Verkoop rooms katholieke school in Balk aan kerkvoogdij gaat niet door I IJLST snekerWkoerier rt r t t [I Marktkansen onvoldoende benut vindt Hubert-Ondememingsraad Congregatie van Liefdezusters vertrekt binnenkort uit Sneek AT van NA DIENSTBAARHEID VAN 77 JAAR gpBBT Reserveren voor ruimte peuterspeelzaal f r uvr Twee vissende jongetjes in Tinga Officieel Orgaan en i I r n de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL r ■t- JU*1 W Rl A T W ‘V t* V-r w\s \f V O’ eind 1 - 9 1 S1B (vervolg zie pagina 3) DONDERDAG 12 JUNI 1980 135ste JAARGANG No. 46 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. - VJ i’ o Zomerwedstrijden SZC voor toerzeilers in gemengde klasse op zaterdag 28 juni Op zaterdag 28 juni aanstaande organi seert de Sneeker Zeilclub ..zomerwedstrij den Ditmaal stellen de SZC ers de toer zeilers ook in de gelegenheid weer eens een wedstrijd te zeilen. Dit in de Gemengde Klasse. V lp w 1 en de KONINGIN BEATRIX BEZOÉKT FRIESLAND Eerste prijs voor zangkoor Excelsior op konkours 1 De laatste religieuzen van de Congregatie van de Liefdezuster van de H. Carolus Borromeus zullen binnenkort Sneek verlaten. Daarmee komt een einde aan een periode van 77 jaar. waarin de zusters van Onder den Bogen zich onschatbare verdiensten hebben verworven voor de zieken zorg in de zuidwesthoek van Friesland. Ruim tien jaar geleden verhuis den de zusters reeds van het klooster in het Sint Antonius Ziekenhuis naar ..Sunny Home” aan de Sophiastraat. Daar wonen nu nog vijf zusters-religieuzen van de eens veel grotere groep die wel eens uit zestig „nonnen" bestond. Komende zaterdag zal aan het vertrek passende aan dacht worden besteed. Op het programma staan een plechtige eucharis tieviering, een lunch, een informele afscheidsbijeenkomst (van 14.00 tot 16.00 uur in het restaurant van het ziekenhuis), een rondleiding en een koud buffet. Een vrij groot aantal Liefdezusters zal het afscheids- gebeuren bij wonen. (vervolg zie pagina 5) Viswedstrijd Grootzand voor jeugd tot en met 12 jaar Voor kinderen tot en met twaalf jaar bestaat er woensdag 18 juni de gelegen heid om op t Grootzand te komen wed- strijdvissen. De aanvang is vastgesteld om precies twee uur en om half vier wordt de vangst geteld. Anderhalf uur puur visple- zier dus. F „Kap-zusters” t Met uitzondering van de heer S. Haarsma (FNP) is de raad van Gaasterland akkoord gegaan met de verkoop van de Oude Openbare kleuterschool in Balk. Het voorstel om peuterspeelzaal ‘t Plankje in dit gebouw te vestigen is hiermee geheel van de baan. Alle raadsleden pleitten echter voor het voortbestaan van t Plankje. De heer L. Zijlstra (CDA) wees als eerste op de rooms katholieke school, die ook leegstaat. Hij dacht dat hierin een goede huisvestiging voor 't Plankje gevonden kon worden. De verkoop van de rooms katholieke school aan de hervormde kerkvoogdij zou dan echter niet door kunnen gaan. Burge meester H. L. Sixma baron van Heemstra kon wel akkoord gaan met deze maatregel, maar was van mening dat in de eerste plaats gezocht moest worden naar een andere huisvestiging voor t Plankje. Wanneer die op korte termijn niet gevonden wordt zou als nog onderdak in de rooms katholieke school gevonden kunnen worden. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD (Vervolg zie pagina 25) 't de zuster van de H. Calolus Borromeus en als de opbrengst het ontslaan van in totaal ongeveer i In 1902 werd met de bouw van het zieken huis begonnen en dat werd in het najaar van 1905 in gebruik genomen. Kosten, met inbegrip van de architekt: 90.800... De rode cijfers te komen mag niet ten koste gaan van het personeel S. HAAR.SMA fFNP) - „niet verkopen'' - ken dragen en blauwe sluiers met ver pleegsterskapjes. Omstreeks 1970 ging men over op gewone burgerkleding. Sinds 1904 werden al kursussen gegeven voor het diploma „Witte Kruis In 1935 volgden opleidingen voor verpleegkundi gen en drie jaar later ook voor leken verpleegkundigen, die geleidelijk aan de zusters-religieuzen kwamen assisteren. In de loop van de jaren werd de hele beroeps opleiding verder ontwikkeld. struktuur dienen te krijgen. Verder zou er volgens de brief aan de direktie een beter opleidingsbeleid moeten worden ontwik keld (her- en bijscholing), een betere bege- van het personeel in de werksitua tie moeten komen met een goed georgani seerd werkoverleg. Na het advies om onder de direkte verantwoordelijkheid van de direktie een onafhankelijke kwaliteits- vallen. dat „Surhuisterveen" niet gesloten kontrole-afdeling in het leven te roepen, mag worden en dat de afdelingen montage besluit het advies: „het streven om uit de en elektro niet ingekrompen moeten wor den doch binnen het bedrijf een betere SNEEKER NIEUWSBLAD Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom. Jong en oud kan aan deze wedstrijden deelnemen en voor de jeugd hopen de organisatoren een leuke verras sing te hebben. De aanvang van deze wedstrijden is gesteld op eli uur. Voor inschrijving moet worden gebruik gemaakt van het inschrijfbiljet op bladzijde 2-5 van het clubboekje. Sluiting van de inschrijving: 21 juni. Niet vergeten om de kleur van de romp van het schip even te vermelden. Op de zondag hierna. 29 juni dus. zullen er wedstrijden plaatsvinden voor ronde- en platbodemjachten met kajuit. Dit voor ge-, meten schepen. Het aanvangsuur is het zelfde: elf uur. Dinsdagmorgen vanaf negen uur tot woensdag twee uur kun je je gratis laten inschrijven bij Bebinella Metz. Grootzand 42. |e krijgt dan een deelnemerskaart die goed moet worden bewaard. Je kunt er na afloop namelijk een ijsje op krijgen, gratis voor niks. Uiteraard zijn er bepaalde regels opgesteld: er mag door iedereen slachts met één hengel worden gevist en er moet zeil voor een emmer worden gezorgd. Lr zijn leuke prijzen te verdienen voor de beste vissers, die rond de klok van vier uur worden bekend gemaakt op de midden- brug. a#üü***" f 7 Hoe kwamen de zusters van Onder den Bogen in het ziekenhuis van Sneek terecht? Hoe kwam het ziekenhuis er? Wel, in 1864 overleed de kerkmeester van de parochie kerk van de Heilige Martinus te Sneek en liet de katholieke gemeenschap een aan zienlijk legaat na. De parochianen wilden van dat geld een mooie uitbouw en een hoge toren aan de kerk laten bouwen. Aan jarenlang gepraat daarover maakte de toe- malige deken Brouwer daaraan een tl..d met de opmerking: „Zusters van Onder den Bogen" is de ge bruikelijke naam voor de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus. Die naam bur gerde in omdat het klooster van de kongre- gatie te Maastricht door poorten met bogen verbonden is met de Servatiuskerk. Tijdens het hele verblijf in Sneek hebben zich heel wat ontwikkelingen en veranderingen voor gedaan. Sinds de inwijdingen het in gebruik nemen - 1903 - van het Sint Antonius Ziekenhuis ivas Moeder Overste door het bestuur met de dagelijkse leiding belast. Pas in 1939 kwam daarin verandering toen de heer Georg F. Disse als algemeen direk- teur werd aangesteld. Vrijdag 20 juni brengen Koningin Beatrix en Prins Claus een bezoek aan Friesland, maar dat bezoek beperkt zich tot Leeuwar den. Het programma speelt zich af tussen half tien en twee uur en bestaat in hoofdzaak uit: een ontvangst in het Provinciehuis, een korte rijtoer met aansluitend een vaartocht door Leeuwarden naar de Prinsentuin en een grote manifestatie in de Prinsentuin, waar verschillende groepen uit de provin cie zich zullen presenteren. Het christelijk gemengd koor „Excelsior” uit Sneek blijkt zaterdag erg suksesvol te zijn geweest op het drieëntwintigste zang en muziekkonkours dat op Schiermon nikoog werd gehouden. Het koor behaalde de eerste prijs in de ereafdeling met 192.5 punten. Een mooi sukses voor koor en dirigent Goos Hoogeveen. Geschaard om Moeder Overste Willebrod I (letterlijk en figuurlijk de centrale figuur, in I. het zuurt) werd een groot deel ran „kap' I zusters die in 1929 in het Sint Antonius I Ziekenhuis werkte, op de foto gezet. Dat I"j gebeurde in de tuin van het ziekenhuis - nu vrijwel helemaal volgebouwd ter gelegen- heid ran het 25-jarige bestaan van ..het Sint jfefeg Antonius". ..Een toren is alleen voor de pronk, van weinig nut en een objekt van veel onder houdskosten. We moeten een katholiek ziekenhuis bouwen. Dat is niet alleen een behoefte voor de hele gemeente, de stad en omgeving, maar brengt Gods zegen aan". In 1900 werd een herenhuis aan de Wester- singel gekocht met daarachter een tuin die doorliep tot wat nu de dr. Boumaweg heet. Voor verplegend personeel werden onder- handelingen geopend met zusters in Mün- ster. Dat liep op niets uit. cn dit geld komt aan derden toe". Burge meester Sixma baron van Heemstra verze kerde de heer Gaastra dat de gemeente voor 70.000 gulden staat. De heer Zijlstra (CDA) zag het als een morele verplichting tegenover de peu terspeelzaal dat naar een ander huisves ting gezocht wordt. De rooms katho lieke school moet niet verkocht worden tot dat we precies weten wat er met de peuterzaal gebeurt. We moeten later niet tot de konklusie komen dat we het gebouw hadden kunnen gebruiken". De Ondernemingsraad van de Machinefabriek W. Hubert en Co. te Sneek is het niet eens met de stelling van de direktie. dat de negatieve bedrijfsresultaten over de jaren 1978 en "79 uitsluitend zijn te wijten aan de marktontwikkeling (onder andere in de sektor afvalwater), maar dat de aanwezige kansen op deze markt onvoldoende zijn benut. Ook is de Hubert-ondernemingsraad „verbaasd en onaangenaam getroffen” zo laat gekon- leiding fronteerd te zijn met de verliezen en het pakket van maatregelen, dat onder meer het sluiten van de vestiging Surhuisterveen inhield en l„.- - tachtig personeelsleden. De ondernemingsraad van Hubert acht het noodzakelijk om meer verkoopbevorde rende maatregelen te treffen: bijvoorbeeld door uitbreiding van het verkoopapparaat. Zij konstateerde ook. dat meerdere malen verliesgevende orders zijn geaksepteerd. weliswaar om onderbezetting te voorko men. maar zonder voorkennis van de On dernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft intussen ook de indruk gekregen, dat een andere oor zaak van de verliezen gezocht moeten worden in een onvoldoende slagvaardig beleid. Over een aantal punten heeft de Ondernemingsraad een eenstemmig ad vies aan de direktie uitgebracht en aan de vakorganisaties verslag gedaan. De Onder nemingsraad heeft de overtuiging, dat. wanneer de direktie de gesignaleerde pun ten gedegen uitvoert, dit zal bijdragen tot de gezondmaking van het bedrijf. De Ondernemingsraad zegt in het advies aan de direktie. dat: de bestaande organi satie grondig aangepakt dient te worden, dat er geen gedwongen ontslagen mogen in maart 1901 werd een kontrakt getekend waarbij de zusters van Onder den Bogen op zich namen voor „bediening en verple ging" te zullen zorgen. Ook de uniformen van de religieuzen zouden geleidelijk veranderingen on dergaan. In de beginperiode droegen de zusters grote kappen (men sprak dan ook van „kap-zusters") en lange, witte uniformen. Zoetjesaan werden de kap- Kontrakt pen kleiner en de werkkleding korter. In Via-via kregen deken Brouwer kontakt met de zestiger jaren ging men blauwe jur- Het was aanvankelijk de bedoeling dat de vraagd moet worden. "Het zou ons spijten peuterspeelzaal in de oude openbare kien- als de opbrengst zo laag is dat we het terschool zou worden ondergebracht. Maar Plankje daarmee hadden kunnen helpen, dat zou de gemeente 12000 gulden per jaar kosten. Geen van de raadsleden wilde dat bedrag hiervoor beschikbaar stellen. Burgemeester Sixma baron van Heemstra zag geen kans om subsidie te verlenen voor een enkel gebouwtje, „of we moeten het er voor over hebben dat andere geplande voorzieningen komen te vervallen. Het wordt al bijzonder moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen. Hier kan nauwelijks geld voor uitgetrokken worden". De heer Gaastra (PvdA) zei dat zijn fraktie tot de konklusie was gekomen dat als de openbare kleuterschool verkocht zou worden er toch een bepaald bedrag ge- Onder grote belangstelling van bewoners van de wijk Tinga in Sneek. is gistermiddag een beeldje onthuld op de steiger bij de vijver achter het muhifunktionele centrum „De Spil in de wijk. De 10-jarige Elske Ringersma en de 8-jarige Kouratou Yoshida bedienden daar een werphengel, waarna het beeldje zichtbaar werd. Tevoorschijn kwamen twee vissende jongetjes, in brons gehuld. Na de officiële gebeurtenis voerden in „De Spil enkele spre kers het woord, waaronder burgemeester mr. B. van Haersma Buma. Hij vertelde wat precies de aanleiding was geweest om een beeldje te laten Pr maken. De direkteur van de Japanse firma 1 J_ ..t»I.rvrvlz non toe- bezoek aan de Waterpoortstad op het idee de gemeente bevestigd zouden worden. Men had eerst ge- dacht aan iets voor de binnenstad, maar er werd gekozen voor de nieuwste wijk in opbouw, plan - goede plaats, omdat hier veel ""Sfc - ontmoeten. II... - - door Suze Boschma-Berkhout uit Leeuwarden. (Foto studio Ger Dijs) Yoshida ritssluitingenfabriek. met ook een ves tiging in Sneek. kwam tijdens een bezoek aan - iets te schenken waardoor de goede betrek kingen tussen Sneek en Yoshida nog sterker dacht aan iets voor de binnenstad, maar er werd Tinga. Het geschenk moest een beeldhouw- j werk worden dat in het hart van de wijk zou i komen te staan. De vijver bij „De Spil" leek een I mensen elkaar ontmoeten. Het kunstwerkje is ontworpen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1