sneker'Wkoerier Oude brandweergarage wordt tóch aan VW-Heeg verkocht I Eerste steenlegging van multi- funktioneel centrum in Nijland PvdA blijft burgemeester met een wijkagent achtervolgen Raad. Sneek sprak lang over Beleidsplan Raad Wymbritseradeel komt na maand op besluit terug „Pas bewieroken als bouw klaar is” Maandag geen Sneeker Nieuwsblad Oudega op Koninginnedag door Beatrix-boom speelplaats rijker In Sneek: één officier en twee ridders de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER AD EEL en 1 Officieel Orgaan van IJLST i a* M i RS 1 2^2^^ K L Yi fl Jongeman lag gewond naast zijn fiets in de Bloemstraat in Sneek Grondaankoop Verandering brug De zaak lééft Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEMe.o. MKI I 4L (Vervolg zie pagina 37) opgeluisterd door vele dorpelingen, gemeentebestuurders, maar ook verklede en feestelijk uitgedoste schoolkinderen. f.-4 >1 SvS! en de Aan tweeëneenhalf jaar van voorbereiding, waarin nog een half jaar lang de plannenmakerij noodgedwongen stilgelegd moest worden, is dinsdagmiddag een einde gekomen door de eerste steenlegging van het Multifunktionele centrum in Nijland. Deze feestelijke gebeurtenis werd In verband met de Nationale Bevrijdingsdag verschijnt aanstaande maandag het Sneeker Nieuwsblad niet. De eerstvolgende editie verschijnt dus op donderdag 8 mei. A». Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uiigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD (Vervolg zie pagina 37) ill it’W' ,s Invoering van de figuur wijkagent was dinsdagavond één van de (weinige) voor de krantelezer belangrijkere thema’s, waarop de gemeen teraad van Sneek voortborduurde bij de langgerekte behandeling van het Beleidsplan 1981-1984. Dat heen en weer gepraat mondde uit in een motie van de PvdA waarin gevraagd werd om te bevorderen dat nog in 1980 zal worden overgegaan tot aanstellen van een wijkagent.” Als voor de politie verantwoordelijk man bleek burgemeester B. van Haersma Buma dat óók graag zou willen. Het CDA bleek vierkant achter het idee van de andere grote fraktie te staan en de WD, Progressief Sneek en de CPN zagen eveneens graag de wijkagent ten tonele gevoerd. Gesneden koek zou men dus zeggen. Mis! De motie werd met elf tegen negen stemmen verworpen! Vóór waren de zeven PvdA-ers en de éénlingen van PS en CPN. Tegen de negen CDA-ers en de twee WD-ers. f A. SNEEKER NIEUWSBLAD hi. A j 1 WHt' De burgemeester haalde in zijn toespraak nog even de problemen aan, die rond de OPBRENGST KOLLEKTE Het komité Sneek van de Nederlandse Hartstichting meldde dat de kort geleden gehouden verzameling in Sneek 18.659,63 heeft opgebracht. E. WESTERHOF (Dir. gemeentewerken) - inderhaast opgetrommeld - De vroedschap vroeg echter om meer. Zij wilde zekerheid, dat in de toekomst de brug naast het VW-kantoortje niet bij verbou wing gehinderd zal worden door het ge bouwtje. Bij een eventuele verbreding zou dan het kantoor in de weg staan.De heer J.D. Kuipers (VVDj kwam hierop met het voorstel te wachten met de beslissing het gebouwtje aan de VVV te verkopen totdat er meer zekerheid bestaat omtrent de brug. rug gaf. van vijfentwintighonderd gulden. De Stichting Jantje Beton werd ook dank betuigd omdat deze een subsidie van één- DONDERDAG 1 MEI 1980 135ste JAARGANG No. 35 De indiener van de motie, de heer J.R. Visser, sprak daarop: „Jammer dat het CDA niet met ons mee wil gaan. Toch vindt de PvdA, dat een duidelijk intentie verklaring in dit geval wel degelijk zin heeft, ook al kan de burgemeester hem niet uitvoeren. De zaak leeft al zo lang bij de raad en ook bij de bevolking.” •ij A wilde hij de minister van binnenlandse zaken vragen de sterkte van het politie korps in Sneek (nu 47 man) op te voeren en in de tweede werd de minister gevraagd nu asjeblieft eens haast te maken met het afgeven van een vergunning voor de bouw van een nieuw politieburo. Die twee moties vonden de overige frakties overbodig. De eerste omdat de Vereniging Nederlandse Gemeente bezig is met het opstellen van een rapport over de sterkte van de politiekorpsen in heel Nederland en de tweede omdat de gemeente het pad in Den Haag reeds warm houdt inzake het nieuwe politiebureau. Die opstelling van de andere frakties stak de heer de Jong. Hij begreep het niet. was iedereen het er over eens, dat het wel degelijk een oogappeltje was. De heer W.T. de Boer (Progressief Sneek) stelde zijn voor-stem wel in het verschiet. „Bij wijze van richtingwijzer” zo stelde hij. De heer A. Wouda van de CPN vond: „Ook een intentieverklaring is nooit weg.” Bij de VVD lag de zaak wat ingewikkelder. De heer S.J. de Jong had namelijk een tweetal moties ingediend. In de eerste XLjS AT” voorbereiding van de bouw van dit multi funktionele centrum zich voordeden. Zo startte Nijland gelijk met Oppenhuizen de plannenmakerij van een dergelijk centrum. Maar in Nijland wilde de grondaankoop niet vlotten. Zo geraakte de voorbereiding van dit centrum zelfs een half jaar in de ijskast. De heer Cazemier hoopte evenwel, dat in de toekomst ook in andere dorpen een dergelijk centrum gebouwd kan wor de. De vrees bestaat echter, zo zei hij, dat financiële perikelen dat niet zullen verge makkelijken. Voorzitter van Dorpsbelang H.M. de Boer sprak bij deze feestelijke gelegen heid over een belangrijke dag voor de toekomst van Nijland. „Het is onbegrij pelijk, dat zo’n machtig gebouw het licht mag zien in Nijland”. Ook de heer voor deze speelplaats. De speel plaats is de nieuwe oogappel van de Ver eniging van Dorpsbelang van respektieve- lijk Oudega (W). Idsega en Sandfirden. En de diverse instanties bijzonder erkente- terwijl het muziekkorps „E. M. M.” van lijk. Allereerst de gemeente die zich garant Oudega enige vrolijke noten lieten horen stelde voor de aankoop van de grond en beplanting en tevens een steuntje-in-de- gemeester B.W. Cazemier vond echter de tijd nog niet rijp om nu al op de borst te slaan. „We moeten ons pas bewierroken als het werk klaar is. Maar we zijn wel op de goede weg”. Verder noemde Wymbritsera- deels eerste burger het centrum „geweldig groot projekt. Het is niet niks, wat hier gebeurd”. iW*. i AOTBMTBim 1M.AC oomaua Na de plechtige handeling, waarbij de eerste steen van het multifunktionele cen trum in Nijland gelegd werd, vertrokken de feestvierders naar het plaatselijk café- resaurant „Het wapen van Wymbritsera deel”, waar verscheidene sprekers een toe spraak hielden. De heer A. Rijpkema (lid bestuur Dorpsbelang) noemde het een eerste mijlpaal in een moeizaam karwei. Hij was blij dat, ondanks tegenvallers, het werk toch is doorgezet, omdat het centrum niet alleen van groot belang is voor Nijland, maar ook voor de omliggende dorpen. Bur- J.R. VISSER (PvdA) - achtervolging met wijkagent - die dwars door het dorpje voert. Over de VW zélf wilde hij graag van de gelegen heid gebruik maken deze te komplimente- ren met de interne gang van zaken. „Zij regelen hun zaken uitstekend”, aldus de burgemeester. *0 „Men wil een wijkagent. Dat kan niet omdat het korps in Sneek te klein is en men wil mijn motie niet steunen die vraagt om versterking van het korps. De WD zal onder deze omstandigheden niet voor de motie stemmen." I Dinsdagavond om ongeveer elf uur werd in de Bloemstraat de 21-jarige F. Bergstra uit Sneek gevonden, nogal ernstig aan het hoofd gewond en naast zijn beschadigde fiets. Uit de verwondingen van de jonge man en de verkreukelde toestand van zijn rijwiel heeft de politie de gevolgtrekking gemaakt, dat het slachtoffer door een auto is aangereden. Hij ligt momenteel in het Sint Antonius Ziekenhuis, maar is nog niet in staat te vertellen wat hem is overkomen. De gemeentepolitie van Sneek wil graag weten wat er is gebeurd en verzoekt even tuele getuigen van de aanrijding inlichtin gen te verschaffen. Dat kan men dan doen op het politieburo aan de Kruizebroeder- straat of telefonisch onder nummer 13000. De zaak kwam opnieuw aan het rollen, toen de VW-Heeg aan alle raadsleden een brief schreef, waarin de teleurstelling uit gesproken werd over het raadsbesluit de brandweergarage niet te verkopen. De vroede vaderen hadden op 27 maart tegen het voorstel van b en w gestemd, dat sprak van verkoop. Een en ander was het gevolg van een suggestie van de heer D. Nauta (GB) de brandweergarage in eigen beheer te houden, zodat het mettertijd afgebroken kan worden. Naar aanleiding van de brief van de VW aan de raadsleden kwam dat besluit opnieuw in behandeling; met het gevolg, dat nu een warrige raad toch het toenmalige voorstel van b en w - indirekt - volgde. Burgemeester B.W. Cazemier, die tijdens de vorige vergadering duidelijk liet merken teleurgesteld te zijn over het raadsbesluit, zag nu weer alle kansen open liggen. Hij greep deze dan ook dankbaar aan. Met een ruime argumentatie, waarin de burgerva der nog eens benadrukte dat het toenmali ge voorstel van b en w na ampele overwe gingen was gedaan, trachtte hij de raad nogmaals te overtuigen van de „goede zaak”. Volgens de burgemeester is dit punt midden in Heeg bij uitstek geschikt voor een WV-kantoor. Ook leent het gebouw zich voor de broodnodige sanitaire voorzienin gen, waar veel toeristen om vragen. Als derde argument voerde de heer Cazemier aan, dat de ligging een gunstig effekt zóu hebben op de verkeerssnelheid op de weg, M Veel kinderen, maar ook volwassenen, hebben gistermorgen deelgenomen aan de aubade op de Marktstraat voor het stad- huis van Sneek. In twee stalletjes met /Sajsg feestartikelen op het Grootzand werden voordat dit gebeuren om negen uur zou'”‘af‘a beginnen goede zaken gedaan. Menigeen had dan ook versierselen in de vorm van een hoedje, toeter of konfetti bij de hand. Vooral dit laatste rondde het feestelijk geheel goed af. Uit volle borst werden een achttal liederen gezongen en dit alles werd muzikaal begeleid door de Christelijke Muziekvereniging „Harmonie”. Voordat de ochtendhulde gebracht zou worden marcheerden diverse muziek-, tamboer-, lyra- en pijperkorpsen vanuit verschillende stadswijken naar het centrum van de stad. Wie aan de aubade wensten deel te nemen kon zich bij één van de groepen aansluiten. In tegenstelling tot voorgaande jaren wa ren de aktiviteiten die na de bijeenkomst in de Marktstraat in de wijken werden ge houden beperkt, s Morgens was er wel bedrijvigheid. Men vreesde ‘s middags voor weinig belangstelling, aangezien de televisie het huldigings gebeuren in Am sterdam op de voet volgde. Burgemeester van Wymbritseradeel B. W. Cazemier moest op het laatste moment verstek laten gaan, en daarom spraken R. de Groot, namens de verenging van Dorps- enzestighonderd gulden beschikbaar had belang, en de heer. Groenveld names de gesteld Oranjevereniging Oudega. Beiden lieten hun waardering blijken over de nieuw verworven aanwinst voor de jeugd en wa ren Dit, gezien de standpunten, wat onlogisch lijkende stemgedrag wordt pas na enige uitleg minder mysterieus. Voordat de motie in stemming kwam verklaarde burgemees ter Van Haersma Buma namelijk: „Alle maal goed en best, maar na overleg met de korpschef is me nogmaals gebleken, dat de krappe getalssterkte van de gemeentepoli tie de invoering van een wijkagent voorlo pig uitsluit. Het is me onmogelijk de motie uit te voeren. Hoewel het uitspreken van dat verlangen op zich niét zinloos is, zal het effekt van de motie nihil zijn. En aangezien in dit geval niet de gemeenteraad verant woordelijk is voor de gang van zaken bij de politie maar de burgemeester, zal ik de motie naast me neer moeten leggen." Na die uiteenzetting staken de CDA-ers de koppen even bijelkaar. Fraktieleider J.D. Brouwer deelde daarop mee. dat het CDA „het nu wel moeilijk heeft met de PvdA- motie. Inhoudelijk sprak die ons aan, maar na de uitleg van de burgemeester blijft er van de motie weinig meer over dan een intentieverklaring. En is het nu wel nodig. Naast dit voorstel van Kuipers en het voorstel van Gerbrandy, dat gelijkluidend was aan het voormalige b en w-voorstel, diende ook A. van der Goot (CDA) een voorstel in. De heer Van der Goot vroeg hierin om het gebouw in opstal te geven. Op dit moment bleek er in de vergadering een „breekpunt” op te treden: Wethouder 1. Bergsma (FNP), die tot nu toe zwijgzaam de voorstellen had aangehoord, vond dat de raad met het herzien van een besluit, dat vier weken eerder genomen was, iets te ver ging. „Voor mijn gevoel is dat niet een zaak, die bestuurlijk goed is”, merkte hij op. Zijn kollega I. Veldhuis (VDA) had juist een tegenovergestelde mening. „De raad moet slagvaardig blijven. Er wordt een beslissing gevraagd”. Burgemeester Caze mier haakte echter hierop in door de behandeling van de verkoop van het VW- gebouwtje te schorsen naar een later tijd stip in de avond. Dan zou de inderhaast opgetrommelde direkteur van gemeente werken E. Westerhof met behulp van een plattegrond van Heeg de situatie kunnen uitleggen. Dit was zeker nodig in verband met de gestelde vragen omtrent de te Oudega is sinds gistermorgen kwart over tien een speelplaats rijker. Eigenlijk al eerder maar gisteren vond de officiële opening plaats. Vier kleuters, te weten Michel de Boer. Francis Huitema, Arent J an Breimer en Cor Regeling plantten met vereende krachten een zogenoemde Beatrix-boom - iedereen wist uiteraard waar dat op sloeg - en de opening van de speelplaats was een feit geworden. Van een ware lintjesrégen kon in het ver spreidingsgebied van het Sneeker Nieuwsblad ditmaal niet worden gespro ken. Het aantal koninklijke onderschei dingen bleef beperkt tot vier: drie per sonen in Sneek en één in Wymbritsera deel. Het „hoogste” eremetaal werd toe gekend aan dr. G. Bakker te Sneek, die rektor is«ban de School voor Noordelijke Leergangen te Leeuwarden. Hij werd benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Op één van de ministe ries in Voorburg ontving de heer J. Jonkers te Sneek de versierselen die behoren bij het Ridderschap in de orde van Oranje Nassau. De heer Jonkers is direkteur van het gewestelijk arbeids- buro te Sneek. Ridder in de orde van Oranje Nassau werd voorts de heer G. Oppewal te Sneek, oud-hoofd van de Johannes Postschool te Sneek. Uit han en van burgemeester B.W. Cazemier ontving voorts de heer H. Bergsma te ommerts de zilveren medaille verbon- en aan de orde van Oranje Nassau. (Meer hierover kan men elders in de kvant zien en lezen). De vroedschap van Wymbritseradeel bleek vier weken geleden in een raadsver gadering een niet al te stevig standpunt ingenomen te hebben toen het besliste de brandweergarage in Heeg niet te verkopen aan de plaatselijke VW, die reeds een deel van het bouwwerkje in het centrum van het dorp in gebruik heeft. Met negen tegen vijf stemmen stemde de raad dinsdagavond echter toch vóór verkoop aan de VW-Heeg, waarmee het eerste besluit verviel. Dit ging wel gepaard met heel wat voorstellen en ideeën over hoe dit eerste besluit dan herzien zou moeten worden. Met behulp van een plattegrond met daarop de ligging van het gebouwtje kon na deskundige uitleg van een inderhaast opgetrommelde direkteur van gemeentewerken, de heer E. Westerhof, de zaak opnieuw in stemming komen. Het meest vérgaande voorstel van de heer J. Gerbrandy (CDA) - hetzelfde voorstel als b en w indertijd deden - behaalde daarop de meerderheid. dat we de burgemeester per motie onze ideeën meedelen? Bij de behandeling van de begroting en ook nu weer is immers duidelijk gebleken dat vrijwel de hele ge meenteraad graag over wil gaan tot het aanstellen van wijkagenten.” De zaak was toen rond. Op het uitspreken van een „voor” of „tegen” na. De voors kwamen van de PvdA-ers Visser, Berg, mevrouw Roosen, Van Oosten, mevrouw Unema, Tuinstra en Van der Valk. Het negental werd volgemaakt door De Boer (PS) en Wouda (CPN). Tegen stemden de CDA-ers: Dam, Brouwer, Koers, Faber W. en Faber Th.. Ytsma, Knüvers, De Vries en Scholten. Plus de WD-ers De Jong en van der Scheer. (De 21ste man, de heer H. Postma. woonde de vergadering niet bij). De heer Visser slikte zijn „nederlaag” als een man, maar: „We zullen de burgemees ter blijven achtervolgen. Met een wijk agent." W-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1