De blues pakken’t kampioenschap Verkeersproblemen Wyckel in raad Gaasterland Prijzen voor grootste aanvoer van vee door handelaren en vervoerders In een overvol veemarktcafè Vellinga werd dinsdagmorgen ter gelegenheid van het vijftig jarig jubileum van de Sneker Veemarkt prijzen gegeven aan veemarkthandelaren en - vervoerders. De prijzen, die varieerden van honderd tot vijf gulden, werden door de heer F. Bijker, hoofd openbare werken en reiniging van de gemeente, uitgereikt in de vorm van waardebonnen. Speciale medewerking voor deze prijsuitreiking, werd verkregen van de heren F. Doting en S. Brinksma en L. de Jong van de veemarktkommissie, die ondermeer de festiviteiten rondom dit jubileum organiseerden. (VI 43) Voorlopige wijziging kruising in Wyckel wellicht permanent g Bevrijdingsfeest eindigde in water Postma (tweemaal) in beroep tegen ontslag uit kommissie Advertenties dag eerder opgeven snekeRWkoerier navwMaADraranMMD^ «nu aa <auraaua Gedeputeerde Poortman opent op 30 mei nieuwe zwembad in Sneek SB 7 fc. de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van Gaasterland stuurt telegram naar koningin Beatrix i Hei Sneeker Nieuwsblad is 1 DONDERDAG 8 MEI 1980 135ste JAARGANG No. 36 SCHILDERS VERWISSELD Natte vinger en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRJJFHOUTS NIEUWSBLAD een gecombineerde uitgave Drie Snekers wegens diefstal aangehouden Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN. IJ Ld I RAUWERDERHEM e.o. Auto niet afgesloten: dief pakt Pontiac en ramt Opel ju 4 Door vrijdagavond - met de nodige pijn en moeite met 2-0 van FC Wolvega te een teruggenomen. Dit geld zal gebruikt worden Daarom werd voorgesteld op dit O. VAN DER GOOT /CDA) - minderheidsmening met 280 mille - Per abuis is in het Sneeker Nieuwsblad van donderdag 1 mei j.l. onder de ope- ningsadvertentie van Hampie Eatcoun- ter de „verkeerde” schilder genoemd. Elsinga’s Schildersbedrijf uit de Amalia- straat 65, Sneek heeft zich tot ieders tevredenheid met de schilderswerkzaam- heden belast, ’t Is maar dat u het weet. Hommerts was op bevrijdingsdag één van de dorpen die uitbundig feest vierde. Vooral voor de jeugd was er veel te beleven. Zo vonden we bij de school een menigte die de verrichtin gen van enkele jonge polsstoksprin- gers gadesloeg. Drie brachten het er niet zo goed af. Eén zien we hier op de SNEEKER NIEUWSBLAD De heer L Zeilstra (CDA) wist te ver melden dat van de 1900 auto’s er 1300 door Wyckel heenrijden, terwijl 600 afbuigen naar Balk. Volgens de burge meester is het echter nog maar de vraag of dat zo is. „In dat geval zullen er tellingen verricht moeten worden. Maar dan nog is het niet te voorspellen welk gedrag de bestuurders van auto’s zullen hebben bij de nieuwe situatie.” Het kollege van b en w is vooralsnog van mening dat de weg Sloten-Wyckel naar de Bargebek als hoofdweg aangerekend moet worden. deze noodoplossing permanent kan blij ven. Ook de heer M. de Boer (G.B.) vroeg om een gedegen oplossing. Wel vroeg de raad zieb af wat nu als hoofdweg bij het nieuwe kruispunt gerekend moet worden. Een zwakke schakel in deze diskussie over de aanpak van dit verkeersprobleem in Wyckel was het geld. Het kollege zei hier over: „Aangezien er geen uitgewerkte plan nen voor deze oplossing zijn kunnen wij u ook nog geen raming van kosten geven. Met een grote natte vinger schatten wij de kosten tussen 90 en 110 mille." Daar kon den verscheidene raadsleden echter geen vrede mee hebben. (Vervolg zie pagina 43) Afgelopen weekend zijn in de in aanbouw zijnde school in de Van Schouwenburg straat drie gereedschapskisten opengebro ken en daaruit is een hoeveelheid gereed schap ontvreemd. Totale waarde van het gestolen goed is 340,-. De gemeenteraad van Gaasterland was het dinsdagavond over één zaak in ieder geval roerend eens: de verkeersproblemen in Wyckel moeten zo spoedig en zo goed mogelijk opgelost worden. Uitvoerig gingen de vroede vaderen in op het voorstel van het kollege van b en w een tijdelijke oplossing te bewerkstelligen voor het kruispunt middenin het schilderachtige dorpje. Dit zou dan moeten geschieden door ondermeer voorsorteerstroken aan te leggen in het weggedeelte dat ligt op de route Balk-Wyckel-Sondel. Deze voorlopige oplossing die volgens sommige raadslieden best definitief mag zijn, zelfs als de weg om Wyckel er komt - moet de geplande rondweg die zeker nog lange tijd op zich laten wachten vervangen. Om de verkeerssituatie op kortere termijn te kunnen verbeteren heeft de vroedschap de reservering van een ton voor een zwembad teruggenomen. Dit geld zal gebruikt worden voor ondermeer het kruispunt in Wyckel. Momenteel ligt er reeds een plan klaar voor een nieuwe weg, een rondweg, van Sloten via Wyckel naar Sondel. De raad zal hier over in juli een beslissing nemen. Echter, tegen dit plan zijn reeds bezwaarschriften ingediend, zodat nu al aangenomen kan geopend van zeven uur tot tien uur in de avond.op zaterdag van acht uur tot zes uur en op zondag van twee tot zes uur. Het buitenbad is op werkdagen open van zeven tot half acht en op zaterdag en zondag op dezelfde tijden als het binnenbad. H.L Sixma baron van Heemstra merkte in dit verband op, dat als men over wil steken van de Wyckeler Ywert richting Balk de bestuurder van de auto „beter de ogen dicht kan doen en oversteken. Er is totaal - geen uitzicht. Het kruispunt is zeer gevaar- worden dat de weg niet uitgevoerd kan lijk.” Daarom werd voorgesteld op dit kruispunt voorsorteerstroken aan te leg gen en de hoek tegen over de kerk iets te De gemeenteraad van Gaasterland zal een gelukstelegram sturen naar koningin Beatrix, waarin de raad zegt, dat zij „koningin Beatrix kracht en zegen toewenst bij het volvoeren van haar taak.” Het tele gram wordt verzonden naar het huidige woonadres van de konin gin, kasteel Drakensteijn bij de Lage Vuursche. Dit geschiedde op voorstel van burgemeester H.L. Sixma baron van Heemstra aan het begin van de raadsvergadering dinsdagavond. Andere aspekten over de kroning, waar de burge meester niet al teveel over wilde zeggen, waren de roerende, maar ook stuitende taferelen die zich in Amsterdam voor iedereen zicht baar op de tv en hoorbaar op de radio voltrokken. Het gelukstele gram, zo zei de burgemeester, is hierbij een blijk van medeleven. De heer H. Postma, gemeenteraadslid voor de Fryske Nasjonale Partij in Sneek. is bij de gemeenteraad èn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het op 15 april 1980 genomen besluit van de ge meenteraad waarbij hij werd ontheven van zijn lidmaatschap van de kommissie voor algemene zaken, waarvan alle fraktievoor- zitters deel plegen uit te maken. Burgemeester en wethouders van Sneek hebben de heer Postma ook schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit, dat de raad heeft genomen. Die brief besluit met het wijzen op de mogelijkheid om binnen dertig dagen op grond van de wet-Arob (administratieve rechtspraak overheids beschikkingen) een bezwaarschrift tegen de beslissing van dé gemeenteraad bij de gemeenteraad in te dienen. In antwoord op die brief diende de heer Postma formeel een bezwaarschrift in. Hij schrijft er echter bij: ••Op welke wetgeving in Nederland een dergelijk, bezwaarschrift is gegrond, is me ”’et duidelijk. Het is wettelijk onjuist om in beroep te gaan bij een instantie of persoon, ~’e in een zaak als partij optreedt. Iets dergelijks moet gebaseerd zijn op ondemo cratisch eigen belang of soortgelijke onzin”. In zijn formele bezwaarschrift worden b en w en de gemeenteraad er op attent ge maakt, dat in de brief van b en w (aan Post- ma) niet precies is uitgegaan van het stand punt waarop de raad het besluit heeft geno- nie q' •dmrners, onder punt a van dat besluit Verdwijnt de kommissie algemene zaken vn dan kan b vervallen’. (In b stond, dat ostnta van het lidmaatschap van die kom- 'P'ssie-AZ werd ontheven). Verder zegt de eer Postma: „In de verordening die dit °°rt zaken omschrijft kan op grond van I foto. Deze jongeman bleef boven de moddersloot hangen na eerst een smak tegen de walkant te hebben ge maakt. Hij gleed vervolgens gedeelte lijk in het water. Elders in deze krant meer foto’s en verslag van aktiviteiten op bevrijdingsdag. artikel 5 geen ontheffing plaats vinden”. S 1 In de bezwaarschrift-brief deelt Postma deling rechtspraak van de Raad verder mee, dat er een beroepschrift naar de Raad van State gaat. Tegelijk een ver- <qn zoek om schorsing of een voorlopige voor- het klaar maken daarvan, niet geëerbiedigd ziening (inzake het besluit van de raad van zou worden”. Sneek), hangende het onderzoek bij de af- -1 van State. „Het zou beslist van onfatsoen blijk geven, als dit verzoek tijdens de behandeling en U 1 l 1 1 —O*1 zou worden Op de dag van de officiële opening zullen werken uitgevoerd door het beide baden overigens al weer f 2’27. L.2..2 gebruik zijn. Komende zaterdag (10 mei) opening door de heer Poortman zal in de periode van 15 tot en met 25 september 1980 nog een verlengstukje krijgen door een aantal feestaktiviteiten in en rondom het bad. worden in de eerstvolgende jaren. De ver keerssituatie in Wyckel vereist daaren- p tegen een snelle aanpak. Burgemeester faten afbuigen. He&t plan in'spé zal echter nog moeten worden uitgewerkt De raads leden waren het er in het algemeen mee eens, dat er vlug iets moet gebeuren aan deze verkeerssituatie. De heer C. Gaastra zei hierover, dat „Wyckel wat verkeers problemen betreft al jaren in de raad is.” Hij bleek een voorstander, evenals het CDA, van het zó plannen van een nieuw kruispunt, dat zelfs als de rondweg er komt winnen, werd het „vlaggeschip" van LSC kampioen van de derde klasse A zondag. Promotie naar de tweede klasse werd dus een feit en mede met het negentig jaar bestaan van de Leeuwarderwegbewoners een schitterende afsluiting van het seizoen. Na afloop van de slopende strijd tegen Wolvega zette de fotograaf van studio Ger Dijs de gladiatoren op de kiek en daarna stortte iedereen zich met overgave in het feestgewoel. Op de foto staande van links naar rechts: leider J. Greidanus, J. Kracht (bestuur), P. Joma, A. Velds, J. Greidanus, R. Zoethout, J. Langhorst, R. van Veen, A. Rienstra, H. Nieuwland, J. de Vries (bestuur), G. Oosterloo (bestuur) en trainer G. de Vries. Onderste rij: verzorger J. Abelskamp, Tj. van der Meer, W. Posthuma, M. van Gorkum, D. Brouwer, D. Zwart, J. Bos en A. van der Poel. Gedeputeerde P. Poortman zal vrijdag middag 30 mei om vier uur de officiële opening verrichten van het nieuwe over dekte L. Rasterhoffbad in het De Hoop- park in Sneek. In wezen kan men die han- deling beschouwen als een heropening van diverse alternatieven breedvoerig het gehele bad omdat ook aan het open- luchtbad enkele voorzieningen zijn getrof fen. Tegen de 21-jarige Sneker LH. heeft de politie proces-verbaal opgemaakt wegens diefstal van een autoradio uit een wagen van garagehouder J. Zijlstra aan de Lem merweg in Sneek. Uit een andere auto van Zijlstra werd veertig liter benzine getapt H. beeft de diefstal van de autoradio bekend. Overigens: de radio zat al in zijn eigen wagen gemonteerd. Met de ontvreemding van de benzine zei hij niets te maken te hebben. Aangehouden zijn door de Sneker politie ook de gebroeders H.M. (oud twintig jaar) en J.M. (31 jaar), beiden uit Sneek, die verdacht worden van diefstal van een bui tenboordmotor, een benzinetank, een accu, een afstandbediening met kabels, stekkerantenne, de dodemansknop en een accubak. De meeste goederen konden bij de broers in beslag worden genomen en te- het onderzoek bleek H.M. ook in het bezit ruggegeven aan de rechtmatige eigenaren van een gestolen fiets. Ook die ging terug de heren J. C. Eibers en E. Veldman uit naar de eigenaar. De gebroeders M. zijn wiens boten de zaken waren gestolen. Bij ingesloten. In verband met Hemelvaartsdag komt het Sneeker Nieuwsblad volgende week uit op maandag en WOENSDAG. In verband met het verschijnen op woensdag dienen de advertenties ook één dag eerder in ons bezit te zijn. Sluitingstijdstip voor het opgeven van advertenties is daarom DINSDAG 12.00 uur s-middags. Dinsdagavond omstreeks half negen is uit de Wijde Noorderhorne een metalic blau we personenwagen van het merk Pontiac gestolen. De eigenaar, de heer Reijenga, uit Balk, had de auto niet afgesloten, wat de diefstal in de hand werkte. Bij het wegrij den reed de dief ook nog tegen de Opel van de heer S.J. Kuipers uit Drachten. Deze wagen werd achter flink beschadigd, zodat aangenomen mag worden dat de Pontiac ook wel deuken zal vertonen. Het kenteken van de auto is 47-RH-23. Een ieder die inlichtingen kan verstrekken over deze diefstal kan zich in verbinding stellen met de politie van Sneek, tel. 13000. kompleks binnen haar muren. Acht jaar geleden begonnen de besprekingen over een grotere zwemakkommodatie in Sneek. In 1977 besloot de gemeenteraad definitief tot uitbreiding van het huidige bad nadat j in de raad en daar buiten waren besproken. Het ontwerp van het bad is gemaakt door Kompleetbouw bv in Leerdam. Het werd onder direktie van de dienst gemeente- t aaitnemers- enige tijd in bedrijf Draisma en Zn. uit Makkum. De zal het nieuwe overdekte 25 meter bad in gebruik worden genomen, hoewel er dan nog wel een paar kleine karweitjes op geknapt moeten worden. Vanaf zaterdag 24 mei kan het publiek óók gebruik maken Het nieuwe overdekte bad is op werkdagen van het open bad. Op 12 maart 1979 werd een begin gemaakt met de bouwaktivitei- ten. De bouw duurde ruim een jaar en dat was precies volgens de planning. Sneek heeft nu voor de prijs van ruim zes miljoen gulden een groot rekreatie-zwembaden-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1