Wijkbewoners uitgenodigd voor Hindoestaans huwelijk in ATS sjlekerHKQERIer Jullie moeten niet gebakken blijven aan de WD-politiek” Polo dook vijver in Ziekenhuizen investeren teveel in zaken met te weinig effekt CPN-ER MARCUS BAKKER BIJ DE JOVD: Traditionele Hindoestaanse huwelijkszegening Forumdiskussie in Bolwerk over gezondheidszorg Nog paar leuke dingen toegevoegd aan de Veemarkt-Jubileumbeurs F de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van IJLST i i Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND. SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. T SAM DE WOLFF vrijdagavond de fraktieleider van de CPN in de Tweede Kamer, de heer Marcus Bakkeropeenbijeenkomst van de liberale jongeren-organisatie JOVD in hotel Hanenburg. Volgens oud-Hindoestaans gebruik trouwden zaterdag in de oude-ATS Roy Narain (21 jaar) en Ramwatie Sardjoe (20 jaar), waarvoor zij alle bewoners van de Sneker wijk Noordoosthoek hadden uitgenodigd. De twee daarvoor gebruikelijke lokalen waren flink gevuld met zowel familieleden van het aanstaande echtpaar, als kennissen en geïnteresseer den. Voor deze „openbare” huwelijksvoltrekking hadden de organisato ren, de direkte familie, zich beijverd de eeuwenoude traditie zoveel mogelijk in stand te houden. „In betrekkelijk korte tijd is er toch een meerderheid ontstaan tegen het installeren van kernwapens op Nederlands grondgebied. Overigens lopen de meningen in de politiek over de kernbewapening nogal uiteen. Alleen de WD houdt zich blind. Het zou daarom tragisch zijn als jullie jongeren aan die politiek gebakken zouden blijven zitten”. Dat zei en de Verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg stond donderdagavond in het Bolwerk ter diskussie in een vier leden tellend forum, dat bestond uit de vakbond FNV, (organisator van deze diskus sie), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LUV), de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) en de direkteur van het Sint Antho- nius Ziekenhuis. Dit forum, dat voor een ruime hoeveelheid belangstel lenden de degens kruiste, spitste de gedachtenwisseling toe op management in het groot (het vestigingsbeleid van huisartsen in Nederland) en het management in het klein, de ziekenhuizen. Over het laatste had de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen geen hoge dunk. Volgens de heer H.J. Anbeek (VZN) zou daarbij sprake zijn van teveel investering in zaken, die te weinig opleveren. In Nederland De „Pandith” (Vervolg zie pagina 3) Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD ONTHULLING STRAATNAAM ll 140 SNEEKER NIEUWSBLAD I I F Modeshows zuilen plaatsvinden op vrij dag, zaterdag en zondagmiddag. Getoond wordt bont, leer en suède, voor dames en heren. humane gronden. Er zijn er ook, die ge woon zeggen, dat de fatale ontwikkeling gestopt móet worden”. Naast de Pandith, de Hindoestaanse pries ter, staan Roy Narain en Ramwatie Sardjoe, die de zegeningen voor hun voorgenomen huwelijk ondergaan. Rondom de papieren „tent” zitten familieleden en wijkbewo ners van de Noordoosthoek. daarom ook het verkrijgen van meer begrip voor de verschillende leefwijzen”, aldus een familielid van Ramwatie Sardjoe. Echter, met deze dag is het voor het bruids paar nog niet in kannen en kruiken. De bruid zal nu nog enkele dagen bij de schoonouders van Roy in Delfzijl moeten vertoeven. Daarna keert zij weer naar haar familieleden in Sneek terug. Ook daar zal zij enkele dagen verblijven. Pas dan zal zij Voor en na de zegening was het groot feest in het ATS-gebouw. Familieleden speelden de ritmische, voor westerse maatstaven nogal eentonige maar ge voelige Indiase muziek, terwijl anderen met grote schalen „hapjes” rondgingen. MAANDAG 14 APRIL 1980 135ste JAARGANG No. 30 MARCUS BAKKER -■ wie is de' stoerste - Op initiatief van de afdeling Sneek van de PvdA zal de straatnaam „Sam de Wolff" in de wijk Lemmerweg-oost officieel worden onthuld en zal er tevens in het stadhuis van Sneek een tentoonstelling worden inge richt van zaken uit het leven van Sam de Wolff. „We zijn een hechte gemeenschap, die erg hangt aan de oude kuituur, die stamt uit India, vanwaar wij eind vorige eeuw als huurslaven naar Suriname werden getrans porteerd. Ook in Suriname behielden we onze eigen indentiteit Dat willen we even eens in Nederland bewaren. Desalniette min zijn de Hindoestanen zich bewust van hun „afwijkende” kuituur in Nederland. De reden van de uitnodiging aan alle wijkbewoners van de Noordoosthoek was Een aantal demonstraties en modeshows, een speciale filmzaal en een soort minia tuur van het veemarktgebeuren - dat zijn punten die het programma van de Jubi- leumbeurs 1980 in de Veemarkthal een leuke afronding hebben gegeven. De beurs werd op touw gezet vanwege het „Vijftig jaar Veemarkt” in Sneek en wordt gehou den op komende donderdag, vrijdag (ook de dag van de reünie in Amicitia), zaterdag èn zondag. „Bij dat „spel” tussen oude en nieuwe grootmachten blijken de kleinere landen er steeds grotere rol te (kunnen) spelen. Bij de strijd gaat het ook om de markten in deze tijd van ekonomische inzinking. Amerika vecht voor het behoud daarvan of het terug krijgen van het „leiderschap”. Marcus Bakker meende, dat men in Neder land nog steeds niet goed weet wat onze minister met de NAVO hebben afgespro ken. Hij twijfelde er zelf aan of die minis- Amerika en de bezuinigingspolitiek in Ne derland waren de twee onderwerpen, die het CPN-kamerlid onder de loep nam. Bakker meende, dat de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten aan het „ontaarden” is in het laten zien wie de stoerste is. Daarbij wordt door de heren gebruik gemaakt, en gespeeld op alle angsten en frustraties die de laatste tien jaar in Amerika hebben postgevat „Al dat America-first gedoe moet men zien tegen de achtergrond van de spanningen in de wereld. Bij dat alles is het voor niet-vaklui onbegrijpelijk dat er grote wapenarsenalen worden opgebouwd, die het leven van een groot deel van de mens heid bedreigen”. Vrijdagavond tekende Hubert Sneek-speler Sipke Bleeker een kontrakt bij de Leeuwar der voetbalclub Cambuur. Het kontrakt zal Sipke één jaar aan de eerste divisionist binden. Verder werd bekend dat Hubert Sneek trainer Arent Bekhof, na overleg met de spelersraad, zijn kontrakt met één jaar velengde bij de Sneker hoofdklasser. Het zelfde deed konditietrainer Piet Gemser. De ongeveer twintig, meest jeugdige bezoe kers, grinnikten er maar wat om... Er viel overigens nog veel meer te lachen, of te glimlachen, want de heer Bakker is uitste kend van de tongriem gesneden en weet wat de politiek betreft van wanten. In het „vragenuurtje" zat hij dan ook nietverlegen om antwoorden, die veelal zo geformuleerd werden dat men er als minder ervaren poli- tikus moeilijk voor de vuist weg het tegen- deel van kon bewijzen... Het gebeuren zal plaats vinden op vrijdag 18 april. Om kwart voor vier is er eerst gelegenheid de tentoonstelling te bezich tigen. Een kwartiertje later zullen dt; geno digden toegesproken worden door burge meester B. van Haersma Buma. Er volgen dan nog speeches van de heer J.R. Visser van de PvdA-fraktie in de gemeenteraad, de heer B. van Tijn. de heer L van Weezel en prof. dr. J. Tinbergen. Om vijf uur vertrekt men naar de Sam de Wolffstraat (nabij de rondweg en de Van Schouwenstraat) waar de onthulling zal plaatsvinden. Voor de muzikale omlijsting van het gebeuren zor gen de zangvereniging „Morgenrood" en „Het Stedelijk Muziekkorps". Vanaf vijf uur zal de tentoonstelling in het stadhuis voor iedereen geopend zijn voor bezichti ging- In de hal van het gebouw zal een speciale filmzaal ingericht worden waar enkele ma len per dag films gedraaid zullen worden. Langs één van de zijwanden van de hal is tevens een ruimte gereserveerd voor het nabootsen van een stukje veemarktgebeu ren. In de hokken treft men geiten, kal veren, schapen enz. Op het buitenterrein is een ruimte ingericht met onder meer auto- occasions en silo’s. Volgens de heer Bakker wil een belangrijk deel van het CDA af van Van Agt en WiegeL Een deel van het CDA kan echter moeilijk openlijk breken met het kabinet en men hoopt nu maar dat de regering door eigen spanningen op een bepaald moment zal ontploffen.... „Atoombewapening vormt een deel van de krachtpatserij in de Verenigde Staten”, aldus de heer Bakker. „In Nederland zijn de motieven om geen nieuwe atoomwa pens in ons land te stationeren van zeer verschillende aard. Sommigen wijzen dat af op grond van hun geloof, andere putten hun tégen uit de kennis van de materie en weer anderen wijzen atoonwapens af op Mevrouw Zijlstra aan de Gravinneweg keek zaterdagmorgen raar op toen haar klaargezette Polo-volkswagen, na nog even naar binnen te zijn gegaan, niet meer voor de deur aantrof maar in de vijver zag dobberen...! Ze had vergeten de handrem aan te zetten. Op de glooiing was de auto gaan rijden, over de stoep, over de straat en via het talud het water in. Servicebedrijf H. Pheifer werd gebeld en de politie speelde het geval door naar de brandweer, die voor twee kikvorsmannen zorgde. Die duikers bevestigden de kabel van de kraanwagen aan de auto en toen was het voertuig gauw op het droge. Direkteur H. Pheifer van het garagebedrijf was er zelf biju ziet hem hier op de foto met pet en werkhandschoenen. De schade aan de Polo bleef beperkt tot waterschade. ters het zélf wel wisten... „gezien het kali ber van de betrokken heren”. Verder meende Bakker dat het Nederland se kabinet „tot aan de knieën in de modder zit”. Die regering zit er volgens het CPN- kamerlidTouter en allëen om „matigingen door te voeren en de winstposten van de ondernemers op te voeren - die rest is franje.'Applaus is er alleen van rechts”. Dat „geld overhevelen van de burger naar de ondernemer” kan alleen omdat de PvdA niet voldoende tegengas geeft en omdat de vakbeweging alleen maar wat in de marge kan rommelen, aldus de visie van de heer Bakker, die konstateerde dat bepaalde groepen uit de vakbeweging sinds 1979 meer tegenstand bieden. „Tegenstand die sterk gestimuleerd wordt daar de CPN”. Als hoogtepunt van dat verzet zag Bakker de 'Rotterdamse havenstaking. De plechtigheid vond grotendeels plaats in een rose-rood en blauwe papieren „tent” in het midden van één der lokalen. Daar kregen zij de zegeningen van een Indiase priester, de „Pandith”. Om het bouwsel heen zaten de in sari-geklede vrouwen (Indiase kleding, waarbij een tule vele malen om het lichaam gedrapeerd wordt) en de feestelijk, maar meer „westerlijk” geklede manlijke familieleden. De plech tigheid zelf werd volledig gevuld met vele traditionele en symbolische handelingen, die het „keizerlijk” geklede echtpaar in een wolk van mystiek hulden. De jubileumbeurs draagt in verband met het veemarktfeest een agrarisch tintje. In het middelpunt van de hal is zelfs een kinderboerderij ingericht Leerlingen van de Landbouwschool zullen daarbij inspe len op vragen van jeugdige bezoekers. Daarnaast vindt men er straks vele stands met voorlichting over het agrarisch bedrijf, voeders en kunstmest Ook op ander ge bied is er veel nieuw: kleding, lektuur, buitenverlichting, naaimachines, tuinaan leg, hengelsportartikelen, keuken, water- sportartikelen, sportprijzen, enz. enz. Het feest, zoals dat zaterdag, in de oude ATS gevierd werd, werd 's middags voor een deel in beslag genomen door de huwe lijksplechtigheid. Op 31 maart jongstleden waren Roy en Ramwatie echter al voor de Nederlandse wet getrouwd. Deze stelling werd naar voren gedragen door het „Ziekenfonds-forumlid” Anbeek. Hij omkleedde deze uitspraak met het argument dat voor ziekenfondsen maar één ding belangrijk is, en dat is „veel kwaliteit voor weinig kosten”. Als voor beeld van een „vraagteken bij een investe- ring” noemde hij het uitbreiden van zie kenhuis apparatuur, terwijl soms samen werking met een nabijgelegen ziekenhuis eveneens mogelijk is. „Tenslotte gaat”, zo zei de heer Anbeek, „tweederde deel van het geld van de gezondheidszorg naar de intramurale sektor”. Van de andere forumleden, H. Bode (Fede- ratiebestuurder FNV), H.J. Bessem (Vice voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging) en Th.J. Adrichem (Direk teur van het Sint Anthonius Ziekenhuis, maar sprak op persoonlijk titel), was de Federatiebestuurder Bode het meest over tuigd van een niet-efficiënt beleid in de ziekenhuizen: „Ik ben er van overtuigd dat er verspillingen gepleegd worden in de gezondheidszorg”. Een eigen bijdrage van de ziekenfondpatiënten vond hij daarbij geen geëigend instrument om de tekorten aan te vullen. Hij pleitte ook voor een „meer strukturele aanpak”, zoals een bete re verdeling van salarissen. Dit biedt '018 'r.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1