snekerWkoerier gg w Dynamiet voor restant meelfabriek Op koninginne(n)dag krijgen 2100 leerlingen gul geschenk Wymbritseradeel krijgt toch ISP-geld voor brug Nijezijl In tegenstelling tot eerdere bepalingen: Raad Wymbritseradeel trok f 13.500,- uit Wild west in C-Kanhal Groots opgezette veiling voor bouwfonds brak alle rekords de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van IJLST J BiM gecombineerde uitgave (Vervolg zie pagina 3) (Vervolg zie pagina 3) Onderaannemer failliet BOUW ZWEMBAD IETS VERTRAAGD MAANDAG 31 MAART 1980 135ste JAARGANG No. 26 Door het faillissement van één der onderaannemers, de firma Rotil BV uit Apeldoorn, is de bouw van het overdekte zwembad in Sneek enkele weken vertraagd. Door het faillissement zijn enkele waterzui- veringspompen enige tijd in beslag genomen. Inmiddels zijn de pom pen weer vrijgegeven, zodat de bouw verder kan gaan. Voor de gemeente Sneek heeft dit, behalve de vertraging, geen gevolgen. G-.. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Hei Sneeker Nieuwsblad is een VVV-kantoor Zelfde problemen De lagere school leerlingen in de gemeente Wymbritseradeel zullen ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 1980 een mok krijgen met de beeltenis van de nieuwe en de scheidende vorstin. Bovendien krijgen de kinderen nog een boekje over het vorstenhuis. De kosten van dit gulle gebaar liegen er echter niet om. Om dit te kunnen bekostigen trok de gemeenteraad van Wymbritseradeel 13.500 gulden uit Zij het bij dagavond" tegenZin’ Z° bleek tijdens de raadsvergadering donder- In tegenstelling tot eerdere uitspraken van het gemeentebestuur van Wymbritseradeel, blijkt nu de nieuwe draaibrug in Nijezijl er toch te kunnen komen; mét geld uit de ISP-pot. In de raadsvergadering begin december van het vorig jaar deelde burgemeester B.W. Cazemier de raad nog mee, dat de kans op een nieuwe brug voorlopig verkeken was. En door felle tegenstand van de bevolking én door het weigeren van Gedepu teerde Staten goedkeuring te geven voor de bouw van de brug door een zogeheten vormfout, werd de procedure dermate vertraagd, dat de voorwaarde om het ISP-geld te krijgen - voor 1 januari definitief de brug aanbesteden - niet gehaald werd. Echter, ruim een week geleden bleken de kaarten gunstiger te liggen, dan men kon vermoeden. Uit de mond van GS-lid KI. Dankert kreeg het gemeentebestuur te horen, dat het ISP-geld toch beschikbaar blijft. lis» F 'X' 48 P. DE VRIES (PvdA) I gebroken. De opbrengst van het pleegd. door de kommissie artikeI-8 niet te horen, voordat de procedure werd ingezet. Diverse instanties hebben zich later toch achter het konseptplan geschaard, waaronder de artikel-8 kom missie. Cazemier: „Nu moeten we, vol gens de wet, de weg bewandelen om de brug gebouwd te krijgen”. ken kan worden. Volgens de gemeentebe- langer staat het gebouwtje midden op de weg en siert het de omgeving zeker niet. Zes raadsleden stemden tegen dit voorstel van de heer Nauta. BURGEMEESTER B.W. CAZEMIER - garage remt snelheid verkeer af - SNEEKER NIEUWSBLAD Door deze gang van zaken, zo deelde de heer Zwart mee, is de bouw van het zwem bad enkele weken vertraagd. In eerste in stantie was gepland het bad midden april klaar te hebben. „Dat zal nu wel eind april worden", zo veronderstelde de zegsman van de gemeentewerken. De heer De Vries vond het teleurstellend, dat er nog steeds geen overeenkomst is bereikt met deze kommissie. „Is er dan geen oplossing te vinden?", zo vroeg hij het kollege van b en w. Hij stelde voor de aan- en afvoerwegen in het plan van de brug mee te nemen. Want als er weer bezwaarschrif ten komen, zoals dat met de vorige proce dure het geval was, zal het op dezelfde situatie uitdraaien, dacht de socialist. Ook de scheepvaart wordt tussen 10.45 en 11.15 uur gestremd! Dit voorstel werd echter door burge meester Cazemier afgewimpeld met: „We zitten nu in een planologische pro cedure. Daar moeten zij (de kommissie) geen andere zaken aan koppelen". Wimbritseradeels eerste burger wilde wel even kwijt dat „zich daarbij zeer onfrisse zaken hebben afgespeeld”. Er is in het verleden een vormfout ge zou binnenstromen. Spul len om te verkopen waren er echter genoeg. Vele stands waren afgela den met friemeltjes en frutseltjes, maar ook met grotere voorwerpen. Eveneens was er een koffiebar inge- ln totaal zullen twaalf dynamietstaven nodig zijn, om de betonnen peilers onder het gevaarte weg te slaan. De springlading Jpl wordt aan de peilers, die het verst van het water afgelegen zijn, bevestigd, zodat het „bolwerk" op het terrein zal storten. 1 Hoewel dit voor de gemeente Wymbritse radeel een flinke meevaller is, zag de f gemeenteraad donderdagavond nog steeds haken en ogen aan het plan en de procedu re daarvoor. Met het beeld voor ogen van de moeizame start van het plan „brug-Nije- ziji" vorig jaar reageerde de raad nu koel tjes op deze mededeling. Voor PvdA’er P. de Vries was het zelfs maar een kleine verrassing. Volgens hem had Sudergoa toen een opmerking gemaakt, dat het ISP- geld helemaal niet in 1979 besteed hoefde I te worden. „Dan heeft Sudergoa dus toch I gelijk gehad”, merkte hij op. Deze zinsnede schoot burgemeester Cazemier echter vol- I ledig in het gevoelige keelsgat: „Dat moet u I niet zeggen, want daar word ik erg kwaad I om". Duidelijk was volgens de voorzitter te I kennen gegeven, dat het geld voor 1 januari 1980 aanbesteed moest zijn. Tot verbazing I van het gemeentebestuur, is het geld toch I weer voor 1980 vrijgekomen. En dat kon Sudergoa niet weten". De VW in Heeg zal naar een ander onderkomen moeten zoeken. Dit is het gevolg van een raadsbesluit de voormalige brandweergarage niet aan hen te verko pen. Het VVV-kantoor was reeds in een deel van het gebouw gevestigd, maar wilde nu, met het drukke toeristenseizoen op komst, ook het andere deel in gebruik nemen. Acht leden van de vroedschap stemden echter voor het voorstel van de heer D. Nauta (G.B.) de garage niet te verkopen, zodat het mettertijd afgebro- De firma Rotil BV is een onderaannemer, die zich bij de bouw van het Sneker over dekte zwembad bezig hield met de water huishouding. Drie weken geleden werd deze bouwfirma echter bankroet verklaard. „Voor de gemeente Sneek heeft dit geen verdere gevolgen”, zo verklaarde ambte naar G.B. Zwart van gemeentewerken. „De hoofdaannemer Kompleet Bouw is ver antwoordelijk voor de bouw van het zwem bad". laten vallen of zetten de mok met een bloemetje erin in de hoek van de huis kamer". zo dacht de WD'er. Ook het boekje over het koninklijk huis, tot en met de kleinste schandaaltjes, heeft al in de pers gestaan". Al vlug vond de heer Kuipers een medestan der in de heer De Vries. Deze dacht even eens. dat in deze schrale tijd een dergelijke uitgave niet paste. Deze opmerkingen verdroot CDA'er J. Gerbrandy echter zeer. „Ik maak hiertegen bezwaar, voorzitter", reageerde deze. „Het is beschamend zulke opmerkingen te ma ken tegen het koninklijk huis. Het valt me tegen, dat raadsleden zó spreken". Dit was volgens wethouder I. Bergsma (FNP) zeer zeker verkeerd doofde CDA’er begrepen. „U heeft een verkeerde ondertoon gehoord bij de heren Kuipers en De Vries. Zij hebben geen een verkeerd woord over het koninklijk huis gesteld". De heer Kuipers beaamde deze veronderstelling en voegde er aan toe. dat hij er best geld foor over heeft, maar dat dit te ver gaat. Daar komt nog bij, zo dacht hij. dat „deze mokken en boekjes in deze tijd uit de tijd zijn". De WD er stemde dan ook als enige tegen het voorstel. Komplete wild-west toestanden zaterdagavond in de C. Kanhal te Sneek tijdens de wedstrijd Olympus-Reva. Een wisselspeler van Reva was het niet eens met de telling en hield zich het grootste gedeelte van de derde set bezig met het maken van opmerkingen aan het adres van de teller en de leiding. Na een waarschuwing bleek betreffende speler nog niet bereid zijn „onterechte” op- en aanmerkingen te staken waarop scheidsrechter Jan Bosgraaf van zijn „bok” kwam en de speler maande de zaal te verlaten. Opgewonden Reva aanhangers, alsmede de aanvoerder van de bezoekende ploeg waren het niet met deze beslissing eens, waarop er binnen de kortste keren een kluwen spelers door de hal rolde. Gelijk een Amerikaanse show werd het volleybal afgewisseld met een opbeurend partijtje rugby. Wie de strijd uiteindelijk heeft gewonnen is niet bekend, want scheidsrechter Jan Bosgraaf floot af voor het einde. De Wedstrijd werd gestaakt en Olympus kon de drie punten reglementair innen. Duidelijk zichtbaar was deze beslissing een tegenvaller voor het kollege van b en w. In het voorstel tot verkoop van deze garage aan WV-Heeg merkten burgemeester en wethouders op. dat het verzoek hen „zeer sympathiek" is. „Met het oog op de toene mende rekreatie is een goed ingericht informatiekantoor met voldoende toilet ruimte voor de gasten onmisbaar", zo dachten zij. De raad zou echter anders besluiten. Het argument van burgemeester B.W. Cazemier. dat juist de plaats van dit gebouwtje het verkeer wat in snelheid afremd. mocht niet baten. Het VW moet naar een andere ruimte omzien. en daar zijn, zo dachten enkele raadsleden, genoeg ruimten in Heeg voor te vinden. Echter, de problemen rond deze draaibrug zijn nog steeds dezelfde, dacht de heer De Vries. Al direkt in het beginstadium van de plannenmakerij van de brug ontstond er in Nijezijl een kommissie van bezwaarden, die vooral tegen de geplande op- en afritten, die opstand kwam. In een brief aan het ge meentebestuur berichtte eind februari deze kommissie, dat er „geen enkel plan is gemaakt, dat tot een oplossing van de bezwaren kan leiden". De laatste loodjes wegen het zwaarst. Nu er toch problemen zijn ontstaan bij de afbraak van Wouda’s Meelfabriek aan de Bothniakade heeft het slopers bedrijf kontakt gezocht met het Delft - se onderzoek centrum TNO, om zo doende een oplossing te vinden voor de sloop van het laatste betonnen BI81 bolwerk van de voormalige fabriek. Beide zijn tot de konklusie gekomen, da» „opblazen” van de betonnen pei lers met staven dynamiet de enige mogelijkheid is voor het neerhalen van deze degelijke, ouderwetse kon- struktie. Vooral de heren J.D. Kuipers (VVD) en P. de Vries (PvdA) waren sterk op dit voorstel tegen. Kuipers: „We praten de laatste tijd veel over bezuinigen. Nu wordt even met het grootste gemak 13.500 gevraagd. Dit is teveel. De kinderen zullen het in stukken De antiekveiling, rommel- en kurio- vloedig samarkt in de veehal in Sneek, ge- organiseerd voor het spekken van de kas van het gereformeerd bouw fonds. slaagde geheel in haar opzet. Zelfs meer dan dat. Alle rekords van voorgaande jaren werden hiermee richt. Veel sukses'had oók'dTschiet- gebroken. De opbrengst van het tent. Alles geheel vrijwillig inge- tweedagen durende verkoopfestijn bracht door sympatisanten van het was netto ongeveer 55^000 gulden, bouwfonds. Voor de antiekveiling. Hiermee is, samen met de opbreng- die zaterdagmorgen startte, waren sten van voorgaande jaren, het to- zelfs zoveel voorwerpen geschon- taal van het bouwfonds gebracht op ken, dat de organisatoren tot se- 170.000 gulden. Het doel van lektie moesten overgaan. Eén van dit fonds is de gereformeerde kerk- de organisatoren, de heer D. Dijk- gebouwen in Sneek te verbeteren of stra. reageerde na afloop met de uit te breiden. Vrijdagmiddag om woorden: „Wij zijn erg onder de twee uur opende de markt haar indruk. Het resultaat is dan ook ver deuren voor het publiek, dat in de boven verwachting”. twee dagen van openstelling over- (Foto Studio Ger Dijs) Deze spektakulaire gebeurtenis is. zo ver meldden desbetreffende instellingen, zon der noemenswaardig gevaar voor omwo nenden. In overleg met de gemeente Sneek zijn weliswaar enige voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zullen Brand- en Hulpverle ningsdienst Zuidwest-Friesland en enkele ambulances aanwezig zijn. Dit zijn echter alleen preventieve middelen, zo wordt van officiële zijde gemeld. Wel worden om wonenden geadviseerd alle ramen open te zetten, daar door de eksplosie een „lucht drukgolf’ vrijkomt, die ramen kan doen barsten. Het precieze tijdstip van het g| ..gewelddadig’ neerhalen van dit stevige restant van Wouda’s Meelfabriek is mor- X gen om elf uur. 3?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1