IJLST Positieve geluiden over verbetering van 93 woningen in Noorderhoek Informatiebijeenkomst voor bewoners Toch weer (één) bezwaarschrift tegen bestemmingsplan Nijezijl Sneek-Promotion introduceert viertal 5 Waterpoortmeisjes „Dorpennota” Wymbritseradeel viel in goede aarde bij vroedschap Minder samenwerken terwille instandhouding samenwerking Elf-jarige Ludolf Rasterhoff toeterde ’t nieuwe zwembad open SNEKERf^KOERIER RELATIE ZUIDWEST FRIESLAND-SUDERGOA de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van 4» ■i gecombineerde uitgave Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN. RAUWERDERHEM e.o. Kontaktpersoon (Vervolg zie pagina 3) en de (Vervolg zie pagina 3) van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Hei Sneeker Nieuwsblad is een Na een informatieavond over mogelijke verbetering van 93 woningen in wijk de Noorderhoek, heeft het gemeentebestuur van Sneek het idee dat over het algemeen de bewoners van betreffende huizen deze plannen graag verwezenlijkt zien. Op de bijeenkomst waren meest positieve geluiden te horen over het plan; er werden slechts enkele detailopmer- kingen gemaakt. Honderdveertig bewoners uit de wijk hadden zich in wijkgebouw „De Schuttersheuvel” verzameld om van wethouder D. Berg te horen wat de gevolgen van de woningverbeteringsplannen zijn. Helsdeuren Zoals „Zeeuws meisje” een zuivelprodukt pleegt aan te prijzen, zo zullen de komende zomer vier „Waterpoortmeisjes" propaganda maken voor Sneek. Sneek-Promotion heeft daartoe vier aanvallige schonen van omstreeks duizend weken in de arm genomen, in een aantrekkelijk uniformpje gestoken en vanmorgen op een perskonferentie in het stadhuis aan de pers-en-aanverwante media voorgesteld. Als Watergate-girls zullen de komende maanden fungeren: Coby van der Zee, Paola Diekstra, Cilie van Winden en Germaine Akkers. „Iets geheel nieuws voor Sneek en waarschijnlijk voor het gehele Noorden’’-zo stelde het bestuur van Sneek- Promotion bij mondde van de heer G.H. Minkema. Coby. Paola. Cilie en Germaine zullen zich Zomeragenda vs Lz r\ z~i o /-* H*. t In een voorstel van drie kantjes komt het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Zuidwest Friesland tot de wat vrij vertaalde konklusie, dat Zuidwest Friesland en de regionale welzijnsstichting Sudergoa moeten blijven samenwerken, maar dat dat het beste gedaan kan worden door minder intensief samen werken... Het stuk uit de koker van Zuidwest Friesland zal deze week bahandeld worden in de algemene besturen van het samenwerkingsverband èn de stichting. Zuidwest Friesland vergadert donderdag 5 juni in de nieuwe brandweerkazerne in Sneek (modem blusmateriaal bij de hand!) en Sudergoa komt dinsdag bijeen in Het Bolwerk aan de Kerkgracht. De elf-jarige Ludolf Rasterhoff - kleinzoon en naamgenoot van de vroegere burgemeester van Sneek blies vrijdagmiddag zijn wangetjes bol op een glimmend opgepoetste scheepstoeter. Dat was het sein om de deuren open te gooien van het instruktiebad en dat was op zijn beurt weer een teken voor zo’n honderd „uitgeselekteerde” leerlingen van de lagere scholen in Sneek om luidruchtig naar voren te stormen en in het nieuwe overdekte vijf-en-twintigmeterbad te duiken. Het buiten gereno veerde en de vrijwel geheel nieuwe overdekte zwemakkommodatie van het L. Rasterhoffbad was daarmee daadwerkelijk in gebruik genomen. Officieel geopend verklaard was het enkele sekonden daarvoor door gedeputeerde P. Poortman. i WW WR SNEEKER NIEUWSBLAD keuken, centrale verwarming, betere sanitaire voorzieningen en het huis zal geheel geïsoleerd worden. Woningver betering betekent ook huurverhoging en daar ontkomen de bewoners dan ook niet aan. MAANDAG 2 JUNI 1980 135ste JAARGANG No. 43 R1NZE ZIJLSTRA (CDA) -• goed plan - Als de plannen doorgaan zal elke wo ning voor 50.000 gulden worden opge knapt. Hiervoor krijgen de huizen on der meer een bijkeuken, een grotere de komende vakantiemaanden laten zien op onverwachte plaatsen, op ongedachte momenten, op ..logische” plekjes en op ogenblikken die voor de hand liggen. De ene keer zal dat zijn om zien aan boord van een bezoekend jacht te begeven om kleine attenties af te geven. Om de bewoners te begeleiden naar het woningverbeteringplan is Anneke van de Geest van de Nationale Woningraad aan getrokken om als kontaktpersoon op te treden. Zij zal de bewoners bijvoorbeeld inlichten over subsidieregeling en tijdelijke woning. •■verschrikkelijk theoretisch" is en dat er voor de berekening gewerkt is met dingen als „hondersten van procenten". Aan de andere kant was de heer Kuipers er gelukkig mee, dat „er nu gedaan zal worden aan de kleine dorpen”. Wel vroeg hij zich even af hoe de gemeente aan de „toezeggingen” kan voldoen. „Leg gen we ons door die getallen niet te veel aan banden. Kan een dorp zijn bouwvolume bijvoorbeeld opsparen en kan er ekstra aandacht besteed worden aan een dorp, dat bijvoorbeeld industrie weet aan te trek ken?”. Burgemeester Cazemier wilde daar direkt •naar even op ingaan. Hij bleek het niet eens met de heer Kuipers, wat dat „opge drongen door de staten betreft”. „Het is een stuk gemééntelijk beleid, dat over tien Jaren is uitgespreid en daardoor allerlei mogelijkheden biedt voor wat verschui vingen. welkom liet hij iedereen, de gedeputeerde inkluis, weten dat men in Sneek en omge ving ontzettend blij is met het nieuwe zwembad. Blij was hij er ook mee, dat de heer Het is historisch tussen Zuidwest Fries land en Sudergoa zo gegroeid, dat over en weer in eikaars besturen leden worden benoemd, die een adviserende stem heb ben. Over die konstruktie wordt in het voorstel van Zuidwest Friesland gezegd: „Het lijkt ons beter die regeling gedurende een proeftijd van twee jaar formeel te laten bestaan, maar in de praktijk worden de vergadering over en weer niet meer bij gewoond”... verbeteringsplan worden begonnen voor dat met de bewoners overleg is gepleegd. De gemeente wil weten welke kant ze uit moet, en om dat te weten te komen was de informatiebijeenkomst belegd. In het overleg zullen drie type woningen van elkaar worden onderscheiden. Eenen veertig woningen van Reitsma. zesendertig van Boomsma en zestien onder de naam Noorderhoek II. Voor elk van deze drie gelden andere normen. De heer A. Arendse uit Swifterband zag een van zijn twee inzendingen op de dwerggeitenkeuring in Sneek zaterdag beloond niet een eerste premie (A). Het bruine dwerggeitje Chritina van Gerwi-Jolo kwam uit in de rubriek geiten die in 1979 waren geboren, en ze bleek de mooiste onder negen geitjes. In to taal werden tweehonderdvijftig diertjes gekeurd. Keurmeesters wa ren de heren Pool, Van Dijk, Van Gent en Maas. Zij scheidden het kaf van het koren. Maar er waren in verhouding met voorgaande jaren maar weinig deelnemers die niet met een prijs naar huis gingen. De keuring werd georganiseerd door de Vereniging van Dwerggeitenhou- ders Noord-nederland. Elders in deze krant is meer over het gebeu ren te lezen. We zaten altijd met het probleem, dat we voor de kleine dorpen de curveprijs niet konden halen waardoor we soms de één of J'vee woningen in een klein dorp „voor de hekdeuren” moesten weghalen. Straks kunnen we intern bepalen waar en wat v gebouwd zal worden èn zijn we niet meer afhankelijk van buitenaf. Echt dus géén zaak van iets Itften opdringen”. De woningen waarom het gaat staan in de Eeltje Halbertsmastraat. Dr. Wumkes- straat. Worp Tjaardastraat. Napjusstraat en Harmen Sytstrastraat. Het is nog niet voor honderd procent zeker dat ook alle bewoners instemmen met de verbouwing. Tot 5 juni kan namelijk een briefje worden ingeleverd met een antwoord op de vraag of men iets voor verbouwing voelt. Ook wordt gevraagd of de bewoners meer willen we ten óver de plannen en of men hierover wil meepraten. Maar de veiwachting is dat de bewoners van betreffende huizen voelen voor verbetering vaYi hun woning en deze graag aangepast ziet aan de huidige nor men. Er zal echter niet eerder met het Een andere keer zullen de meisjes acte de présence geven bij een officiële gelegen heid en weer een andere keer zullen ze zich in de stad laten zien voor een praatje met bezoekers van Sneek om te vragen hoe het bevalt of om informatie te verschaffen. Niet alles hebben de meisjes en Sneek- Promotion precies uitgestippeld. De prak tijk zal moeten leren hoe men de „promo tion” door de Waterpoortmeisjes het meest efficiënt kan aanpakken. Nadat (eindelijk) de kommissie overleg met het nieuwe bestemmingsplan voor de aanleg van de nieuwe draaibrug in Nijezijl had ingestemd is er bij de herhaalde tervisielegging van het plan een bezwaarschrift gekomen, dat mogelijk weer voor oponthoud kan zorgen. Dat bezwaarschrift kwam geheel onverwacht en had niet betrekking op de brug als zodanig maar op de overdracht van een stukje grond dat men nodig heeft voor de •realisering van het brugplan. Het ene bezwaarschrift werd ingediend door mevrouw A. Feenstra-Brouwer te Ijlst. In het raadsvoorstel waarin medede ling van de zaak werd gedaan, stelden „Uit m’n hart gegrepen” noemde de heer Folkert Attema (CDA) de eindresultaten van de „Dorpennota", omdat de groei van de kleine dorpen nu gestimuleerd wordt. Die kleintjes zijn de laatste tientallen jaren enorm achtergebleven, raakten in de ver drukking. Al vak er nog wel wat te ver- i waar we aan toe zijn. Ik hoop, dat over tien Jaar heeft benaderd”. De grote eensgezindheid in de gemeente raad werd nog eens onderschreven door eindelijk eens wat Pieter de Vries van de PvdA. Ook hij wilde niets weten van „opgedrongen”. „We zijn Op de informatieavond waren ook aanwe zig de heren G.B. de Zwart, chef afdeling bouwkunde van gemeentewerken. F. ten Brulhuis van het gemeentelijk woningbe drijf en G. Dijkstra van het bureau Ruimte lijke Ordening van de gemeentesekretarie. Zij probeerden zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Ludolf Rasterhoff blaast met overgave op de toeter, daarbij geruggesteund door wet houder H. Scholten. Links gedeputeerde Pieter Poortman. (Foto studio Ger Dijs) Voor de eerste keer ook komt Sneek- Promotion dit jaar met een boekje op de proppen waarin de „Toeristische Zomer- agenda” is opgenomen. Het kreeg als titel „Sneek, van dag tot dag" mee en is in de plaats gekomen van de eenvoudige sten- celtjes, die men in de voorbije jaren ge bruikte. In het boekje, dat voor één gulden aan de man gebracht zal worden, staan een aantal artikelen met informatie over historische gebouwen in de Waterpoortstad. Een aan tal plattegronden kunnen voor de toeristen van nut zijn om zich in de stad te oriënte ren. In huis of aan boord blijft het boekje een wegwijzer en een kompas voor allerlei gebeurtenissen, die in het tijdvak van 5 juni tot 28 augustus in Sneek zullen plaatsvin den. In een verloren ogenblik kan men het zelfs ter hand nemen om een kruiswoord raadsel op te lossen. De „Dorpennota van Wymbritseradeel is in goede aarde gevallen. Over het algemeen er juist blij mee en zullen zo veel mogelijk bleken donderdagavond de raadsleden kontent met het tienjarenplan voor de bouw van vasthouden aan uitvoering van de doelstel- een klein of groter aantal woningen in de kleinere en grotere dorpen. Ook de reakties die lingen. Kontent dus. Wel zal het opvijzelen waren binnengekomen van de diverse verenigingen van Dorpsbelangen getuigden van van de leefbaarheid van de kleine dorpen instemming met de ideeën van het gemeentebestuur. Als afsluiting van de behandeling van de „Dorpennota” in de raad bestempelde burgemeester B. W. Cazemier de visies van (vervolg zie pagina 3) raadsleden èn dorpsverenigingen dan ook als „Over het algemeen positief tot zeer positief’.Verwonderlijk vond de burgemeester het niet, dat men tevreden was met het bouwen van huizen in de kleine dorpen. „In de nota is opzettelijk het zwaartepunt gelegd op een maksimale groei van de kleine dorpen”. De jonge Rasterhoff uit Den Haag, in H verband met deze gelegenheid een paar da- gen te logeren bt/ zijn grootmoeaer, moest de toeter met herinnerings-inskriptie direkt lp na zijn handeling afstaan aan de heer M Poortman, die hem kreeg aangeboden door wethouder H. Scholten: als aandenken. M Ludolf maakte daar geen enkel bezwaar tegen en haastte zich meteen weg om zich te E verkleden en zich te voegen bij de sparte- lende schooljeugd. De heer Scholten was het ook. die de gang van zaken verder regelde. In zijn woord van Dat de burgervader sprak van „over het algemeen positief" duidde op een opmer king van de heer Johannes Kuipers van de VVD, die in eerste instantie niet zó en thousiast was, maar later toch weer een tikkeltje bijdraaide, Kuipers meende name lijk dat het Dorpenplan in wezen door de provinciale staten is „opgedrongen", dat het schuiven, we weten nu in grote lijnen de werkelijke uitvoering het plan dicht

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1