Nieuwe weg van Sloten naar Sondel zal er voor 1982 zeker niet komen IJLST snekerWkoerier Sportveldenkompleks in Imsum officieel in gebruik genomen r Eli |K'a I ■i en Grondaankoop wil maar niet erg vlotten BOTSINGEN OP WEG OFFINGAWIER-IRNSUM Wijkgebouw van de Noorderhoek uitgebreid met een nieuw vertrek ■BÉ de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van SlbSI II ti I-y1 tel 1 ■I IH f 8 i IS Mogelijkheid Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave Sportzaal (vervolg zie pagina 3) SS van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRJJFHOUTS NIEUWSBLAD Beschonken Bakhuister ramt in woonplaats twee auto’s Friesland, van het Rijk en werd verdiend door zelfwerkzaamheid. Om dat allemaal rond te krijgen werden in bestuurslichamen politieke besluiten Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Het is met zekerheid te zeggen dat er voor 1982 geen nieuwe weg van Sloten via Balk naar het kruispunt Sondel gerealiseerd zal zijn. Dit schrijven benw van Gaasterland aan de raad. De vroedschap moet in juli een beslissing nemen over het plan, maar het kollege ziet geen kans dit voor juli pasklaar te maken. Door een aantal personen zijn reeds bezwaren ingediend. In verschillende besprekingen met het bestuur van Plaatselijk Belang Wyckel is duidelijk naar voren gekomen dat men een rondweg om Wyckel als meest ideale oplossing voor de verkeersproblemen ziet. Aan de hand van deze besprekingen is het gemeentebestuur doorgegaan met het Wijkvereniging staat kort voor lustrum Dronken achter het stuur v&n auto’s met gebreken gekost. Dat geld kwam van de gemeente Rauwerderhem, van de Provincie door teams uit Irnsum en Sneek, tafeltennis- Friesland, van het Rijk en werd verdiend door zelfwerkzaamheid Om dat ser,s 7an lve"° en Musnri lietSzien hoe het allemaal rond te krijgen teerden in besluurMamen politieke besluiten L"» tSS genomen en zo ziet men maar weer, dat er toch een zekere binding bestaat zetten hun beste beentje voor en de kaats- tussen sport en politiek. Zo ongeveer werd het zaterdagmiddag gezegd vereniging in Imsum had gezorgd door wethouder René Poppen, die de eer te beurt was gevallen om het nieuwe sportveldenkompleks (met fraaie kleed- en kantine-akkommoda- tie) officieel te mogen openen. Zijn gesproken openingswoord werd even later nog onderstreept door een openingsdaad: vanaf de elfmeterstrip j1 i 1 - - clubkleuren van de voetbalvereniging Imsum. Tl 44 SNEEKER NIEUWSBLAD dyk werd bij het bestaande veld een club- Intussen waren vertegenwoordigers van de worden dat de plannen hiervoor bestekklaar MAANDAG 28 APRIL 1980 135ste JAARGANG No. 34 Er zijn voor dit jaar nog geen definitieve oplossingen te vinden voor de verkeerspro- „Wormen zijn daar goed voor", aldus burge meester J. van der Meer, die een tip aan de hand deed om het nog beter „doorluchten" van de grond te bespoedigen. „Misschien kunnen de mensen in Imsum hun wormen verzamelen die bij het omspitten van de tuintjes naar boven komen en die „uit zetten" op het nieuwe veld..." be heer Edens nam stiekum wel even de gelegenheid te baat om alvast weer nieuwe wensen te uiten: „Waarschijnlijk zal er over niet al te lange tijd nog wel een dèrde speel veld nodig zijn. En wat de binnensport betreft is Imsum zowat toe aan een sport taal...” Architekt de heer J. de Jong opende officieel het nieuwe gedeelte van wijkgebouw „de Schuttersheuvel" door een vlag tegen de muur van het (houten) gebouw omhoog te halen. Tevoorschijn kwam een plaatje waarin vermeld staat dat De Jong de uitbreiding heeft geopend (zie inzetje). De heer Bonnie Rienstra voorzitter van -de wijkvereniging, kijkt belangstellend toe. Gemeentesekretaris de heer G. Middeldorp probeert ook nog iets van de onthulling mee te krijgen door achter de rug van de echtgenote van architekt De Jong vandaan te komen. (Foto Studio Ger Dijs). prettig is voor toneelmensen; zij hebben nu de beschikking over een behoorlijke kleed- gelegenheid en hoeven zich niet meer in de keuken om te kleden. Een overbodige luxe is tiekvereniging van Overigens garandeerde hoofdopzichter H. Liewes van het Werkvoorzieningsschap Waghenbrugghe te Sneek de kwaliteit van het speelveld. „Het komt allemaal prima in orde, de mensen die het aangelegd hebben zijn er trots op.” De heer Liewes bood namens Waghenbrugghe ook een kadootje aan - er waren er overigens nog meer - en dat bestond uit een mooie zitbank langs de lijn. „Vooral bestemd voor bejaarden en gehan- dikapten,” zo liet de heer Liewes weten. Voor de speeches van de heren Poppen en Liewes had de voorzitter van de voetbal vereniging Irnsum, de heer G. Edens, reeds een heleboel instanties, bedrijven en parti- kulieren bedankt voor hun medewerking aan de bouw van clubhuis en speelvelden en het optreden als sponsor in' de vorm van het plaatsen van reklameborden langs het veld. In beschonken toestand heeft de 23-jarige I- IJ. H. uit Bakhuizen zaterdagochtend Vroeg in zijn woonplaats op de Bakwei b*ee auto’s aangereden. Feitelijk ramde H. één wagen, een Peugeot, maar deze kreeg zo n duw dat een Mercedes die hier voor geparkeerd stond ook een klap mee kreeg. De schade is aanzienlijk. H. reed na rijn vreemde rijgedrag gewoon naar huis, jnaar werd daar door de politie aange houden voor een bloedproef. Deze weiger de hij echter. H. kreeg een proces-verbaal en zal voor de rechter moeten verschijnen. De financiële problemen bij de uitvoering van het plan zullen niet gering zijn. de heer Van der W. kreeg veel water en modder in zijn longen. De beide auto’s zijn rijp voor de sloop. Op dezelfde weg, maar dan meer in de richting Irnsum (ter hoogte van de Kooiwei), werd de 42-jarige mevrouw J. Bil-Beeksma uit Grouw een dag eerder gewond. Ze kreeg een kaakfraktuur en snijwonden op diverse plaatsen nadat ze met haar auto tegen een losgeraakte aanhangwagen van een trekker was ge botst en in de sloot terecht was ge komen. De trekker was van H. B. uit Gauw en bij onderzoek bleek dat de koppeling niet was geborgd. Precies toen mevrouw Bil wilde passeren schoot het aanhangwagentje los van de trek ker. Er volgde een frontale botsing tussen de auto van de dame uit Grouw en de aanhangwagen waarna de per sonenauto in de sloot terecht kwam. Gelukkig sloeg de auto van mevrouw Bil daarbij niet over de kop. (Foto Studio Ger Dijs). Aangezien het fietspad geen rekreatief fietspad is kan geen gebruik kunnen worden gemaakt van de ISP-regeling. Het is namelijk zuiver een fietspad voor het woon/werkverkeer. Het kollege doet ook nog een voorstel om de reservering van f 100.000,- voor de bouw van een zwembad wederom toe te voegen aan de algemene dienst van de gemeente begroting. „Wij vinden dat een dergelijk besluit thans volledig rechtvaardig is, vooral omdat voor uitvoering van enkele nog ko mende plannen geen financiële ruimte meer is.” Bovenstaand beeld bleef er achter na dat vrijdagmorgen een mercedes en een Fiat metelkaar in botsing waren ge komen op de viersprong bij de Pavil- joenwei achter Offingawier. De twee bestuurders waren toen reeds met ver wondingen naar het Sint Antonius Zie kenhuis in Sneek vervoerd, één ervan (iemand uit Sneek) werd later naar het Akademisch Ziekenhuis in Groningen gebracht. Het gebeurde zó: van de kant van Goëngamieden kwam de 35-jarige sloper-krantenbezorger S. L. uit Lange- zwaag met zijn Mercedes. Hij zou naar het Paviljoen. Zonder goed uit te kijken stak hij de weg Offingawier-Imsum over. Op dat moment kwam juist de 57- jarige leraar machineschrijven S. van der W. met z’n Fiat van rechts. De Fiat ramde de Mercedes in de flank. Na nog wat verkeersborden te hebben vernield belandde de Fiat met de neus in de sloot. De andere wagen smoorde in de berm. De heer L. brak zijn schouder en „Met alles er-op en er-aan heeft dit sportkompleks toch zeker een zes ton nummer, er was een volleybaldemonstratie Enkele dagen voordat wijkvereniging „De Noorderhoek” zal herdenken dat ze vijf jaar geleden werd opgericht, is een ekstra feestelijk tintje aan dit feit gegeven met de ingebruikname van wijkgebouw „Schuttersheuvel”. Dit gebeurde zaterdagmiddag met muzikale omlijsting van The Rhythm Stars. De officiële opening werd verricht door architekt J. de Jong, die de wijkvereniging in de aanbouw met raad en daad heeft bijgestaan. Het wijkgebouw op zich werd drie jaar geleden gebouwd. Men dacht toen voor altijd klaar te zijn. Maar al gauw was er ruimte gebrek. Er moest iets gebeuren in de vorm van een uitbreiding. En om dit kort voor een lustrum - 5 mei precies - te verwezenlijken leek een goed idee. Er werd een vleugel bij het wijkgebouw aangebouwd. De ruimte dient vele doelein den. Er wordt bijvoorbeeld elke maand kommissievergadering gehouden Het be stuur hoeft nu niet meer wegens plaatsge brek in de keuken te vergaderen. En wat zeer l voor een kaatsdemonstratie tussen klasseparturen bestaande uit het trio Sake Saakstra, Piet Jetze Faber en Flip Soolsma en het drietal Jan --- Vaas, Tsjisse Wallendal en Klaas van Wie- Later nog onderstreept door een openingsdaad: vanaf de elfmeterstrip ren. Er werd (uiteraard) gevoetbald; tussen knalde Poppen een nieuwe bal pardoes door een kartonnen doelwit met de de junioren van imsum 1A en Oldeboom 1 ontwerp bestemmingsplan. De problemen met betrekking tot de ver keerssituatie in Wyckel zijn bekend en be treffen de volgende zaken: Het ontbreken van een fietspad van Balk naar Wyckel, de slechte toestand van de verkeersweg van Balk via Bargebek naar Wyckel, de slechte verkeerssituatie nabij de NH kerk te Wyckel en de zeer gevaarlijke aansluiting van de Ywert, de slechte toestand en smalle weg van Wyckel naar Sloten, het ontbreken van een fietspad van Wyckel naar Sloten, de smalle °leme" van het ,p w?ckel'z0 laten b en w weg van Wyckel naar het kruispunt Sondel, de.zaad wetLen',Wel ziet me,n een mogelijk- welke voor een deel ook in een slechte ™?d op het.^P'Y’t het centrum van toestand verkeert Ten aanzien van het fiets- Wyckel ee«i Ujdelijke verbetering aan te pad van Balk naar Wvckel kan echter gezegd ?gen'. Volgende week dinsdag zal het worden dat de plannen hiervoor bestekklaar koUege de raad vragen een mening hierov« zijn. Grondaankopen zijn echter tot op dit te geve"’ ,Met een ■;grote natt5 vin8er moment nog niet gelukt omdat een aantal ordende kosten geschat tussen f 90.000,- eigenaren geen medewerking wenst te ver- en liu uotJ' lenen. Plaatselijk belang van Wyckel is op pad geweest om afstandsverklaringen te krijgen van de eigenaren die een strook grond moeten missen voor de uitvoering Van het plan. De situatie is nu zo, dat Plaatselijk Belang nogmaals een gesprek zal hebben met de „moeilijke" gevallen. B en w willen nu eerst de ontwikkelingen afwachten, omdat er op korte termijn geen mogelijkheid is om tot onteigening over te gaan en de hoeveelheid grond die niet is aangekocht is te groot om door te gaan met de plannen. Afgelopen weekend heeft de gemeente politie van Sneek twee auto’s van de weg gehaald die door aangeschoten personen werden bestuurd. Naast een rijverbod voor de automobilisten een 29- en 24-jarige. neker, werd hun auto voor een technisch onderzoek in bewaring genomen. De auto’s vertonen nogal wat mankementen. De 29- Jange automobilist (H. R.) was ook nog getrokken bij een aanrijding op de hoek hooxmagracht-Bloemstraat. De andere SSj'VaS ecbter ook niet helemaal on- huldig. Naast de twee genoemde geval- en van dronken achter het stuur werd nog geha ld ar'ge *n deze toestand van de weg het nieuwe gecjee]te van zwemba(j nieldneek ruiten (dubbele) ver- Van de Jon8 d*e een week van gen v de nacht van zaterda8 °P zondag tererhJ ;7ernarktterrein werd gestolen is stprL De Politie vond de wagen in Am- verbondeterU& De *3edrading waïdoor- Voor het nieuwe sportpark aan de Gravinne- sportvereniging in Irnsum al op het veld D. dyk werd bij het bestaande veld een club- verschenen. Met de Terhornster Drumband Blnnen' buitensporters droegen hun huis-kleedkamer gebouwd, er werd voor een voorop en muzikaal welkom geheten door de f teentfe bli tijdens de officiële opening van geheel nieuw speelveld aangelegd, plus nog muziekvereniging Allegro, die tussen de het ultSebreide sportveldenkompleks te lm- een half verhard trainingshoekje met verlich- bedrijven door voor een muzikale omlijsting su^ Hler. een ieugdgr°epje van de gymnas- ting. Het nieuwe veld zal in de toekomst zorgde van de vele sportdemonstraties en tiefewjrentgiwg van Imsum bezig met een bespeeld worden door de hoogste elftallen wedstrijdjes. De gymnastiekvereniging Loei demonstr^ie paardspringen. Links het van Imsum. De jeugd en de lagere teams zorgde met de jeugd voor een paardspring- clubhuis, dat een tijd geleden in spelen voorlopig zoveel mogelijk op het -j-- J oude veld. Het nieuwe terrein moet nog een béétje gespaard worden. Het gras dient nog wat dieper te wortelen en het natuurlijke evenwicht van de grond zal na verloop van tijd vanzelf moeten ontstaan. gebouwd. (Foto Studio Ger Dijs). S^O HHBH a rjS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1