Wiegel over Sneek-Wymbritseradeel-IJlst: Burgemeesterswoning wordt nu zeker aan Slotenaar verkocht Projekt voor vier-en-zeventig woningen in de Noordoosthoek Plannen voor premie A woningen in Nijland (9) en Folsgare (4) snekerWkoerier MIIVWW1 UOKTUmikUD^ VtXM BM CMITMIU 99 VERTRAGING BOUW 36 WW-HUIZEN Sneek wil waterputten in Malawi WIELERRONDE SNEEK 3 JUNI „Slag om ambtswoning” Sloten kreeg zijn beslag de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER AD EEL en tn Officieel Orgaan van i 1 (vervolg zie pagina 25) (Vervolg zie pagina 23) Sneek in de putten Voldragen Besloten zitting Pupillenkompetitie op terrein de Trime Vanavond zal op het sportterrein de Trime in Balk de finale plaats vinden van de Zuidwesthoek-pu- pillenkomp,etitie. Finalisten zijn CWO Dl en Woudsend Dl. Na deze wedstrijd, die begint om half zeven, zal kompetitieleider Pe terson de prijzen uitreiken aan de verschillende poules. Ontwerp Faber en de De laatste stap in de procedure de ambtswoning van de voormalige burgemeester H.A. van Zwieten een nuttige bestemming te geven in Sloten is maandagavond door de gemeenteraad van het Bolwerkstadje genomen. In besloten zitting werd - zeer moeizaam - besloten de ambts woning te verkopen aan wethouder H. Brouwer; mits hij binnen vierentwintig uur zou besluiten vierduizend gulden boven zijn eerste bod van 166.000 gulden te leggen. Hiermee zou dan precies het getakseerde bedrag gehaald worden. Echter, het zou allemaal anders uitvallen. De heer Brouwer ging niet akkoord met het verhoogde bedrag. Dit omdat bij de inschrijving door een andere Slotenaar een bedrag genoteerd was van ruim 180 mille. De raad - behalve de FNP, die aan de diskussie niet meedeed - had hier echter ook in voorzien. Dan zou het huis verkocht worden aan de hoogste bieder, de heer H.R. Boukema. Hiermee is aan de „slag om de ambtswoning”, die de gemoederen in Sloten danig heeft verhit, een eind gekomen. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Minister van binnenlandse zaken Hans Wiegel zei gistermiddag in gebouw „de Foeke in Hindeloopen nog eens duidelijk wat hij al lang zal hebben begrepen: „De herindeling van de gemeenten Sneek, Wymbrit seradeel en Ijlst is één van de allermoeilijkste zaken. Zowel naar de éne als de andere kant. De vertegenwoordigers van de drie gemeenten zijn met heldere uiteenzettingen gekomen. De zaak is zö belangrijk en lééft zo, dat ze zorgvuldig zal worden bekeken. Het zal waarschijnlijk nog fiks wat tijd vergen om tot een konstruktie te komen waarbij Sneek niet te ruim in zijn jasje komt te zitten, maar ook niet in een te nauw keurslijf wordt gedwongen. De uiteindelijke beslissing zou best eens een Sa- lomonsoordeel kunnen zijn Het wielerkomite Sneek - dat zich bezig houdt met de organisatie van de wielerronde alhier - heeft toestemming verkregen van het kollege van urgemeester en wethouders om de ronde dit jaar te laten plaatsvinden °P dinsdag 3 juni. A)s nieuw onder de zon deze maal een wedstrijd voor nieuwelingen. Start hiervan op het bekende parkoer Molenkrite om half n UUr zu'kn de amateurs gaan strijden om de ereprijzen en ,e daarmee in verband staande premies. Als gevolg van deze wielerronde de Molenkrite is dit parkoer afgesloten vanaf kwart over zes. 'jkbewoners hebben dit reeds kunnen lezen in de wijkkrant van de WLW. De bewoners van de Molenkrite krijgen via eenupart stencil nog (Vervolg zie pagina 21) Dronken automobilist veroorzaakte aanrijdingen: 70-jarige wielrijdster gewond Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJ LOl RAUWERDERHEM e.o. SNEEKER NIEUWSBLAD MM WOENSDAG 14 MEI 1980 135ste JAARGANG No. 38 Waarnemend burgemeester F. Faber vertelde na heropening van de vergade ring - die een half uur „besloten" ge voerd was - dat vier leden van de raad vóórgestemd hadden. Dit waren J. nabij het centrum van de stad. Ook met het feit, dat op deze plaats al gezinswoningen hebben gestaan heeft meegeteld. Met de vraag naar een kleiner aantal grotere wo ningen is eveneens rekening gehouden. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). In een eerdere gemeenteraadsvergadering werd - eveneens in besloten zitting - door de raadsleden (behalve de FNP) gekozen voor verkoop van de burgemeesterswo ning. De Fryske Partij nam toen reeds het standpunt in dat verhuur meer tegemoet zou komen aan de belangen van de Slote naren. De overige raadsleden achtten ver koop verstandiger. De verkoop moest geschieden door inschrijving met gesloten Burgemeester en wethouders van Sneek willen voor een projekt in een ontwikke lingsland - uit de lijst is een waterputten- projekt in Malawi gekozen - een bijdrage beschikbaar stellen, die gelijk zal zijn aan de opbrengst van een aktie onder de Sne- kers. De bijdrage is. voor wat de gemeente betreft, gebonden aan een maksimum van tienduizend gulden. naar-bewoner gedurende maksimaal ze ventien jaar een bijdrage. Bij een belastbaar inkomen van f 24.500 of minder is de eerste jaarlijkse bijdrage het hoogst: name lijk f 8400 - Naarmate het inkomen hoger is dan 24.500 gulden wordt de eerste bijdrage lager. Het laagst is dat bij een inkomen van f 35.300, namelijk f 3000- gulden. Boven de f 70.000 wordt geen subsidie meer verstrekt. Ongeacht de hoogte van het inkomen wordt de jaarlijkse bijdrage elke keer verminderd met f 500.-. De bijdrage vervalt als de jaarlijkse sub sidie minder dan honderd gulden is gewor den. maar dan zijn er voor de kopers met het laagste inkomen reeds zeventien ver streken. Een overzicht van de zaal in „de Foeke" te Hindeloopen waarin de hoorzitting werd gehouden. Achter het spreekgestoelte (links) raadslid L Zeilstravan Gaasterland. IFoto Studio Ger Dijs). Om aanspraak op die medewerking van de gemeente en rijk te verkrijgen mogen de stichtingskosten van een kategorie A koop woning niet hoger zijn dan f 130.000. Dat is altijd alleen mogelijk als een gemeente bouwgrond beschikbaar stelt tegen een prijs die (soms ver) ligt onder wat men er ..normaal" voor zou kunnen krijgen. Het rijk verstrekt verder de eerste eige- ..Wat wij u vragen is een oplossing, die ook werkelijk een voldragen oplossing is", al dus burgemeester B. van Haersma Buma van Sneek aan het slot van zijn betoog. ..De moeizame grenskorrektie van 1970 heeft niet beantwoord aan het doel en in de Tweede Kamer werd toen al gezegd, dat die kleine uitbreiding van het gebied van Sneek alleen aanvaardbaar was in het licht van de komende herindeling van de ge meenten'. Mr. Van Haersma Buma haalde in herinne ring. dat in 1970 van verschillende kanten Aan het eind van de raadsvergadering maandagavond werd de behandeling van verkoop van de ambtswoning in besloten zitting voortgezet. Een half uur lang wogen de vroede vaderen de voor- en nadelen tegen elkaar af. Resultaat was dat wethouder Brouwer boven aan de lijst kwam voor verkoop, mits hij het getakseerde bedrag van 170.000 zou willen betalen. Zo niet, dan zou de woning verkocht worden aan de werkelijk hoogste bieder H.R. Boukema. Reden voor deze handelwijze was het feit, dat bij verkoop aan de heer Brouwer „door stroming" van woningen zou plaatsvinden. Bij de heer Boukema zou dat niet het geval geweest zijn. In het spraakgebruik wordt het„eigen woningen kategorie A” meestal vervangen door „premie A woningen". Ze zijn te verge lijken met de woningen in de „beschutte sfeer", die (onder meer in Sneek) door semi- overheidsinstanties, zoals woningbouw- stichtingen, worden gebouwd. De regeling voor premie A woningen biedt nu ook aannemers, makelaars en projektontwik- kelaars de mogelijkheid „sociale koopwo ningen" te bouwen, waarbij hulp van de overheid nodig is in de vorm van het beschikbaar stellen van goedkope bouw grond en het verstrekken van bijdragen aan de kopers. Duidelijk is uit dit alles wel. dat premie A woningen alleen gerealiseerd kunnen wor den bij een samenwerking tussen gemeen te en bouwers. Het buro voor architektuur en stedebouw J. Faber te Sneek heeft een In verschillende dorpen van Wymbritseradeel bestaat behoefte aan kleine aantallen woningen. De moeilijkheid is echter, dat het bouwen van twee, vier of zes woningen, verspreid over flinke afstanden, een nogal dure aangelegenheid is. Voor dure koopwoningen is vrijwel geen belangstelling meer en het bouwen van kleine groepjes woningwetwoningen is óók lastig omdat het moeiljk is om binnen de investeringsnormen te blijven. De huur van ww-huizen loopt daardoor op tot bedragen, die bij de adspirant-huurder de vraag oproept of het toch maar niet beter is een woning te kopen - maar dan een goedkope...Voor de betrekkelijk goedkope woningen zijn plannen ontwikkeld. Om te beginnen zouden er van dit type „eigen woningen kategorie A" in Nijland negen kunnen komen en vier in Folsgare. Tenslotte is het plan voorgelegd aan de wijkbewoners en andere belanghebben den. Daarbij werd wel een enkele maal de vraag gesteld of het wel verstandig is de vrijgekomen grond aan de Priorstraat en de Kloosterdwarsstraat weer (volledig) te benutten voor woningbouw, maar uit de reakties van de insprekers bleek in grote lijnen toch duidelijk dat men zich met het plan kan verenigen. Bij de keuze van de woningen heeft Patri monium gelet op de behoefte aan bejaar denhuizen en kleine ééngezinswoningen Als alles gebeurt zoals de Woningstichting Patrimonium in Sneek het zich heeft gedacht, zullen er in het kader van het stadsvernieuwingsplan aan de Kloosterstraat en de Prior straat vier-en-zeventig woningen worden gebouwd, die qua uiterlijk passen in het beeld van de Noordoosthoek. Ook de plaatsing van de blokken is afgestemd op de bebouwing in deze wijk. Het kompleks bestaat uit zestien (bejaarden)woningen met twee slaap kamers. vijf-en-dertig ééngezinshuizen met drie slaapkamers, zeven ééngezinswoningen met vier slaapkamers en zestien ééngezinswoningen met twee slaapkamers. Aan de gemeente heeft Patrimonium weer de gebruikelijke „medewerking" gevraagd. Die bestaat uit het aanvragen van een geldlening tot een bedrag van bijna acht miljoen gulden. Over de opzet van het plan is breedvoerig van gedachten gewisseld in een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Pa trimonium, het architektenburo dat de ontwerpen maakte (Martini bv te Gronin gen), het stedebouwkundig buro Kuiper en de projektgroep stadsvernieuwing Noord oosthoek. Regelmatig werd ook overleg gepleegd met een uit bewoners gevormde werkgroep. Eind 1978 werd er vanuit de raad aange drongen op de adoptie door de gemeente Sneek van een bepaald projekt in een ontwikkelingsland. Een „werkgroep ont wikkelingssamenwerking" heeft zich daarna over de materie en de mogelijkhe den gebogen. Over een rapport dat daarna aan het kollege is uitgebracht spreken b en w hun waardering uit, maar men heeft zich wel afgevraagd of niet te sterk het aksent was gelegd op het bewustwordingsproces. Door wat er op dat gebied allemaal al ge beurt, achtte het kollege het beter de aktie (en de „adoptie") te koppelen aan een kon- kreet projekt, omdat b en w vrezen dat het anders niet zo zal aanspreken en het een te abstrakt geheel zal blijven. Tenslotte kwam men terecht bij een waterputtenplan in Malawi. Het kollege is van mening, dat dit projekt zich zeer goed leent voor een aktie onder de Sneker bevolking. Het is kleinschalig, konkreet en zal de burgerij aanspreken. WETHOUDER H. BROUWER (CDA) - voor kans bedankt - briefjes. Deze handeling vond maandag middag plaats in het stadhuis van Sloten, waar een notaris en het kollege van b en w de briefjes in ontvangst namen. Drie se rieuze gegadigden kwamen daarbij uit de bus: H.R. Boukema (Sloten) met een bod van 180.525.-. wethouder H. Brouwer (Sloten) met 166.000,- en G. Visser (Bols- ward) met 130.000.-. woning ontworpen die aan de richtlijnen voldoet als de gemeente goedkope(re) bouwgrond beschikbaar wil en kan stellen. Faber bv werkt daarbij weer samen met Van der Werfs Bouwbedrijf bv te Sint Nicolaasga en Makelaardij LD. Faber te Sneek. die voor de verkoop zal zorgen. Voor negen van de door Faber ontworpen woningen zal de gemeente Wymbritsera- deel bouwgrond aan de zuidoostkant van Nijland beschikbaar stellen. De huizen zijn geprojekteerd in het bestemmingsplan It Stinslan. Alles is rond met bouwvergun- ningen-en-zo en zodra makelaardij Faber kan aantonen’ dat de negen woningen, of een groot deel daarvan zijn verkocht, zal de gemeente beginnen met het bouwrijpma- ken van de grond in Nijland. „Beslissing zou wel eens een S alomonsoordeel kunnen zijn in de Kamer ook toen al de voorkeur werd uitgesproken voor een samenvoeging van Sneek. Wymbritseradeel en Ijlst. „Ook het provinciaal bestuur kwam in een latere periode inderdaad met dat standpunt. Pro vinciale staten spraken zich in 1977 echter uit voor een samenvoeging van Wymbrit seradeel en Ijlst. Daarbij werden de gevol gen over het hoofd gezien, want de bestuur lijke en ruimtelijke problematiek van Zaterdag vond op de Lemmerweg een aanrijding plaats tussen twee personen auto s en een fietser. De door de 23-jarige Sneker S.V. bestuurde personenauto reed tegen de achterzijde van de door J. Doe- dens bestuurde personenauto op het mo ment dat laatstgenoemde afremde om de oprit van een benzinestation op te rijden. Toen Doedens te kennen gaf de politie van de aanrijding in kennis te stellen stapte V. in zijn auto en reed weg. Bij dit wegrijden schepte hij de 70-jarige wielrijdster mevr. W. Feenstra uit Sneek, die met een her senschudding en een hoofdwond in het ziekenhuis in Sneek moest worden opge nomen. V. reed andermaal door. Zijn per sonenauto werd later door de politie in de stad aangetroffen waarna V. in zijn woning kon worden aangehouden. Hij bleek onder invloed van alkoholhoudende drank te zijn en moest dientengevolge een bloedproef ondergaan. Zijn rijbewijs werd ingénomen en V. werd in het bureau van politie ingesloten. In verband met de plannen voor de ge meentelijke herindeling bracht minister Wiegel gisteren een bezoek aan het ooste lijke en zuidelijke deel van Friesland. Hij was daarbij vergezeld van enkele (zeer) hoge ambtenaren van zijn ministerie waar mee hij een uitstekende taakverdeling heeft opgebouwd: „Zij doen het werk en ik be slis". Voorts werd de minister begeleid door de kommissaris van de Koningin in Fries land, mr. H. Rijpstra en de gedeputeerden ir. L Eringa en Spiekhout. In de ochtenduren kregen vertegemvoordigers van de meer oostelijk gelegen gemeenten de gelegenheid in Terhorne hun zegje (nogmaals) te zeggen en in de namiddag van gisteren werd een hoorzitting gehouden in Hindeloopen. Vandaag zet minister Wiegel zijn werkbe zoek voort en is er een derde hearing in Sint Annaparochie.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1