Initiatiefvoorstel van fraktievoorzitters: H. Postma „wippen” uit de kommissie algemene zaken Bedrijven straks uit dorpskern Imsum Kinderaktie voor Tanzania snekerWkoerier Rauwerderhem zal hele eigen woningbestand gaan isoleren KERK SCHARNEGOUTUM OPGEKNAPT Sneek wil „halve Parkstraat” kopen van garage Ozinga B.V. Friso Meijerink Bouw wil graag los van Nederhorst PRINSESSEBRUGGETJE’ ALS HULP IN NOOD de gemeenten SNEEK. WYMBRITS ER AD EEL en Officieel Orgaan van IJLST 1 „Uit de Marktstraat” NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD (vervolg zie pagina 11) Opbrengst f 197,65 Parkstraat, de Badhuisgracht en de er achterlangs lopende gracht in de gemeentelijk bezit. (vervolg zie pagina 11) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Jongen fietst tegen vrachtwagenkombinatie Grote delen van de Parkbuurt zijn de laatste jaren reeds door de gemeen te Sneek aangekocht en als de raad komende dinsdag akkoord gaat met de aankoopvoorstellen van burgemeester en wethouders, dan komt Door als „risikodragende schakel te fungeren heeft de gemeenteraad van Rauwerderhem dinsdagavond groen licht gegeven voor het warmte- isoleren van tweehonderdvijftig „gewone huizen van de Woningstich ting Rauwerderhem. Het omvangrijke projekt zal een investering vergen van een kleine miljoen gulden waarvan het te subsidiëren bedrag ongeveer ^en kwart uitmaakt. Voor de andere driekwart miljoen gulden Meer was tevreden over dat besluit. „Zon- t om van de dorpskern van Irnsum straks een echt woongebied te maken. Ik ben ook erg benieuwd naar wat er aan cijfers uit de bus zal komen”. „Een héél plan” vrijwel het hele gebouwen- en huizenblok tussen de noordkant van ue garagPdandeAkkerwindeinhetplanDuin- I terpen. Zodra de nieuwe garage gereed is en de (vervolg zie pagina 11) een van i f wi all 1W SNEEKER NIEUWSBLAD (Foto Studio Ger Dijs) de aankoopsom te krijgen op grond van het spoedig hervat. In het initiatiefvoorstel wordt verder gezegd, dat men eerst het DONDERDAG 10 APRIL 1980 135ste JAARGANG No. 29 L KRIPS (FNP) -'- grond bijna op? - Gistermiddag raakte de dertienjarige Gerard Palsma uit de Potterzijlstraat uit Sneek licht gewond, doordat hij tijdens het oversteken van de kruising rondweg-Lem merweg tegen het achterwiel aanreed van een vrachtwagenkombinatie, die afsloeg. De jongen is ter observatie in het Sint Anthonius Ziekenhuis opgenomen. aan te wijzen als kdorpsvernieuwingsge- biedVoor de uitwerking en het opstellen daarvan werd een krediet gevraagd van een halve ton. Dat geld had de raad best voor het maken van de plannen over. Burgemeester Van der Op een vraag van de heer L. Knps van de FNP legde burgemeester mr. J. van der Meer uit. dat het te investeren bedrag uiteindelijk via de huren terug zal vloeien naar de 'woningstichting, maar dat de bewoners ongeveer evenveel aan stookkosten zullen besparen dan de huurverhoging bedraagt. In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Het is naar de mening van de vijf fraktielei- ders in het belang van een goed funktione- ren van het gemeentebestuur, dat de kommissie algemene zaken haar werk llfVWD MTVHTDmi»UD2 ^Lvooa «HUK M Vanaf 8 oktober 1979 heeft men de Nederlands Hervormde kerk in Schamegoutum niet voor de diensten kunnen gebruiken. Vanaf die datum werd de kerk van binnen en van buiten drastisch onderhanden genomen. De vloer werd (door hoofdzakelijk vrijwilligers/ opgebroken, vernieuwd en voorzien van een vloerverwarming. Er kwamen nieuwe stoelen (daar zorgde de Vrouwenvereniging voor) en er werd een geluidsinstallatie aangelegd met een zogenaamde ringleiding. Alles werd meteen opnieuw in de verf gezet door een groepje uitstekende vaklieden, die het imitatie-eiken-schilderen in de topjes van hun vingers had. Ook de toren werd gerestaureerd. Paaszondag was hgt karwei op een oor na gevild en kun er weer een eredienst in de uit 1861 daterende kerk worden gehouden. Tijdens de restauratie en opknapwerk- zaamheden waren de diensten in het dorpshuis „Elim”. Een bizonderheid is nog, dat bij het openbreken van de vloer een soort grafsteen uit het jaar 1658 werd ontdekt. Waarschijnlijk heeft die gediend als afsluiting van een grafkelder die gebouwd was in de kerk die er heeft gestaan vóór op dezelfde plaats de huidige werd gebouwd. Een flink bedrag zal ook gepaard gaan met aantal in de dorpskern aanwezige het bouwrijpmaken van het tweede deel van het uitbreidingsplan van Irnsum. In dat tweede deel kunnen vijftien tot twintig (Vervolg zie pagina 31) hier om niet minder dan 12 panden: Park straat 8, 8a, 10,12,14.16.18en 20enaande Badhuisgracht de nummers 4, 5, 6 en 7. De overeengekomen koopprijs acht het kollege aanvaardbaar. Getracht zal worden van parkeerders. Dat laatste staat dan weer in verband met het verkeerscir- ket rijk een bijdrage van tachtig procent in kulatieplan, dat moet voorzien in zo veel mogelijk parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad. zal de gemeente voor de woningstichting leningen bij het rijk aanvragen ^er hulp redden we het namelijk niet in het kader van de mogelijkheid die speciaal voor het isoleren van woningen zijn geschapen. Het enige „bezwaardat de vroedschap in het verlenen van medewerking aan het plan zag, was, dat de winst van het gemeentelijk gasbedrijf naar beneden zal gaan... Een héél plan' noemde de heer J. Terra (CDA) een ander groot projekt: dat van de Dorpsvernieuwing Irnsum. fase 1Het gaat er daarbij vooral om het verplaatsen Jarenlang heeft de gemeenteraad van Sneek opgezien tegen de kosten van een nieuwe Koninginnebrug. De al lergoedkoopste aanbieding ziet men hier in beeld en is dezer dagen gelegd door het Aannemersbedrijf G. de Boer te Workum... Als u 't niet ge looft hebt u groot gelijk! Het is namelijk het „Prinsesse -noodbrug- getje, dat gebruikt kan worden voor het lichte verkeer zolang straks de heleboel overhoop ligt bij de bouw van de échte nieuwe Koninginne- draaibrug. Toch een teken, dat het nu werkelijk ernst wordt met de daad werkelijke aanpak van iets dat een jarenlang mondeling en papieren voorspel heeft gekend. (Foto studio Ger Dijs) De panden die de gemeente nu wil aanko pen zijn eigendom van F. Ozinga'sAutomo- bielenbedrijf BV aan de Parkstraat 16. Het i tl i bedrijf op het ogenblik een nieuwe zullen de panden aan de Parkstraat en de De percelen die de gemeente nu wil aankopen liggen Badhuisgracht worden ontruimd. Het^aat op een terrein, dat voor een deel voor sanering in aanmerking komt. Voor het gebied „Badhuisgracht’’ wordt momenteel een herindelingsplan voorbereid. Daarbij staat de woonfunktie centraal. Verder zal er parkeer ruimte worden geschapen voor de bewoners, plus een terrein voor lang- ..Komt nog bij, dat het in de woningen na het aanbrengen van thermopaanglas en het vullen van de spouwmuren veel behaaglij- ker is", aldus de burgemeester, die er nog bijvertelde, dat er reeds een tweetal voor lichtingsavonden over het projekt zijn ge weest en dat het aantal „ja-zeggers" al aardig is opgelopen. Verwacht wordt dat het grote gros van de mensen mee zal werken aan deze isolatie van vrijwel het héle woningbestand van de woningstich ting. Mocht een huurder persé niet willen dan wordt hij niet verplicht. De stichting zal moeten wachten tot een wisseling van huurder om ook die betreffende woning te kunnen isoleren.' van een bedrijven en bedrijfjes: met name de zaak van de firma Elzinga. Het is de bedoeling de bedrijfsverbouwing in de toekomst te vervangen door woningbouw. De hamvraag bij dat alles was of de ge meente voor de bedrijfsopstallen een prijs kan bieden, die voor de ondernemers aan vaardbaar is en die samen met de kosten van afbraak en andere kosten per saldo een grondprijs oplevert, die ongeveer overeen komt met de grondprijzen in het bestem mingsplan voor Irnsum. Zonder meer kan de gemeente de bedrijven en bedrijfjes niet „uitkopen" en „dwingen" om te verhuizen naar het industrieterrein van Irnsum. De gemeente zal een beroep op financiële steun moeten doen op grond van de rijksregeling, die een bedrag van tachtig procent in het vooruitzicht stelt in de kosten van verwerving en afbraak van de te saneren eigendommen. Men -heeft de indruk gekregen, dat er een redelijke kans bestaat dat een dergelijke aanvraag zal worden ingewilligd. Er zal dan echter ge werkt moeten worden vanuit een integraal dorpsvernieuwingsplan. Daarom kwamen burgemeester en wethouders dinsdag avond met een voorstel om plannen uit te werken om de oude dorpskern van Irnsum Het idee een fancy fair te organiseren ten bate van Tanzania ontstond naar aanlei ding van enkele lessen over Tanzania die op hun school, de Simon Havingaschool. gegeven werden. Daarop hebben zij de bazar opgebouwd met behulp van enkele vrienden en vriendinnen, en weldra had de groep een spelletjesmiddag georganiseerd, waarbij voor elk wat wils was. Zo was er blikgooien. een kaviarace. een veiling van allerhande spulletjes en rommeltjes, rad van avontuur, verkoop van popcorn en het schatten van het gewicht van een hond. Eind van het liedje was een flink, bedrag van 197 gulden en 65 centjes. Een bestemming voor dit geld hadden zij echter nog niet. „Maar", zo zei één van de initiatiefneem sters Aafke Werff. „de burgemeester weet hun gironummer wel". Op voordracht van de gemeente Sneek is daarop gekozen voor het steunen van het stadje Mbeya in Zuid Tanzania. Dit stadje heeft zes kleine zie kenhuizen. Het geld zal uiteindelijk te rechtkomen bij een Nederlander. Marcel Krom, die daar deel uitmaakt van een organisatie die Tanzanianen opleidt tot verpleegkundigen. De financiële moeilijkheden waarmee de Nederhorst Beheer te Gouda al een aantal jaren kampt, bedreigt ook het voortbe staan van de op zich niet slecht lopende Friso Meijerink Bouw BV met vestigingen in Sneek, Leeuwarden, Groningen. Neede en Zwolle. In de laatste plaats is het hoofd kantoor van de FMB gevestigd. In Sneek zijn ruim honderd mensen werkzaam bij Friso Meijerink Bouw. Twee bedrijven van de Nederhorst-groep, Friso in Sneek en Schipper en Meijerink te Neede. gingen in 1975 samen onder de naam Friso Meijerink Bouw BV. Op zich draaide de FMB goed, maar de moeilijk heden bij het moederbedrijf Nederhorst leidde tot besprekingen tussen Nederhorst en het Ogem-konsern. Drie jaar duurden die onderhandeiingen. waarbij ook de over heid was betrokken omdat er „stimulans- geld” in de Nederhorst-groep was gesto ken. Na drie jaar praten was Nederhorst op het nulpunt terug omdat men het niet eens kon worden. Kort daarna ontstond uit de direktie en stafleden van Friso Meijerink Bouw BV een initiatiefteam. dat wilde proberen de FMB los te weken uit de Nederhorst-groep om zelf het bedrijf geheel of gedeeltelijk voort te zetten. In juli 1979 werd door de initia tiefnemers en Nederhorst een raam-over- eenkomst over het „ontkoppelen" bereikt. Een kernploeg van zeven kinderen uit de Sneker wijk Stadsfenne heeft de Paasva kantie nuttig besteed door een inzamel- aktie op touw te zetten voor Tanzania. Door middel van een bazar wisten zij een bedrag van bijna twee honderd gulden „binnen te halen’. Dit geld gaat, op voor dracht van de gemeente Sneek, naar het stadje Mbeya in het zuiden van Tanzania. Rond vier uur gistermiddag reed Gerard Palsma met zijn racefiets de kruising over, waarna hij in botsing kwam met één van de achterwielen van de trekker met oplegger van de Firma De Graauw uit Bergen op Zoom, bestuurd door de 37-jarige W. J. M. Roovers. De vrachtwagenkombinatie sloeg rechtsaf de kruising op, terwijl de jongen rechtdoor wilde gaan. Hij fietste samen met nog twee andere jongens. Na de vakantie zou de zaak nader worden ..ingevuld". Bij die poging de zaak af te ronden ontstonden echter allerlei funda mentele meningsverschillen en die leidden er tenslotte toe dat het gesprek Initiatief- nemers-Nederhorst-Ekonomische Zaken werd afgebroken. Opnieuw zat men op de nullijn. Fris nu een laatste poging gedaan om Friso Meijerink Bouw BV zelfstandig te laten voortbestaan. Daartoe zijn gegadigden op geroepen om het bedrijf geheel of in afde lingen over te nemen. Tot 19 april 1980 kunnen eventuele kopers zich aanmelden bij Nederhorst Beheer in Gouda. Intussen gaat Friso Meijerink Bouw BV gewoon met het werk door. Men heeft een goed gevulde orderportefeuille. Mocht de FMB mét Nederhorst het failissement in raken dan wordt een ordentelijke afwikkeling van de zaken, mede door het ministerie van eko- nomische zaken, gegarandeerd. De fraktievoorzitters van het CDA. de PvdA, de WD. Progressief Sneek en de CPN vinden het niet langer verantwoord, dat de kommissie algemene zaken niet meer kan funktioneren omdat de heer H. Postma van de FNP niet bereid blijkt de vertrouwelijkheid van de in de kommissie besproken aangelegenheden in acht te nemen. De heren J.D. Brouwer. J.R. Visser. S.J. de Jong, W.T. de Boer en A. Wouda hebben voor de raadsvergadering van aanstaande dinsdag dan ook een initiatiefvoorstel ingediend om de heer Postma te ontheffen van zijn lidmaatschap van de kommissie voor algemene zaken. 3 'X /y kN Gr*

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1