Groot feest in Blauwhuis voor Eerbetoon aan Canadees leger dat in 1945 Rauwerderhem bevrijdde IJLST snekerHkqerier Zusters van de Voorzienigheid Op 10 mei gaat het overdekte gedeelte van het zwembad open Sr/.. HOLOGIG FABRIEKSPAND 1 ii 1* F». en Zusters drukten 76 jaar lang stempel op dorpsleven Proef in Wymbritseradeel met openbaarheid van kommissies De gemeente Wymbritseradeel is van plan wat praktische ervaring op te doen met het in het openbaar vergaderen van raads- komtnissies. Om te beginnen heeft men de kommissie „bestuurlijke reorganisatie" uitgekozen om de proef op de som te nemen. Aan de hand van de opgedane ervaringen kan dan te zijner tijd een defini tiever standpunt worden ingenomen over de wenselijkheid het aantal kommissies die in het openbaar vergaderen uit te breiden. Reis van twee Canadezen gaat niet door Y IIB, de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van r. j I L? 1 J iM I i x im Woonboot in Uitwellingerga brand uit schade 70.000 (Vervolg zie pagina 17) (Vervolg zie pagina 17) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Veranderingen (Vervolg zie pagina 17) Meer dan driekwart eeuw lang hebben „Zusters van de Voorzienigheid" een stempel gedru kt op het dorpsleven van Blauwhuis. Vanaf het begin van deze eeuw tot voor enkele maanden hebben in totaal zo’n honderd zusters gezorgd dat de kleuters naar de kleuterschool konden gaan, meisjes les kregen in naaldvakken, en dat ouden-van-dagen hun rust konden vinden in het Teatskehüs, het voormalige Theresiagesticht. Echter, doordat tijden veranderen, maar ook doordat later de zusters elders harder nodig waren dan in dit dorpje, verminderde hun aantal sterk. Op dit moment is er nog één zuster in Blauwhuis. Uit dankbaarheid en respekt voor alles wat de Kongregatie der „Zusters van de Voorzienigheid" hebben gedaan heeft de parochie van Blauwhuis en omstreken een feestdag en reünie georgani seerd op 4 mei; precies zesenzeventig jaar nadat de eerste vier zusters in Blauwhuis arriveerden. en de Het begin Een voorstel van wethouder IJ. Damsma om twee Canadezen die indertijd Rauwerderhem bevrijd hebben naar deze gemeente te halen heeft het dinsdagavond in de raadsvergadering niet gehaald. Burgemees ter mr. J. van der Meer leidde het voorstel heel voorzichtig in. Hieruit bleek dat er een Canadees initiatief is ontstaan om 1250 ex-Canadese vrijwilligers Nederland weer eens te laten bezoeken. Twee mensen die in 45 Rauwerderhem bevrijd hebben hadden wel belangstelling om deze gemeente weer eens te zien. Maar het punt is dat ze de reis niet kunnen betalen. En omdat de overheid geen investeringen hierin doet, zou de gemeente hiervoor op moeten draaien. Er zou vijfduizend gulden nodig zijn. De burgervader noemde het „een hoop geld maar aangezien een niet vreemd dat het voorstel op tafel kwam, aan. VIS STROPEN Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD - i -S Bi* SNEEKER NIEUWSBLAD MM 4 'f' Van Rijnsoever. dat zij er ..geen gras over lieten groeien". „In de eerste we- DONDERDAG 24 APRIL 1980 135ste JAARGANG No. 33 In zijn naspeuringen omtrent de ge schiedenis van de Zusters van de Voor zienigheid in Blauwhuis ontdekte pater reaktie van de heer Damsma. die al niet veel meer had dat het voorstel er door zou komen. Zijn laatste woorden waren dan mig rekreatiebadje en een peuterbad. Aan het I.-vormige instruktiebad is weinig ver anderd. Het zal ook in de toekomst ge bruikt worden voor het leszwemmen. Dat geven van zwemlessen kan in de zomer èn de winter ook gebeuren in t nieuwe over dekte gedeelte. Het nieuwe binnenbad is ANDERE MANIER De heer H.R. Schaap (WD) vroeg zich af of er geen andere manier was „om een 2 4 §2; Nog geen jaar nadat de eerste steen van het Sint Theresiagesticht gelegd werd, arriveerden vier zusters op 4 mei in Blauwhuis. Even daarvoor waren zij met de trein uit Amsterdam aangekomen in Oudega (W). waar zij opgewacht wer den door Andries Feenstra. Met paard en wagen vervoerde hij hen naar Blauw huis. waar het dorp de zusters zeer opgetogen verwelkomde. Uit de PvdA-fraktie kwam bij de behande ling van de begroting 1980 het verzoek naar meer openbaarheid inzake de kommissie- vergaderingen. Zoals destijds toegezegd, werd het verzoek besproken in de kom missie reglement van orde. Daarin werd unaniem besloten om de kommissie .Be stuurlijke organisatie" openbaar te maken en dan eens te kijken hoe de zaken zich ontwikkelen. de mensen in zijn omgeving en wilde daarvoor een „gesticht" laten bouwen. Pastoor W. van Rijnsoever praat voor de pastorie in Blauwhuis met de laatst over gebleven zuster. Zuster Huitema is kleuter leidster. In Blauwhuis zijn in zesenzeventig jaar tijd ongeveer honderd zusters geweest. Door vele giften uit de gemeenschap, maar ook door een zeer grote som geld van Teatske Lolkema. kon dat bejaardenhuis gebouwd worden. „Er waren in die tijd geen sociale voorzieningen, zoals dat nu het geval is", voegt pater Van Rijnsoever hier aan toe. „De huisjes van toen waren klein, de gezinnen groot en de inkomsten laag. De bejaarden waren toen afhankelijk van de kinderen. Aan die onprettige toe stand w'ilde de toenmalige pastoor een einde maken. En dat is hem goed gelukt. Voor de verzorging van de bejaarden in het Sint Theresiagesticht. genoemd naar Teatske Lolkema. wilde men toen de Zus ters van de Voorzienigheid vragen”. Aan deze feestdag en reünie in Blauwhuis gaat een lange geschiedenis vooraf, die bij de zusters begint op 4 mei 1904. maar voor de Blauwhuisters nog ver daarvoor. Pater W. van Rijnsoever uit Blauwhuis heeft zich in verband met de komende feestdag ver diept in het verhaal van de zusters en hoe ze in Blaushuis „verzeild" zijn geraakt. Een voorstel daartoe komt aanstaande dinsdag in de gemeenteraad. Als toelich ting geven burgemeester en wethouders: „Hoewel er vergadertechnisch aan het in het openbaar vergaderen van raadskom- missies nadelen zijn verbonden - bijvoor beeld het in de hand werken van strakheid van vergaderen (agenda afwerken) - zijn er ook voordelen aan te voeren. De vergroting van de betrokkenheid van de burger bij het bestuur werd in de kommissie reglement van orde als één van de belangrijkste pluspunten gezien". In de komende raadsvergadering zal ook een voorstel behandeld worden om het voormalige laboratoriumgebouwtje van'De Goede Verwachting' te Workum. aan de Tsjerkebuorren 24 te Oppenhuizen, te ver kopen aan de heer J. van der Kuur te Oppenhuizen, die het wil bestemmen voor kantoor en opslag van stalen en monsters voor zijn eksportbedrijf van geschenken en kerstversieringen. Mevrouw A. Zijlstra-de Vries (PvdA) vond het idee wat laat op tafel komen. En dat was feitelijk ook de mening van de andere raadsleden. Ook CDA-er de heer J. de jong had moeite met het voorstel. „Beide mensen zijn hier misschien net een dag geweest. Als we ze allemaal hier naar toe halen krijgen we een heel leger. Misschien vinden ze het wel een leuk reisje". In 1892 kreeg de parochie van Blauwhuis een nieuwe pastoor, die een ander probleem in het dorp wilde aanpakken. Deze pastoor Van de Berg zag de noden van de be/aar- Het leuke van een zwemabonnement voor het L. Rasterhoffbad in Sneek is straks, dat het geldig is voor de overdekte akkommodatie én het buitenbad. Dat kan vooral van pas komen in een frisser wordend voor- en na-seizoen. Op zaterdag 10 mei zal het nieuwe overdekt gedeelte in gebruik worden genomen. Aan het buitenbad moet dan nog het één en ander verhapstukt worden, maar dat gaat open op zaterdag 24 mei. De officiële opening van het hele herstelde en uitgebreide zwembadenkompleks vindt plaats op 40 mei. Het uitvallen van één van de aannemers van de bouw van het nieuwe binnenbad - van vijftien bij vijf-en-twintig meter heeft tot slechts weinig vertraging geleid. Onder het faillissement vielen enkele pompen, maar die werden spoedig weer „vrijge geven". Om verder te kunnen werken. Naast het 15x25 meter had is er in het overdekte gedeelte ook nog een achtvor- Wethouder Damsma zei het gebaar als een ereschuld te zien. „Die mensen hebben veel offers gebracht. Maar ik laat de beslis sing over aan de raad". De andere wethou der - René Poppen - viel hier tussen met te zeggen dat er iets niet klopte. „Binnen het programma van het kollege is afgesproken om resterende centen te brengen bij men sen die het in het kader van de herindeling nodig hebben. Er is een standpunt binnen het kollege ingenomen: Het is geen pro bleem om geld beschikbaar te stellen voor feestelijkheden rond de bevrijdingsdag. Maar om Canadezen hier naar toe te halen vind ik te gortig". Dat de heer Damsma. terwijl hem bekend was dat het kollege niet achter zijn voorstel stond naar een komité was gestapt en via deze de raad probeerde over te halen geld beschikbaar te stellen vond de heer Poppen een kwalijke zaak. „Ik ben hier erg kwaad over. Dit is niet de eerste keer dat iets dergelijks gebeurt. De derde keer is het kiezen of delen: Ik eruit ot hij eruit"! RENE POPPES - Te gortig - die hun stempel gedrukt hebben op het dorpsleven. Volgens pater Van Rijnsoever is de uitno diging van de zusters in 1904 één van de stappen, die de parochie van Blauwhuis genomen heeft om het leven in het dorp te verbeteren. Het dorp, dat eigenlijk bij zijn Or|tstaan tijdens de inpoldering (16e eeuw) Sensmeer werd genoemd maar later de naarn Blauwhuis kreeg, werd katholiek. Aan het eind van de zeventiende eeuw stond de landeigenaresse van Blauwhuis, ot'n vrouw in Haarlem, toe dat er een Priester zou komen. Deze priester stichtte een parochie, van waaruit later diverse verbeteringen van het dorp aangepakt wer den. Zo werd eind vorige eeuw een nieuwe kerk gebouwd, waardoor in het oude kerk je een lagere school, de zogenaamde „taal school", gevestigd ken worden. I” aanvulling op een bericht in onze maan dagkrant over de 45-jarige J.W. uit Sneek die voor visstropen geverbaliseerd werd. heelt de waterpolitie nog een vangst ge- Paan. Op de Terkaplesterpoelen werden rnecr dan zeventig dobbers in beslag ge nomen. bestemd voor snoek en paling- 'angst. De dobbers waren over het hele 'ersPreid. De eigenaar is nog onbe- „Ik heb het eerlijk besproken" was de z reu ki f\ hoop Maandagavond is in de woonboot van de gebroeders Emgert en Bernard Westerdijk bij Uitwellingerga brand uitgebroken met het gevolg dat deze geheel uitbrandde. De woonboot lag in de Broeresloot in de Leijenpolder en de broers hadden er jaren aan verbouwd om er iets moois van te maken. Om zes uur staken ze de kachel aan en gingen in Sneek een hapje eten. Bij terugkomst stond de boot in brand. De brandweer van Sneek probeerde nog te redden wat er te redden viel, maar veel bleef er van de boot niet over. De broers zagen hun werk van jaren in vlammen opgaan. De schade wordt geraamd op 70.000 gulden. Emgert en Bernard zijn niet verzekerd. Er wordt nog een onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak van de brand. Vermoedelijk oververhitting van de kachel. V ;- -- Het vroegere fabriekspand van de al enige jaren terug naar de Pampuskade verhuisde machinehandel Pijttersen staat er maar wat hologig bij aan de Harinxmakade! Er zit praktisch geen ruitje meer in en van binnen kan een hoorndolle olifant geen enkel kwaad meer doen. Tot voor kort was het pand in handen van makelaardij Hoogland BV te Groningen. Die heeft het dezer dagen weer doorverkocht aan Stinck BV Projektsontwikkelingsmaatschap- pij te Rotterdam, t Is de bedoeling van Stinck BV om. in samenwerking met Hoogland BV. het pand te slopen en er kantoorruimten met parkeergele genheid te bouwen. Bij de gemeente is een sloopvergunning aangevraagd, maar toestemming voor afbraak en nieuwbouw is nog niet gegeven omdat dit terrein tussen Harinxmakade en Singel (het pand loopt dóór tot de woningen 50 en 52 aan de Singel) een „nogal gevoelig gebiedis. In de omgeving van het eigendom van Stinck BV staan thans embryonale plannen Op stapel om er een soort van parkeergarage te bouwen. Dat is een projekt waarvoor de gemeente ook de bedrijven, de zaken, de banken, de winkel en de kantoren in de binnenstad tracht te interesseren. Dezer dagen nog heeft Stinck BV. iemand in Sneek opdracht gegeven de deuren van de voormalige fabriekshal te barrikaderen. Het is overigens niet de eerste keer dat men pogingen doet vernielers op een afstand of buiten de deur te houden. De man. die het pand „in de gaten" moet houden kan er natuurlijk ook niet dag en nacht bij gaan staan om op te passen. Onderhandeiingen tussen gemeente en de kombinatie Hoogland-Stinck hebben nog niet tot resultaat geleid. Gezien de hele situatie in dit gebied kan dat ook nog wel eens een tijdje op zich laten wachten. Intussen is de eigenaar niet van plan de hal tegen de grond te gooien. Men wil eerst weten wat men er wel of niet mag bouwen. (Foto studio Ger Dijs) de wethouders dicht bij het verzet betrokken is geweest vond hij het Het idee Sprak hem wel erg hulde te brengen aan die Canadezen die hier zijn geweest. De tijd om een welover wogen geste te doen is eigenlijk te kort, maar die mensen hebben hun leven voor ons ingezet en dat mag je niet zomaar vergeten". De heer Schaap vroeg zich af of niet iets met andere omliggende gemeen ten georganiseerd kon worden. Burge meester Van der Meer zei dat die belang stelling bij buurgemeenten er wel is. maar dat dit ook weer te laat op gang is geko men. De heer L Krips (I NT) steunde zijn partij genoot in het kollege in zijn voorstel met te verklaren. „Het spreekt me wel aan dat er eens wat meer aandacht op de zaak wordt gevestigd. Ik vind dit idee niet zo gek". Maar wethouder Poppen bleek het te gek te vinden. „Met zo’n beleid ben je de ene keer zwarte Piet en de andere keer Sinter klaas en dat is een rare zaak". ■.‘x.T; 2 2;: 2 - 2 I 1 i W j I2

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1