om aan te nemen dat M Band tussen socialist Sam de Wolff en Sneek met straatnaam vastgelegd Vrienden van oudstrijder bij onthulling Veel vrouwen op vergadering Draadlopersfamilie in IJlst CTS werd derde in landelijke finale veiligheidswedstrijden up vergaaenng van Chr. Plattelandsbond in Sneek Zendelinge Betty Smit vertelde Drs. van den Berg (gasunie) op kongresdag Alle reden om aan te nemen dat Igasprijzen 1 januari weer stijgen A -dM ELGERSMA UtSHEEKER NIEUWSBLAD - Maandag 21 april 1980 3 parachutisten van het Campari-team BANKETBAKKERIJ TAXICENTRALE 11111 BV a—a—>a— Ter gelegenheid van de heropening van onze totaal vernieuwde banketbakkerij tanden op donderdagmiddag 3.30 uur °P het Sportpark aan de Leeuwarderweg Kruizebroederstraat 83 r'.-S >S permanente slaapshow^ Koar fan Easthim yn „Sjonge en Spylje” legde de Ekstreem Fleanbasis Ljouwert woansdei yn Fryslan Boppe Dp woansdei 23 april in dokumintair pro gramma oer it libben fan ’e piloat fan ’e F16. Goede resultaten kursus kreatieve handvaardigheid Twintig mensen die twee jaar geleden begonnen zijn aan de kursus kreatieve w handvaardigheid in Sneek hebben zaterdag X werkstukken tentoongesteld die als eks- Snitser Feemerk en Himmeldei yn Op ’e Romte 0p e Romte, it maoandeisprogramma fan Radio Fryslan, besteget jün omtinken oan de reuny dy’t freedtejün yn it Amicitia- theater yn Snits halden waerd by gelegen- heit fat it 50-jierrich „bestaen” fan de „nije” -utferiFeeiinerk’ ^et binr>e petearen mei ald-feekeaplju en -handlers te hearren. Herders yn Op ’e Romte in reportaazje oer Himmeldei sa’t dy sneon op en om ’e Smtsermar hélden is. Ek in reportaazje oer de neisoarch fan de fügels, dy’t op dit stuit wer aktueel is, stiet op ’e wurklist. Op ’e Romte wurdt ütstjoerd tusen seizen en sawnen fia FM-kanaal fiif (88.6 Mhz.). nu is ook al bekend dat dat per 1 januari 1981 die stijgingen door zuil™ gaan”:’’"” Hij achtte besparing ook noodzakelijk om de kontinuïteit van de gasvoorziening te waarborgen en om een zo evenwichtig mogelijke ontwikkeling van de kosten van energievoorziening te krijgen. De kleinver bruikers zouden de grootste besparing voor hun rekening kunnen nemen, meent> de heer Van den Berg. Onder deze klein- Daf van Veemarkt- terrein verdwenen (vervolg van de voorpagina) Shied 3„P het kuWam de TeChntSChe Een bijeenkomst van de Friese Christelijke Plattelandsvrouwentend in de gereformeerde Zuiderkerk in Sneek, donderdagmiddag, is een gezellig samenzijn geweest van ongeveer zevenhonderd vrouwen, bond bestaat al 45 jaar en is daarmee ouder dan de landelijke Plattelands- vrouwenbond. Er werd donderdag een jaarvergadering gehouden en presidente, mevrouw U van der Weerd-Stellingwerf vertelde in haar openingswoord over enkele aktiviteiten die het afgelopen jaar hebben 1 ^aagd8eV°nden studledagen over gehandikapten noemde zij ge- aldus de heer Van den Berg. S3 W W'W i Pagina 5 Grootzand 14 - Sneek Telefoon 05150 - 12920y Een blik in de gereformeerde Zuiderkerk in Sneek waar zevenhonderd leden van de Friese Plattelandsvereniging bijeen waren. (Foto studio Ger Dijs) v- f IWWWMl wnilere**e dagelijks geopend IrSamlI 8.00-20.00 uur II donderdags tot 21.00 uur ‘j UMU zondags gesloten B0L5W AR DER WEG 11-13 SNEEK De kristlike sjongferiening „Nije Moed” fan Easthim is kommede tiisdei te behark- Jen yn it programma „Sjonge en Spylje” fan Radio Fryslan. Under lieding fan dirigint Jan Blanksma jr. sjongt it koar Onder oaren pear psalmen fan Heinrich Schütz yn tyske oersetting fan Bernard Smilde, in snk fan Yme Visser en inkele oare lieten. ..Sjonge en Spylje”, 22 april fan 18.30-19.00 “fe, Radio Fryslan, FM-kanaal 5,88,6 Mhz. Onder de sprekers waren ook de heer B. van Tijn en mevrouw L. van Weezel. Beide hebben Sam de Wolff lang gekend. Zij gingen in op het werk en leven van hun in 1960 overleden vriend. De heer Van Tijn zei: „Hij wilde ekstremer zijn dan anderen. Hij wilde een man van het midden zijn. Nou ja hij week wel eens af Mevrouw van Weezel benadrukte zijn leermeester zijn voor arbeiders. En ook zijn werk voor weekblad „De Vlam” vergat zij niet. Na de oorlog schreef Sam de Wolff in verschillende socialistische bladen, dens de oorlog zat hij in het kamp Wester- Pnamen binne makke fan de flucht fan overste Van Leeuwen. Hwat der oan foaróf en hokker easken de F 16 oan ’e piloat ri V ^arkers kinne yn dit programma fan enteby meimeitsje hwat der allegearre J”.00 e fleanbasis- It programma is Onte tTOch Slppy T’gchelaar en Gryt van e.n en wurdt ütstjoerd op woansdei 23 Skana 1 Vs^ Mh06^^0’0 Fryslan’ 2 amenstukken zouden worden beoordeeld. 6 In vormingscentrum „De Stek” aan de X IJlsterkade waren zeer knappe werkstuk- beldjkei 2 jes te bewonderen, een bewijs dat er gewel- 6 dige talenten onder de kursisten zijn. Vol- x gens de heer E. Tiel Groenestege. een van X de kursusleiders ligt het peil van de werken 6 elk jaar weer hoger. Een ontwikkeling waar 6 men uiteraard zeer gelukkig mee is. De X resultaten liegen er niet om. maar wie 2 slaagt kan dan ook les gaan geven in K bijvoorbeeld een vormingscentrum. Niet X alle kursisten streven er echter naar een 2 leidinggevende funktie te gaan bekleden. i Zij willen gewoon lekker voor zichzelf 1 bezig zijn. Het resultaat van dat zelf bezig Smit is inmiddels een school, een kerk en een eerste hulppost gerealiseerd. Betty’s kerkdiensten worden door honderden ge zinnen bijgewoond. Voor de diensten wor den speciale feestdagen uitgeroepen. Het hele gebeuren speelt zich in de buitenlucht af. werking kunnen krijgen van enkele stunt mensen, welke zeer gevaarlijke stunts zul len uithalen met auto’s en motoren. Drie generaties werken mee aan het slagen van de show. Grootvader is de baas van de training. Zoon Willy en schoondochter Ingeborg vormen de middelste generatie. Willy doet niet meer aktief mee na een ongeval 4 jaar geleden, nu kontroleert hij het technische deel, want dit is zeer nood zakelijk in verband met het gevaar waar aan deartiesten tijdens hun optreden zijn blootgesteld. De mast en kabels die nen dan ook regelmatig gekeurd te worden. De kinderen van Willy en Ingeborg zijn de artiesten. Hun leeftijden: 18 tot 25 jaar. Alfredo, Rainer, Marcel, Henriette en Christine zijn met het gevaar opgegroeid. Ingeborg: „het is wel eens beangstigend maar je leert er mee leven”. Zij zelf heeft tot voor enkele jaren ook nog meegedaan, maar nu heeft zij tesamen met mevrouw I Lemoine sr. de zakelijke leiding van de onderneming. De toemeeleiding is in han den van de Nederlander A.E. Stemerdink. „Per jaar wordt er 1,2 miljard gulden uitgetrokken voor bouw en verbouw van bestaande inrichtingen. Met het oog op bezuinigingen is een kanalisering van die investeringen van belang", aldus de heer Straathof, die hierbij dacht aan selektie- kriteria. zoals die ook in het gewone be drijfsleven aan de orde zijn. Er zijn enkele maanden voor nodig geweest om het materiaal te verzamelen voor de nieuw te bouwen school. Betty Smit had nog het geluk dat ze de beschikking heeft over twee boten, die de waterrijke gebieden grote diensten bewijzen. De mannen roei den soms uren om stenen aan te voeren. Nu na twee jaar staat de stenen school er. „Veel problemen moesten in die veertien jaar overwonnen worden. De Heer heeft °ns van overwinning tot overwinning ge leid aldus Betty Smit. „Langzamerhand werd het vertrouwen gewonnen”. Het middagprogramma in de Zuiderkerk omvatte nog een deklamatie met muzikale omlijsting door mevrouw J. Schutte-Aalbers uit Apeldoorn en in de bijruimte van de kerk waren stands ingericht waar informatie kon worden verkregen over onder andere de moedermavo en huishoudelijk gerichte za ken. voorb&terSapen In de nacht van zaterdag op zondag werd een witte Daf personenauto van R. H. de Jong van het Vismarktplein gestolen. Het rechterportier van de auto was niet slot- vast afgesloten. Zaterdagavond werden drie ruiten van café Meijer, Bothniakade 9 te Sneek door drie personen ingegooid. Caféhouder). C. Hol lander heeft een vermoeden wie de daders zijn. Het moeten drie personen zijn aan wie de toegang werd geweigerd. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een poging gedaan de kampeerwagen van J. Speelman uit Poppingawier in brand te steken. De kampeerwagen stond op het terrein van garage Rinnert de Jager aan de Lemmerweg. Een voorbijganger waar schuwde garagehouder Casolin dat er rook uit de wagen kwam. Er was een wegen kaart in brand gestoken en de versnel- üngshandle was verbogen. Casolin kon het vuurtje uittrappen. Vermoedelijk balda digheid van brooddronken knapen. De schade bedraagt ongeveer 100 gulden. ENORME bedragen De heer Th. C. J. Straathof, hoofd van de afdeling Algemene Financiële en Ekono- mische aangelegenheden van het Ministe rie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne hield een inleiding over investeringen bin nen de gezondheidszorg. Uit zijn betoog bleek dat het hier om enorme bedragen gaat. Op het ogenblik heeft het departe ment plannen in behandeling die met -- elkaar meer dan tien miljard gulden be den Berg verwacht echter ook verbetering dragen. I lln^ M°ndle oorspronkeliik uit Frankrijk stamt, maar reeds drie generaties LemoinPUSSe dorf W°T'' lang is deze familie aktief in de akrobatiek. les ongeveer 90rXutenrt P adembe~de en sensationele show van Er wordt gereden met een motorrijwiel op een 20 meter hoge stalen draad, terwijl twee andere leden van de groep aan een trapeze welke onder het motorrijwiel be vestigd is, halsbrekende akrobatiek ver tonen. Op het 6 meter hoge koort haalt de groep de gevaarlijkste stunts uit, zoals de menselijke pyramide en een speciaal voor Nederland ingestudeerd nummer het koortdansen op klompen. Ook zullen een paar leden van de groep tegen een tot 20 meter hoge schuinoplopende stalen draad oplopen, terwijl zij zich op deze 16 mm dikke kabel, op een hoogte van 15 meter zullen passeren, en dit alles zonder vang net Marcel, 18 jaar, klimt zelfs naar het topje van de 40 meter hoge mast om de gevaarlijkste kapriolen uit te halen, ook zonder vangnet. Op één been staande zal hij de mast heen en weer laten zwiepen. Ook hebben zij voor hun show de mede- zijn was zaterdag in twintig stands terug te vinden. Elke kursist had een eigen hoekje met twintig werkstukken. Voordat dit alles aan een kritisch oog van enkele kursislei- ders onderworpen zou worden konden belangstellenden twee uur lang al 't fraais z ?n. Er was veel publiek en onder dit waren velen die verbazing uitspraken over bereikte resultaten. „Sam de Wolff-komité” typeerde hem als een scherpzinnige, strijdvaardige en sym pathieke vriend. Zijn werk als ekonoom noemde zij „geen doodlopende straat, maar loopt uit op een wereld met een breed perspektief’. De tijd die Sam de Wolff in Sneek door bracht heeft grote invloed op hem gehad, aldus burgemeester Van Haersma Buma. De heer J. R. Visser, fraktievoorzitter van de PvdA-Sneek vertaalde het als volgt: „In Sneek is de grondslag gelegd van hetgeen hij in zijn latere leven zal uitdragen: Zijn Zionsliefde en tevens het verlangen naar sociale gerechtigheid. Dat zaad is in zijn hart gezaaid door een oud Joodse onder wijzer uit Sneek, de heer Schaap. Die oude Rebbe had zijn hart gestolen en basis, het fundament voor wat zou groeien tot een socialist met een sterk messiaans gevoel”. gebied van de veiligheid in de ruimste zin, tw. gezondheid en welzijn thuis, op school a. Het team moest via een diakast met druktoetsensysteem proberen vanaf een vijfde verdieping van een hotel, waarin brand was, veilig naar beneden te komen. Hierbij moesten diverse hindernissen ge nomen worden. b. Er moest een kapstok ontworpen wor den voor leerlingen van een school. Deze Werd het wedstrijd gedeelte in de mor- moest aan diverse veiligheidsvoorschriften genuren afgewerkt, 's middags gingen alle vo d°en- teams met hun begeleiders op ekskursie c. ineen keuken waren diverse elektrische naar het voormalig stoomgemaal Cru- huishoudehjke apparaten aanwezig. Het Quius” van de Haarlemmermeer polder team moest uitzoeken of alles volgens de nabij Hoofddorp. Dit technisch monument regels was aangesloten. B.v. met of zonder *s als museum ingericht om „de strijd randaarde of dubbelgeïsoleerd. tegen het water" weer te geven. verlenen haar sinds die uitzending finan ciële steun. Betty Smit maakt momenteel een toernee door Nederland en vertelt op verschillende bijeenkomsten over haar werk in de moeilijk begaanbare gebieden van de Amazone in Zuid-Amerika. Haar werkterrein is evengroot als Nederland. „Er heerst een enorme armoede. Zowel geestelijk, materieel als kultureel. De mensen hebben daar helemaal geen kontakt met de buitenwereld. Velen konden niet eens zingen”, aldus Betty Smit, die dit alles ontdekte toen ze veertien jaar geleden voor het eerst met een kano in het gebied doordrong. Ook kwam ze tot de ontdekking dat veel kinderen niet eens konden spelen. Kin deren van 12-13jaar moesten eerst met blokken spelen, voordat het schrijven kon worden bijgebracht. GEREALISEERD Het gebied waar de zendelinge werkt is nog niet in kaart gebracht. Het is een eilandengebied. Op het eilandje van Betty De CbnsJellike Technische School Sneek. behaalde de derde plaats in de landelijke finale veiligheidswedstrijden 1980 onder auspiciën van het Veiligheidinstituut te Amsterdam Zoals reeds eerder «s bericht is door het team van de C.T.S. te Sneek op 6 maart jl een tweede plaats behaald bij de halve finale wedstrijden te Steenwijk. Op woensdag 16 april voor de finak beS.taanAe Ult Jan Hoitema Popke de Jong en Franklin Spitse aantreden voor de finale wedstrijden, welke gehouden werden in het Veiligheidsinstituut te l^ider om^te teamS UU jet 8eh?le Al met al moest door het team behoorlijk plaatsen Door V°°r de eFrste nagedacht en gewerkt worden. Voorwaar d achten werd de 2P’ SemakkeW‘ t°ak. Van de negen School St. Wilhbrordus te Oss als winnaar uit de bus. De technische School Lochem als Sneek als derde prijswinnaar naar voren kwam. Het kleurrijke vaantje prijkt nu in de medaillekast in de hal van de school, terwijl de leerlingen een kadobon ont vingen. bork en werd later naar Bergen Belsen gevoerd. In 1944 werd hij ais Zionistisch veteraan „uitgewisseld’’ naar Palestina. Prof. dr. J. Tinbergen zou ook in Sneek het woord gevoerd hebben, maar hij was ver hinderd. Wel zonden verschillende voor aanstaande politieke en Joodse leiders een blijk van waardering naar Sneek. „Er is geen bewijs meer nodig dat hij niet ver geten is”, zei de heer Van Tiin. Met de woorden „Moge de straat, die naam hem genoemd is, geen doodlopend slop wor den, maar een straat die uitzicht biedt op daarom is het goed perspektief werd de bijeenkomst in het stadhuis besloten en ging het gezelschap naar de plaats waar het bord onthuld zou worden. De officiële onthulling werd verricht door de 93-jarige dr. B. Sajet uit Amsterdam. Ook een oude vriend van Sam de Wolff. „Het is voor mij een grote eer om dit te 'mogen doen sprak dr. Sajet toen hij het naam bord onthulde. Het Stedelijk Muziekkorps I speelde bij deze gelegenheid de Intematio- n. nale en de journalist Igor Cornelissen legde een bosje rode tulpen aan de voet van de paal. Tot en met woensdagmorgen is in het stadhuis van Sneek de gelegenheid om een Tij- tentoonstelling rondom het leven van Sam de Wolff te bezichtigen. -- Het beste kan volgens hem eerst gekeken worden naar het zo goed mogelijk ener getisch gebruiken van de ruimte, voor dat met isolatie en warmteterugwin- ning wordt begonnen. Ten aanzien van de investeringen is volgens de heer Donders herbezinning nodig, „want an ders zal toch ingeleverd moeten wor den". Alhoewel het een gezellige bijeenkomst was met onder andere spreekster zende linge Betty Smit werd wel afscheid geno men van drie bestuursleden. De volgende dames traden af: presidente mevrouw Van der Weerd, vice presidente mevrouw BJ. van der Werf-Suers en notuliste, mevrouw M. Tel-van der Linden. Nieuwe presidente van de CPB is geworden mevrouw T. Rinsma-Kuperus uit Suawoude. Zij maakte al enige jaren deel uit van het bestuur. Nieuwe bestuursleden zijn mevrouw R. Zijlstra-Koopmans uit Oosthem, mevrouw F. Schelhaas-Hielkema uit Steggerda en mevrouw K. Spijksma-Terpstra uit Bols- ward. De bekende zendelinge Betty Smit hield een interressante spreekbeurt over haar werk in het Amazone-gebied. Haar en thousiaste manier van vertellen had duide lijk effekt op de aanwezigen. Betty Smit is sinds 1977 geen onbekende meer in Ne derland. Zij kwam toen in het nieuws via een televisie-uitzending getiteld „De vrouw die menselijkerwijs al dood had moeten zijn Duizenden Nederlanders „De dromer” werd hij wel genoemd, ging de heer Visser verder, maar ook „Recht voor allen” was een bijnaam van hem. Als jongen kon hij onbeheerst los barsten. Hij bestreed zij opponenten niet, hij kerfde ze, werd gezegd toen hij zestig jaar werd”. De heer Visser noem de de straat waar het bord onthuld zou worden erg geschikt om de naam Sam de Wolffstraat te dragen. „Het is een straat, bewoond door mensen die zich vaak moeilijk staande kunnen houden in onze kapitalistische samenleving. Voor hen kwam Sam de Wolff zijn gehele leven op en c dat juist deze straat gekozen is om zijn naam te dragen”. KRITISCH De spreker zei verder „Er wordt veel geïn vesteerd in de gezondheidszorg. Dat moet, met het oog op medische en technische ontwikkelingen en ook om energiebespa ring te kunnen realiseren. Maar ik denk dat rol spelen of het vermijden ziekenhuis of inrichting". De heer aanvraag voor nieuw-, ver-, of - ,j een pro- belangrijk is in de te stellen om lergiebeheersing mogelijk te -.„...i van maatstaven is geweest door de snelle ontwikkelingen op technisch gebied, maar vooral voor een goed energieoetieer is nu wel degelijk een maatstaf nodig", aldus de heer Donders. De heer Donders vindt dat een energie- bewuste installatiedeskundige te laat beste kan volgens hem eerst gekek «ino t k rU1"?190 deelnemers die als hoofthema’s energiebeheer- «PznnrihSt.enbespanng en investeringsbeleid binnen de intramurale gezondheidszorg kregen voorgelegd. Met name over de energiebeheer- sing werd uitvoerig gesproken. Drs. J. P. van der Berg^direkteur Gasverkoop van de NV Nederlandse Gasunie zei hierover dat de noodzaak van energiebeheersing zich steeds sterker zal doen gevoelen ,,De grootverbnukers betaalden indertijd in 1963 zo’n 5 cenfper m3 tnmiddels is dat al 28 a 29 cent geworden. De kleinverbruiker moet nu per 1 juh 32 cent betalen en nu is ook al bekend dat dat per 1 januari 1981 zal stijgen naar 39 cent. Er is bovendien alle reden om aan te nemen dat verbruikers worden ook ziekenhuizen ge rekend. Het isolatieprogramma voor wo ningen noemde de direkteur van de Gas unie de meest massaal serieuze aanpak vqn besparing. De overheid is hier ook royaal uit de beurs geschoten". De heer Van van stookapparatuur (ketels). „Bij ver- of nieuwbouw van ziekenhuizen zou ook be keken moeten worden met welke investe ring bespaard zou kunnen worden”, aldus de heer van den Berg. De procedure rond de advisering van bouwaanvragen werd toegelicht door de heer ir. F. J. L Donders van de afdeling bouwzaken van het kollege voor zieken huisvoorzieningen. „Wanneer men komt met een aanvraag voor nieuw-, ver-, of uitbouw van een ziekenhuis is een pro gramma van eisen daarbij noodzakelijk. Maar even zo eisen soberheid te betrachten, vooral' een goede en< maken. Het hanteren t““ daarbij de laatste jaren vrijwel onmogelijk Daarnaast ook statusoverweging wel eens een ro[ spe[en of |jet vermjjjen van een diskussie over sluiting, op langere termijn, van een Straathof kwam tot de konklusie dat inves teringen steeds kritischer bekeken moeten worden want uiteindelijk moeten de pa tiënten het via de premies weer betalen".

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 5