in van Watersportcentrum te groots i van vestiging surhuisterveen op de tocht Coniferen gingen de lucht i Gaasterland heeft problemen met onroerend-goedbelasting opgezet voor dorp Gaastmeer Abattoir al jarenlang inzet resultaatloos gebakkelei Hubert wil personeelsbestand 550 terugbrengen tot 397 4 SLAGERS OVERWEGEN EEN AROB-PROCES Door achterstallige heffing 131.000 renteverlies ly B. en w. Rauwerderhem overwegen om kamping in Imsum te verkopen Officieel Orgaan van GEDEPUTEERDEN GEVEN BEZWAARDEN GELIJK de gemeenten SNEEK, WYMBRIÏSERADEEL en IJLST Te laat, te weinig (Vervolg zie pagina 43) O DONDERDAG 3 APRIL 1980 135ste JAARGANG No. 27 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. IJLST: EERSTE EI Hel Sneeker Nieuwsblad is een en de gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de sneker^koekilk Radio Fryslan komt bij Hubert Sneek en ONS De gemeente Gaasterland zit met de handen in het haar. De administratie van onroerend-goedbelasting is ver achtergeraakt. In de raadsvergade ring dinsdagavond luidde L. Zeilstra (CDA) de alarmbel, door te becijfe ren, dat deze achterstand over ruim twee jaar de gemeente Gaasterland zeker 131.000 gulden aan renteverlies heeft gekost. Daarbij worden de inwoners van Gaasterland opgescheept met achterstallige vorderingen, vond de CDA’er. Oorzaak van deze wanorde in de belastingsadministra- tie was een te groot optimisme op afdeling financiën van de gemeente- sekretarie, verklaarde burgemeester H.L. Sixma baron van Heemstra. Deze afdeling kon het werk niet meer aan, bracht het kollege van b en w te laat op de hoogte van deze omstandigheid en „zo lokte het één het ander uit". „Laat dit een stevige waarschuwing zijn, zodat we niet weer in een dergelijke wonderlijke situatie komen zei Gaasterlands eerste burger. Het is nog niet zo ver. Het zou er eigenlijk ook niet van moeten komen, maar als het „abattoir" aan de Oppenhuizerweg per 1 januari 1982 wordt gesloten en er zou intussen geen andere gelegenheid voor de Sneker slagers zijn om in Sneek te slachten, dan zal die situatie gerechtehjk worden aangevochten. De gemeente Sneek dient er dan rekening mee te houden, dat een proces tegen haar wordt aangespannen omdat zij maatregelen heeft genomen waarbij een bepaalde groep (in dit geval de ambachtelijke slagers) rechtstreeks in hun belangen worden getroffen. Zoiets is mogelijk op grond van de „Wet Arob waarbij Arob staat voor Administratieve Rechtspraak Overheid Beschikking. (Vervolg zie pagina 43) De personeelsbezetting van de Machinefabriek W. Hubert en Co zal nog Over de r^^e. in de loop van dit jaar met 153 man verminderd moeten worden, ’“gglichf en om advies gevraagd. Ook de Ongeveer negentig man zullen moeten afvloeien in Sneek en Stavoren vakorganisa[ies zijn erover geïnformeerd. (hoofdzakelijk in Sneek). „Daarnaast zal getracht worden", aldus een g Machinefabriek Hubert-Sneek. met mededeling van de direktie van Hubert BV. „om voor de vestiging m vestigingen in Sneek, Stavoren en Surhuis- Surhuisterveen vóór het eind van het jaar een andere oplossing te vinden”. In het bedrijf te Surhuisterveen werken 63 personen. De voorgenomen reorganisatie zal verder leiden tot een produktiekonsen- tratie in de Hubert-vestiging aan de Lorentzstraat en de Pampuskade te Sneek én het bedrijf in Stavoren. i de kamping O. VAN DER GOOT (CDA) - rekening houden niet nageslacht Beter laat dan nooit zou je kunnen zeggen over de vondst van het eerste kivietsei maandagmorgen om 12.00 uur in Ijlst. De gelukkige vinder is de 20-jarige Yge Wals- vveer. Het ei is inmiddels overgedragen aan de burgervader. vroeg de CDA-fraktievoorzitter zich af. hoe deze achterstand in heffing de bevolking van Gaasterland gepresenteerd zal worden. Volgens burgemeester Vam Heemstra zal dat geleidelijk aan in de komende twee jaar gebeuren. Zo zal de heffing over 1978 nog dit jaar geschieden en de heffingen van 1979 en 1980 zullen respektievelijk aan het begin en aan het eind van 1981 geind worden. Tevens zal er de mogelijkheid zijn van termijnbetaling. achterstallige vorderingen. „Ik ben ge- schokken van de resultaten", merkte hij op. Zo ontdekte hij. dat heffingen over de jaren 1978 en 1979 nog niet geind zijn. Dit kost volgens hem de gemeente 131.000 gulden aan renteverlies, doordat de heffingen wel in de begroting genoteerd zijn, maar nog niet beschikbaar zijn. De slagers beschuldigden er de onderhan delaren van de gemeente op een bepaald moment van - en doen dat nog - dat ze te laat en te weinig zijn ..betrokken en ge hoord over de plannen van de gemeente om in de toekomst het slachthuis aan de Oppenhuizerweg niet zelf meer te eksploi- teren. Het voorspel en de klimaks die er begin 1982 eventueel zou kunnen volgen even daargelaten, dan mag men gerust stellen, dat de gemeentelijke overheid en de Sneker slagers zeker al een jaar of vier met elkaar overhoop liggen inzake deze kwestie. Ie mand die belangeloos en objektief tegen deze verschrikkelijk lange rally aankijkt, verbaast zich er zelfs over, dat het heen-en- weer kaatsen van de bal de partijen niet naar adem heeft doen snakken.' Tastbaar bewijs van wat zich allemaal heeft afgespeeld vormt een zeker vijftien centi meter dikke map met papieren, die zich in het bezit bevindt van de heer Gerrit Abma. die zo'n beetje optreedt als toegevoegd sekretaris van de gers”. die bestaat uit de heren Jan Hof meester. Leo Potma en Henk Hofmeester. Die ordner bevat zoveel woorden en cijfer tjes. dat men er wel een boek van zou kunnen samenstellen. Een boek overigens dat waarschijnlijk slecht in de markt zou liggen omdat het stramien bestaat uit twee oud-en-wijze figuren die elkaar, al langs elkaar heenpratende. niet hebben kunnen vinden. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). B en w van Rauwerderhem overwegen om de kamping in I geruim aantal jaren verhuurt de gemeente een perceel grond aan de Boom. Hu V.V.V.-lrnsum. die het terrein gebruikt als kamping. Het ko lege is van kamping een belangrijk element is binnen de Irnsumer samenleving en v an grote waard is voor onder meer de instandhouding van het middenstandsapparaat B en w vindem dat het beheer van de kamping - grotendeels vrijwilligerwerk - bij hetbestuur va"d( goede handen is geweest. Bij het hanteren van relatief lage tarieven zijndoor de huurs^ belangrijke investeringen gedaan in wegen, parkeer- en sanitaire voorzieningen. „De merkwaardige situatie doet zich voor dat al deze voorzieningen juridisch eigendom van de gemeente zijn geworden", aldus het kollege. Om de aanwezigheid van c veilig te stellen heeft de V.V.V. gevraagd de kamping te mogen kopen. Een koopaanbieding van 160.920.- is 240.821.- loskomt. De woningstichting - Rauwerderhem vraagt van de gemeente L-r-- daarom een zogenaamde klimlening van wëderinkoop- 707.012 - ten behoeve van de warmteiso- latie van plus minus 250 woningen. De raad vergadert dinsdag. Verder zal worden gesproken over onder andere het bouwrijpmaken van een stuk grond in Irnsum. bestemd voor 15 a 20 wo ningwetwoningen. 10 a 15 woningen in de niet-subsidie sektor en een winkel met woninggelegenheid. De kosten worden geraamd op 394.000.-. Verder komt aan de orde het aanwijzen van de dorpskern van Irnsum als dorpsver- nieuwingsgebied, verbetering van de Easgewei in Sijbrandaburen en bushok je voor Rauwerd. B en w menen dat het goed is dat Deersum „in kreas" sport- gebouwtje krijgt. Hiervoor is een kre diet van 10.800 - nodig. SNEEKER NIEUWSBLAD Radio Fryslan zal rechtstreeks verslag doen van de tweede helft van de voetbal wedstrijden Hubert Sneek-Rohda en ONS- Spijkenisse. Hubert Sneek speelt zater dagnamiddag en ONS op tweede paasdag. Beide wedstrijden beginnen om vijf uur. De reportages om zes uur. Mensen die er altijd van voren tegen aan keken vonden het erg jammer, dat het tuinarchitektuurbedrijf Don ker bv met een kraan een stuk of vijftig coniferen uit de grond trok in de tuin van het gereformeerd bejaar dencentrum ,.lt Skülplak aan de Leeuwarderkade in Sneek. De leiding van het bejaardentehuis had de op dracht evenmin met een zeker wel behagen gegeven - ook die ging het aan het hart. De andere kant van de medaille (en de coniferen) was ech ter de aanleiding voor het ontworte len van de evergreens. De achterkan ten zagen er namelijk bruin uit. Daar kregen de bomen te weinig zonlicht. Ook zat de lieve jeugd vaak tussen de dichte coniferen om er een hut te bouwen of een vuurtje te stoken. Al lemaal argumenten die meespeelden bij het nemen van een besluit. Hoofdmotief was echter, dat de be woners van de woningen op de be gane grond van ,,It Skülplak al jaren lang tegen de (bruine kant van de) bomen zaten aan te kijken. Het uit zicht was verder totaal belemmerd en als je niet veel meer naar buiten komt begint dat op de duur te verve len en te irriteren. Vandaar! Donker bv zal nu een pad aanleggen recht door de tuin en in de plaats van de coniferen zullen lage en wat hogere struikjes in de grond worden gezet. (Foto Studio Ger Dijs) J van 160.920.- is inmiddels aanvaard. Ook kon de V.V.V. instemmen met enkele bijzondere bepa lingen tot vestiging van een t- recht van de gemeente, wanneer V.V.V.- lrnsum zou worden opgeheven, of door eigen toedoen het beheer en zeggenschap over de kamping zou verliezen, dan wel de kamping zou willen opheffen. Het bestuur van de Woningstichting Rauwerderhem heeft in samenwerking met Isoplan BV te Apeldoorn een plan ontwikkeld om te komen tot isolatie van het gehele woningbestand. De aan te brengen voorzieningen bestaan uit muur-, raam- en dakisolatie. Met het isolatiepro gramma zal dit jaar mog een begin worden gemaakt, indien de bewoners van de plan nen akkoord gaan. De totale kosten van het projekt worden geraamd op f, 947.833.-. Maar verwacht wordt dat er aan subsidie Vijf jaar geleden, in 1975. werd de heffing van onroerend-goedbelasting in Nederland voor het eerst toegepast. Burgemeester Van Heemstra legde de vroedschap uit. dat dat veel ekstra werk betekende voor de gemeentesekretarie. Om dit ekstra huis werk toch aan te kunnen, werden in het begin enkele werknemers in dienst geno men via de Tijdelijke Arbeids Plaatsen regeling. Na enige tijd hield het werk via deze regeling op. Daarna is de achterstand Ook vroeg opgelopen. Nu. vijf jaar later, moeten de tarieven opnieuw bijgesteld worden. In een eerder genomen besluit werd vastgesteld, dat de belastingtarieven per 1 januari 1980 verhoogd zullen worden, en dat deze hef fingen afhankelijk zullen zijn van de nieu we taksaties per jantiari 1980. Deze nieuwe taksaties zijn nu bijna afgerond. Naar verwachting zullen eind april alle objekten in de gemeente Gaasterland opnieuw ge- takseerd zijn. De heer Zeilstra is echter zelf op onderzoek uitgegaan naar wat cijfermateriaal over omgeving en op de Woudbuurtster Poel. Alleen al het plan voor een hotel- en apparte- rnentenakkommodatie is naar onze mening te groot van opzet voor een dorp als Gaast meer" Dat zeggen de gedeputeerden van Friesland naar aanleiding van het ingediende bouwplat vooëeen watersportcentrum te Gaastmeer en het kollege verklaart en passant een negental ingediende bezwaarschriften dan ook als gegrond. Gedeputeerde staten hebben de uitspraak Uit de nota-Grondslagen en basisbeslis- gedaan naar aanleiding van de indiening singen met betrekkingjot hel streekplan van een gedeelte van de plannen voor de F/_ 1 1 11 bouw van het totale rekreatiekompkks van uitbreiding of nieuwbouw de heer A.Jo van mening dat dat deel niet los gezien kan worden van de verdere plannen. ..Het on derhavige bouwplan is wel in overeenstem- ming met het geldende bestemmingsplan gedrang komen. De plannen voor het totale voor de kern van Gaastmeer. maar de totale rekreatiekompleks zullen een ontoelaatba- plannen en de bestemmingsregelingen. die re druk tengevolge hebben hiervoor in het ontwerp-bestemmingsplan zijn opgenomen, zijn aanzienlijk ruimer aanvaardbaar dan de mogelijkheden waarin het vigeren- negen ingediende bezwaarschriften de plan vóórziet hadden betrekking op het karakter, de Gedeputeerden zeggen verder, „de be- de natuur en de struktuur stemming „Gronden voor bijzondere doel- het dorp Gaastmeer. Rekreanten von- einden ten dienste van de rekreatie is met de rekreatieve bestemming en de in (meer) in overeenstemming met het huidi- ontwerp.pjan opgenomen uitbreiding ge provinciaal beleid. Dit laatste is zeker daarvan niet (mecr) aanvaardbaar. Hoe niet het geval met de verdere plannen die een nog grotere akkommodatie beogen. (Vervolg Zie pagina 43) Belangrijkste argument was daarvoor, dat sinds 1954 het abattoir verliezen voor de gemeente heeft opgeleverd, die (laten we zeggen) waren opgelopen tot gemiddeld veertigduizend gulden per jaar. Dat bedrag vechten de slagers niet aan. Wèl de manie ren waarop dat verlies tot stand is geko men. Volgens de slagers had dat weinig te maken met het gebruik van het slachthuis door de slagers en meer met het perso neelsbeleid van de gemeente in het slacht huis en doordat er bepaalde jaren ziekte verzuim onder de ambtenaren ter abattoir was. waardoor ander personeel moest in springen. De gemeente heeft de slagers aangeboden het slachthuis over te nemen. Over het gevraagde bedrag, eigenlijk méér nog over de voorwaarden rondom die ver- jpuevui a.3 koop, kon men het niet eens worden. De Werkgroep Sneker Sla- slagers zagen het niet zitten, ook al omdat - - cr nog heel wat aan het abattoir verhap- „v en de vermindering het personeel is de Ondemetningsraad t en om vakorganisaties zijn Bij de Machinefabriek Hubert-Sneek. terveen. werken momenteel in totaal nog 550 man. Getracht zal worden het vermin deren van het personeelsbestand met 153 met zo weinig mogelijk „pijn” te doen (Vervolg zie pagina 43) naar t gedeelte Friesland blijkt duidelijk dat er geen t van verblijfsre- Welling. Gedeputeerden zijn kreatieve kompleksen met vaste ligplaat- sen wordt toegelaten indien daarbij de belangen van de eigen bevolking of de draagkracht van natuur en landschap in het voorde kern van Gaastmeer. maar de totale rekreatiekompleks zullen een ontoelaatba- plannen en de bestemmingsregelingen. die re druk tengevolge hebben hiervoor in het ontwerp-bestemmingsplan zijn opgenomen, zijn aanzienlijk ruimer dan de mogelijkheden waarin het vigeren- verder: „de be- i voor bijzondere doel einden ten dienste van de rekreatie" is niet provinciaal beleid. Dit laatste is zeker nog grotere akkommodatie beogen. 5<

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1