sjlejor^oerier Inwijding nieuw startschip van WSV ’Sleattemermar5 Sloten/Balk Tachtig-jarig Leger des Heils in Sneek bedankt de burgerij Milieuvoorlichtingsaktie van Provincie in komende jaren Run op het nieuwe zwembad en JUBILEUMFESTIVAL IN ZUIDERKERK Door zelfwerkzaamheid van Vereniging gebouwd Kampagne milieubewustgedrag h' IJLST Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Na beroepsvaart werkte R. Veenstra 25 jaar bij „Goede Verwachting” Advertenties dag eerder opgeven V Gemeente Sneek geeft herdenkingsboek uit Alle vijfde en zesde klassen van lagere scholen in Sneek krijgen van de gemeente Sneek een boekje toegestuurd, waarin het leven van een Joods gezin voor de Tweede Wereldoorlog beschreven wordt. Het boekje is uitgegeven ter gelegenheid van de 5 mei herdenking. Schrijfster van het vijf tig pagina’s tellende verhaal is mevrouw J. E. Bazuin. I I i i MAANDAG 12 ME11980 135ste JAARGANG No. 37 Inwijding Balk (vervolg zie pagina 3) dat de toegang tot het Jubileumfestival gratis is. O NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en Hel Saeeker Nieuwsblad is een Met een proefvaart van Sloten naar Balk en een feestje in beide plaatsen vierde de Watersportvereniging „Sleattemermar” de inwijding van het nieuwe startschip, dat het ruim tien jaar oude starttorentje langs de vaargeul Sloten-Woudsend moet gaan vervangen. Bij deze ingebruik name van het door zelfwerkzaamheid verkregen schip overhandigde de Sportkommissie Gaasterland/Sloten de Watersportvereniging een barometer met inskriptie. De Watersportvereniging heeft leden uit beide plaatsen. gecombineerde uHgave van Jubileumfestival - dat is de naam die het gebeuren heeft meegekregen hng daarna^kwam er ook een vrouwe^ waarmee! medewerking die men steeds in de burgerij in de afgelopen tachtig jaar. De happening zal zondagmiddag 18 mei om drie uur beginnen in de Zuiderkerk. Medewerking aan het konsert zullen verlenen een Leger des Heils muziekkorps uit Almelo en l ’y' mannenkoor uit Steenwijk. Het geheel zal onder leiding staan van divisie- officier mevrouw majoor A Meijberg uit Groningen. Onnodig te zeggen, Jubilaris Zuivelfabriek Heeg Bea Wiarda benadert Ned. rekord diskuswerpen tot op zesentwintig centimeter Tijdens atletiekwedstrijden in het Noord-Brabantse Roosendaal heeft Bea Wiarda uit Ijlst en lid van de Haagse vereniging Olympia, het Ne derlands rekord diskuswerpen dat op naam staat van Ria Stalman, tot op zesentwintig centimeter benaderd. Haar afstand van 57.88 betekende een persoonlijke verbetering van haar oude rekord van maar liefst twee me ter en achtenzeventig centimeter. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Het provinciaal bestuur van Friesland heeft een nieuwe milieu-voorlich- tingskampagne voor de jaren 1980,1981,1982 en 1983 gelanceerd. Doel van de nieuwe kampagne, waarmee wordt voortgebouwd op voorlich- tingsaktiviteiten van de afgelopen jaren, is het publiek te overtuigen van de noodzaak tot een milieubewust gedrag. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan het verduidelijken en begrijpelijker maken van wetten en verordeningen op het gebied van milieubeheer en het verklaren en toelichten van de achtergronden daarvan. het Leger des Heils in Sneek iets terug wil doen voor de grote al king die men steeds m de burgerij van Sneek heeft ondervonden In het tijdvak van 1900 tot 1927 werd t djverse ma]en van gebouw veranderd. In het konsert zullen 1927 werd echter het tegenwoordige on- het Christelijk derkomen aan het Kleinzand betrokken. f iisfe- 2 SNEEKER NIEUWSBLAD r' Namens de CNV sprak de heer S. Klooster- (vervolg zie pagina 3) Zaterdagmiddag om kwart over twee be gint op het Schaapmarktplein een poppen kastvoorstelling. Tegen drie uur vertrek ken de leden van de afdeling vanaf het gebouw aan het Kleinzand via een ommetje over de Oosterdijk óók naar het Schaap marktplein. Daarbij gaat weer het korps uit Almelo voorop. Iedereen verzamelt zich dan op het plein voor een grote openlucht samenkomst, die onder leiding zal staan van kapitein H. Bos uit Zaandam. Bij velen van het Leger in Sneek is kapitein Bor nog niet bekend, want hij heeft in de begin zeventig jaren de leiding in Sneek gehad. Tussen ongeveer zeven en negen uur ’s avonds gaat het korps uit Almelo langs drie bejaardentehuizen voor het geven van een openluchtkonsert „Afgewerkt" zullen Bij de oprichting en in de eerste ontwikke lingsfase waren betrokken een zekere ka pitein F. Palstra en luitenant H. Nak. Aan de Kleine Palen vond men een gebouwtje dat als eerste onderkomen van het Leger in Sneek diende. Een maand of vier na dé oprichting werden reeds de eerste veertien Sneker heilsoldaten ingezegend. Niet erg wat ondiepere „speelbad” en rechts het nieuwe basin, dat vijf-en-twintig meter lang is. Vanaf een balustrade kunnen al of niet waterschuwe kij kers het gedoe in de baden prachtig volgen. Het nieuwe startschip, dat in de afgelopen winter gebouwd is, moet de oude start- toren even buiten Sloten gaan vervangen, daar deze door de drukke vaargeul niet meer optimaal kan funktioneren. De eerste keer dat het schip daadwerkelijk ingezet zal worden bij een wedstrijd is aanstaande zaterdag. Dan houdt de Watersportvereni ging „Sleattemermar” onderlinge zeilwed strijden. van de Zuivelfabriek Heeg memoreerde de dagen van toen. Zo veronderstelde hij, dat het toch niet eenvoudig geweest moet zijn vanuit de beroepsvaart, waar de heer Veen- stra binnenschipper was, naar een fabriek te stappen. Dat het hem toch bevallen is moge blijken uit het aantal jaren dienstver band. In Balk bezochten wethouder J. Bangma, raadslid S. Haarsma en gemeentesekretaris KA.de Groot het startschip om namens de gemeente Gaasterland de gelukwensen over te brengen. Ter gelegenheid van deze inwij ding overhandigde de heer Bangma namens de kommissie Lichamelijke Vorming en Sport Gaasterland/Sloten een luuks uitge voerde barometer. Voorzitter A. Veldman van de Watersportvereniging was duidelijk ingenomen met dit geschenk en grapte daarom ook: „Als de raad van Gaasterland als tegenprestatie gebruik wil maken van dit startschip voor haar vergaderingen, dan kan daar over gesproken worden". In Balk bewonderen een deel van het Gaas- terlandse gemeentebestuur en het bestuur van de Watersportvereniging „Sleattemer mar" het nieuwe schip. In de stralende zon werd zaterdagmorgen voor het eerst het nieuwe startschip ge toond aan belangstellenden in Sloten. Naast vele leden van de 130 man tellende Watersportvereniging waren daar ook aan- posters worden de rekreatiebedrijven ook meegenomen. In 1981 zal de kampagne zich speciaal richten tot het bedrijfsleven: landbouw en industrie in de meest uitgebreide beteke nis van het woord. In 1982 richt de aktie zich op de gezinnen in Friesland. In het laatste jaar (1983) zal de kampagne zich speciaal bezig houden met de rekreatie. Via de rekreatiebedrijven, met name kam- pings, verhuurbedrijven van boten en der gelijke zal het publiek met posters en folders worden geattendeerd op de wijze waarop rekreatiebedrijven kunnen mee werken aan een verantwoord milieugedrag. Eén van de dingen die bij de mensen van het Leger des Heils nog steeds op het pro gramma staan is het kolporteren met de De viering van het tachtigjarig bestaan van de afdeling Sneek van het Leger des Heils bestaat echter nog uit meer aktiviteiten. Die zijn uitgesmeerd over de zaterdag en de zondag van het weekeinde van 17 en 18 mei. worden Frittemahof, Nij N azereth en Tha- bor. Zondagmorgen om tien uur is er in het zag een nieuwe loot het eerste levenslicht; de Gezinsbond werd opgericht. Die bestaat dus sinds 1929. am, mer van ,,’t Himmelkrantsje” zal gaan over water. Het komt nog in juni uit en is daardoor meteen geschikt om te wijzen op verontreinigingen die in re- kreatiegebieden kunnen optreden. Via overigens ook aangewezen op het overdekte gedeelte, want aan het buitenbad moet nog het één en ander verhapstukt worden voordat het in (her)gebruik kan worden genomen. Dat zal pas over een kleine veertien dagen het geval zijn. Op de foto van studio Ger Dijs ziet men rechts het Mevrouw Bazuin is tijdelijk in dienst van de gemeente Sneek. In het boek komen schetsen voor uit een Joods gezin uit Sneek. Door het verhaal kan men een beeld krijgen van de warmte van het gezinsleven en de rijke Joodse kuituur. Sneek heeft veel herinneringen aan de Joodse gemeen schap. Deze zijn vastgelegd in „Herinne ring en Hoop”. Voor de Tweede Wereld oorlog stond er in Sneek een Synagoge. De gegevens zijn onder andere afkomstig uit het Joods historische museum te Amster dam. Alle vijfde en zesde klassen van de lagere scholen in Sneek krijgen het boekje toege stuurd. „U heeft meer dan honderd procent uw best gedaan, kenmerkend was een grote plichts betrachting”, zo sprak bedrijfsdirekteur J. de Jong tijdens het jubileumfeest van de heer R. Veenstra (60Jaar) bij de Zuivelkoöperatie ,,De Goede Verwachting” in het Heechhüs wezig waarnemend burgemeester F. Faber en dewethouders TL de Jong en H. Brou wer. Het kollege sprak grote waardering uit voor de grote inzet, die vele leden van de Vereniging aan de dag gelegd hebben bij het bouwen van dit schip. Zo werd voor drieduizend gulden een kasko gekocht, waarop voor vijfentwintig duizend gulden de opbouw door zelfwerkzaamheid ge plaatst is. Ook de inrichting van de roef heeft veel aandacht gekregen. Na dit „binnenkomertje” werd via het Slotermeer het buurdorpje Balk be zocht, waar eveneens het schip bezich tigd kon worden. De vaart van Sloten naar Balk nam een goed half uur in beslag, zodat de Vereniging ook over de vaarkapaciteiten tevreden was. In verband met Hemelvaartsdag komt het Sneeker Nieuwsblad deze weeK uit op maandag en WOENSDAG. In verband met het verschijnen op woensdag dienen de advertenties ook één dag eerder in ons bezit te zijn. Sluitingstijdstip voor het opgeven van advertenties is daarom DINSDAG 12.00 uur ’s-middags. te Heeg. Precies vijfentwintig jaar geleden trad de heer Veenstra in dienstverband bij de toenmalige zuivelfabriek in Uitwefiingerga. Hij begon daar als melkontvanger. Later, na de fusie van de fabriek in Uitwel lingerga met Heeg in 1965, verhuisde de heer Veenstra naar het watersportplaatsje aan het Heegermeer. Zijn funktie veran derde mee en hij werd kaasmaker. „Onge twijfeld zal er in deze dagen toch terugge dacht worden aan de dagen in Uitwellin gerga. Aan het personeelverenigingetje en de gezellige avonden met de andere mede werkers”, aldus de direkteur. Hij noemde het toenmalige fabriekje eenvoudig en ge zellig. Ook de voorzitter van het bestuur De nieuwe voorlichtingskampagne van de provincie zal zich toespitsen op vijf hoofd punten: water, bodem, lucht, geluid en natuur en landschap. Getracht is zo een voudig en duidelijk mogelijk zichtbaar te maken, welke vormen van verontreiniging en vervuiling zich kunnen 'voordoen, wat daartegen kan worden gedaan en waarom dat noodzakelijk is. Water moet kunnen dienen als leefomge ving voor planten en dieren. Het moet geschikt zijn als „grondstof’ voor de berei ding van drinkwater voor mens en dier. Het moet kunnen worden gebruikt voor indu strie en landbouw. De vissen moeten er in kunnen gedijen en de mens moet er zonder risiko in kunnen zwemmen. De bodem moet vruchtbaar zijn en de mens de ruimte geven om te wonen, te werken en te rekreëren. Vervuiling en vergiftiging van die bodem moet daarom worden tegenge gaan. Luchtverontreiniging dient te worden bestreden. Friesland produceert zelf niet veel verontreinigde stoffen, maar om ringende gebieden kunnen wel terdege invloed hebben. Geluidsoverlast moet worden teruggebracht tot een aanvaard baar peil. Tenslotte wil de kampagne aan sporen tot eerbied voor natuur en land schap. Daarbij gaat het niet alleen om het ontzien van natuurgebieden, maar ook om het tegengaan van horizonvetvuiling. Als doelgroepvoorEet eerste jaar (1980J~is het onderwijs gekozen. Door middel van lesbrieven, gebundeld in ,,’t Himmelkrant sje” worden de leerlingen van de laagste drie klassen van alle basisscholen in Fries land vier maal per jaar op een prettige en duidelijke manier bezig gehouden met de •nilieuproblematiek met het doel hun mi lieubewustzijn te versterken. Het „doe-element” is daarbij van groot belang. Via de leerlingen komt de be handelde stof, geschreven door onder wijsdeskundigen en didaktici. tevens in de gezinnen terecht De aktie wordt ondersteund door posters en stickers. Het figuurtje Hinke Himmel („him- - mei” is fries voor schoonmaken) is de draagster; vankampagne, overal zicht baar. Zij kwam zelfs op de zaterdag in Leeuwarden gehouden perskonferentie tot leven en zal binnenkort ook op de televisie in de rubriek „Van gewest tot gewest” te zien zijn. Het tweede num- Eerst kreeg men alleen de beschikking over het benedengedeelte. Later werd de bovenverdieping ingericht als woonvertrek voor de leidinggevende officieren. Twee jaar nadat het Leger des Heils het eigen gebouw aan het Kleinzand had betrokken. Tussen de oprichting en het zeventig jarig bestaan groeide de afdeling Sneek van het Leger des Heils van nul tot ongeveer honderd heilsoldaten. De laatste tien jaar is dat aantal wat terug gelopen. Het bedraagt nu ongeveer ze ventig. eigen gebouw een bijzondere kerkdienst, die geleid zal worden door de divisie- officier Meijberg uit Groningen. Als slot volgt dan als hoofdpunt van de jubileum viering het konsert in de Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade. De oprichting van de afdeling Sneek van het Leger des Heils gebeurde niet door Snekers of op initiatief van een bepaalde groep uit de burgerij. Zoals gebruikelijk had de op richting plaats op instignatie van het Hoofd-kwartier in Amsterdam. De oprich ting werd een feit op 25 mei 1900. Honderden mensen - vooral zon dagmiddag was het hardstikke druk - hebben de eerste twee dagen, dat het nieuwe gedeelte van het overdekte L Rasterhoffbad in Sneek open was, van de gelegenheid gebruik gemaakt om te zwemmen in de prachtig ogen de nieuwe akkommodatie. Men was i' I' 7.:- X« a Xi I t'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1