s Kleine Sneekweek op uiterst sfeervol en gezellig Sneekermeer ft; IJLST snekerWkoerier nivwn»«ranmi>u«^ nw aa oaunaaaa 41 500 oud-Slotenaren ontmoetten elkaar weer op feestelijke reünie Burgemeester Faber: binding is voor het leven In navolging van vier jaar geleden heeft Sloten weer een reünie voor oud-inwoners gehouden. En dat was een feest zaterdag! Dit keer had men geen historisch feit nodig om 500 reünisten naar Frieslands kleinste veste te krijgen. In 1976 was de officiële reden het feit dat de stad 700 jaar geleden stadsrechten kreeg. Nu was het gewoon bedoeld als wèèr een gezellig samenzijn. Het was een feestelijke gezellige drukte in het stadje. Ook de huidige bewoners van Sloten waren hierbij betrokken. Niet alleen de reünisten maar ook de burgerij had met grote verwachting naar het gebeuren uitgekeken. De winkels gingen voor de middag al dicht en velen zaten in het zonnetje op een stoeltje in de tuin, om oude bekenden langs te zien komen. Het is it mei dy, sjochst noch wol en wytst noch wol hoorde je aan de lopende band. Een ding was zeker, de oud-Slotenaren voelden zich weer thuis. Kollege wil het café-restaurant in het nieuwe zwembad verpachten *1 I 5 I J In Uitwellingerga morgenavond opnamen voor tv-programma Nieuw orgel en nieuwe vlag voor Leger des Heils in Sneek de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van F 1 i I I w Hei Sneeker Nieuwsblad is V 1 F 1 1 A BS (vervolg zie pagina 3) r V Plannen voor verbetering 93 huizen in Noorderhoek r r r I 5 I I I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Gemeentepolitie Sneek hield snelheidskontroles HL Bs en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Kantoor Daders van overval in Sneek snel achterhaald: snackbar houder met revolver bedreigd Zaterdagavond om omstreeks 23.00 uur is de Sneker Snackbarhouder J. de Boer, zaakdoende aan de Prins Hendrikkade (hoek Vismarktplein-Leeuwarderpijp- steeg) overvallen door drie Marokkanen, waarvan een gewapend was met een revol ver. Hij schoot één keer in de richting van De Boer, maar raakte hem niet. De Boer zag kans de zaak uit te vluchten, nadat hij eerst nog het meeste geld uit de kassa had weggegrist. De Marokkanen gingen er di rekt daarop vandoor met toch nog onge veer honderdvijftig gulden buit uit de kassa. Ruim een half uur later kon de politie de daders al aanhouden. Ab HlA een gecombineerde uitgave - A Burgemeester en wethouders van Sneek zijn van mening, dat het de voorkeur verdient de eksploitatie van het nieuwe café-restaurant in het verbeterde zwem- en rekreatiebad „L. Rasterhoff” te verpachten. Daartoe zijn voorwaarden ontworpen waarbij is uitgegaan van een verpachting voor de tijd van vijf jaar met de mogelijkheid tot verlengen met steeds weer vijf jaar. De pachtprijs zou bepaald moeten worden aan de hand van een percentage van de omzet. De pachter zou verder de gemeente de kosten van energieverbruik moeten vergoeden. De raad mag dinsdagavond zeggen wat ze van het idee vindt. X A X Flying Juniorklasse verzeilden. De fotograaf plekke om dit gebeuren vast te leggen. s. 1’ iW Ter gelegenheid van het bezoek van de Voor burgemeester Faber sprak de heer Tj. de Jong, voorzitter van het overkoe pelende reünie-bestuur. die zijn blijheid MAANDAG 19 MEI 1980 135ste JAARGANG No. 39 wenste de oud-Slotenaren verder een pret tige dag en wees erop dat wanneer men na een rondwandeling door het stadje bepaal de klachten had, deze aan het gemeente: bestuur gericht konden worden. SNEEKER NIEUWSBLAD De gemeentepolitie van Sneek hield afge lopen week snelheidskontroles op de Worp Tjaardastraat en de Groenedijk. Te gen 16 bestuurders werd proces-verbaal opgemaakt, waarbij een hoogste snelheid van 78 km/>iur werd gemeten. De zondagochtend kerkdienst in het eigen gebouw stond in het teken van het tachtig jarig bestaan en werd geleid door majoor mevrouw A. Meijberg, de divisie-officier uit Groningen. Tijdens deze dienst vond de aanbieding van de nieuwe vlag en het nieuwe orgel plaats. Aanwezig bij de dienst waren onder meer majoor Siepe Eikenaar. Op bijgaande, foto een fragment uit de wedstrijden die de zeilers uit de f van Studio Ger Dijs was ter Het Jubileumfeest was zaterdagmiddag begonnen met een poppenkastvoorstelling voor de jeugd op het Schaapmarktplein. Die werd verzorgd door drie heilsofficieren uit Drachten en Leeuwarden. Nog tijdens de voorstelling, die veel kinderen trok, maakten de leden van de afdeling Sneek een mars door de stad met een corps van het Leger des Heils uit Almelo voorop. De stoet voerde tenslotte naar het Schaap marktplein waar de grote openluchtsa menkomst werd gehouden onder leiding van kapitein H. Bor. In de openkomst, waarvoor de belangstel ling erg groot was, gaven een tweetal Snekers hun getuigenis. Verder was er een Bijbelwoord van de kapitein, werden er geestelijke liederen gezongen en speelde het corps een drietal marsen. In de vroege avonduren gaf het corps in de tuinen van de bejaardentehuizen Frittemahof. Nij Naza reth en Thabor een openluchtkonsert voor de bewoners. Dat bleek zeer in de smaak te vallen. Het hulpgeroep van De Boer trok de aan dacht van Nijhuis en Hamer van de ge meentepolitie, die hun dienst er net op hadden zitten en huiswaarts fietsten. Zij konden de daders echter niet meer achter halen, maar wel het kenteken, het merk en de kleur van de auto opnemen. De auto hadden de daders op de Gedempte Pol geparkeerd, met een vierde Marokkaan achter het stuur. De overval werd onmidde- lijk aan alle politiekorpsen in Friesland gemeld met als resultaat dat de daders een half uur later door een patrouille van de rijkspolitie werden aangehouden. De re volver werd verstopt in de achterzitting van de auto aangetroffen. Het geld werd niet gevonden. De daders, die in alle toonaar den hun onschuld betuigden, werden inge sloten in het politiebureau te Sneek. De daders van de overval zijn: M. CH., 18 jr„ A. e. U„ 23 jr„ A.M.G., 20 jr. en de 18-jarige A.F., allen woonachtig in Amsterdam. Zij verblijven reeds 8 a 10 jaar in Nederland. Morgenavond worden buiten bij het Bomotel in Uitwellingerga opnamen gemaakt voor het t.v.-programma „Vakantie in Nederland” van Veronica. Vandaag is er al een zeventig man sterke televisieploeg bezig met allerlei voorbereidingen voor het programma dat gepresenteerd wordt door Ilona Visser. „Vakantie in Nederland” is een ontspannend muzikaal programma met veel artiesten. Te verwachten zijn: Maywood, die haar nieuwste single „Late at night” brengt. Rob de Nijs, de Dolly Dots, Lee Towers, jack Jersey, Ben Cramer, de Miljonairs en Quintus. Oorspronkelijk was het gebied aan de Frieswijkstraat alleen bestemd voor wo ningbouw. Voor de bouw van de winkel Werd in 1962 vergunning verleend in afwij- iong van het bestemmingsplan. Intussen heeft aanpassing van het plan nog niet Plaatsgevonden zodat voor de verbouw van e winkel tot kantoorruimte geen vergun ning verleend kan worden. Door het uit- ■‘Preken van het voorbereiden van een erzienine wordt dat wèl mogeliik. Vojgens et kollege is er tegen de vestiging van een Om het wettelijk mogelijk te maken de voormalige Spar-winkel aan de Frieswijk straat te mogen verbouwen tot een kantoor voor een assurantiemaatschappij, stellen b en w aan de gemeenteraad voor om „te verklaren dat een herziening van het be stemmingsplan” voor dat gebied wordt voorbereid. televisieploeg ligt er een oud-skütsje bij het Bomotel afgemeerd, want uiteraard zal de kamera ook gericht worden op bijzon derheden van Friesland. Maar met name aan Uitwellingerga zal aandacht geschon ken worden. De heer J. van der Wal is gevraagd bijzonderheden over Uitwel lingerga-(Oppenhuizen) op een rijtje te zetten. Al met al kan het een interessante uitzending worden. Het resultaat is op 4 juni op televisie te bewonderen. Ondanks het mooie weer werd het dankge- vings-jubileumfestival in de Zuiderkerk zondagmiddag goed bezocht. Liederen, ge beden. zang door het Christelijk Mannen koor uit Steenwijk en optreden van het Leger-corps uit Almelo verzorgden een geslaagd programma. Tussen de bedrijven door werd het woord gevoerd door onder meer burgemeester mr. B. van Haersma Buma van Sneek en de heer S. Zeilstra van de Raad van Kerken in Sneek. De pachter zal in het hele zwembaden- kompleks het alleenverkooprecht hebben tot verstrekken en gebruik ter plaats van zwak-alkoholische dranken, frisdranken, kleine eetwaren, ijs en tabaksartikelen. De verkoop dient te geschieden overeenkom stig de bij de plaatselijke horecabedrijven gebruikelijke tarieven. Het is de bedoeling de pachtprijs per jaar als volgt vast te stellen: acht procent van de omzet tot f 25.000,- twaalf procent van de omzet van ƒ25.000,- tot ƒ50.000,- en zestien procent boven 50.000.-. Bij het vaststellen van de omzet worden buiten beschouwing gelaten: rookwaren, tele foonkosten, postzegelgelden en de btw. Verder maakt de presentatrice interviews met mensen die iets over „vakantie en gezondheid”, het thema van het program ma, kunnen vertellen. Hierin betrokken zijn onder andere Fred Racké van het nationaal bureau voor toerisme. Leo Heeze van de Nederlandse sportfederatie en Theo Bodewes van het Nederlands wetenschap pelijk Intituut voor toerisme in Breda. kantoor in de voormalige winkel geen bezwaar. Ander punt, dat op de agenda van morgen avond staat, is het verzoek van de werk groep Woonschepenhaven om ook de schepen ten zuiden van de vaste brug over de Woudvaart te voorzien van een gas- en televisiekabelaansluiting. Voor de schepen in en direkt bij de haven zijn die aansluitin gen al gelegd. Omdat het gaat om slechts vijf mogelijke aansluitingen en een bedrag van 26.000,- acht het gasbedrijf de in vesteringen niet verantwoord - tenzij de gemeente de kosten op zich wil nemen. Daartoe zijn b en w niet bereid, mede omdat het hier gaat om ligplaatsen die in feite in het geheel niet bestemd zijn voor bewoonde schepen. „De betreffende bewoners zijn er gaan liggen omdat in de haven geen plaats meer was. Toen duidelijk werd dat verwijdering van deze schepen op praktische en sociale problemen stuitte zijn deze ligplaatsen getolereerd, mede in het perspektief van een nieuwe haven”, aldus burgemeester en wethouders. De bewoners van 93 na-oorlogse woningen in de Noorderhoek in Sneek krijgen bin nenkort een brief van het gemeentebestuur over plannen tot verbetering van de wonin gen. Dat verbeteren zou op ongeveer de zelfde manier kunnen gebeuren als met de eerdere woningen in deze wijk. Het gaat hier om huizen aan de Eeltje Halbertsma- straat, de Worp Tjaardastraat de Napjus- straat en de Harm Sytstrastraat. h 1X' ’s Morgens, al voordat waarnemend bur gemeester F. Faber de reünie om half elf officieel zou openen, hadden veel oud- Slotenaren elkaar al gevonden. Buiten de feesttent, die op het jachthaventerrein was opgezet, vonden al spontaan ontmoetingen plaats. Burgemeester Faber voelde zich duidelijk een vreemde eend in de bijt, omdat, zoals hij meedeelde, hij nog maar zo kort aan Sloten verbonden was en het merendeel van de reünisten niet kende. Maar van één ding was de burgervader toch zeker „Als je Sloten hebt ontdekt, kom je ervan je leven niet meer los van. Het is een binding voor het leven.” De burgervader hoopte dat de reünisten het ook zo voelden. De herindeling kwam ook ter sprake. De heer Faber zei hierover: „Sloten is zelfstan dig en zal ook na de herindeling Sloten blijven. Het is altijd weer de moeite waard om hier terug te komen, al is het alleen maar voor de reünie.” De burgemeester uitte over de grote opkomst voor de reünie. Om goed in de stemming te komen werd een lied ingezet waarvan voor de melodie Visite van Lenny Kuhr werd aangehouden en waarvan de tekst als volgt luidt: „lt Sleatmar forline - En’t Sleatmar sa’t we’t no fine - It hjoed wer is ien - En it praet fan de dei - De stèd is in bytsje fan alle aid Sleatmers. Dus minsken kom op nou en jow jim er by.” En dit werd uit volle borst meegezon gen. Het lied was in elkaar gezet door drie mensen die ook de regie van andere programmaonderdelen in handen had den. Geurt van der Brink, Bennie Klink hammer en Jan Krijn Kolhoff tekenden hiervoor. aH: Een prima sfeer heerste zaterdag in de feesttent waar oud-Slotenaren bijeenkwa men. Het reüniebestuur verwachtte 300 man, maar kon na afloop konstateren dat er toch wel 500 zijn geweest. De reünie betekende uren praten maar vooral ook oude plekjes opzoeken. En dat liep uit op een gezellig samenzijn. (Foto Studio Ger Dijs). Het café-restaurant, dat ook voor het niet- zwemmend publiek vrij toegankelijk zal zijn, is in de eerste plaats bestemd voor gebruik in kombinatie met het gebruik van de zwembaden. De pachter zal het café- restaurant dan ook geopend moeten hou den gedurende alle uren waarop het bad in het De Hooppark voor rekreatief zwemmen open is. De Kleine Sneekweek, die duurde van donderdag tot afgelopen zondag, is op het Sneekermeer zonder noemenswaardige moeilijkheden verlopen. Er werd slechts één protest ingediend en de organisatoren SZC en KZVS kunnen dan ook weer op een geslaagd gebeuren met veel zon en vooral donderdag veel wind terugzien. De hoofdprijswinnaars in de diverse klassen waren: Laser B: F. van der Heide, Grouw: Europe Moth: Hinselaar, Hooglanderveen: Stem: E. van de Vrie, Enschede; Flits: Gebr. van der Zee, Drachten; 12-Voetsjollen: F. K. Zandstra, Leeuwarden; Sunfish: G. Dokter, Leeuwarden; Randmeer: D. W. Kappelle, Zutphen; Flying Junior: H. Koning, Krommenie; Vaurien: J. en M. Pragt Tubber- gen; Pampus: P. Boelsma, Sneek; Regenboog B: H. H. Röfekamp, Sneek; Flits A: Tj. O. Sappé, Langweer; 16 m2 B: P. Zwart, Warga; Laser A- M van der Pal, Grouw; Sailhorse: Gebr. van der Heide, Joure; Spanker: S. Hiemstra, Amersfoort; Schakel: J. Rijkenberg, Heerhugowaard; Valken- Gebr. de Jong, Leeuwarden; 16 m2 A: J. Schraa, Boornzwaag; Yngling: U. de Vries, Grouw; Simoun: Z. de Leeuw, Hengelo; Regenboog A: H. Amsterdam. Sneek; Vrijheid: C. Boekling, Velsen. Met een jubileumfestival in de Zuiderkerk bedankte het tachtigjarige Leger des Heils in Sneek zondagmiddag de Sneker burgerij voor de sympathie die men altijd van de Snekers heeft ondervonden. Van dat ,,een goed hart toedragen had het Leger in de ochtenduren van dezelfde dag weer enkele blijken ondervonden. In de speciale kerkdienst in het eigen gebouw werd namelijk een nieuw orgel in gebruik genomen waarvoor een zeventig Snekers, die het Leger des Heils zeer respekteren, het geld hadden ingezameld. Verder bood iemand die anoniem wil blijven nog een nieuwe vlag aan. die uit de gelederen van het corps in Sneek is voortgekomen. Ook blijk van belangstel ling gaf majoor Zuidema, die vroeger het bevel in Sneek heeft gevoerd. is' w >-»■ 1F,4-v

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1