Toekomstige vier PA’s, waaronder I IJLST snekerWoerier Jubileumbeurs in Veemarkthal lokte zeer weinig bezoekers Band tussen socialist Sam de Wollf en Sneek met straatnaam vastgelegd Sneek, moeten „algemeen” worden J I en Enthousiasme tijdens reünie oud-veemarktrelaties Meerderheidsstandpunt GS oogst negatieve reakties woning Ysbrechtum in lichterlaaie Vader zette na echtelijke onenigheid Vrienden oudstrijder bij onthulling ■Ér Himmeldei '"3 Bi lo-fi Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL I I Zoon van dertien jaar omgekomen i W'' a 52 MAANDAG 21 APRIL 1980 135ste JAARGANG No. 32 Alkoholkontróle en de (vervolg zie pagina 3) van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Waterpolitie pakt stroper LSC-Zwaagwesteinde Vonge week heeft in Sneek de onthulling plaatsgevonden van een straatnaambordje dat hennnert aan de socialistisch zionistische in Sneek geboren jood Sam de Wolff. Voorafgaand aan dit plechtige moment was er in het stadhuis van Sneek een bijeenkomst dat een indrukwekkend karakter had door de aanwezigheid van vooral Amsterdamse joodse jn?ndeVa" Sam de Wolff- De Israëlische ambassadeur in Nederland de heer O. Ronn, woonde het gebeuren ook bij. En dan niet te vergeten' nöt zangkoor Morgenrood, dat met enkele stukken van Sam de Wolff aanwezigen ontroerde. De PvdA in Sneek haalde het gezelschap Amster- dammers naar de Waterpoortstad om het leven en werk van Sam de Wolff te gedenken. Het was ook de PvdA die het idee aandroeg om een straat in Sneek naar deze man te noemen. Burgemeester B. van Haersma Buma zei m zijn openingswoord dat met de onthulling van het bord t- band tussen Sam de Wolff en Sneek, waar hij is geboren en opgegroeid vastgelegd en zijn naam in Sneek zal voortleven. (vervolg zie pagina Gedeputeerde Staten hebben nu definitief hun mening gevormd over de spreiding van de toekomstige vier Pedagogische Akademies in Friesland. De meerderheid van GS is van mening dat er vier algemene instituten moeten komen, verspreid over Sneek, Leeuwarden, Heerenveen en Drachten en wil dit ook als advies naar de minister van onderwijs en wetenschappen versturen. Eerst zal op 23 april de Statenkommissie van cultuur en onderwijs hierover nog gaan diskussiëren. Negatieve reakties Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave MM ■T Een alkoholkontrole in Rauwerderhem heeft afgelopen weekend dertien blaas- proeven en twee bloedproeven opgeleverd. aisvwMDiAvrsBnDmBMULD^ max bm auruav De woning van de familie B. in Ysbrechtum brandde volledig uit. Ook de woning er naast werd verwoest. (Foto Studo Ger Dijs). HU vindt het onbegrijpelijk dat in deze tijd een bestuur nog met zulke uitspra ken komt. Hij geeft, zo zei hij, dit voorstel dan ook weinig kans van slagen. Van de zijde van de Sneker PA De Him worden eveneens geen positieve geluiden vernomen. Waarnemend direkteur J. van Een slepende onenigheid tussen een echt paar leidde in de vroege zaterdagmorgen tot een klimaks, toen de man, de 38-jarige J. B„ zijn huis in Ysbrechtum in lichterlaaie zette. Zijn 13-jarige zoontje Leo kwam hierbij om het leven. De dochter (15 jr.) wist uit de vlammenzee te ontsnappen, maar moest met ademhalingsmoeilijkhe den en een shock in het Sint Antonius Ziekenhuis opgenomen worden. Het huis aan de Kleasterwei in Ysbrechtum, brandde tot de grond toe af, evenals een huur woning. Het gezinsdrama bereikte zijn klimaks, toen in de nacht van vrijdag op zaterdag B. om tien over twee de brand in het huis stak. De vrouw van B. was op dat moment afwezig. Nadat de vader zijn wanhoops daad verrichtte is hij vertrokken naar Langweer Het huis stond reeds in vuur en vlam, toen de 15-jarige dochter wakker werd van de sterke rookontwikkeling. Zij probeerde nog door tegen de wand te bonken en de naam van haar broer te roepen de dertien jarige Leo wakker te maken. Toen zij echter niets hoorde, moest zij door de rook de woning verlaten. Zij heeft daarop alarm geslagen. Omstanders probeerden de woning binnen te dringen, maar de vuurzee breidde zich zo snel uit, dat zij onver- richterzake terug moesten keren. Ook de brandweer en de politie, die een klein half uur na het ontstaan van de brand gewaarschuwd werden, konden niets meer doen. Het huis was inmiddels veranderd in een inferno. Bij het onderzoek door de rijkspolitie Wym britseradeel werd al vrij spoedig vermoed, dat de brand aangestoken was. Op verzoek van de groep Wymbritseradeel werd zater dagmorgen om vier uur door de politie van Lemsterland B. aangehouden. Deze bevond zich in een karavan op een kamping in Langweer. B. heeft een volledige bekentenis afgelegd. Door de technische recherche wordt nog een nader onderzoek ingesteld. Bij de brand is ook de huurwoning door het vuur verwoest. Dit andere deel van de dubbelwoning was eigendom van de fami lie Heins. De vlammenzee was zo groot, dat zaterdagmorgen de brandweerkorpsen van Sneek en Wymbritseradeel nog aan het nablussen waren. Het vijftienjarige doch tertje, dat met ademhalingsmoeilijkheden en een shock in het ziekenhuis werd opge nomen, maakt het nu naar omstandig heden redelijk. In het Amicitia Theater genoten enkele honderden mensen van de oude film over de opening van de Veemarkt vijftig jaar geleden. De avond werd voortgezet met een toneelstuk van Meiinoar len. Het laatste deel van het programma bestond uit bal, dat muzikaal ondersteund werd door de Old Timers van| het Stedelijk Muziekkorps. fumerie-Schoonheidssalon Jeanette had den gezamenlijk deze shows opgezet. Deze shows waren voornamelijk gericht op de voorjaarsmode van schoenen en kleding. Ook was er eenmaal een bont- show verzorgd door Martingo bont. Eveneens waren er attrakties als het veilen van een beker, een „fietstoer” op een hometrainer (kampioen: A. van de Akker met 43 sek.), waarbij een race fiets de hoofdprijs was en het raden van. het gewicht van een „rollerkop”. De prijs hiervoor, een radiokassetterekor- der Bij veronderstelde, dat met dit voorstel „GS zich volkomen belachelijk maken”. „Het lijkt erop”, zo zei hij, „dat GS de wet niet kennen. GS hebben niets te maken met de stichting van de school”. De heer Van der Bij doelt hiermee op het feit, dat alleen de gemeenten of het rijk enige bemoeienis hebben met algemene scholen. De provinciale overheid mag zich niet op dat terrein begeven, dacht de waarnemend direkteur van De Him. „Daarbij komt dat een protestants-christelijke school onder een Vereniging of Stichting staat. In Den Haag lachen ze zich een ongeluk, als ze dit voorstel onder ogen krijgen”, aldus de heer Van der Bij. wendige mens van de bezoekers verstevi gen en de dieren, die ter gelegenheid van het jubileum van de Veemarkt op het Martiniplein in een „miniveemarktje” ge plaatst waren, kregen nu ook de gelegen heid de aanwezige kinderen te verpozen. De interesse van de bezoekers ging in deze dagen voornamelijk uit naar de wat meer opzienbarende evenementen zo als de modeshows, die elke dag gehou den werden. De SK-Shop, Alphonso kapsalon, Van Haren schoenen en Par- De Rijkspolitie te Water is het afgelopen weekend op jacht geweest naar visstropers en dat heeft ze geen windeieren gelegd. In de omgeving van Uitwellingerga (De Holle Grêft) werd zaterdagmorgen een stroper gepakt die zeker tien palingfuiken had uitstaan. Tot ruim één minuut voor tijd was er bij de zeer belangrijke wedstrijd in de derde klasse A, LSC-Zwaagwest einde, geen vuiltje aan de lucht. Tot dat de Blues ineens een strafschop mochten nemen wegens een ver meend handsgeval van één der Zwaagwesteinde-spelers in het be tichte gebied. Maar daar waren de „supporters" van de gasten het niet mee eens en - net als eerder in het seizoen in het duel tegen WZS - bestormden zij het veld waardoor de arbiter genoodzaakt was het duel te staken. Toch lijkt dit muisje een zeer belangrijk staartje te zullen gaan krijgen. Als er kan worden aangeno men dat LSC via deze penalty met 1- 0 zou winnen, komen zij op een totaal aantal punten van 28. En dat is twee meer dan konkurrent Heeren- veen dat zeer verrassend verloor bij CAB, nota bene een degradant. Met nog twee wedstrijden te gaan lijkt LSC dan alsnog het kampioenschap te zullen halen, hetgeen een mooi presentje zal zijn dat prima past bij bet dit jaar 90 jaar worden! Wat een groots feest had moeten worden is uitgelopen op een jammerlijke „stilte Dit tenminste wat betreft het bezoekersaantal. Op de vierdagenlange jubileumbeurs in de veemarkthal ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Veemarkt Sneek zijn niet meer dan ruim vijfenveertighonderd bezoekers komen opdagen. In voorgaande jaren was dit met soortgelijke beurzen een veelvoud, noewel er een ruim aanbod was van verschillende stands, beleefden de stand houders alleen op zaterdag- en zondagmiddag enige aanloop. Oorzaak van deze sterke terugval in bezoekersaantal werd gezocht in „beursmoeheid”. Desekretaris van de beurskommissie Peter Bax veronderstelde dat de vele beurzen, die elkaar in snel tempo opvolgen, de mensen wat „overvoerd" hebben. Aan het slechte weer willen de stand houders de teruggang toch niet wijten. De eerste twee dagen van de jubileumbeurs was het zeer stilletjes in de grote vee markthal. Zaterdagmiddag echter, hoewel storm en regen tegen Neërlands kusten beukten, werd het voor het eerst gezellig druk in de hal. Vooral het bioskoopje met films over het skütsjesilen en de Friese elfstedentocht trok veel bekijks. Ook de ruim vijftig andere stands kregen toen aan loop van belangstellenden. De restaurant jes moesten in verhoogd tempo de in- Sam de Wolff is in 1878 in Sneek geboren. Hij ging hier naar het gymnasium en daarna in Amsterdam studeren. Eind van de vorige eeuw werd Sam de Wolff bek: J als groot voorvechter van het Zionisme en socialisme. Hij werd een Marxkenncr bij uitstek en een theoretikus op het gebied van de konjunktuurleer. Sam de Wolff was onder meer oprichter van de SDAP-afde ling Sneek in 1899. Voor deze partij en de PvdA heeft hij veel geschreven, gesproken en gewerkt. Hij heeft met name zijn sporen verdiend op het gebied van ontwikkelings- kursussen. Mevrouw M. Zijlstra-Van Geens van h t Als vervolg op de eerste standpuntsbepa- ling van GS in februari jongstleden over het aantal opleidingsinstituten (van de zeven huidige opleidingsinstituten moeten er minimaal vier overblijven) hebben GS nu in meerderheid gekozen voor vier algemene scholen voor leraren basisonderwijs. Over dit standpunt bestaat echter verschil van mening. De minderheid van het kollege koos voor twee protestants-christelijke- mstituten, waarvan één in Sneek en één in Leeuwarden. De twee andere - openbare - scholen zouden dan in Leeuwarden en Drachten moeten komen. Hiermee heeft de minderheid van GS zich achter het standpunt geschaard van de werkgroepen, die een gelijkluidend advies hebben uitgebracht aan de sprei- dingskommissie. Het meerderheidsstandpunt van GS is ondermeer gebaseerd op herkomst van de studenten aan de huidige PA’s. De keuze van spreiding is daarvan een belangrijk gevolg, zo zeggen GS. Andere belangrijke Punten van overweging waren het tegen gaan van „identiteitsvervaging” en de be reikbaarheid van de scholen. Deze stel- ngname is mede gebaseerd op, zo zeggen „andere maar meer verfijnde op re gionaal en provinciaal nivo afgestemde gegevens, dan die welke de spreidings- k°mmissie hanteerde”. nntiddels is al uit onderwijskringen nega- gereageerd op dit voorstel van GS. Zo eeft het gemeentebestuur van Dokkum en brief gestuurd naar de leden van de weede Kamer afkomstig uit de noordelijke ne provincies. In deze brief noemt het pestuur de opheffing van de PA in Dokkum n „ramp voor de regio”. 9°k de voorzitter van de Provinciale ^aerwijsraad. de heerK. de Vries, heeft p'ontwaardigd gereageerd op de stel- lngname van de meerderheid van GS. SNEEKER NIEUWSBLAD Ondanks de niet zo gunstige weersom standigheden, het was af en toe stormweer met hagel, is de himmeldei wel een sukses geworden. In de eerste nlaats waren er al meer himmeljers dan voorgaande jaren, er waren zo’n honderdvijftig mensen op de been, en de vangst loog er niet om. Er werd 27 kubieke meter vuil uit de wateren in en rondom Sneek gehaald. Verschillende ver- enigingen hadden hun medewerking aan de himmeldei toegezegd. Jachthavenver- eniging De Woudvaart zuiverde als van- - ouds weer de Brekken van afval. Op de foto leden van de Zeeverkennersgroep „Tibra” uit Sneek. Van links naar rechts Anno Sikkes, Sietse Gerritsma en bukkend Sjoerd Bosma. Deze jongens visten met meerdere groepsleden de Houkesloot schoon. De rommel kon gedeponeerd wor den in kontainers die door de gemeente Sneek op verschillende plaatsen waren geplaatst of men kon het vuil kwijt in een boot die de gemeente Wymbritseradeel en provinciale Waterstaat beschikbaar had den gesteld. En zo werd met man en macht gewerkt aan de grote jaarlijkse schoon maak op de meren, sloten en kanalen. En het werd voor veel himmeljers een gezellige aangelegenheid, want om warm te blijven werd door deelnemers de beken de opwarmende drank niet vergeten, ter wijl dames van damesvisklub Ons Genoe gen in de kantine van gemeentewerken de koffie en soep klaar hadden. 'O-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1