Wielerronde Sneek dinsdag 3 juni is bij komitee in veilige handen snekerWoerier i Sterk deelnemersveld aan de start Isoleringsplan voor huizen in vele dorpen van Wymbritseradeel Wymbritseradeel presenteert de provincie gevraagde Dorpennota Hm Op jacht naar aardwormen IJLST f Elfstedentocht was voor de 12.000 deelnemers groot „feest” BB BBSS de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van i A na ur ur ur ur DINSDAG 27 MEI 1980 135ste JAARGANG No. 41 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Lisbaensüjitte Imsum ter- wille van kleuters afgesloten Van 11.793 naar 13.200 Gedeputeerde Staten komen in de Nota grondslagen en basisbeslissingen voor Wymbritseradeel tot een bevolkingsaantal op 1 januari 1995 van 13.200. Per 1 januari 1980 telde Wymbrits 11.793 inwoners. Er zouden dus in de komende vijftien jaar 1405 bij moeten komen. Op basis van de natuurlijke aanwas-berekening en een ves tigingsoverschot van veertig personen komt men op een getal van 12.300 in 1985, van 12.800 in 1990 en van de genoemde 13.200 in 1995. Bij deze prognose is er van uitgegaan, dat de jaarlijkse natuurlijke bevolkingsgroei tussen 1980 en 1995 zal afnemen. Jannes Westerhof gemeentesekretaris in S milde (Drente) en de Gratis fiets voor 65-plussers In Frankrijk spelen politici met het idee om gratis fietsen te laten verstrekken aan iedereen die vrijwillig afstand doet van zijn autorijbewijs en aan iedereen die vijfen zestig wordt een fiets kado te geven. Ach tergrond voor hun idee van vrijgevigheid is het besparen op de hoge kosten voor autoverkeersvoorzieningen en op kosten van gezondheidszorg. Het fietsverkeer vraagt verhoudingsgewijs minder kostbare verkeersvoorzieningen. Daarnaast: fietsen is gezond, vooral voor 65-plussers. N. A. Poiesz geslaagd voor bridge-leraar te Utrecht Geen subsidie voor peuter- speelplaats ’t Plankje Balk t Gaat op dit moment uitstekend met de Sneker wielerronde. Over precies zeven dagen is het weer zover en zal er op het parkoer Molenkrite weer een uitstekend deelnemersveld aan de start verschijnen. Het Wielerkomitee Sneek heeft in samenwerking met wielervereniging Olympia te Heerenveen 104 amateurs weten te strikken waaronder - om maar een paar namen te noemen - de welbekende „Dolle” Dries van Wijhe; maar ook de bekende schaatser Yp Kramer en Gerrit Möhlman zullen acte de presence geven. Als nieuw evenement staat op het programma de wedstrijd van de nieuwelingen. Start daarvan zal zijn half zeven, het aanvangsuur van dit wielerspektakel. Een uur later zullen de amateurs gaan strijden om de hoogste eer en de te verdienen premies. Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Niet gewenst vervolg zie pagina 3) Om het „gat” tussen het Streekplan Friesland en de huidige situatie op te vullen heeft de Provincie aan de Friese (plattelands) gemeenten ge vraagd een soort Dorpenplan op te stellen met ideeën over het leefbaar houden of beter leefbaar maken van de dorpen. Tot op het moment dat het Streekplan van kracht wordt, zou men dan kunnen werken op basis van de Dorpennota s. De wensen en verlangens daarin mogen vanzelf sprekend niet in strijd zijn met het Streekplan Friesland omdat men anders bepaalde processen terug zou moeten schroeven als straks werkelijk het Streekplan gehanteerd wordt. Voor de gemeenten was het 'allemaal kort dag omdat de Provincie op 14 november 1979 vroeg om Dorpennota’s. De gemeente Wymbritseradeel heeft aan het verzoek kunnen voldoen en heeft een „Dorpennota Wymbritseradeel, ontwikke ling en bevolking en woningbouw 1980-1990” opgesteld, die komende donderdag in de gemeenteraadsvergadering behandeld zal worden. lil®?.?» 5*" L SNEEKER NIEUWSBLAD Het Wielerkomitee Sneek heeft een pro grammaboekje samengesteld en nieuw hierop is, naast de namen van de deelne mers en goede gevers, een lotnummer. Voor slechts één gulden is zo’n programma op het parkoer te koop en voor dat ene gu Iden- tje maakt u kans op de hoofdprijs: een dames- of herenrijwiel. Maar dat is nog niet alles: de overige prijzen bestaan uit lukse artikelen die niet voor de poes zijn. nota Wymbritseradeel een verdeling ge maakt van de bevolking en het aantal te bouwen woningen over de verschillende dorpen. De stappen die in de nota werden gedaan om het eindresultaat (het aantal per dorp te bouwen woningen) te bereiken, zijn in schema’s weergegeven. Aan de Oude Oppenhuizerweg in Sneek kan bij de gemeentereiniging aldaar grof vuil gestort worden tijdens „kantooruren” tussen 7.30 en 11.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Vrijdagmiddags slechts tot 15.45 uur. Op maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur is er ook nog gelegenheid. taal ruim duizend vierkante meter be slaand, zal verkocht worden tegen de prijs van f 112.500,- als de gemeenteraad er donderdag mee akkoord gaat. Het schoolgebeuren van de Hervormde school wordt verplaatst naar het nieuwe multifuktionele centrum in Oppenhuizen, dat officieel zal worden geopend op vrijdag 6 juni. De vraag was even wat er met de oude school zou moeten gebeuren, maar al gauw maakte de heren De Vreeze en Wad man er gading naar. Het is de bedoeling, dat de kopers de school zullen (laten) verbouwen tot twee afzonderlijke wonin gen. De kopers zullen er zich permanent vestigen. Tegen die gang van zaken hebben burgemeester en wethouders geen be zwaar. behoefte zal zijn. Het aantal gewenste wo ningen per 1-1-1990 - tien jaar vooruitkij ken acht Wymbritseradeel in de Dorpen nota genoeg - zou 4180 moeten zijn. Plus een leegstandsmarge van 2,5 procent komt men op een woningvoorraad van 4285 per 1 januari 1990. De woningvoorraad in Wym britseradeel was per 1 januari 1980 3631 en de woningvoorraad zou dus tot 1990 moe ten toenemen met 654. In feite zullen dat er 931 moeten zijn omdat berekend is dat '277 woningen nodig zijn als „kompense- rende nieuwbouw”. Wat de woningvoorraad per l-l-’8O betreft zijn daarbij niét geteld de wooneenheden van de bejaardentehuizen in Blauwhuis en Heeg. De doorberekende leegstandsmarge acht men noodzakelijk voor een goed funk- tioneren van de woningmarkt Met kom- penserende nieuwbouw wordt bedoeld nieuwbouw ter kompensatie van woningen, die aan de voorraad worden onttrokken door sloop, funktiewijziging, samentrek king van twee woningen en dergelijke. Aan de hand van aanwezige voorzieningen zijn in de Wymbritseradeelse Dorpennota de dorpen verdeeld in kategoriën „afhan kelijke dorpen”, „gedeeltelijk zelfstandige dorpen”, „zelfstandige dorpen” en „cen- trumdorpen”. De te voorschijn gekomen cijfers maken het mogelijk om vrij nauwkeurig aan te geven, hoe groot de toekomstige woning- Na het besluit van de raad Rauwerderhem om een gedeelte van de Lisbaenstrjitte in Imsum tussen de kleuterschool en het terrein van de fa. Elzinga te veranderen in een voetpad, stellen b en w nu voor terwille van de veiligheid de Lisbaenstrjitte geheel af te sluiten voor motorvoertuigen. De bedoeling van de eerder genomen maatre gel was een veilige situatie te kreëren voor de kleuters. Er zijn echter ouders die hun kleuters per auto via het nog niet afgeslo ten gedeelte van de baen naar de kleuter school brengen en daarna achteruitrijdend weer vertrekken. Kortgeleden werd een kleuter aangereden. De gevolgen waren niet ernstig, maar het kollege acht het nu toch wel noodzakelijk een verbodbord voor de Lisbaenstrjitte te plaatsen. De gemeenteraad van Smilde heeft de heer Jannes Westerhof uit Sneek met algemene stemmen benoemd tot gemeen tesekretaris. De 37-jarige ambtenaar ter gemeentesekretarie te Sneek komt op 1 september naar Smilde als opvolger van de heer G. Emmens, die om gezondheidsre denen vervroegd met pensioen gaat. De heer Westerhof is momenteel chef- buro financieel beleid van de afdeling fi nanciën van de gemeente Sneek. Hij is geboren in de gemeente Havelte. Achter eenvolgens was hij werkzaam in de ge meenten Havelte, Steenwijkerwold, Een- rum, Westerbork en Sneek. De heer Wes terhof is momenteel verder onder meer sekretaris van de n.v. Intercommunaal Gasbedrijf Westergo en docent aan de Bestuursschool Friesland in staats- en pro vincierecht. Westerhof stond nummer één op de aanbeveling van het kollege van burgemeester en wethouders. De aanbeve ling van het kollege aan de raad is het resultaat van een inspraakprocedure voor vertegenwoordigingen uit de gemeente raad en -personeel. Uit de negentien solli citanten is een aantal gekozen, dat zijn opwachting heeft gemaakt bij burgemees ter en wethouders, bij een vertegenwoor- I De koploper bij de Bridge Club Sneek, N.A. Poiesz, slaagde dezer dagen met nog enkele kandidaten uit Friesland in Utrecht (schriftelijk) en Zwolle (mondeling) als bridge-leraar. Voorwaar een mooi sukses. De oud-speler J. van Hettema, thans te Amsterdam, werd gekozen in het Natio nale team der Nederlandse Spoorwegen. In het toumooi wat in Montpellier (Frank rijk) werd gehouden, werd van de acht deelnemende landen Polen eerste. De Hol landers eindigden op de zesde plaats. B en w van Gaasterland hebben besloten om de oude openbare kleuterschool in Balk te verkopen, zodat het als huisvesting kan dienen van peuterspeelplaats ’t Plank je. Er zal echter geen subsidie worden verleend. Door de raad was een nader onderzoek gevraagd naar de mate van subsidiëring door de gemeente in de dorpshuizen ,,’t Klif” te Oudemirdum en „de Gearte” te Bakhuizen. De raad vond het niet meer dan rechtvaardig dat de subsidies die gegeven zijn voor deze ge bouwen voor wat betreft het gedeelte van het peuterspeelplaatswerk ook betaald zouden worden aan t Plankje in BatK. Het kollege is druk aan het rekenen geslagen. Uitgaande van een aantal zaken zoals gebruik van het gebouw in uren en de niet multifunktionele funktie van het pand, zien b en w voor de peuterzaal in Balk echter geen financiële oplossing op basis van evenredigheid tot andere verleende subsidies. De trekking van de prijzen zal na afloop van de ronde geschieden en de nummers zullen in onze donderdageditie van 5 juni - twee dagen na de ronde dus - worden gepubli ceerd. Het parkoer Molenkrite is afgelopen week voor de goede orde nog even stevig onder (straatmakers) handen genomen, aangezien het komitee Sneek niets aan het toeval wenst over te laten en het woord veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Het parkoers zal om kwart over zes voor alle verkeer worden afgesloten en de bewoners Aanstaande donderdag in deze krant een van de wijk zijn hier reeds over ingelicht gesprek met een der komiteeleden, Bokke maar krijgen de avond vantevoren hier via Bok, voor vele goede gevers geen onbeken- een speciaal stencil nog bericht over. Alles de. Bok, vroeger zelf karriere makend als is dus dik-voor-elkaar en zo hoort het wielrenner, houdt zich bezig met het bijeen uiteraard ook. „scharrelen” van de prijzen en premies. De berekening van de migratie had heel wat meer voeten in de aarde omdat het moeilijk is om met enige zekerheid te bepalen hoeveel mensen zich in de toe komst in Wymbritseradeel zullen vestigen en hoeveel er zullen vertrekken. Op basis van de bevolkingsprognose is de woning behoefte in 1990 berekend aan de hand van woningbehoefte-percentages per bevol kingsgroep. Tot slot werd er in de Dorpen- De tweede Pinksterdag is voor meer dan twaalfduizend fietsers een zeer geslaagde dag geworden. Meer dan twaalfduizend ja, aangezien het komite dat de Elfstedentocht per fiets organiseert als grens heeft gesteld twaalfduizend deelnemers, maar er zeker zo’n drieduizend „zwart” aan de start verschenen. Met alle risiko’s van dien uiteraard want een groots geheel als de Elfstedentocht in goede banen leiden eist nogal wat organisatie. De deelnemers troffen het dit jaar met een prima weertje; het was in ieder geval droog en niet koud. Van Bolsward, vanwaar de eerste groep rond vijf uur ’s morgens vertrok, toog men langs de Friese Elfsteden en op de wegen was het dan ook een drukte van belang. De fotograaf was in het historische stadje Sloten paraat om een groep deelnemers op de gevoelige plaat te zetten. De Stichting Woningbouw in Hennaarderadeel, Wonseradeel en Wymbritseradeel wil één miljoen gulden besteden aan het isoleren van 447 huizen in haar werkgebied. Dedrie gemeenten zullen afbetaling van rente en aflossing van dat bedrag moeten garanderen. Van het miljoen zal de gemeente Wymbritseradeel een bedrag van f 410.000 garanderen. De gemeenten Hennaarderadeel en Wonseradeel zullen het overige deel van de lening voor hup rekening nemen, ter garantie. Het gaat wat de gemeente Wymbritseradeel betreft om 181 woningen. In een voorstel over deze zaak laten bur gemeester en wethouders weten, dat er volgens hen weinig risiko aan het verlenen van de garantie zit omdat de Woningstich ting de gelden voor het isoleren middels huurverhogingen terug krijgt en dus wel tijdig zal kunnen aflossen. Het gaat wat de gemeente Wymbritse radeel betreft om 49 woningen in Oudega, negen in Folsgare, zes in Oost- hem, 22 in Schamegoutum, 27 in Nij- land, vijftien in Oppenhuizen, acht in Woudsend, 24 in Heeg, acht in Jutrijp, zes in Blauwhuis en acht in Gauw. De Woningstichting zal de lening afsluiten bij de Stichting Pensioenfonds voor het week- en uurloon van de NV Koninklijke Maatschappij „De Schelde” te Vlissingen.. De rente bedraagt elf procent per jaar. Al in een vroeg stadium hebben de heren de Vreeze van de Koopmunsgracht in Sneek en zijn stadgenoot T. Wadman uit de Esdoomlaan zich gemeld als liefhebber voor het kopen van het vrijkomende voor- malige Hervormde school aan de Sjaerda- 'vei in Oppenhuizen. Schooi en grond, to- In de afhankelijke dorpen acht men wo ningbouw van enige omvang vanuit stede- bouwkundig oogpunt niet of minder ge wenst. Wel dient men er naar te streven het huidige aantal woningen op peil te houden. Als afhankelijke dorpen worden genoemd: Goënga, Idsega, Indijk, Loënga, Nijhuizum, Offingawier, Sandfirden, Smallebrugge, Tjalhuizum, Westhem, Wolsum en Ypecolsga. Gedeeltelijk zelfstandige dorpen worden geschat op een gemiddeld groeipercen- Jan, Piet en Klaas hebben de laatste dagen met allerlei middelen de jacht ingezet op aardwormen. Die diertjes zijn niet zo gemakkelijk te „oogsten” want de bovenlaag van de grond is de laatste weken aardig uitgedroogd. Waar de wormen straks voor nodig zijn is voor het gros van de me:’,:. wel duidelijk. Zondagmorgen 1 juni, één uur voor de zon opkomt, gaat het visseizoen namelijk open en dan moet je natuurlijk zorgen, dat je de spullen in orde hebt. En bij dat vis- gerei hoort natuurlijk ook aas. Moge lijk zijn de mannen van de Plant soenendienst niet altijd even geluk kig met dat zoeken naar wormen. Met een schop kunnen er heel wat vernielingen aangericht worden, met name als men niet de moeite neemt de zode weer netjes op zijn plaats te leggen en weer vast te stampen. Met een greep de grond in beweging is een methode, die in ieder geval minder vernielingen aanricht. (Foto studio Ger Dijs). In de Nota zeggen burgemeester en wet houders, dat getracht is een greep te krijgen op de te verwachten groei van de bevolking en van de behoefte aan woningen in Wym britseradeel tot 1990. Voor de prognose van de bevolkingsontwikkeling is enerzijds ge bruik gemaakt van de natuurlijke aanwas zoals geboorte en sterfte en anderzijds door vestiging en vertrek. De berekening van de natuurlijke aanwas leverde de minste moei lijkheden op. Daarvoor kon gebruik ge maakt worden van de vrij betrouwbare cohort-survival methode. diging van de gemeenteraad en bij een vertegenwoordiging van vijf toekomstige sekretarie-medewerkers. FT V **•'-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1