twee dagen feest RONDOM OPENING Zuidwest Friesland minder vast Rauwerderhem kiest voor spreiding bevolkingsgroei over hele gemeente J VAN „IT HARSPIT” „Verkering” tussen Sudergoa en JU w 1 J hl en Officieel Orgaan van Dorpenplan doekje voor het bloeden de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Prima verlopen Wielerronde Sneek op drukbezocht parkoer Molenkrite PIT o ■!|E I 1 Weer tas in winkel gestolen t (Vervolg zie pagina 23) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. (Vervolg zie pagina 23) NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERMKQEBffiR Kinderfeest (Vervolg zie pagina 21) Hel Sneaker Nieuwsblad is een Drie buitenboordmotoren uit schuurtjes in Oudega gestolen en de gecombineerde uitgave van Financiën De gemeente Rauwerderhem zal bezwaar aantekenen tegen het beleid van Provinciale Staten dat inhoudt dat de bevolking in deze gemeente anderhalf tot een procent mag groeien. Om de natuurlijke aanwas te kunnen opvangen denkt de raad dat dit percentage anderhalf tot twee moet worden. Burgemeester mr. J. van der Meer zei weinig hoopvol te zijn over het beleid van de Provincie in de kleine kernen. „Houden we ons aan het beleid van de Provincie dan zullen we tegen mensen moeten zeggen dat ze hun heil maar ergens anders moeten gaan zoeken. Maar wij vinden- en toen sprak de burgervader ook voor de wethouders dat de mensen die hier willen wonen daar ook de gelegenheid voor moeten hebbenDe overige raadsleden konden hier volledig mee instemmen. Het algemeen bestuur van de „Regionale welzijnsstichting voor de zuidwesthoek van Friesland Sudergoa" is dinsdagavond in Het Bolwerk in Sneek zonder veel omhaal akkoord gegaan met een voorstel van het dagelijks bestuur om de historisch gegroeide verhouding tussen Suder goa en het „Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland ook in de praktische relatie aan te passen aan dt feitelijkheden. Er zal voor twee jaar een proef worden genomen met wat men een „gedeeltelijke ontkoppeling" zou kunnen noemen. Eèn van de gewichtigste afspraken daarbij is, dat zolang Sudergoa en Zuidwest Friesland in die proeftijd lopen, de wederzijdse vertegenwoordiging in eikaars besturen formeel blijft bestaan, maar dat in de praktijk de vergaderingen over en weer niet meer zullen worden bijgewoond. In Oppenhuizen en Uitwellingerga gooit men er morgen en zaterdag twee feestdagen tegenaan ter gelegenheid van de officiële opening van het multifunktionele centrum „It Harspit” aan de P. Walmastrjitte. Het is de bedoeling, dat burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel om kwart over één het kompleks in bruikleen en beheer zal overdragen aan de Stichting Multifunktioneel Centrum „Top en Twel”. Op zich is dat al een feestelijk gebeuren omdat het hier om een prachtige aanwinst voor het tweelingdorp gaat, maar de dorpen zouden de dorpen niet zijn als men de gelegenheid niet te baat had genomen alles en iedereen in Top en Twel te mobiliseren voor het op touw zetten van wat „It Harspit lepeningsfeest” wordt genoemd. i norh W- .^5 1© De raad besloot om wat betreft het r DONDERDAG 5 JUNI 1980 135ste JAARGANG No. 44 MR. J. VAN DER MEER - over één kam gescheerd - De zestien in Zuidwest Friesland samen werkende gemeenten subsidiëren samen Sudergoa namelijk voor vijftig procent. De andere helft komt voor rekening van het ministerie van Cultuur. Rekreatie en Maat schappelijk werk. Onder de nieuwe spel- of verkeersregels valt ook het vastleggen van de plicht voor beide dagelijkse besturen om op gezette SNEEKER NIEUWSBLAD Er nog even op voort bordurend: een zicht is een zeis, die, in tegenstelling met een gewone zeis, kort is en met één hand wordt gedreven: de zicht wordt veel voor het maaien van koren gebruikt en de zeis met lange steel, die. bediend wordt met beide handen, wordt meest gebruikt voor het maaien van gras. ..Wérd gebruikt” zou men beter kunnen zeggen, want negentig pro cent van het grasland wordt tegenwoordig machinaal onthoofd. Boven: Een blik op „It Harspit”, het multi- funktionele centrum, dat morgen officieel door de gemeente Wymbritseradeel in be heer zal worden gegeven aan de Stichting Mulitfunktioneel Centrum „Top en Twel". Onder: Al een paar weken is het scholen-, gedeelte van „it Harspit” in gebruik bij de christelijke kleuter- en basisschool in Op penhuizen en Uitwellingerga. Een fotograaf van Studio Ger Dijs maakte deze foto’s en zette daarbij de leerlingen van de lagere school op de kiek, vorstelijk in hun nieuwe omgeving. Van de zeis terug naar het feest bij de officiële opening zullen ook de kinde ren aanwezig zijn. Die komen vooraf in optocht bij hun oude scholen vandaan. Kinderen en genodigden gaan daarna het gebouw binnen. De „beukers” ne men hun peuteriokaal in beslag en de leerlingen van de lagere school hun idee. Alle gekheid even op een stokje: voor niet-Top en Twellers even een toelichting op „haarspit" (het Nederlands voor het Friese harspit) uit „Koenens verklarend hand woordenboek der Nederlandse Taal „aanbeeldje dat met een spit in de grond wordt vastgezet om er de zeis of de zicht op te haren". platteland gaan". De WD-er vindt dat deze moeten kunnen wor- Van der Meer was helemaal'niet te spreken over het beleid van de Provincie. "Ze scheren ons over een kam met Zuidwest-Friesland. Men moet recht doen aan bijzondere omstandighe den, zoals onze gemeente. Ze treden in details die tot de huishouding van de gaan bouwen”. De heer H. R. Schaap dacht gemeente horen ook dat er meer „ruimte” moest komen...Er is een tendens.dat stadsbewoners naar het De heren T. J agersma en R. Schootstra heb ben bij de politie aangifte gedaan van diefstal van respektievelijk één en twee buitenboordmotoren. De motoren van het merk Mercurie en Johnson bevonden zich in schuurtjes aan De Ryp onder Oudega. Men kon in de schuurtjes komen nadat de deur was opengebroken. De totale waarde van het gestolen goed wordt geschat op 4500 gulden. hun dubbele petten op mogen een paar jaar gaan slapen...” Duidelijk is volgens de Sudergoa-voorzit ter. dat de nieuwe verkeersregeling de zelfstandigheid van Sudergoa ondersteunt en dat het gegroeide ook door nieuwe spelregels wordt vastgelegd. Dat alles zonder de financiële banden tussen wel- zijnsstichting en samenwerkingsverband te verbreken. De dinsdagavond verreden Wielerron de Sneek is in alle opzichten geslaagd te noemen. Het komitee van deze ronde, die zeer druk bezocht werd, de mensen van de Wijkvereniging Lem- merweg-West en de mensen van de wielervereniging Olympia uit Heeren- veen hadden niets aan het toeval over gelaten en alles tot in de finesses geregeld. Het resultaat was er dan ook naar en omdat de renners in zowel de nieuwelingenkoers als bij de amateurs zeer strijdlustig warenontspon er zich Wethouder René Poppen vond het een trieste zaak dat terwijl de Provincie altijd mensen opgevangen gesteld heeft dat elke gemeente de aanwas den. Burgemeester mag aanhouden, er nu maar maksimaal 28 inwoners bij mogen komen. „We mogen nu ook maar vijf woningwetwoningen bouwen. Maar daar kunnen we niet mee uit de voeten. Voor vijf woningen komt een aannemer niet eens kijken, laat staan dat ze een spannende strijd die de goedkeu ring van de bezoekers zeker kon welge vallen. Bij de renners van vijftien tot en met zeventien jaar ging Rob Bos uit Heemskerk als eerste over de streep. Bij de amateurs was er een buitenlan der die een geslaagde greep naar de macht deed. De uit Liverpool afkom stige Les Fleetwood was veteraan Anne Koster juist iets te snel af. Voor meer nieuws over dit geslaagde wielereve- nement zie binnenin. (Foto Studio Ger Dijs) dorpenplan te kiezen voor een evenre dige verdeling van de bevolking, dus over alle dorpen. Wethouder IJ. Dams- ma noemde het dorpenplan een doekje voor het bloeden. Wanneer men meer wil bereikeh bij de Provincie moet dat volgens hem van de bevolking komen. Iedereen in Oppenhuizen en Uitwellingerga - zijn het plattelanders of niet? - wist na tuurlijk al lang wat een „Harspit" is. De uitgekozen naam was overigens bij een „puzzelwedstrijd" bedacht en ingezonden door een Sneker... Sans rancune, zélfs in „Snits" heeft men nog wel eens een goed Vanavond zal het algemeen bestuur van het Verder omschreef de heer Van Straaten de samenwerkingsverband Zuidwest Friesland voorstellen als: „Het zo goed mogelijk zich over hetzelfde voorstel uitspreken. Het opstellen van een regeling van het verkeer ligt daarbij voor de hand, dat ook het tussen Sudergoa en Zuidwest Friesland”. samenwerkingsverband „ja" zal zeggen Ook maakte hij op symplistische manier omdat er op „ambtelijk nivo" heel wat duidelijk wat het betekent, dat in de proef- voorbereidend werk is verricht om tot een tijd van twee jaar de vertegenwoordigers in gezamenlijk voorstel te komen waarmee de elkaar besturen de vergaderingen niet zul- beide dagelijkse besturen het eens konden len bijwonen: „die vertegenwoordigers met zijn. Het algemeen bestuur van Zuidwest Friesland komt hedenavond bijeen in de nieuwe brandweerkarzeme aan de Van Giffenstraat. Het voorstel, dat Sudergoa ter behandeling kreeg, was ondertekend door de voorzitter en de sekretaris van Zuidwest Friesland. Dat zou misverstanden kunnen wekken en daarom attendeerde Sudergoa-voorzitter drs. Amatius J. F. A. van Straaten (uit Witmarsum) er even op. dat het een voor stel is van beide dagelijkse besturen aan beide algemene besturen. De politie van Sneek wil even speciaal attenderen op de diefstallen van tasjes in winkels van zowel verkoopsters als klan ten. Vorige week werden een aantal van deze diefstallen gepleegd en deze week was het al weer raak. Hinke van der Veen- Wolthuizen uit Sneek. verkoopster in de Sk-shop. deed nu aangifte van vermissing van haar tas. De politie vermoedt dat achter deze diefstal dezelfde dader(s) ge zocht moeten worden als achter die van vorige week. Mevrouw A. Algra-Toering uit de Willem Lodewijkstraat mist uit haar wagen tien kassettebandjes en een brandblusser. De diefstal moet tussen 1 mei en 1 juni gepleegd zijn. Iemand die nu duidelijk de zomer in het hoofd heeft, is er in de Obe Partuurstraat ten huize van de familie P.M. Grebe met twee terrasstoelen en een badpak vandoor gegaan. BURGEMEESTER B

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1