VERKEERSCIRKUIAT1EPIAN: 28STE HOOFDSTUK OPENING BURGEMEESTER T. ELZENGA (HO.) IJLST snekerMkoerier Onderzoek eventuele voordelen landelijk wonen in ZW. Friesland „De Koggeplaet” met jachthaven nieuw rekreatieoord in Elahuizen Hele raad wil verbetering kruising-Thabor, maar hóe de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van w w iBB WWW V r Rh. 1 X i SS kollege: „In de augustus vergadering zullen (Vervolg zie pagina 35) 1L h rw S 4 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. zitting (Haarlemmer) olie moest zien te vinden. Dat „wondermiddel” bestond uit de toezegging i we terugkomen met een voorstel tot een eenvoudiger oplossing. en de Jongetje uit Scharnegoutum overleed na ongeval Rekreatie Twee Oppenhuisters door groepje buitenlanders met een mes gestoken (Vervolg zie pagina 35) Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD YVONNE VAN 12 REDT ÉÉNJARIGE MARIËLLE De twaalf-jarige Yvonne Verweij uit de Commanderij in Sneek heeft gisteren haar één-jarige buurmeisje Mariëlle Alblas waarschijnlijk het leven gered door haar uit het water te halen. dat hetzelfde doel beoogt." Het viel te begrijpen dat niet iedereen het meer begreep, naarmate dinsdagavond in de gemeenteraad van Sneek de diskussie vorderde over het „Uitvoeringsprogramma Verkeerscirkulatieplan, eerste fase”. Voor een leek leek dat voorstel rijp om na enig gerommel in de marge tot hamerstuk gepromoveerd te worden omdat er jaaaren van schrijven en praten aan dat „aanpakplan” vooraf waren gegaan. Het scheen echter, dat iedereen, die in de voorbije reeks van jaren ideeën en oplossingen had aangedragen nogmaals op die ideeën en oplossingen terug moest komen als die niet duidelijk herkenbaar in het „Uitvoeringsprogramma" terug waren te vinden. Het één lokte lokte het ander uit en daarbij werden tot overmaat van ramp toezeggingen aan de ene kant anders uitgelegd door de andere. Het begon op een oeverloos geharrewar te lijken met als één van de kardinale punten de verbetering van het kruispunt bij Thabor. Burgemeester en wethouders zeiden daarover: .Opschorten tot na de behandeling van de begroting 1981 zodat we kunnen overzien hoeveel geld er voor hoeveel projekten nog over is na de bezuinigingsmaatregelen van het rijk." Het CDA stelde daar tegenover: „Zo snel mogelijk aanpakken. En géén halve oplossing!”. Er staken golven op waarvoor het kollege in besloten zitting (Haarlemmer) olie moest zien te vinden. Dat „wondermiddel” bestond uit de toezegging van het XiH X Él - - d Ws 1 Elahuizen samen met de naamgeefster Tijdens de officiële overdracht van de gemeente Hemelumer Oldeferd naar de Stichting Kuilart werd de naamgeefster van dit rekreatie-oord met jachthaven ook even in het zonnetje gehaald. Mevrouw M. DONDERDAG 22 MEI 1980 135ste JAARGANG No. 40 J. YTSMA (CDA) - proefde onvoldoende proeven - dat „proefgedoe" de gemeente ekstra uitgave van gulden zal komen te staan. Wat ..Thabor" betreft nam de heer D. Dam het CDA-vaandel over: „Met langer wach ten gaan we niet akkoord. Radikaal oplos sen en zien of we’’op andere punten kunnen bezuinigen. Waar weet ik zo niet." Bij het voortborduren op Thabor begon het de heer W. de Boer van Progressief Sneek te duizelen. „Praten we nu over dat dure Ultsje kwam bij z’n vriendje vandaan en was op weg naar zijn ouderlijk huis aan de Blankendalwei toen hij onderweg het on geluk kreeg. Hij reed op z’n fiets op de Ivige Leane en moest daarbij de voorrangskrui- sing (St. Martensdyk) oversteken. Daar reed op dat moment de 29-jarige opzichter F.S. uit Scharnegoutum. Ultsje heeft waar schijnlijk bij het oversteken van de krui sing niet goed uitgekeken. De automobilist zag geen kans meer om hem te ontwijken. Het jongetje kwam achter een heg van daan. Ultsje is de op één na jongste van vier jongens uit het gezin De Jong. SNEEKER NIEUWSBLAD In zijn openingswoord zei de burgemeester mr. T. Elzenga dat het voor de gemeente Hemelumer Oldeferd niet eenvoudig is geweest een dergelijk rekreatie-oord te stichten nu juist in deze tijd de provinciale- en rijksoverheid verschillende opvattingen blijken te hebben over rekreatie. De ge meente moest, aldus de burgemeester, manoeuvreren tussen het provinciale prin- iiivwmqi umirDmiirtAD^ jLvoca (itu m outmku ”■4 Burgemeester T. Elzenga (H.O.) opent in AN mevr M. de Jong-Oost het nieuwe rekreatie- oord ..De Koggeplaet". De Koggeplaet heeft negentig staanplaatsen voor karavans. waarvan de helft nu reeds bezet is. Van de ho'nderdtien ligplaatsen voor jachten is het merendeel eveneens gevuld. Het eindresultaat in de vorm van een rapport zal bij de gemeenten Sneek en Wymbritseradeel ter inzage komen te liggen en ook in verkorte vorm aan enkele kranten die in de streek ver schijnen worden aangeboden. Men zegt dat je een stel oude schoe nen niet weg moet gooien voor je nieuwe hebt. Dat gaat niet op voor de oude Koninginnebrug. waarvoor een nieuwe in de plaats komt. In de werkput wordt het oude fundament met draaiwerk tot in de grond toe afgebroken en rondom en in de ..dro- p. ge sloot worden andere voorberei- |g| dende werkzaamheden verricht voor |g| nieuwe wallen en andere rustpunten voor de toekomstige draaibrug. In de fabriek van Hubert en Co. wordt ^4 reeds gewerkt aan de metalen bo- X venbouw en als alles naar wens ver loopt komen de werkzaamheden ter plekke en die in de fabriek straks als puntje en paaltje bijelkaar. Tot die tijd zullen lopende, fietsende en brommende mensen goed moeten blijven uitkijken bij het oversteken van de Prins Hendrikkade, willen ze hun leven niet in de waagschaal stel len. (Foto studio Ger Dijs). Bij een verkeersongeval op de kruising St. Martensdyk-Ivige Leane onder Schame- goutum is dinsdagavond omstreeks tien over zes de 9-jarige Ultsje Bouwe de Jong uit dat dorp onder een auto gekomen. Het jongetje, dat eerst naar het ziekenhuis in Sneek werd vervoerd, liep dusdanig her senletsel op dat men het raadzaam achtte om hem naar het Akademisch Ziekenhuis in Groningen te laten opnemen. Daar kon men Ultsje echter niet meer redden. Hij overleed 's avonds om negen uur. 7.x,-. De heer B. Yntema, voorzitter van de Stich ting Kuilart. haakte hierop in met te ver melden dat het rekreatieve gebeuren rond om de Fluessen sinds de zestiger jaren en flinke vlucht heeft gemaakt. „Van de vijftig procent, die toen in de landbouw zat is tegenwoordig nog maar vijfentwintig pro cent overgebleven". Volgens de heer Ynte ma is Elahuizen nu sterk op de rekreatie gericht. De kleine Mariëlle speelde tussen de eend jes op de wallekant van de sloot bij de Commanderij. Toen de diertjes het water in gingen liep het kind er achteraan en duikelde pardoes de sloot in. Er was nie mand in de buurt behalve Yvonne die toevallig zag wat er gebeurde. Ze rende er heen, sprong in de sloot en bracht de kleuter op het droge. Kleine Mariëlle was danig overstuur, maar ook Yvonne kreeg het even later een beetje met haar zenuwen te kwaad. Na een poosje kwam mevrouw Alblas naar de familie Verweij om Yvonne te bedanken voor wat ze gedaan had. In Sneek heeft zaterdagavond een incident plaatsgevonden waarbij twee jongens uit Oppenhuizen met een mes in het bil zijn gestoken. Aanvankelijk hadden de 17-ja- rige G. Brouwer en de 18-jarige L Schrie- mer dit niet eens in de gaten. Ze dachten een schop te hebben gekregen. De steek partij vond s nachts rond een uur of drie plaats op het Kleinzand. De jongelui raak ten daar in gesprek met een paar meisjes. Een groepje buitenlanders die voorbij kwa- Wat de rekreatievoorzieningen betreft vond hij. dat deze niet verder uitgebreid dienden te worden. Wel is het een en ander voor verbetering vatbaar. Deze verbeteringen zullen dan afgestemd moeten worden op de plaatselijke bevol king. In dat licht bezien was het verstan diger geweest, aldus de heer Yntema. dat bij de toekomstige gemeentelijke herindeling ervan uitgegaan wordt dat de meren in één gemeente komen. Op dit moment loopt de grens juist door de Morra en de Fluessen. De Rekron en de ANWB zouden zich volgens de voorzit ter ook op deze zaken moeten richten. De gemeentelijke herindeling, zoals die nu „panklaar” ligt is volgens de heer Yntema „onverteerbaar". werkt, maar met door loting verkregen adressen die met medewerking van de gemeente verzameld zijn. De enquete is dus volstrekt anoniem en zal ongeveer tien minuten in beslag nemen. cipe geen uitbreiding of nieuwbouw meer te plegen van verblijfsrekrëatieve kom- pleksen én de opvatting van de rijksover heid, de ontwikkeling van vakantiegangers in Nederland te stimuleren. „Dat een ge meentebestuur - maar ook het partikuliere initiatief - bij tijd en wijle de handen ten hemel heft laat zich denken. Het ware te wensen, dat beide stromingen op het re- Met de onthulling van de naam „De Koggeplaet” opende burgemeester T. Elzenga (Hemelumer Olderferd) samen met de naamgeefster mevrouw M. de Jong-Oost dinsdagmiddag een nieuw rekreatie-oord met jachthavenkompleks in Elahuizen. Tevens werd hierbij het technische en administratief beheer van „De Koggeplaet” van de gemeente Hemelumer Oldeferd overgedaan aan de Stichting Kuilart. Het dorpje Elahuizen is met deze opening een rekreatie-oord rijker, waarbij negentig karavans en honderdtien boten hun stand- en ligplaats kunnen krijgen. De stichtingskosten van „De Koggeplaet" beliepen ruim een miljoen gulden. Sinds 1975 bestaat aan het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht de specialisatierichting „Geografie van Landelijke Gebieden". In het kader hiervan is in 1978 het Zuid-West Friesland projekt gestart. Doel van dit projekt is een bijdrage te leveren aan het inzicht in (en de mogelijke verbetering van) de levensomstandigheden van bewoners van landelijke gebieden voor zover die levensomstandigheden te maken hebben met ruimtelijke omstandigheden aldaar. Als onderdeel van dit projekt wordt in de maanden mei/juni 1980 een onderzoek gedaan door een groep derde-jaarsstudenten onder leiding van drs. A.A.B. van Bemmel naar de voor- en nadelen van het wonen in landelijke gebieden ten opzichte van stedelijke gebieden. Vooral zal bekeken worden hoe de inwoners van Zuid West Friesland hun woonomgeving waarderen en hoe zij de situatie in bijvoorbeeld de Randstad beoordelen. Aanleiding van dit onderzoek is dat de hogere overheden (die vaak in de Randstad zitten) bijzonder weinig aandacht hebben voor de waarderingen en wensen van be woners van landelijke gebieden, aldus het instituut. Aspekten die in het onderzoek aan de orde komen zijn onder andere de huisvestings-, gëzins-, werk-, vri jet i ids- en voorzieningen situatie. Ten aanzien van de huisvestings situatie gaat het dan bijvoorbeeld om de verhouding huur-koopwoningen. of men tevreden is met de grootte van de woning, of men denkt dat de woningen goedkoper zijn dan in de Randstad, wat men van de omgeving vindt, etc. Bij de werksituatie kan gedacht worden aan het beroep, hoe ver men voor het werk moet reizen, of het opleidingennivo bij het huidige werk aan sluit etc. Het onderzoek wordt gedeeltelijk geba seerd op enquetes die in de week van 2 tot en met 6 juni gehouden worden in de dorpen Heeg. Gaastmeer en Woudsend van de gemeente Wymbritseradeel en de wijk Tinga van de gemeente Sneek. Binnen enkele dagen zullen verschillende gezin nen en alleenstaanden uit deze plaatsen een introduktiebrief ontvangen met het verzoek of zij aan deze enquetg mee zou den willen werken. Er wordt niet met namen van de betreffende personen ge- kreatieve terrein wat meer bij elkaar word en gebracht", zo zei de heer Elzenga. Tevens sprak hij de hoop uit. dat over enkele jaren blijkt dat de rekreatieve ontwikkeling van de Fluessen evenwichtig en verantwoord ter hand is genomen. iVat het tijdstip betreft heeft het CDA „Het Kruispunt" waarschijnlijk wat naar voren geschoven op het uitvoeringsrooster van het Verkeerscirkulatieplan. Aan kwaliteit zal er waarschijnlijk wel het één en ander ingele verd moeten worden. Wat dat laatste be seft mengde wethouder H. Scholten zich even met een verkouden stem in het dispuut mad-wethouder Berg met een waarheid als een koe, die de plank niet ver mis sloeg: ■•Laten we niet vergeten dat er tussen één miljoen en honderdduizend gulden een heleboel ruimte zit". Over „proefnemingen" aan Kleinzand- Singel en het Grootzand bleef het CDA aan bepaalde standpunten vasthouden, maar of het allemaal zal gaan zoals de Appélanten willen? Wethouder Dick berg zei althans: „Het is het beste dat we vasthouden aan de uitvoering zoals die nu in het programma staat. Anders kunnen we de hele zaak beter in de ijskast zetten. Het één hangt namelijk andere kant. Bovendien dacht Berg die al nauw met het andere samen. Het grijpt dat „proefgedoe de gemeente op een allemaal inelkaar". ekstra uitgave van driehonderdduizend Het was de heer J. Ytsma (CDA) die de Th 'k,leS ^c^on °P te werpen: „Kruispunt habor. proefmaatregelen voor beide kan- R'n van het Kleinzand en proeven aan het rootzand. Wat het Kleinzand betreft ac,?c wethouder één proef aan één kant ''’doende. Zijn redenering is: slaagt die, <an js ccn proef aan ancjere kant njet 0 'g. slaagt die niet dan gaan we naar de «-viukiiv gcuaaiu. mcviuuw ivi. de Jong-Oost uit Elahuizen stuurde in dichtvorm de naam „De Koggeplaet" in. Zij werd uit twintig inzendingen gekozen. Hiervoor ontving zij van de heer Yntema een nieuw en een antiek koperreliëf van koggeschepen. HiMHR tilfg gilfi W' W Sc S? l I.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1