Direkteur van het FSM tevreden over 1979: 468 nieuwe aanwinsten Nieuwe overweg in IJlst mag geen ontsluiting krijgen op Ylostinslaan IJLST snekerMkoerier Rekonstruktie al in volle gang van weg Sneek naar Ysbrechtum wo 1 I»» Rauwerderhem is nog niet gestart met eksperiment rond de bustaxi I Parallelweg moet soort rondweg worden Woudsender surfvereniging Stean Bliuwe houdt selektiewedstrijden voor NK op thuiswater Heegermeer n en Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL „Uit de Marktstraat” voor teveel en vooral zwaar verkeer op de Ylostinslaan. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Beheer volkstuintjes Zes meter breed en de Bakhuister rijdt auto van vriend totall-los De gemeenteraad van Ijlst heeft dinsdagavond haar fiat gegeven voor de aankoop van een stuk grond (0.67.10 ha.) voor de aanleg van een nieuwe weg van Oosthem naar Ijlst. Het perceel is nodig om de nieuwe spoorwegovergang ter hoogte van de Ylostinslaan/Sikko Sjaerdemaleane te kunnen realiseren. Er werd echter hevig gediskussieerd door de vroedschap over waar de ontsluiting van deze overweg nu moet komen. In ieder geval wil men die niet op de Ylostinslaan. Er werd zelfs gesteld dat men alleen met het voorstel over de grondaankoop akkoord kon gaan als de parallelweg gaat funktioneren als een soort rondweg. Men is bang Jongen van veertien in Uitwellingerga gewond nen en 71 schoolgroepen werden bezocht. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRlJFHOUTS NIEUWSBLAD Direkteur S. ten Hoeve van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek heeft gisteravond op de ledenvergadering van de Stichting FSM gezegd tevreden te zijn over de verzamelde aanwinsten en ondervonden belangstelling voor het FSM in 1979. Het aantal aanwinsten bedroeg 468. De heer Ten Hoeve vond het geweldig dat in een tijd van schaarser en duurder wordende oudheden, de kollektie nog zo uitgebreid kon worden. „Het aankoopbudget is weliswaar klein, maar het aantal mensen dat het museum met schenkingen wil verblijden nog groot”. Het bezoekersaantal liep iets terug. In totaal was dit 11.570 (in 197812.894). Er werden 11 tentoonstellingen gehouden die door 38 groepen volwasse- Parkeerruimte al n SNEEKER NIEUWSBLAD naar Van de bestuursleden stelt de heer Th. Zijlstra zich niet herkiesbaar. De heer Zijlstra is 34 jaar aktief geweest in het bestuur; jaren als penningmeester. Aan- DONDERDAG 29 MEI 1980 135ste JAARGANG No. 42 „Nut en Genoegen is de naam van de volkstuinenvereniging, die per 1 juni aan staande de volkstuintjes in beheer krijgt, die liggen achter de wijk De Domp. Mocht men belangstelling hebben voor een stuk- kie grond, om al of niet met kunstmest en diverse bestrijdingsmiddelen, eigen groen te te kweken dan kunt u het best in verbin ding treden met de sekretaris van NEG. de heer J. Akkerman, die toevallig zelf niet in De Domp woont, maar in de Mr. P.S. Ger- brandystraat 26. In plan De Zwette dus. Voor het gemak, het telefoonnummer is 12740. schap en de Woudsender surfclub Stean Bliuwe prijst zich dan ook zeer met deze wedstrijden, 't Is een primeur voor Noord - Nederland en er Langs de zuidzijde van het deel tussen de kruising met de Worp Tjaardastraat en de geprojekterde ingang van de nieuwe be graafplaats zal een voetpad worden aan gelegd. Aan de noordzijde komt een voet pad dat doorloopt tot Ysbrechtum. Om ruimte te krijgen wordt de sloot langs de bestaande gedempt en wordt er even In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). verbinding met bijvoorbeeld Oosthem en Nijland. maar ook met Heeg en Oudega. Het rekonstruktieplan voorziet in een ver breding van de bestaande weg tot zes meter en het aanbrengen van een nieuwe deklaag. Aan weerskanten van de weg zal een vrijliggend fietspad komen ter breedte van twee meter en tien centimeter. Tussen weg en fietspad komt een groenstrook van twee meter. al iets vertellen over de plannen voor 1980- 1981. Zo staan er weer een aantal ekspo- sities op het programma, er is weer moge lijkheid om een ekskursie te maken, en er zullen weer spreekbeurten gehouden wor den. Een spreekbeurt heeft als onderwerp „architektuur voor Sneker middenstan ders”. Gisteravond werd door de heerG. L Berk uit Nederhorst den Berg, direkteur van het Nationale Punterwezen, gesproken over „het punter maken". Hij gaf een uitgebreide toelichting bij een film over het bouwen van een originele zeilpunter in Giethoorn. ■iavw4Diwmrannuoj sanx m cmotmbb* J.H. STOKKER IPvdAJ regeren is vooruitzien Burgemeester drs. M. Abma vond dat er ineens wel een sterke scheiding werd getrokken tussen de gemeente Ijlst en Wymbritseradeel. „Het lijkt een goede zaak, vooruitlopende op de herindeling dat we ons afvragen: wat is in het belang van beide gemeenten. De spoorlijn is noodzakelijk voor doorstroming van het verkeer naar het platteland. We hebben belang bij een zo snel mogelijke De raadsleden zetten tijdens een schor sing alles nog eens op een rijtje zodat de heer J. Wierstra (CDA) in de rondvraag nog één verzoek had. „Of het stede- bouwkundig buro wil gaan bekijken of de parallelweg in zekere zin kan gaan funktioneren als rondweg”. De raadsle- lang op zich hebben laten wachten zal de spoorlijn Sneek-Stavoren ter hoogte van Nijezijl bij Ijlst binnenkort wel voorzien worden van een automatische knipper- lichtinstallatie. De Nederlandse Spoorwe gen wil dit in juli rondhebben. Maar het zal dus maar een tijdelijke oplossing zijn, daar deze overweg komt te vervallen. Aangezien b en w niet al te uitvoerig waren in het voorstel over de grondaankoop, wat de overige raadsleden erg slordig vonden, kwamen er vragen op tafel als: Wie is de belanghebbende in deze zaak. Wymbritse radeel, Ijlst oi de Nederlandse Spoorwegen (CDA). De prijs van de grond vond men eigenli jk ook te fors, 30.000,-. „We willen niet krenterig zijn, maar we zijn geen Sinterklaas", aldus de heer A. Frankena (CDA). De heer J.H. Stokker (PvdA) en H. Veldwiesch (GB) attendeerden erop dat het plan nog stamt uit de tijd dat er een verbinding van de Zuidwesthoek Koudum zou komen. Mét het kollege van burgemeester en wet houders bleek de gemeenteraad van Sneek van mening, dat langer uitstel van de rekonstruktie van het gedeelte tussen Sneek en Ysbrechtum niet verantwoord is. Omdat de onhoudbare en gevaarlijke situa tie in belangrijke mate een gevolg was van de ombouw van rijksweg 47 bleek het rijk bereid voor het gedeelte dat binnen het grondgebied van Sneek gelegen is een subsidie van honderdvijftigduizend gulden te verlenen. Voor het deel dat daarvan in de gemeente Wymbritseradeel ligt wil het rijk verder 58.000 bijdragen. Aan Wymbritse radeel heeft het rijk zelfs het aanbod gedaan het fietspad door te trekken van Ysbrechtum naar Nijland en daarvoor 749.000 aan subsidie te verlenen. De hoge kosten die er voor Wymbritseradeel dan zouden overblijven noopten b. en w. van Wymbritseradeel echter om uit finan ciële overwegingen van dat stuk fietspad af te zien. Wel verleent Wymbritseradeel medewerking voor het stuk Sneek - Ys brechtum. de weg doorgetrokken wordt betekent dat echter dat er een nieuwe overweg moet komen. De gemeente Ijlst is al geruime tijd bezig met plannen voor één, nieuwe spoorweg overgang. Deze maakt de overgangen bij Nijezijl en bij de Stadslaan overbodig. Met een paar stevige borrels op is dinsdag nacht de 18 - jarige J. van H. uit Bakhuizen met de auto van zijn vriend in zijn woon plaats aan het toeren gegaan. Aangezien H. geen kontróle over de auto had - hij is ook niet in het bezit van een rijbewijs - viel zijn tocht nogal chaotisch uit. H. reed door verschillende tuinen en ploegde die om. en hij schampte verschijdene bomen. Het gevolg was dat de auto totall-los raakte. 11. liet het voertuig ergens in een tuin staan maar werd later door de politie aange houden. Hem werd een bloedproef afge nomen. H. had toestemming gekregen van zijn vriend om met de auto een ritje te maken. Omdat hij nog geen zestien is mocht de jongen nog niet op de brommer rijden. Hij had het voertuig even geleend van een vriend uit Joure. De 14-jarige G.C. uit Uitwellingerga heeft gistermiddag omstreeks drie uur een aan tal verwondingen opgelopen - de ergste aan zijn rechterbeen - toen hij met een geleende bromfiets tegen een stilstaande personen wagen botste op de weg naar plan - De Grachten. De jongen werd naar het Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek vervoerd. I en groot voordeel van de bustaxi is dat vrijwel alle dorpen in het nieuwe sv- steem een beroep op de bustaxi kunnen doen. Nu zijn er nog dorpen die geheel verstoken zijn van openbaar vervoer. I en rit met de bustaxi kan vooraf worden geboekt, evenals een plaatsje hierin. Naast een telefonische oproep kan op een paar drukke punten ook de mogelijkheid worden geboden tot auto matische boeking van een rit via een omroeppaal bij de halte. De heer Ten Hoeve zei zijn jaarverslag met een gevoel van dankbaarheid af te sluiten, tnede omdat vooruit kon worden gezien op uitbreiding en verbouwing van het Mu seum. Zoals bekend zal de Hooiblokschool bij het Museum worden getrokken. De beneden verdieping zal hierdoor drie eks- positieruimten rijker worden. Boven komt een bibliotheek en een werkvertrek. Mor gen is de aanbesteding van de verbouwing en men verwacht dat nog voor de bouwvak tnet de werkzaamheden begonnen zal worden. De jaarvergadering die in zalencentrum an der Wal werd gehouden, was niet zo. druk bezocht. Maar men had dan ook zware konkurrentie. Voetballen. De agenda werd na ieders tevredenheid afgewerkt Voorzitter dr. G. J. Ubbink kon De stilstaande auto was van de 30-jarige vertegenwoordiger M.J.S. uit Wolvega. De grondaankoop gaat zowel de gemeente Ijlst als Wymbritseradeel aan. Beide willen de weg vanuit Oosthem rechtdoor trekken naar Ijlst Momenteel moet men komende van Oosthem een omweg (links of rechts om) maken om Ijlst te bereiken. Wanneer Kosten. Verdelen Maar het meest zat men vastgeprikt op de grondprijs. Burgemeester Abma kwam echter met de mededeling dat Wymbritse radeel in dit geval de grootste belangheb bende is en de kosten dan ook worden verdeeld als vijf staat tot één. Hij dacht niet dat f 30.000,- teveel was voor de Omdat de gemeenschappelijke plannen zo grond, aangezien het niet alleen een agra- rische waarde heeft. Verder staat vast dat er een deel van het projekt wordt bekos tigd uit de ISP-Pot. De burgervader wees er verder op dat als het zover was met de wegaanleg de herindeling ook niet meer zover weg was. „De nieuwe gemeente zal de restant-kosten moeten opbrengen". De raadsleden stelden zich volgens het kollege wel wat hard op door te stellen dat er in ieder geval geen aansluiting op de Ylostinslaan mag komen. Burgemeester Abma: „We kunnen onze buren daarmee beslist in de wielen rijden”. De heer S, Wassenaar (CDA) reageerde hierop met: „Het zou me niks verwonderen als ze zeggen dat het een goed voorstel is". Wethouder J.J. de Vries had ondertussen goed de pé in. Niemand had ooit bezwaren tegen het bestemmingsplan ingediend en nu liep men ineens een heel eindop de zaak vooruit, konstateerde hij. En opgewonden: „Het gaat nu om grondaankoop voor de weg De heer Veldwiesch liet het hier echter niet bij zitten en schoot ook uit z’n slof. Het leek hem helemaal niet zo gek als men nu al aan de gevolgen ging denken. En de heer Stokker (PvaA) sprak de wijzelijke woor den: „regeren is vooruitzien’ bestaande lijndiensten zullen er straks vijl worden uitgevoerd met bustaxi’s. I r wordt samengewerkt met enkele snekiiensten en de spoorlijn Leeuwarden - Sneek Aanstaande zondag de eerste juni surfspektakel op het Heegermeer. De Woudsender Plankzeilvereniging Stean Bliuwe organiseert die dag namelijk selektiewedstrijden voor de A - kategorie. het keurkorps onder de Nederlandse surfers. Zij komen met ongeveer tachtig man aan de start; de B - klasse zal vertegenwoordigd zijn met twintig deelnemers. Honderd surflustigen dus aan de start; de start die zal plaatsvinden aan de Indyk te Woudsend om half twaalf. De wedstrijden van aanstaande zondag thuiswater van de „staanblijvers" zeker gelden voor het Nederlands kampioen- veel strijd te verwachten zijn. De thuisclub t zeil komt met drie korvleeën uit in de A gelukkig kategorie. te weten: Thomas ten Korten- aarde, de vrouweliike deelneemster Rita zal op hel Oostyrbaan en Paul I leida. Ir zal zoals -- normaal in vijf manches gezeild worden om de hoogste plaatsen BURGEMEESTER DRS. M. ABMA - vooruitlopen op herindeling - Nog niet zo langgeleden - in januari van dit jaar-schreven burgemeester en wethouders verderop een nieuwe gegraven. Dat ziet van Sneek aan de gemeenteraad: „De situatie op de quartaire weg Nijland, Ysbrechtum, men gebeuren op de bijgaande foto van Sneek levert reeds een groot aantal jaren problemen op omdat als gevolg van de opheffing studio Ger Dijs. Om praktische redenen van het fietspad langs de noordelijke rijbaan van rijksweg 43 tussen Sneek en Ingenastate wordt het werk geheel door Sneek nit- het fietsverkeer in beide richtingen is aangewezen op deze weg. Dit heeft geleid tot een gevoerd. De totale kosten zijn 1.407.019. aanzienlijke toename van het fietsverkeer waarop de weg, gezien de beperkte breedte. niet berekend is. De situatie werd nog verslechterd door de toename van het aantal Na aftrek van de subsidies blijft 897.019 motorvoertuigen, dat van de weg gebruik is gaan maken omdat er sinds enkele jaren geen voor rekening van de gemeente Sneek en gelegenheid meer is rijksweg 43 (oftewel A7) bij Folsgare op te rijden of te verlaten", 360.000 voor Wymbritseradeel. Het provinciaal bestuur en de Fram hebben voor de gemeenten gelegen tussen de steden Leeuwarden. Sneek en Bolsward kort geleden het licht op groen gezet om te eksperimenteren met de bustaxi. Voor zover bekend rijdt men in Sneek bij wijze van proef al met dit nieuwe vervoermiddel. Rauwerderhem is ook een gemeente die voor de bustaxi in aanmerking komt, maar hier is men nog niet tot invoering overgegaan. Er is daar althans nog geen bustaxi gesignaleerd. Wanneer de bewoners van Rauwerderhem wel over dit nieuwe vervoermiddel kunnen beschikken is nog onzeker. 'Poch is het de bedoeling dat in 1981 bustaxi’s op een aantal lijnen de huidige Frambussen gaan vervangen. Een taxibedrijf in Poppingawier deelde telefonisch mee wel te voelen voor de bustaxi. maar men durft niet tot aan schaf over te gaan omdat nog niet bekend is wat Den Haag aan subsidie voor de bustaxi wil uittrekken. En zo zal het wel met meer bedrijven gesteld zijn. Het wegennet in het gebied waar het eksperiment met de bustaxi wordt ge houden bestaat grotendeels uit smalle wegen, die het meest geschikt zijn om met kleine busjes op te rijden. Van de acht den die dit voorstel ook naar voren had den gebracht stonden hier helemaal achter en de burgemeester zei toe er werk van te zullen maken. De heer Wassenaar (CDA) is het zat dat er nog altijd geen strepen zijn getrokken op de parkeerhavens in de Sikko Sjaerdema leane. Er lag dinsdagavond een voorstel voor de aanleg van nog een aantal parkeer plaatsen, maar daar Was de heer Wasse naar in eerste instantie helemaal niet ge lukkig mee. Hij wilde eerst strepen zien. „En als de parkeerhaven in vakken wordt ingedeeld zal er meer parkeerruimte wor den gekreërd aldus de CDA-er. Maar burgemeester Abma was daar niet zo zeker van. Hij dacht ook dat nu de gelegenheid er was om meer parkeerplaatsen te krijgen deze kans aangegrepen moest worden, omdat het anders wel eens jaren kon duren voordat deze gerealiseerd worden. De heer Wassenaar ging door de knieën, maar stelde wel dat die strepen op het wegdek er moesten komen. Ook was hij van mening dat er meer bekeuringen moeten worden uitgedeeld in Ijlst. Bijvoorbeeld voor het parkeren bij een gele streep. De nieuwe parkeerplaatsen komen in de direkte omgeving van een speelveldje, wat volgens wethouder mevrouw M.A. Wyben- ga-van der Meulen té gevaarlijk is. De kinderen zouden volgens de wethouder kunnen spelen op het in de buurt gelegen speelplaatsje. Burgemeester Abma dacht dat het veilige oplossing was om de speel plaats af te schermen door bomen. En zo werd het voorstel aangenomen. Aangezien de ambtswoning van burge meester H.W.F. Mumsen al geruime --5 tijd leeg staat en er nog ^een koper voor gevonden is, wordt serieus in overwe ging genomen om het pand te verhuren. gezien het scheidende bestuurslid niet aanwezig was zei de voorzitter dat er nog wel een gelegenheid komt om waardig afscheid van hem te nemen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1