewerken”. De heer H. Veldwiesch (gem. bel.) had zich in de cijfers verdiept en was tot de konklu- sie gekomen dat eigenlijk maar 52 procent voor de kist is. Hij was tot dit percentage gekomen door ook degenen die het enquê teformulier niet teruggestuurd hebben mee te rekenen. „Het is te optimistisch om te stellen dat diegenen voor de kist zijn. die in Drachten staat, ingevoerd. Daarna wordt via de komputer het ponsplaatje gemaakt. Tijdens het invoeren van de gegevens in de komputer. kan de patiënt via een beeld-, scherm meelezen wat er ingevoerd wordt a

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1