radio Frysl&n Vrijstelling BTW-heffing eerste wapenfeit Stichting Dorpshuizen snekerWkoerier Schaap en vier lammeren door hond doodgebeten in „Tinga” KAASKAST VOOR JUBILARIS Hubert Sneek 2 ziet t.->titelaspiraties weggevaagd n de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en SNEKER IN DE SCHOUDER GESTOKEN Officieel Orgaan van IJLST 31 de *4 9 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. ALKOHOL IN T SPEL BU BOTSING IN SNEEK Werkzaamheden ANNE WADMAN YN DE KOPEREN TÜN Wapenfeit Friese delegatie bij inhuldiging Beatrix r - Onderwijsprojekt in verband met 50 jaar It Fryske Gea Beslissingsduel vor SHC voor titel tegen Tornado Steekpartij Z Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en van Roodhof, haalde wat anekdotes op en besloot met de overhandiging van een kado waar de familie Roodhof nog lange tijd tegenaan kan kijken: een zogenaamde „kaaskast”. Roodhof kreeg van de buurtvereniging en van het personeel van Staalbouw Nauta ook nog presentjes. Op de foto van Dtudio Ger Dijs de heer en mevrouw Roodhof bij de eikehouten kaaskast. Hubert Sneek verspeelde zaterdag de laatste kans op het kampioenschap. Tegen koploper ROHDA gingen de Snekers met 0-2 „het schip in” in een wedstrijd waarin de Raaltèhse ploeg nog eens aantoonde niet voor niets bovenaan te staan in de hoofdklasse B. Zelfs een strafschop wisten de Snekers, via Elt Hazelof, niet in een doelpunt om te zetten. De „dreun” werkte bij de Snekers gisteren in het duel tegen Achilles '29 nog geducht na. In Groesbeek gingen de mannen van Arent Bekhof met 1-0 ten onder. Op de foto blijven Sipke Bleeker (rechts), doelman Rijpma en Nico Kramer en Harrie Koenen de situatie meester. (Foto Studio Ger Dijs). 56 SNEEKER NIEUWSBLAD »W1* I I I I I I Bijna vijftien jaar oud was Evert Roodhof, toen hij zich met zijn kers verse diploma van de Ambachtsschool meldde voor een baantje bij Staalbouw Nauta in Heeg. De jongeman werd aangenomen. Wat meer zegt: hij blééf zijn baas trouw, met als resultaat dat de thans tegen de veertig lopende Roodhof dezer dagen bij de „Staal- Het projektmateriaal bestaat uit 3 delen: a. Voor elke leerling is er een leerlingenwerk boekje. In dit werkboekje staan vragen en opdrachten met toelichting. De leerling maakt als het ware een tocht door Fries land. waarbij verschillende soorten natuur terreinen de aandacht krijgen. De Prince- hof. Het (Rijsterjbos, De Waarden langs de IJsselmeerkust. De Heideterreinen en De Éendekooien. b. Er is een dokumentatie c.q. leesboek gemaakt, waarin het werk van It Fryske Gea wordt behandeld en een aan tal natuurterreinen met hun planten en dieren worden beschreven. De leerlingen kunnen dit gebruiken bij het werken met het leerlingenwerkboekje. Als naslagwerk is het voorts bruikbaar in het dokumenta- tiecentrum van de school. De scholen in Friesland zijn eind maart aangeschreven. Elke school is in de gelegenheid gesteld het projekt-mate- riaal te bestellen voor de klassen 4,5 en 6. Het projekt gaat omstreeks 1 mei van start. DINSDAG 8 APRIL 1980 135ste JAARGANG No. 28 Een door gebruik van alkohol niet ade- kwaat reagerende H.P.W., een 22-jarige jongeman uit Franeker, ontstond gister middag op de hoek van De Harste en de Worp Tjaardastraat een botsing tussen twee auto’s die leidde tot aanzienlijke blikschade en een proces-verbaal tegen W. De jongeman kwam met zijn auto uit de richting Bolsward. Bij de oude zuivelfa briek gaf hij geen voorrang aan de op de Worp Tjaardastraat rijdende K. P. Roosien uit Assen (31-jaar), die een botsing niet meer kon voorkomen. De inzittende kwa men met de schrik vrij. W. moest een bloedproef ondergaan. Eén schaap en vier lammeren doodgebeten en vier schapen met verwondingen. Dat was vrijdag het resultaat van een jacht die een hond inzette achter dit wolvee in een stukje land nabij de in aanbouw zijnde garage van Ozinga in „Klein Tinga” te Sneek. De schapen behoorden aan de heer Reen uit de Kerkhoflaan in Sneek. De eigenaar van de hond was wa-verzekerd en zal proberen de schade aan de gedupeerde te vergoeden. Die bedraagt Het eerste levensjaar heeft de Stichting grotendeels besteed aan het opmaken van een wensen- en behoeftenlijst van de 81 dorpshuizen. Eveneens werd - aan de hand van binnengekregen gegevens - een werk plan samengesteld. bouw” zijn vijf-en-twintig jarig jubi leum vierde. Vrijdagmiddag werd hij deswege in het zonnetje gezet in het dorpshuis „It Heechhüs” in Heeg. En die gebeurtenis resulteerde op zijn beurt dan weer in een toespraak van de direkteur van de fabriek, de heer Doekele Nauta. Die liep met zeven- mijlslaarsen even door de loopbaan De Stichting, het overkoepelend orgaan, is daarom uit naam van alle Friese dorps huizen bij de ministerie van Financiën aan de bel gaan trekken. Het resultaat was een mondelinge toezegging voor vrijstelling van BTW-heffing voor 1979. Voor de ko mende jaren zal deze vrijstelling, naar verwachting, omgezet worden in een vrij stelling tot een zekere „omzetgrens”. de dorpshuizen en het bijstand verlenen bij het samenstellen van statuten. Ook adviseerde de Stichting de dorpshuizen in zaken als huren en tarieven en het nagaan welke bedrijfsvereniging het beste aansluit bij de benodigde pen sioenregelingen. In meer ruime zin werd onderzocht in hoeverre er voor deel geput kan worden uit direkt sa menwerkende overeenkomsten tussen diverse dorpshuizen. Yn de rige historyske ynterfjoes tongersdei 10 april yn it kultureel programma „De Koperen Tün" in petear fan Fokke Sierk- sma mei de skriuwer Anne Wadman üt 1949. Een van de eerste konkrete „wapenfeiten" van de Stichting was het verkrijgen van vrijstelling van BTW-heffing. Deze heffing werd in begin 1979 als een donderslag bij heldere hemel gelanceerd, als gevolg van EEG-richtlijnen. De belasting heffing ver oorzaakte bij veel dorpshuizen nogal wat ongenoegen, zodat werd besloten hiertegen in aktie te komen. In Nederland heeft zich reeds enige jaren geleden de tendens ingezet aparte instellingen te „overkoepelen" door een samenwerkingsorgaan. Deze samen werking liet de aparte stichtingen, besturen of andere organisaties beter uit de verf komen. In navolging van deze trend is er ook een Stichting Samenwerking van Dorpshuizen in Friesland opgericht, waaronder 81 dorpshuizen. Elf daarvan staan in de Zuidwesthoek van Friesland. Eén van de eerste „wapenfeiten" van de één jaar oude Stichting is de mondelinge toezegging van het ministerie van financiën dat over 1979 geen BTW-heffing geïnd zal worden bij de dorpshuizen, hoewel dit in eerste instantie, als gevolg van EEG-richtlijnen, wel de bedoeling was. Hoewel het licht in 1978 al op groen stond wat betreft het ministerie van CRM, startte de Stichting Samenwerking van Dorpshui zen op 1 april 1979. Toen trad een konsu- lent als vast medewerker in dienst. In het eerste jaarverslag van de samenwerkende dorpshuizen wordt daarom erkend, dat door het prille samenwerkingsverband nog weinig konkreets is opgeleverd. „Allerlei vragen en problemen, die door de geza menlijke dorpshuizen als „knellend” wer den ervaren zijn op ons afgekomen en in veel gevallen aangepakt Wij hebben ge tracht door een inventarisatie de zaken zoveel mogelijk op een rijtje te zetten en daar ons beleid op af te stemmen”, aldus het bestuur van de Stichting. ausvMB W”0* ««X cmctmbw In dat werkplan heeft het bestuur een flink rijtje van „knelpunten”. Hier zijn al direkt enkele uit de wereld geholpen. Zo heeft de Stichting zich beziggehou den met het bevorderen en tot stand- komen van eksploitatie-subsidies van De inhuldigingsplechtigheid van Koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 30 april zal worden bijgewoond door de kommissaris der Koningin in de provincie Friesland, Mr. H. Rijpstra en mevrouw E. Rijpstra-Knook, alsmede door de gedepu teerde J. Spiekhout als vertegenwoordiger van het kollege van gedeputeerde staten. Als representanten van de Friese bevolking zullen mevrouw J. Abbring-Sterenberg te Makkinga, de heer J.S. Gerbrandy te Goën- ga, de heer J.H. Smit te Grouw, mejuffrouw T. Veenstra te Drachten en mevrouw B. Visser-Tacoma te Metslawier de plechtig heid bijwonen. Yn dit petear komme it Frysk nasjonalis- me, de Fryske literatuer en literaire tyd- skriften, de Fryske saak, Wadman’s skriu- werskip en syn earste roman üt 1948 „Fioele en faam” en de krityk fan Jan Piebenga dêrop oan’e oarder. Fierders yn „De Koperen Tün” in reportaazje oer 10 jier Kop. Utjowery. in petear mei de kunstskil- der Klaas Koopmans oer syn ütstalling yn it Frysk Museum te Ljouwert en in ynterfjoe mei contrabassist Hans Roelofsen. „De Koperen Tün", tongersdei 10 april fan 18.15-19.00 oere. Radio Fryslan. FM-ka- naal 5. 88.6 Mhz. De oorzaak is de politie nog niet geheel duidelijk. Op vrijdagmiddag werd een auto van J. S. door kinderen beschadigd. J. S. kreeg van buurtbewoners te horen dat D. Z. de kinderen had verteld dat het een sloop auto betrof. J. S. trof een regeling met de ouders van de kinderen betreffende de schadevergoeding. Later op de avond, na barbezoek, sloeg een vriend van J. S„ de 20- jarige H. P. de ruiten in van een vrachtauto van D. Z. Dit werd door laatstgenoemde opgemerkt en samen met zijn vriend J. N. zou verhaal bij de daders zoeken. J. S. en H. P. waren inmiddels naar de woning van A L gegaan. In die woning vond een treffen plaats tussen enerzijds J. S. en H. P. en anderzijds D. Z. en J. N. Hierbij moet D. Z„ toen hij enkele slagen ontving, J. S. met een soortement dolkmes hebben geprikt D. Z. is door de politie aangehouden en inge sloten. De verklaringen van de betrokke nen lopen nogal uiteen. De politie tracht de puzzel op te lossen. De provinciale vereniging voor natuurbe scherming „It Fryske Gea” viert dit jaar het vijftig-jarig bestaan. Op 22 februari 1930 werd de vereniging opgericht met het doel natuurterreinen in Friesland te be schermen en te behouden. Nu, 50 jaar later, heeft It Fryske Gea ongeveer 9000 ha. natuurterrein in bezit. Dit jubileum wil men niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat het onderwijs in Friesland de gelegenheid wordt gegeven om met It Fryske Gea kennis te maken. Voor de klas sen 4. 5 en 6 van het lager onmderwijs is een projekt voorbereid. ruim duizend gulden. De hond werd ter plaatse door de politie doodgeschoten. Zondagmorgen kwamen bij de Sneker po litie ook weer aanmeldingen binnen van gepleegde inbraken. Scholen waren deze Paas vooral het objekt Ongewenst bezoek kregen de Praktijkschool aan de Oude Koemarkt (de vroegere blo-school), het Christelijk Vormingsinstituut aan de IJ1- sterkade en de Koningin Wilhelmina- school aan de Frederik Hendrikstraat. Van de Praktijkschool was aan de achterzijde een ruit vernield, waarna een uitzetraam kon worden geopend. In het praktijk- lokaal was een groene bromfiets van een leerling zwart geverfd en er was een hoge rugsteun aangelast. Er was zwarte verf tegen de wand, ruiten, vloeren en werk banken gegooid. Enkele kasten werden ruw open gebroken. Uit de school worden een zwart/wit t.v. toestel, Arizona, type 61T 650/13 Z, serienummer 0820270420, een diaprojektor, merk Noris Triumpf Halo geen, en een elektr. boormachine, merk Bosch, type CSB 400-E, vermist. De totale schade wordt geschat op minstens 2000,-. Ook bij het Vormingsinstituut werd een ruit vernield, waarna een uitzetraam kon worden geopend. Diverse slotvast afge sloten lokalen en kasten werden op ruwe wijze open gebroken. Uit een opslagruimte wordt een oude zwart-wit tv., verm. merk Gründig, vermist en uit het kantoor een spaarvarken met enig telefoongeld. De schade door vernieling is groter dan die tengevolge van de diefstal (Niet in geld te schatten). In de Koningin Wilhelminaschool werd ook een ruit vernield, waarna een uitzet raam kon worden geopend. Een slotvast afgesloten bureaulade werd open gebro ken. Alle lokalen werden doorzocht Er kan ongeveer 3.- zijn ontvreemd, maar zeker is dit nog niet Meer geld was er niet in de school aanwezig. Voor de heren selektie van SHC breekt aanstaande woensdag, morgen dus. het uur der waarheid aan. Dan staat namelijk de beslissingswedstrijd tegen Tornado op het programma. Een gehandikapte SHC-ploeg zal het zon der Jouke Bouius en de geblesseerde Femy Bakhuizen moeten stellen, Maar door een beetje ekstra van de andere SHC’ers wordt dit gemis zeker opgevangen. Een prognose van deze wedstrijd is niet te geven maar zeker is dat SHC in de twee voorgaande konfrontaties er vier punten beter van werd. Of het nu ook lukt is vers twee. De supporters vertrekken om 19.30 uur bij de Sneker Sporthal Almastraat. Aanvang van de wedstrijd zal zijn 20.15 uur, sporthal ’t Kalverdijkje te Leeuwarden. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd bij de politie kennis gegeven dat er in de Worp Tjaardastraat iemand met een mes was verwond. Dit bleek de 25-jarige J. S. uit Sneek te zijn. Hij zou zijn gestoken door de 21-jarige D. Z. uit Sneek. J. S. had een steekwond onder het rechterschouder. Hij is voor behandeling overgebracht naar het Sint Antonius Ziekenhuis alhier. De wond was niet levensgevaarlijk, maar mede door het vrij ernstige bloedverlies werd hét slachtoffer wel opgeriomen. Na een paar dagen zal hij huiswaarts kunnen gaan. 1 j 4 c

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1