FNP-ER NÉÉMT HET NIET - IN BEROEP GSD hoeft zich niet aan te snekerWkoerier sluiten op Cevan-komputers Met wandelsteiger langs meer wordt de strijdbijl begraven „Stelletje stakkers” zette Postma uit raadskommissie Laatste besprekingen himmeldei RAAD LIET KOLLEGE IN DE KOU STAAN VEEMARKT JUBILEUMBEURS IN OPBOUW IJLST Dading tussen VW-Sneek en paviljoen Sneekermeer de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van i Raad Sneek SS®» gecombineerde uitgave (Vervolg zie pagina 3) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Achttien banden van vijf auto’s vernield PETRA VAN DE BERG NAAR KRONING VAN PRINSES BEATRIX Platlizzen en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Hei Sneeker Nieuwsblad is een Ketting beding JUBILEUMBEURS F SNEEKER NIEUWSBLAD blijven doppen. En dat .TS?— DONDERDAG 17 APRIL 1980 135ste JAARGANG No. 31 H. POSTMA IFNP) allemaal leugens - FFF In ongeveer dezelfde lijn lag het betoog van de heer H. Koers van het CDA, die meende (vervolg zie pagina 41) Waarschijnlijk uit revanche zijn achttien banden van een Ford Taunus en vier Ford Fiesta’s stukgesneden, die opgesteld ston den bij het Mobil Service Station aan de Worp Tjaardastraat. Het opvallende hier bij is. dat de goedkopere wagens geen schade opgelopen hebben. ^roo« m outmku MEVR. E. ROOSEN (PVDA) nog verdeeld - Bij leven en welzijn kan de nu elf-jarige Petra van de Berg uit Sneek nog heel lang uit eigen bevindingen vertellen van de kro ning van prinses Beatrix op 30 april in de Grote Kerk in Amsterdam. Ze gaat er heen. Mag zelfs de kerk in en daarvoor moet je bij wijze van spreken „van goede huize" ko men. Bij de kroning zullen uit elke provincie één meisje en één jongen, de Nederlandse schoolkinderen mogen vertegenwoordi gen. Daartoe hebben ook alle kinderen uit de vijfde en zesde klassen van de basis scholen in Friesland zich kunnen opgeven. Als ze tenminste op 31 januari (de verjaar dag van prinses Beatrix) waren geboren. Bij loting werd dan vastgesteld wélke kin deren de plechtigheid van heel nabij zou den mogen meemaken. En het lot wees Petra van de Berg aan als het „Friese meisje”. Ze zit in de vijfde klas van de Johannes Postschool aan de Jancko Dou- wamastraat. de straat waarin Petra zelf ook woont. De 24 jongens en meisjes (de NOP telde mee als provincie) zullen op april in Amsterdam aankomen. Ze worden in een hotel ondergebracht. Op het programma staat ook een bezoek aan Schiphol. Een paar grepen uit het betoog van de heer Postma: ..Alles is prebearre om my plat to lizzen. Strunerij, ligerij, ta chantage ta. En nou dit. Mar dit kin net. hwant „De voorzitter en de leden van de kommissie algemene zaken hebben zitting gedurende vier jaren seit kêst 5". De mening van de fraktievoorzitters, dat de uitspraak in kort geding van de president van de rechtbank in De zaak waarom de strijd draaide was een kettingbeding, dat berustte op drie percelen van WV-Sneek aan het Sneekermeer. In dat beding stond, dat de eigenaar, maar ook eventuele nieuwe eigenaren, een perceel langs het water vanaf het Paviljoen tot aan l>et Kruiswater toegankelijk moeten hou den voor het publiek. In 1951 verkocht de VVV deze drie perce- en- Over twee stukken grond werd in 1975 ■pet de nieuwe eigenaar overeengekomen, dat het kettingbeding kon vervallen. Met de nieuwe eigenaar van het perceel aan het Kruiswater, Paviljoen BV. zou dat echter niet gebeurd zijn. Toen Paviljoen BV echter de grond weer verkocht aan de bouwonder neming Wessels BV. die op de grond uukse appartementen wilde zetten voor Gistermiddag deed mevrouw Steging-Ve- nema uit de Pieter Sikkesstraat aangifte van vermissing van een postpakket. Door dat zij afwezig was op het moment dat het pakket door de postbode besteld werd, heeft de ambtenaar het aan een buurvrouw gegeven. Deze heeft op haar beurt haar zoontje gevraagd het pakket voor de deur van mevrouw Steging te leggen. Vier jonge tjes moeten daarop het pakket met vier jurkjes ter waarde van 90 gulden meegeno men hebben. Uit de eerste opmerking uit de gelederen van de PvdA en het CDA bleek, dat deze frakties nog in dubio stonden. Mevrouw Esther Roosen meldde namens de PvdA: „We zijn nog verdeeld, maar zullen het standpunt van de GSD-medezeggenschaps- kommissie zwaar laten wegen. De arbeids- vrede mag niet in gevaar komen door het personeel met iets op te zadelen waar ze niet achter staan". „Wij hebben een dading verricht", zo om schreef de heer G.L Berkhout (voorzitter WV) de kersverse overeenkomst, waarin schriftelijk vastgelegd is, dat Paviljoen BV de aanleg van de 1.20 meter brede loop- steiger voor zijn rekening neemt. Eveneens betaalt deze BV de kosten van een advo- kaat, die de VW in de arm moest nemen voor een kort geding tegen de bouwonder neming Wessels BV, de nieuwe eigenaar van de grond. Ook de „boete” - vijfduizend gul den - komt in het laatje van de VW. Met een lange „pleitnota” vocht de heer Postma als een leeuw voor zijn gelijk. Zijn betoog werd op schrift, in het Nederlands en Fries, rondgedeeld onder de raadsleden en de bezoekers op de publieke tribune. Het stencilwerk werd voorzien van een bijlage met een overzicht van hetgeen zich vanaf begin 1976 tot eind 1978 in de affaire rondom de werkplaats voor minder validen Finkenburgh heeft afgespeeld. Verder was er nog een „verklaring” van de heer C.P. Kuperus waarin die stelde, dat de direk- teur van de stichting Finkenburgh per soonlijk voordeel heeft getrokken uit het kontrakt dat hij als prokuratiehouder van Rimo Rotterdam met Finkenburgh tot stand had gebracht over het leveren van produkten. fei. w' v Dinsdagavond ontstond er in een kast onder het trappenhuis van de woning van Pieter Leerling een brandje. De woning in de De Bourbonstraat liep geringe schade op. Alleen een wandelwagentje en wat dekens ter waarde van ruim 500 gulden zijn verlo ren gegaan. De heer Leerling was verzekerd tegen brandschade. Klokslag één uur dinsdagnacht konden personeelsleden van het kantoor z z z /g 3? F van de gemeentelijke sociale dienst het niet nalaten even ambtelijk- bescheiden te applaudiseren omdat de gemeenteraad van Sneek had besloten niét over te gaan tot het gebruik maken van het komputer- systeem voor de uitkeringsadministratie van het Cevan in Groningen. Bij de stemming bleven alleen de vier wethouders achter het voorstel van het kollege staan. Even tevoren had de raad met twaalf tegen acht stemmen reeds besloten om het voorstel niet aan te houden tot de volgende vergadering. Gevolg van de eindbeslissing is, dat burgemeester en wethouders straks waarschijnlijk met een voorstel zullen komen om voor de GSD een nieuwe office-komputer aan te schaffen die het mogelijk moet maken dat de sociale dienst haar eigen boontjes in eigen huis kan lI' was nu juist wat het personeel graag wilde. Deze week zijn de laatste besprekingen gevoerd rond de himmeldei van komende zaterdag. In de kleine raadzaal van Sneek waren daarvoor bijeen de milieuraad en afgevaardigden van verenigingen die hun medewerking aan de himmeldei hebben toegezegd. In ieder geval zullen al zo’n 150 mensen het karwei aanpakken. Er mag dan ook op gerekend worden dat de wateren van Sneek en omgeving zaterdagavond weer zo goed als vrij zijn van allerlei rommel en vuil. Het himmeljen zal gebeuren in de Houkesloot, het Sneekermeer, Prinses Margrietkanaal en omge ving. In de stad wordt aangepakt: Franekervaart, Zwette, Geeuw, Woudvaart en Brekken. Provinciale waterstaat en de gemeente Wym- britseradeel zorgen voor een boot die rommel ophaalt en de gemeente Sneek plaatst kontainers waar vuil in gedumpt kan worden. Deelnemers aan deze himmeldei moeten zich 's morgens om half negen melden in de kantine op het terrein van gemeentewerken aan de Oude Oppenhuizer- weg. Nadat het karwei is geklaard kan een stevige kop soep verorberd worden. (Foto studio Ger Dijs). jaarlang touwtrekken tussen VW-Sneek enerzijds en I en Wessels Bouwontwikkeling anderzijds. De inzet was een kettingbeding met de bepaling dat de (nieuwe) eigenaar een pad moest vrijhouden langs het meer voor het rekreatieminnend publiek. De partijen bestreden echter de rechtsgel digheid van dit beding. Paviljoen BV en VVV-Sneek zijn nu een minnelijke schikking overeengekomen een loopsteiger langs het water van „de” meer te bouwen, ongeveer twintig meter van de vijf nieuwe appartementen. Hiermee is tevens een eind gekomen aan een gerechterlijke procedure tussen de belang hebbenden. Deze foto van gisteren zal wel éven verschillen met de situatie van van daag. Het kiekje geeft een wat „stil” beeld van de opbouwwerk- zaamheden van de Jubileumbeurs, die vanaf vandaag tot en met zon dag in de Veemarkthal wordt ge houden ter gelegenheid van „Vijf tig jaar veemarkt Sneek Om tien uur hedenochtend had de officiële opening plaats door burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek. De vakken in het centrum van de foto werden ingericht tot een soort „kinderboerderij De strook grond tussen het Paviljoen Sneekermeer en het Kruiswater blijft voor verhuur aan toeristen, „klom de VW in de het publiek toegankelijk. Gistermorgen kwam een eind aan ongeveer een mast”. Een kort geding tegen Wessels (én beurtelings Paviljoen BV de toenmalige partner Amf as) werd daarhp door de VW aangespannen. Tijdens (lit kort geding kon echter niet „hard ge maakt” worden, dat Wessels BV op jde hoogte was van het kettingbeding. De volgende stap van de VW was het aante kenen van hoger beroep tegen dit vonnis.jln dit hoger beroep stelde de VW Paviljoen (vervolg zie pagina 41) „Stakkers! - Nu niemand zelfs een hoofdelijke stemming verlangt moet ik dus aannemen dat iedereen het met dit voorstel eens is? - Stelletje Stakkers!” Gedragen door opgekropte boosheid stootte de FNP-er H. Postma dit woord „stakkers er uit nadat dinsdagavond in de gemeenteraad van Sneek was gebleken, dat de vroedschap unaniem het initiatiefvoorstel van de vijf andere fraktieleiders steunde om: „de heer H. Postma te ontheffen van zijn lidmaatschap van de kommissie algemene zaken, omdat hij bij herhaling niet bereid gebleken is tegemoet te komen aan het verlangen van de raad om de vertrouwelijkheid in acht te nemen Postma zal tegen zijn gedeeltelijk uitrangeren via een Arob-bezwaar in hoger beroep gaan. Van het raadswerk heeft hij al enige tijd zijn buik vol. Hij kondigde (opnieuw) aan te zullen bedanken. „Maar, ik en de FNP bepalen zélf het tijdstip waarop dat zal gebeuren. Waarschijnlijk blijf ik zolang tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan. En dat duurt soms wel een jaar of drie...”. „Saeklik hie de rjuchter gelyk, mar hy snapt neat fan de eftergroenen. Hy is d’r net by bitrokken en benadert it binammen net fah de emotionele kant. Doe’t ik hearde, dat Willem van den Berg de president wie, hie ik net oars mear forwachtte. Och, de man is net in Fries, hoe kin it dan ek oars". Eerst was Postma volgens zijn zeggen wat „ündersteboppe” geweest van het voorstql om hem uit de kommissie algemene zakejt te „reagjen”. „Unrjuchtfeardich! Tadat ik de deislüting fan ds. A. Klamer hearde oer „Zij herkenden hem niet". Twatüzend jiér lang al itselde: de iene neiste herkent dje oare net. Dochs hald ik balstien hufd steande, dat ik fan al itjinge dat yn ’t krantje kaem is, neat sein fanüt de kommisje algemiene saeken. I k freegje dan ek foar de safolste kear: hwat is d’r dan west dat ik ut Leeuwarden de stellingname van de raad in kommisje klapt haw? deze aangelegenheid heeft bevestigd, werd door Postma beslist ontkend. s te u

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1