KAPPIE EN HET MISTEILAND I I p V: Oud bedrijf (Ozinga) opende nieuwe zaak aan de rondweg <080®^ Moord in de „Vijf Gratiën” WW I (Kit Vevleöen. ir waterpoortstad ll68n in.tn.omdt deVries bv schilders behangers g SSfc SNEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 21 april 1980 Site bBl ooGCOQoeGOQec^ocoocooGooeoGCGOQQceeooooocooooQOOOOOOQOOi „Geef zakkenrollers geen kans 1 1 h k V( G VI T J I speciaalzaak in foundation nacht en badkleding Boeierstraat dicht Oosterdijk 23 7 v uur Gehuwd: Klaas Fokkinga, oud 25 j. te FEUILLETON verbaasd zoon „Wat? O ja, 't is een blits pak vind I i Verschijnt maandags en donderdags Overleden: Jan Dozeman, oud 15 j. te Hommerts - Ruurd Cnossen, oud 52 j. te Oppenhuizen. Wymbritseradeel van 14-19 april. Geboren: Elisabeth dv. Reintje Vrolijk en Jeltje Kemker te Idzega - Tetman zv. Comelis de Jong en Lolkje Dijkstra, Woudsend - Jan zv. Ane Jongstra en Maria van der Werf te Oudega - Geertje dv. Gerben Gerbrandij en Dieuwke Twijnstra te Nijland - Jentje zv. IJke IJkema en Beeuw Bouma te Sandfirden - Janke dv. Rinke Reijenga en Janke Hoekstra te Heeg - Hinnen zv. Johan nes Breeuwsma en Eelkje Bootsma te Nijland - Levona Maria dv. Rienk Hen drik Kuipers en Christina Dijk te Oost- hem - Johannes zv. Douwe Boorsma en Baukje van Gunst te Scharnegoutum - Baukje dv. Arjen Harksma en Uilkje Visser te Scharnegoutum - Sijbe zv. Hantje Andela en Elisabeth Schaap te Nijland. Burgerlijke stand Sneek van 9 tot en met 16 april. Geboren: Dirk Koendert, zv. Andries Gouma en Antje Veenstra, woonpL Balk - Hendrikje dv. IJnze Kroes en Rigtje Wagenmakers. Ondertrouwd: Sierd Melle Westra, 27 j. en Hijlkje Westra, 29 j. - Hendrik Kooij 32 j. en Jantje Huisman 25 j. - Albertus Johannes Heinrich de Wit 28 j. en Klaaske Nota 27 j. - Lucas Mulder 22 j. en Klaske Westra 21 j. - Klaas de Boer 26 j. en Jantje Faber 35 j. - Wiebe Karsten 27 j. en Elisabeth Smeding 26 j. Overleden: Sijtze Wester 83 j. wednr. van Grietje Breeuwsma. - Ulbe Anne Faber 78 j. echtgen. van Jantje Westra. - Grietje Zondervan 82 j. wed. van Feitse Swart - Simon Hoekstra 31 j. ongeh. wonende te Bolsward. - Hendrikus Vis ser, 4 weken, zv. Ale Visser en Neltje Walinga. - Jantje Willy, 4 weken, dv. Thomas Wieringa en Johanna Schurer. dan een een Dinsdag 22 april Schouwburg: 20.00 uur Die Blechtrommel Studio: 20.30 uur De vier vuisten op safari Gemeentehuis Rauwerd: 19.30 uur Ge meenteraadsvergadering Maandag 21 april Schouwburg: 20.00 uur Die Blechtrommel Studio: 20.30 uur De vier vuisten op safari 1 E I I I I FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-13596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-15323 Banken: Rabobank 35.95.01.583 en Amrobank 48.21.17.508 te Sneek. I I I I REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-15169 Leden van de redaktie zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 05150-15001. 05153-480, 05150-15374 (sport) 05150-20205 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. El bt T< K w te 7 k IV Ei Sc 17 B( to A; te K L B V g' C Is 0 0 D B; P G rr G 0 II 0 0 T Opgave voor de krant van donderdag tot uiterlijk dinsdag 11.00 uur en voor de krant van maandag tot uiterlijk vrijdag 11.00 uur. V N k: G g; T. Ir ei T Een raadskelder in Eindhoven. B en W van Eindhoven stellen den raad voor, het voor korten tijd verlaten stadhuis voor 4500,- per jaar te verhuren aan P. Hendrix te ’s Hertogenbosch, die er na een verbouwing van 70.000,- voor ei gen rekening een café-restaurant op de bel-etage en een raadskelder in de be- neden-verdieping zal gaan exploiteren. stelt dat zaken voor het meisje gaan. En ik heb Petra gewaarschuwd dat ze het later heus niet zo leuk zal vin den om bijna iedere avond alleen te zitten omdat haar echtgenoot de ene vergadering na de ander moet bij wonen. Natuurlijk gaat Tom een schitterende carrière maken. Hij is nog niet eens klaar met zijn studie en hij heeft al een prachtbaan. En dat zegt wat in deze tijd. Maar wat is het gevolg? Keer op keer belt hij Petra dat hij later komt, dat hij helemaal niet meer komt. Ze gaan bijna nooit uit omdat hij als hij vrij is moet stu deren. Een jubileum. Naar wij vernemen viert de fa. J.D. de Jong, de bekende manifac- turenzaak aan den Oosterdijk op 30 April aanstaande haar 50-jarig bestaan opgericht door den thans nog in zaken zijnde oudsten firmant J. D. de Jong werd ze wegens uitbreiding eerst ver plaatst naar het pand waar na verbou wing thans de firma Johs. Tromp is gevestigd en vandaar naar het pand aan den Oosterdijk 63, terwijl overwogen wordt om door verdere verbouwing in de steeds toenemende behoefte aan ruimte en uitbreiding te voorzien. 61-112. Oude Kobbe volgde vanuit de stuurhut van de Kraak elke beweging die zijn schip maakte. „Prachtig, jongeman!” sprak hij goedkeu rend tot Kappie, toen het zeeroversvaartuig van de pier in het water gleed. „Hij is los! Je hebt vakwerk geleverd! En nu maar voor zichtig naar de haven terug!” „Als die vent geen revolver had, zou ik hem een watjekou van hier tot gunder verko- Houd hem tegen! Stop! Zet hem op een ondiepte!” ADMINISTRATIE: Singel 17, 8601 AG Postbus 11. 8600 AA Sneek Telefoon 05150-14233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.00 u. Na kantooruren telefoon 14234. 14235. 12247. Gironr. 932730 ADVERTENTIETARIEVEN: 33ct. per -zonden mededelingen 3-dubbel tarief. Bij kontrakt lagere mm.-prijs. Snits” en dan wist iedereen precies wie werd bedoeld. Het bedrijf Ozinga begon in 1902 met rijwielen, later kwamen er moto ren en auto’s bij. In 1925 begon het Ford- avontuur en dat bereikte een mijlpaal met de bouw van het grote nieuwe garagebe drijf. De opening en receptie - in de ruime werkplaats - werd door ongeveer driehon derd mensen bijgewoond! (Foto Studio Ger Dijs) maar de oud-patiënten uit genoemde plaatsen waren in dichte drommen naar Balk gekomen om te getuigen van hun hoogachting, waardeering en liefde je gens den scheidende dokter. Zoo groot was de opkomst, dat veelen de volle 5 uren hebben moeten staan, en vele anderen naar café Dólle zijn geloodst om een klein beetje ruimte te krijgen. Vele sprekers voerden het woord en huldigden de jubilaris met hartelijk waardeerende en treffende bewoording. Een aanzienlijk deel der huldiging viel terug op mevrouw Hattink, de hoog staande doktersvrouw, zooals er niet vele zijn. Bij monde van den eerevoor- zitter, burgemeester Gaaikema, werd het jubilerende paar een le klas Philips radio vereerd met Meester zanger luid spreker. Een koortje zong enkele toe passelijke liederen en een mandoline club vergastte het publiek op een drie tal liederen. Het Groene Kruis had een bloemenmand gezonden, terwijl me vrouw H. een tweetal bouquetten wer den vereerd. Er waren momenten van diepe ontroering voor het jubileerende paar en de dokter dankte met een bewogen gemoed allen, die tot dit schoone bijeenzijn hadden meege werkt. Van den in Indië vertoevende was bij het comité een telegram met dank voor er eer, zijn ouders aangedaan, ingekomen. waar Vervalschte cheques. Zaterdag vervoeg de zich een tot dusver onbekend geble ven Duitscher zich noemende Carl Schorusch, ongeveer 40 42 jaar, met uilenbriL bij een juwelier de ’s Graven- Goënga en Trijntje Oudega, oud 23 j. te diamanten ring ter Offingawier - Durk Falkena, oud 22 j. te ivan Noord-Amerika) en Tietje Stienstra, oud 21 j. te Amersfoort Een wolf op de Parijse Boulevards. Op één der groote boulevards te Parijs werd Maandag een politieagent door een wolf, die uit een manegerie was ont snapt, aangevallen en gebeten. Het dier werd door twee agenten neergeschoten. Uit de voorloper van het Sneeker Nieuwsblad van dinsdag 22 en vrijdag 25 apriL vijftig jaar geleden derhalve. Advertentiën Te koop een beste volle zeug. Keuze uit 3. Werptijd 4 of 14 Mei bij A Elgers- ma, Scharnegoutum. Flink meisje gevraagd voor strijk- en pers werkzaamheden. Hoog aanvangs- loon. D. Hoeksema en Zonen. valsch waren, heeft de juwelier deze in onderzoek gegeven aan een commissio nair, bij welk onderzoek inderdaad bleek, dat de cheques waardeloos wa ren. Ook de daarna door den Duitscher opgegeven referenties bleken onjuist te zijn. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de juwelier den ring niet aan den vreem deling heeft afgegeven, die echter kans heeft gezien met medeneming der beide cheques de plaat te poetsen. „Met dit prachtige en royale gebouw gaat een zeer oud bedrijf een nieuwe toekomst tegemoet. Ik wens de direkteur en de familie daarbij veel sukses en verwacht dat het bedrijf ook op deze plaats mee zal bouwen aan de Sneker gemeenschap”. Dat zei vrijdagmiddag burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek in een speechje waarmee hij de nieuwe garage van F. Ozinga’s Automobielbedrijven BV aan de Akkerwinde, ten zuiden van de rondweg in de nog in aanbouw zijnde wijk Duinterpen, officieel opende. „Voorlopig”, aldus de burgemeester, „ligt de garage nog „op de vlakte”, maar dat zal over enkele jaren anders zijn. Overigens zat de garage van Ozinga in het begin van de jaren twintig aan de Parkstraat óók aan de rand van de stad...”. Tijdens de officiële ingebruikne ming van de garage voerde nog een groot aantal mensen het woord. Daarbij vertelde de direkteur van Ford-Nederland-noord- oost nog intressante dingen over de familie Ozinga. Op het hoofdkantoor sprak men vroeger bijvoorbeeld altijd van „Frits fan pen!” gromde Kappie in zichzelf. „Het is ja bar! Wie had ooit kunnen denken dat m’n goede Kraak nog eens een piratenschuit zou slepen! Die dingen horen ja op de zeebodem thuis!" Op dat moment bereikte het water de gaten die de beide dorpelingen in de romp had den geboord en het bejaarde schip begon vol te lopen. „Hela!” riep Oude Kobbe uit „Hij zinkt! Maar het was al te laat. De huid van het vaartuig was zo verweerd, dat hij niet bestand was tegen de kracht van het binnen stromende water en verder uitscheurde. En zo kwam het, dat het schip al spoedig borrelend en krakend wegzakte - zeer tot woede van zijn eigenaar... ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 8,50 per half jaar (bij vooruitbetaling). Postabonnementen f 48,50 per half jaar (bij vooruitbetaling). Balk 16 april. Hedenavond had in het lokaal voor Chr. Belangen de huldiging plaats van dokter Hattink van Wyckel, bij zijn 40-jarig jubilé als geneesheer in Wyckel en wijde omgeving en bij zijn vertrek naar Heemstede. Behalve Bak huizen, waar de jubilaris een praktijk had, waren alle dorpen vanGaastefTaricT vertegenwoordigd, alsmede Sloten en Tjerkgaast. En dat niet alleen in comité, In verband met rekonstruktiewerkzaam- heden wordt de Boeierstraat in Sneek vanaf morgen of woensdag afgesloten voor het verkeer. Men zal ongeveer tien dagen met het karwei bezig zijn. Het gemotoriseerde verkeer zal in die tijd via de Regenboog- straat en de Oosterkade naar het Eiland worden geleid. Voor de Regenboogstraat en de Oosterkade geldt zolang een wacht- verbod. Woensdag 23 april Schouwburg: 20.00 uur Die Blechtrommel Studio: 20.30 uur Spel van liefde en een zaamheid en 14.00 uur Sjors en Sjimmie in het land der reuzen. „Ja, vertel eens. Hoe was het? Heb je niet een paar ton geërfd? Per slot was je toch een zeer bijzondere vriend nietwaar?” „Ach schei uit. Ik was er alleen maar bij om te horen hoe de zake lijke afdeling geregeld was. En voor mij is alles bij het oude gebleven.” „Je had geen officiële uitnodiging hè?” „Nee, Gloria vroeg of ik wilde ko men.” „En nu moet jij erop toezien dat alles zo gebeurt als In het testament stond?” „Welnee, natuurlijk niet. Er valt niets toe te zien; alles Is duidelijk geregeld. Bovendien is Berend er ook nog en hij is familie.” „Ach ja, brave Berend. Ik was hem bijna vergeten. Hij zal wel blij zijn dat die ouwe dood is. Kan hij einde lijk de lakens uitdelen. Het zou me niets verwonderen als hij Charles heeft koud gemaakt.” „Berend? Ach schei uit.” „Nee werkelijk, het zou me niet verbazen.” Harrie haalde zijn schouders op en dook weer achter de menukaart.” Wil je nog iets vooraf.” „Mosselen.” „Goed. Ober!” „Zeg luister eens,’ zei Harrie, nadat hij de bestelling had opgegeven. „Het is toch niet een ongezond zaakje. Ik bedoel, dat baantje van „Paaa! Begin nou niet wéér. Ik rijd alleen maar met een bestelwagen van hier naar Amsterdam. En ik héb een rijbewijs. Ik maak geen verkeersover tredingen en ik ben nuchter als ik achter het stuur ga zitten. Het enige is dat we geen van beiden de staats kas iets gunnen. Bovendien wil ik mijn w.w.-uitkering niet verliezen. Dat is alles. Ik heb spijt dat ik het je verteld heb. En als je er tegenover iemand anders je mond over open zijn naam noem. Omdat het allemaal zwart gaat, zie je. Zeg maar waar gaan we eten? Ik rammel.” „Heb je al vaak voor die man ge reden?” „Nou, in al die maanden is het zo langzamerhand een behoorlijk aantal ritjes. Ik doe het niet alleen. Die man heeft nog iemand in dienst. Ik ben eigenlijk invaller. Maar als je nu niet mee gaat eten, dan ga ik alleen.” „Ik wou dat je een normale, be hoorlijke baan had.” Mamix stond op. „Wie zegt dat dit geen behoorlijke baan is? Zeg, als je nu braaf meegaat, dan betaal ik de wijn.” „Mooi, daar houd ik je aan. Waar gaan we naar toe?” „Naar de Baars. Ik wil vis eten.” „Welja, je zoekt nou niet bepaald het goedkoopste uit," mopperde Har rie, terwijl hij zich in zijn regenjas hees. „Niet zeuren, ik zei toch al dat ik de wijn betaal. Bovendien hoeven we naar de Baars niet zover te lopen. Een andere tent zou ik niet meer halen. Ik zou door mijn knieën zakken van zwakte.” „Stakker”. „Drinken we nog iets vooraf?" vroeg Mamix, toen ze achter een smetteloos wit gedekte tafel zaten. „Als je de wijn eerst bestelt, kun nen we vast een glaasje drinken ter wijl we uitzoeken wat we eten.” ■'„Okay. Ober!” Harrie keek zijn zoon peinzend aan_ over de rand van de menukaart. „Ik begrijp niet dat je de naam van je baas niet mag noemen. Alleen omdat hij bang voor de belastingen is?” „Proost,” zei Mamix opgewerkt. „Cheers.” „De tong is bijna niet meer te be talen, Maar ik neem er toch maar een als je het goedvindt.” „Best, dan neem ik er ook een. Ik vind dat ik wel iets verdiend heb na zo’n dag. VOO»OC<XXZ>OCCCOCC<ZXXX>OOQOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO« Daar bij had hij wel wat al te nadrukkelijk naar de direkteursfunktie gestreefd. Na het voorlezen van het testament had hij niet eens het fatsoen gehad zijn voldoening erover onder stoelen of banken te steken. Hij was uiterst tevreden geweest over de regelingen. Voor hem was de dood van Charles een onverwachte meevaller, dacht Harrie bitter. „Zo pa, wat kijk jij kwaad. Zo laat ben ik toch niet.” Rechter keek verward op. Toch een aantrekkelijke knul als je hem zo zag. Goed figuur, brutaal, jongensachtig gezicht dat niettemin heel innemend kon zijn, vooral als hij lachte. Hij droeg zowaar een pak, heel modern en waarschijnlijk heel duur. Daarbij een overhemd dat ook nieuw moest zijn. De twee bovenste knoopjes los waardoor een groot deel van zijn sterke, nog steeds bruine borst zicht baar was. Voor de rekening zal ik wel moeten opdraaien, konkludeerde Har rie. Niettemin keek hij met enig wel gevallen naar zijn zoon. Werkelijk een knappe vent. „Ga zitten, Mamix.” „Nou, hoe vind je me? Mooi pak niet? Heef een hoop geld gekost.” „Dat dacht ik al.” „Wat drink jij? Whisky? Nou geef mij er ook maar een.” „Het staat je goed.” „Wat? O ja, 't is een blits pak vind je niet?” hage, waar hij een waarde van 5000,- wilde kopen. Ter Little Falls, New Jersey (Ver. Staten betaling bood hij aan 2 cheques één van 4500,- en de ander van 1200,-, bei de getrokken op de Diskonto-Gesell- schaft te Berlijn en betaalbaar gesteld bij de Amsterbank te Amsterdam. Aan gezien vrees bestond, dat de cheques Bar Old Vic Ysbrechtum, vrijdag en zater dag Dj. Dozy. Zaterdagmiddag Dj. Tommy Café-Restaurant La Romantica woensdag 20.15 uur kienen Bar-Dancing Luda Bar, Hans Bar-Dancing De Lichtboei, Wibo „De Koetslantaam" donderdag 19.30 kienen Werklozen Centrum bij Waterpoort iedere dinsdag om 14.00 uur kienen Bar-Dancing De Sneker Pan de hele maand april orkest „Daily Mail” Stadhuis Sloten Cinematografisch Mu seum (Laterna Magica) Sint Anthonius Ziekenhuis: ekspositie van negen kunstenaars uit Sneek en omstreken Dansschool Vergonet: elke vrijdag dansen voor gehuwden (20.30) en voor jongeren elke zaterdag (20.00 uur) Amicitia Theater tentoonstelling over Drugs (vanaf dinsdag 22 april) Oude Koemarkt 53 - 55 jf Sneek - Tel. 05150 - 15923 doet, dan sla ik je eigenhandig tot moes, zowaar ik je zoon ben.” „Toe maar.” „Als je me belooft er niet meer over te praten, dan heb ik zo een mededeling voor je die je zal ver heugen.” „O ja? Wat is dat dan?” „Nee straks. Vertel eerst eens of ouwe Veenendaal zijn dochters nog veel heeft nagelaten.” „Dat zou ik wel zeggen. Meer dan ze ooit hadden durven hopen. Bo vendien waren er verschillende goe deren in het testament opgenomen, zoals de boot, het huis aan zee en de flat waarin Petra woont.” „Was die ook al van Veenendaal?” „Ja. En nu is hij van Petra. Petra heeft ook het jacht geërfd.” „Petra? En ze kan helemaal niet zeilen!” „Tom wel.” „Bah Tom. Ik kan ook zeilen, weet je dat?” „Ja, dat weet ik, maar wat heeft dót er nu mee te maken.” „Tja, dat was nou wat ik je wilde vertellen. Ik ga vanavond met Petra uit.” Harrie keek zijn aan. „Weet je die Tom mag geweldige pientere vent zijn met prachtige toekomst voor zich, maar hij „Mag ik ook weten hoeveel het ge kost heeft? Aangezien ik wel voor de kosten zal moeten opdraaien...” „Helemaal niet, helemaal niet.” „Wat helemaal niet. Ik ben graag voorbereid...” „Ik betaal dit pak toevallig hele maal zelf.” „Zooo? Heb ie de voetbalpool ge wonnen soms?” „Ik heb sinds een paar maanden een baantje.” „Een baantje? Waarom heb je dat niet eerder verteld?” „Ach, ik wil liever niet dat het be kend wordt. Het gaat allemaal zwart. Bovendien wil ik mijn w.w.-uitkering niet in gevaar brengen. Tussen haak jes waar gaan we eten?” „Maar waar werk je dan. Bij wie?” „Ik moet regelmatig voor een vent een partij kisten naar Amsterdam rij den. Hij heeft een bestelwagen voor dat werk. Het betaalt heel behoorlijk.” „O ja?” „Ja, zie je, het is breekbaar spul wat in die kisten zit. Glaswerk en zo. Dus is het voorzichtig rijden geblazen. Natuurlijk pakken ze het wel goed in, maar als er iets gebroken aankomt moet ik het betalen.” „Werkelijk?” „Ja. Dan weten ze zeker dat ik niet ga scheuren, hè." „Hoe heet die man voor wie je werkt?” „Och, het is iemand die je toch niet kent. En hij heeft liever niet dat ik

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 10