Hoofdveld Hubert Sneek krijgt nieuwe drainage van de gemeente Burgemeester Cazemier opende nieuw multiftmktioneelcentram Oppenhuizen WATERPOORTERS VAN 1980: F. DOTING EN A. KRAAKMAN van BRANDEND ARGUMENT „Het is niet gering wat hier geschied is” Illi 4 Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en IJLST MAANDAG 9 JUNI 1980 135ste JAARGANG No. 45 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. gouden Harspit overhandigd. Het Sneaker Nieuwsblad is een en de De gemeente Sneek zal er voor zorgen - als de raad geen bezwaar heeft - dat er in het hoofdveld van de voetbalvereniging Hubert Sneek een nieuwe drainage wordt aangelegd. Door de aanleg van het eerste gedeelte van het sportveldenkompleks Tinga is de waterhuishouding van het ,,Sneek”-veld nam Heen en terug (vervolg zie pagina 3) gecombineerde uitgave van Duitse Dog bleek gruwelijk afgemaakt Sipke Bleeker door KNVB voor één duel geschorst De eks-Hubert Sneek speler Sipke Bleeker kan weer gerust ademhalen. De naar Cambuur vertrekkende Sneker werd im mers in het laatste duel van de na-kompe- titie tegen Hoogeveen zes minuten voor tijd vroegtijdig naar de kleedkamers ge zonden, en er hing hem dus wat boven (iet gebrildehoofd. In verband met de opening van het nieuwe multifunktionele centrum in Oppenhuizen „It Harspit” is er in dat dorp twee dagen een enorm feest gevierd. Vrijdag begon dat met de opening door burgemeester B.W. Cazemier van Wymbritseradeel die zijn bewondering voor hetgeen tot stand was gekomen niet onder stoelen of banken stak. „Het is niet gering wat hier geschied is. Er is iets tot stand gebracht waar de gemeente en Top en Twel trots op kunnen zijn”. Deze woorden sprak de burgervader tijdens een bijeenkomst in de sportzaal. Eerder had hij de heer A. Kingma voorzitter van de Stichting Multifunktioneel centrum Top en Twel, een gouden sleutel en een (vervolg zie pagina 3) Verhuur door het leggen van een buizenstelsel, wethouders nu veertigduizend gulden NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de snekerWkoerier „Wegens langdurige en grote verdiensten voor de stad Sneek Die maatstaf wordt door Sneek Promotion sinds het instellen van de onderscheiding in 1974 aangelegd voor het benoemen van een „Water- poorter”. Aan de hand van dat kriterium benoemde het bestuur van Sneek Promotion dit jaar de heren Franke Doting en Anton Kraakman. Vrijdag avond werden de nieuwe Waterpoorters officieel geïnstalleerd onder de overkapping van de Waterpoort. Dat gebeurde door de heer Gerrit H. Minkema, de voorzitter van Sneek Promotion, die even het doopceel van de heren Doting en Kraakman lichtte, daarna de gouden erespeld op de respektievelijke revers stak en de bijbehorende oorkonde overhandigde. Het geheel werd opgeluisterd door muziek van het „Stedelijk en werd besloten met een korte receptie in hotel Ozinga. g Skê" WH Mill <4 BE |||||S later de :s mishandeling. Eventuele getuigen kunnen bellen naar 05150-12281. kwam burgemeester Cazemier op de totstandkoming van het gebouw en de financiële gevolgen. „Om vast te gelo ven, moet men eerst getwijfeld hebben. huizen. Intern zal in de tehuizen wèl enige verandering plaatsvinden in de organisa- tiestruktuur. Dit om tegemoet te komen aan enkele bezwaren van een aantal bewo ners van „Frittemahof. Burgemeester Cazemier overhandigt de voorzitter van de „Stichting Multifunktio- neel centrum Top en Twel" de gouden sleutel en het gouden Harspit (gereedschap nnnr het scherft slaan van de zeis: harien). teiten. De deuren van de twee aparte hoofdingangen van de school werden ook nog door burgemeester Cazemier met hulp van leerlingen officieel ontsloten. De kleu terschool werd geopend door de zesjarige Arianneke Meijer. Er is getwijfeld, maar er is ook steeds geloofd in een goede afloop De inves tering van vier miljoen gulden krijgt de gemeente voor een groot deel terug van het rijk. De bevolking zelf wist ruim een ton voor „It Harspit" neer te tellen. Hierbij inbegrepen is de bijdrage van de schoolvereniging. Franke Doting na de Ulo verder zou gaan studeren, maar hij gaf er de voorkeur aan op zeventien-jarige leeftijd in het bedrijf van zijn vader te stappen. Mede omdat die dan wat meer tijd kreeg voor de handel. Tussen de bedrijven door volgde Doting- junior een kursus aan de Landbouwwinter- school in Leeuwarden. Een-en-twintig jaar oud vertrok Franke naar België om er stage te lopen. Niet zozeer om het boerenbedrijf te leren ken nen dan wel om de Franse taal te leren. De Franse taal was toen erg belangrijk in de veehandel omdat vooral in Noord-Frank- rijk in die jaren gebrek aan vee was als gevolg van de eerste wereldoorlog. In de krisisjaren van 1934 overleed vader Doting en Franke nam het bedrijf en de handel over. In die magere jaren wist hij door de handel en de eksport het hoofd boven water te houden. In 1938 trad Doting in het huwelijk en verhuisde naar Sneek. Hij hield echter wel een boerderij en land „achter de hand in Ysbrechtum. Dat kwam goed van pas toen de tweede wereldoorlog uitbrak. De fami lie Doting keerde terug naar Ysbrechtum en verhuisde spoedig daarna naar een boerderij in Tims, waar de Dotings acht tien jaar „boerden” om daarna naar Op penhuizen te trekken. Daar betrok men een grote boerderij en toen kwam er ook een zoon in het bedrijf. De toren(s) van Sneek bleven in zicht. Naast de twee Waterpoortmeisjes rechts volgen naar links: de heer F. Doting, zijn echtgenote, de voorzitter van Sneek Promo tion de heer G.H. Minkema, de heer A Kraakman. De heer Kraakman is weduw naar en zijn oudste dochter (met de bloe men) fungeerde voor deze plechtige gele genheid als zijn chaperonne. (Foto studio Ger Dijs) De bemanning van de RP-47 zag zondag morgen een dode hond drijven in het Prinses Margrietkanaal. Toen men het ka daver uit het water wilde vissen bleek het een Duitse dog te zijn, die een touw om het lichaam had met daaraan enkele tegels. De rijkspolitie te water zou graag inlichtingen hebben over dit geval van ernstige dieren- De verwachte schorsing zou voor Sipke bij de eerste divisionist uit Leeuwarden die nen worden uitgezeten De kwade gedach te als zou 4iet*een rJ’tet schorsing gaan worden werd afgelopen week teniet ge daan. De KNVB veroordeelde Sipke Blee ker tot een schorsing van één wedstrijd. En da s ved mjptjer dan r- wachtte - - Nu er door het vertrek van het afval- stoffenbedrijf Stallmann. wat meer „ruimte” aan de IJlsterkade is geko men, wordt er in die straat naar de mening van een aantal bewoners te hard gereden door automobilisten. Een verzoek om verkeersdrempels is nog in behandeling, maar gisteravond omstreeks acht uur meenden enkele bewoners van de kade zelf maatrege len te moeten nemen. Op de weg werd een barrikade van oud meubilair en ander houtwerk gelegd en dat hoopje rommel werd in brand gestoken. Het fikte flink zodat de brandweer er aan te pas moest komen om het brandje te blussen en de weg weer schoon te spuiten. De „barrikadeurs” probeer den de brandweerlieden eerst te ver hinderen te doen wat gedaan moest worden, maar toen de politie ver scheen en de gemoederen tot bedaren had gebracht kon het karweitje wor- (Jen uitgevoerd. „Dit is iets voor het dorp dat de basis is voor veel meer. Dit gebouw is voor het dorp en ik hoop dat het aan alle verwachtingen zal voldoen”, sprak de burgemeester bij de overdracht. Daarop volgde een rondgang door het nieuwe gebouw, dat vier miljoen heeft gekost, de grootste investering die de gemeente ooit in één gebouw heeft gedaan. In „It Harspit” zijn ondergebracht een kleuter- en lagereschool, een peuterzaal, een sportzaal, ruimte voor het Groene Kruis en diverse ruimten voor dorpaktivi- BEWIJS EENHEID De burgervader zei dat het nieuwe centrum een bewijs is van eenheid tussen Oppen huizen en Uitwellingerga. „In het grijze verleden was in Top en Twel niet alles koek en ei. Uitwellingerga wilde niet in het kielzog van Oppenhuizen varen". De bur gervader wees op de vroegere situatie. Er waren vier scholen in de twee dorpen en twee kerken, in elk dorp één. „Maar dat is later beter geworden. De fusie van de hervormde en gereformeerde school ligt velen nog vers in het geheugen aldus de burgervader die eraan toevoegde dat beide In zijn openingsrede later op de middag dorpen nu een hechte dorpsgemeenschap kwam burgemeester Cazemier op de vormen met het oog op de toekomst en voor de leefbaarhèid in een kleinschalig Burgemeester en wethouders van Sneek willen ingaan op een verzoek van de Buurt - Het aanbrengen van de nieuwe drainage zal ve: zo spoedig mogelijk moeten gebeuren. Het Or kollege van b en w zegt in een voorstel aan Ac de vroedschap daarover: „Nu de rustperio- ve de van de velden reeds is ingetreden en wi rekening houdend met de omstandigheid ge dat momenteel machinaal een drainage au wordt aangelegd in het aangrenzende sportveldenkompleks Tinga, is het wense- va lijk de drainage van het hoofdveld van de v.v. Hubert Sneek thèns aan te brengen”. z„ Hubert Sneek, eigenares van het sport- ee park aan de Lemmerweg, heeft echter jn laten weten geen kans te zien het nodige s[; geld bij elkaar te brengen. De vereniging trj moet immers reeds alle zeilen bijzetten tn om aan de uit de bouw van de nieuwe is was-, kleed- en klubakkommodatie Ve voortvloeiende verplichtingen te kun- j nen voldoen. lei Burgemeester en wethouders kunnen de „F redenering onderschrijven en stellen voor m om voor de uitgave van veertig mille te lij beschikken over een deel van de voor 1980 h< geraamde eksploitatielasten van het sport- m veldenkompleks Tinga. Voor de eksploita- r— tiekosten werden reeds 90.000 geraamd en dat bedrag zal dit jaar niet nodig zijn. Het kollege stelt daarom voor om de gelegenheid te scheppen zo gauw mogelijk met het werk te kunnen beginnen, zodat de grasmat zich voor het begin van de volgen de kompetitie weer kan herstellen. SNEEKER NIEUWSBLAD !8 >8 2 o o o ZUU’ vandaan gelegen bejaardentehuis van aan deze buurt - om de percelen voor stalling van personen één jaar. Mocht na dat jaar aan de •juni 1911 in Ysbrechtum en wordt binnen Ulo in Sneek. Zijn vader was boer en enkele weken 69 jaar. Hij bezocht de lagere veehandelaar. Het was de bedoeling dat gegeven, dan zou de huur weer voor jaar verlengd kunnen worden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1