PIET SWIER H ■p b®bireb=m®tz G.DE JONGE DOE MEE EN WIN! i I c- I Het Bebinella Kykboek’80 is uit! MARKTHAL 4. IA EMIGRATIE COUPON t-i- Kolk TAXICENTRALE 11111 BV iwfl5$ere,,e «tegelijks geopend van 8.00-20.00 uur i donderdags tot 21.00 uur I zondags gesloten zsolt deéky henk alkema presenteert bach - suit» no. 3 haydn - vioolconcert in c yoot cherublni - requiem in c klein met als solist george hamzaviool en met medewerking van het sneeker cantatekoor W'M Foto verzamellijst 9.95 I [FOTO STUDIO GERlDldS SHEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 21 april 1980 LEO BLES LEO BLES LEO BLES Wl EVERT LONDEMA, LEO BLES formaat 24/30 cm LEO BLES EVERT LONDEMA 3 kilo Handappelen j LEO BLES EVERT LONDEMA LEO BLES 1 kg. Verse worst GEMEENTE SNEEK Wijziging bouwverordening. LEO BLES I P. LANTINGA personeel aangek Ie koop 40/50 19.95 Morgen bij PI ET SWIER op de markt AUSTRALIË CANADA en NIEUW-ZEELAND DUS MORGEN ALLEN WEER IN DROM MEN OP NAAR DE MARKT NAAR I I 25 Sinaasappelen Salustiana’s 2.98 BOLSWARDERWEG 11-13 SMEEK sneek rr:' Véé/ Rode Kruis puzzelspeien, véél kansen! Meer dan 15.000 prijzen t.w.v. bruiloft -f*® z .JU v in de Onze speciale dinsdag en woensdag reclame 1 kg. Magere Runderlappen 13.60 7.20 nu samen 18.00 I 1980 1930 Luc en Manfred V Sneek, 19 april 1980 \|fr- m»» op de leeftijd van 66 jaar. Ysbrechtum, 19 april 1980 8S.J Leo, we zullen je heel erg missen. Ysbrechtum, 19 april 1980 Heel plotseling is uit ons midden weggenomen 3 Als vriend en clublid zullen wij je nooit vergeten. Wij zullen hem heel erg missen. Jeugdclub Ysbrechtum in plastic tas 2.95 Ysbrechtum, 19 april 1980 7 uit klas IC uit ons midden is weggerukt. Sneek, 18 april 1980 Heden overleed onze onvergetelijke vriend op de leeftijd van 13 jaar. (opgave voor toezending van belang) Sneek, 19 april 1980 Sneek, 16 april 1980. op de leeftijd van 88 jaar. Komt vroeg I Komt vroeg Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij. I s diversen 8 ;.c 6 Harren bem en bemsbem. I FOTO - FILM - VIDEO INFORMATIE-avond in woord en beeld over de huidige emigratiemogelijkheden naar: Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma, burgemeester. G. Middeldorp, secretaris. Limboe en Tineke Oekas Ria en Linda Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, en in het bijzonder naar zijn zusje Carolina. Wy hoopje dat Jan, Sietske en Caroline de krêft fine meie om dit swiere ferlies drage te kinnen. Troch in slim üngefal is tige ünferwachts fan üs weiskuort üs leave buorjonge en trouwe freon fan üs bern Geheel onverwacht is uit ons midden weggenomen onze beste vriend Heden overleed tengevolge van een tragische ge beurtenis ons jeugdlid Hetgeen hij voor de vereniging deed zal steeds in dankbare herinnering blijven. Verslagen namen wij kennis van het bericht dat onverwacht van ons is heengegaan onze team- makker en vriend Leo, we zullen je vriendschap en spontaniteit nimmer vergeten. WZS 3C, spelers, leider en trainer Tjeerd de Vries, Walter Vogelvanger, Michel de Vries, Johan Rinia, Harrie Pot, Joost Jetten, Peter Sikkes, Koos Steehouwer, Pascal Brenninkmeijer, Sjoerd Schrichte, Davey Veldstra, Auke Andringa, leider/trainer Peter van der Meeren Henk Ferwerda Harry Diekstra Michel de Vries Namens het Stedelijk Muziekkorps Sneek, Voorzitter: C. Hordijk Sekretaris: J. Wij menga Fam. K. Meesters Fam. Algera Fam. K. Veen Jochem en Gurbe Hotty, Menno, Titia en Helga Wispelwey Jeugdbestuur v.v. W.Z.S. - Sneek Burgemeester en wethouders van Sneek maken bekend, dat ter gemeentesecretarie, afdeling I, bureau ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, met ingang van 22 april 1980, gedurende drie maanden, voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad van deze gemeente van 18 december 1979, nr. 17, tot wijziging van de bouwverordening (3e wijziging), welk besluit door de gedeputeerde staten van Fries land is goedgekeurd bij besluit van 9 april 1980, no. 4748. Deze wijziging zal in werking treden op 24 april 1980. Job Holkemawijk 2 8411 WX Jubbega Se binne oerdei net Ms. Sneek, 18 april 1980 Worp Tjaardastraat 316 Kommende moandei de 28e fan de gersmoanne D. V. is it 50 fier ferlyn dat üs leave heit en mem, pake en beppe, boaske binne. Wy hoopje disse gouden betinkdei dan mei harren te fieren. Elts dy’t harren hjirmei lokwinskje wol is fan herte wolkom op 28 april middeis fan fiif oant healwei sanen yn Hotel Tjaarda, Oranjewald. Sneek, 18 april 1980 Worp Tjaardastraat 306 Correspondentie-adres: Gonggrijpstraat 24, 8607 BG Sneek. Na een moedig gedragen lijden is toch nog vrij onverwacht van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom ATE SIJBRANDI] TRYNTJE FEENSTRA EVERT en RENNIE PIETEKE en ROELOF LUUK en YVONNE en kleinkinderen EEN PRACHT VAN EEN BLOEMKOOL Kilo BLADSPINAZIE 2 KROPPEN SLA A.s. donderdag een grote sortering TUINPLANTEN voor concurrerende prijzen bij IEDERE DAG AANVOER KAMERPLANTEN EN SNIJBLOEMEN. 10 CITROENEN 1 ’/2 kilo WINSTON APPELEN Laat nu uw eigen aebraden vlees inblikken 1.98 1.25 0.85 1.95 1.95 Naam mevr./heer Adres Postcode Woonplaats Postgiro-of bankrek. nr. EIKEN DRESSOIR breed 1.90 Tel. 05150-13973 PEUGEOT 204 g.o.h. Vr.pr. 1500,-. Wagenbrugge 12, teL 11017 's avonds na 18.30 uur. Plotseling is van ons weggenomen onze vriend en speelkameraad Galigapromenade Sneek Tel. 05150-12332 2 HOLLANDSE BLOEMKOLEN 3 DIKKE KROPPEN SLA samen 3.00 2 kg. VERSE SPINAZIE 11/2 kg. WITLOF samen 3.50 21/z kg. DIKKE PREI 2.50 31/2 kg. UIEN 1.50 3’/2 kg. WORTELEN 1.50 3 KOMKOMMERS 2.00 2 DIKKE BOSSEN RADIJS 1.50 2 DIKKE BOSSEN RABARBER 1.75 Supermooie GOLDEN DELICIOUS, WINSTON en volop GOUDREINETTEN 4 kg. 3.50 Hele kist vol GOLDEN DELICIOUS 9.00 MAROKKAANSE of SPAANSE SINAAS APPELEN 22, 30 of 40 voor 5.00, kist vol 19.00 of 25.00 11 GROTE GRAPE FRUIT 5.00 RODE, GROENE of WITTE KOOL 2 voor 1.00 En onze puikbeste I REN E'S 2 kisten vol 21.00 NYLON TAPIJT 69.-, kamerbreed. Gratis gelegd met garantie. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT’ Ingang Oude Koemarkt 23 en Martiniplein 10 Tel. 13775, Sneek MONTEUR wasmach. - tv. - radio tel. 05150-11072 KOPJE KOFFIE KOPEN IA ROMANTICA BINNEN LOPEN. Vanaf 11.00 uur 's morgens geopend; ook op zondag. Oude Koemarkt 12, Sneek. Sneek: D. LONDEMA A. LONDEMA-HIDDINGA J. LONDEMA Australië: G. LONDEMA G. LONDEMA-ANEMA Workum: J. ZIJLSTRA-LONDEMA A. G. ZIJLSTRA Sneek: G. EIJZINGA-LONDEMA Enkhuizen: J. GROOT-LONDEMA M. GROOT neven en nichten Isolatieschalen voor c.v. buis 0 15 2,85 p/mtr. 0 22 3,05 p/mtr. Duobloc mosgroen 155,- Badkuip beige 170 cm 120,- Platte buiskachel 700,- Gevelkachel 4000 k.cal/h. m. th. 250,- Gevelkachel 3000 k.cal/h. ƒ75,- Olietank 1000 Itr. 100,- INSTALLATIEBEDRIJF OTTE Oppenhuizerweg 7-9, Sneek Tel. 05150-13531 /BW. .'J STUUR MIJ EEN GRATIS/BETAALD JAARABONNEMENT OP DE "RODE KRUIS MARATHON" ECHTE FRIESE KOFFIETAFEL’ dan naar Café-Restaurant U ROMANTICA Oude Koemarkt 12, Sneek Voor alle jonge en aan staande moeders is het Bebinella Kijkboek '80 nu gratis bij ons verkrijgbaar. U vindt A hierin alle informa tie voor en over baby’s en kleuters. Kompleet en over zichtelijk. Haal dit Kijkboek bij de Bebinella speciaalzaak. Grootzand 42, Sneek lel 05150-12920 4 lijnen Johan Willem Frisostraat 22 - Tel. 12892 Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond 22 april a.s. van 19.00 tot 19.30 uur in het „Uitvaart centrum”, Worp Tjaardastraat 113 te Sneek. De crematie zal plaatsvinden woensdagmorgen 23 april a.s. om 10.00 uur in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden. Heden is van ons heengegaan, onze lieve vader en grootvader Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze ere-voorzitter de heer Diep geschokt zijn wij door het bericht dat onze leerling 7 '-1 Wij wensen zijn ouders en overige nabestaanden veel sterkte toe. Namens de oudercommissie, alle medewerkers en leerlingen van de Rijksscholengemeenschap „Magister Alvinus”. De rector Drs. A. Houtman op donderdag 24 april a.s. in Zalencentrum v.d. Wal, Kleinzand 10 te Sneek. - SIN ADA’S 2 kisten f 22,00 5 kilo f 2,50 naast Piet Swier. 1J80 *y - -/TjBR Zaterdag bereikte ons het droeve bericht dat plotse ling van ons is weggeno men, onze beste vriend onder leiding van op woensdag 23 april 1980 om 8 uur in de zuiderkerk te toegang f 12,- pasjes f 7,- kaarten vanaf 7 uur aan de zaai Zijn vriendschap zal lang in onze herinnering blijven. Syn oprjochte fleurige karakter sil altyd yn üs tinzen bliuwe. Nü in het exclusieve Rode Kruis-tijdschrift 'Marathon”,verschijnt 3x per jaar. Gratis jaarabonnement voor deelnemende puzzelaars! Betaald jaarabonnement f 10,- voor niet- puzzelaars die het Rode Kruis-werk tóch extra willen steunen. Los verkrijgbaar f 1,50 per stuk overal waar tijdschriften worden verkocht. Plak onderstaande coupon op een briefkaart (40 cent postzegel) en stuur de briefkaart naar: Nederlandse Rode Kruis Postbus 30427 2500 GK 's-Gravenhage Telefonische aanvragen: 070-889272 Idag en nacht FEESTAVONDEN PERSONEELFEESTJES VERGADERINGEN kaartavonden etc. wij hebben ruimte (tot 150 personen). Vraag vrijblijvend 'richtingen bij Café-Restaurant JA ROMANTICA Oude Koemarkt 12, Sneek ■^efoon 05150-15776 I Voor TAPIJT, I GORDIJN en I VITRAGES I TAPIJTHUIS I -OUDE KOEMARKT” I Mfoon 05150-13775, I Sneek Grote keuze GEBOORTE- en huwelijkskaarten Soek- en Offsetdrukkerij agropers Ged. Pol 8-14, Sneek Tel. 05150-15488 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma- Ken van 10.30 tot 12.00 uur. MAAIKE’S ÏAPIJTREINIGER ‘4 05150-15244 y°or KOMPLETE Café- Restaurant “V ROMANTICA Uude Koemarkt 12, Sneek Een goede raad, koop aardappelen bij KOLK, at zijn de allerbeste, fese kleiaardappelen u krijgen kan. gratis thuisbezorgd. IRENE’S 2 kisten f25,00 5 kilo f 3,00 Leo: je opgewektheid en verantwoordelijkheids gevoel zal lang in onze herinnering blijven. Grootzand 81 - Sneek - Tel. 13596 wA», ZEEZEILEN MET „TWELLEGEA” "eek en 14 dgn. trips naar Engeland, Frankrijk, Scandinavië, Schotland. 17 dgn. trip Amsterdam- Bodö/Lofoten van 18 juli tot 4 aug. 1300,-. I Aanmelden bij Uitwellingerga 9 tel. 05153-372 of 382

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 11