Plan voor lokale tv-uitzending in Sneek over energiebesparing IJLST snekerHKQERi™ Mei bracht niet de gebruikelijke vermindering van de werkloosheid Congregatie van „kapzusters” kreeg een mooi afscheidskado l|i BI® W il ^L_ VOOR ELK JAAR DUIZEND GULDEN Moeizaam akkoord in EEG over de hoogte van de landbouwprijzen Men vreesde wel eens dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid in een doodlopende straat was geraakt. Nu blijkt het slechts een duistere tunnel te zijn geweest. Eindelijk weer licht... Na maanden moeizame onderhandelingen, waarvan de inzet niet alleen van belang was voor de acht miljoen mensen die in de landbouw werken, maar ook voor alle ander Europese burgers, hebben de Landbouwministers van de Europese Gemeenschap een akkoord bereikt over de prijzen voor de periode 1980-1981. gal» Officieel Orgaan van en de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL I# VIER GEWONDEN IN OFFINGAWIER JACHT BRANDT VOLLEDIG UIT Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Effektief middel Zeven en zeventig jaar hebben de religieuzen van de Congregatie van de Liefdeszusters van de Heilige Carolus Borromeus - bekend als de zusters van Onder de Bogen uit Maastricht - in het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek gewerkt. Ze deden dat uit liefde voor de hulpbehoevende medemens en voor een habbekrats. Het bestuur van het intussen „algemene” ziekenhuis wilde daar wat tegenover stellen: zaterdagmid dag deelde de voorzitter van het ziekenhuisbestuur, de heer H. Castelein, op de afscheidsreceptie van de Liefdezusters mee, dat de Congregatie mag beschikken over een bedrag van zeven-en-zeventig duizend gulden. Voor elk jaar dat de zusters in Sneek werkten, éénduizend gulden dus. Voor het eerst zal straks in Sneek via de Centrale Antenne Installatie van „Westergo” een lokale televisie-uitzending worden verzorgd. Die zal dan bestaan uit de presentatie van het gemeentelijke energiebesparingsplan. De uitzending zal ongeveer drie kwartier duren en is mede bedoeld als ondersteuningvan een manifestatie in hetAmicitia Theater. Burgemeester en wethouders hebben aan de gemeenteraad voorgesteld om voor deze aktiviteiten dertigduizend gulden uit te trekken. Gift van Anjerfonds voor Oranje Sneek De vrouwen en de „Mooi bedrag” Rondleiding Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT. DRIJFHOUtS NIEUWSBLAD Koppeling WW P r v i W t oor 14 SNEEKER NIEUWSBLAD Het aantal werkloze mannen in een aantal gemeenten was in mei 1980: Gaasterland: 28 tegen 44 in april ’80, Hennaarderadeel: 22 tegen 25, Rauwerderhem: 17 tegen 18, Sloten: 4 tegen 2, Sneek: 323 tegen 330, Wymbritseradeel: 65 tegen 72, Ijlst: 15 tegen 13. Aan het begin van de afscheidsreceptie in het restaurant van het Sint Antonius Zie kenhuis werden de zusters van Onder den Bogen toegesproken door de algemeen di- rekteur van het ziekenhuis, ir. Th.], van Adrichem. (Foto studio ger Dijs) Zondagnacht tegen half één raakten elkaar de auto’s van T.O. uit Nijezijl (19 jaar) e> van de 21-jarige R.N. uit Nijland. Dat gebeurde op de helling van het viadukt onder Folsgare. De auto van N. raakte daarbij in de sloot. T.O. en een passagier raakten daarbij licht gewond. Achteraf is wel gebleken dat beide autobestuurders alkohol hadden gebruikt. MAANDAG 16 JUNI 1980 135ste JAARGANG No. 47 Na afweging van een aantal mogelijkheden was de stuurgroep voor de energiebespa ring tot de slotsom gekomen dat de presen- Het gemeentelijk energiebeleid zal duide lijk gemaakt moeten worden aan de Sneker burgerij om de betrokkenheid van de men sen bij het nationale isolatieplan te aktive- ren en de bevolking te stimuleren tot een energiebewust gedrag. Bereikt zal moeten worden dat ook de partikulieren in navol ging van de gemeente energiebesparende maatregelen zullen treffen. Het was zeer moeilijk om een kompromis te bereiken tussen enerzijds de eisen van de verbruikersorganisatie die de konsump- tieprijzen op het huidige peil willen hand haven en anderzijds de eisen van de land bouworganisaties die een verhoging eisten van acht procent in verband met de verho ging van de kosten van levensonderhoud en de produktiekosten. Helemaal aan het begin van de procedure De vroeger in Sneek wonende mejuffrouw Lies Akkerman is in Groningen geslaagd voor het examen ter verkrijging van de bevoegdheid voor Logopedie en Akoepe- die. Vier personen werden zondagmiddag om half vijf licht gewond toen twee personenauto’s op elkaar botsten op het kruispunt Kooiwei, Paviljoenwei en Fiifgeawei in Offingawier. Oorzaak van het verkeersongeval was, dat de heer J.G. de W. uit Leeuwarden (40 jaar) met zijn Simca geen voorrang gaf toen hij van de kant van het paviljoen kwam en er uit de richting Imsum een Opel naderde, die bestuurd werd door de 27-jarige R.Z. uit Sneek. In beide auto’s zaten ook de echtgenotes van de bestuurders. Alle vier inzittenden werden naar het Sint Antonius Zie kenhuis in Sneek gebracht. De heer De W. had hoofdletsel en diens vrouw brak een sleutelbeen. Het echtpaar moest in het ziekenhuis blijven. Het echtpaar Z. uit Sneek kon na behande ling van voornamelijk wat hoofdwon den naar huis terugkeren. De auto’s werden zwaar beschadigd, zoals op de foto te zien is. Er waren uiteraard tijdens de receptie ook een aantal toespraken. Het stramien daar van kwam bij alle sprekers op vrijwel hetzelfde neer. „Sneek en de hele zuid westhoek van Friesland is de verpleegsters van de Congregatie grote dank verschul digd”. Daarbij werden in de toespraken ook nog veel herinneringen opgehaald. Dat gebeurde nadat ir. Th.J. van Adrichem, de huidige algemeen direkteur van het zie- De CAI wordt daarbij gezien als een effek tief middel om de aandacht van de Sneker bevolking op het gehele energiegebeuren te vestigen. Naast algemene informatie zal in de uitzending aandacht geschonken worden aan de plaatselijke aktualiteit. komst” in het restaurant van het zieken huis. aanleiding een voorkeur uit te spreken voor een lokale televisie uitzending, de eerste die dari in het rayon Sneek zal plaatsvinden. De gemeente is machtiginghouder voor de aanleg, de instandhouding en de eksploita- tie van de CAI. Met permissie van de gemeenteraad zal het kollege echter wel vergunning voor de lokale uitzending moe ten vragen bij het ministerie van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk werk. Het kollege heeft de indruk, dat het verlenen van die vergunning geen bezwaren zal opleveren. Dinsdag mag de vroedschap zeggen of men voor het plan en het uittrek ken van 30.000 voelt De kosten van deze uitzending zullen begroot moeten worden op twintigdui zend gulden. Daar een plaatselijk energie beleid algemene voorlichting noodzakelijk maakt, zullen aktiviteiten georganiseerd moeten worden. De indringendheid van het medium televisie is voor het kollege In Goingahuizen is gistermiddag het po lyester jacht van de familie Bosma uit Boombergum geheel uitgebrand. De brand ontstond na een eksplosie in het ruim van het schip, een Noors kasko met houten bovenbouw. Over de oorzaak van de brand tast de rijkspolitie te water, die met het onderzoek belast is, nog in het duister. Vermoed wordt, dat benzinedampen van de 35 pk buitenboordmotor de eksplosie veroorzaakt hebben. Het jachtje brandde daarop volledig uit. De schade is twintig mille. De heer Bosma is verzekerd. Onlangs weru de penningmeester van de Vereniging „Oranje” blij verrast met een belangrijke geldelijke ondersteuning uit het Anjerfonds in Friesland, als bijdrage in de kosten van het Jubileumkonsert, dat de Koninklijke Militaire Kapel vorig najaar te Sneek in de volle gemeentelijke Sporthal gegeven heeft ter gelegenheid van het 75- jarig bestaan van „Oranje” en het gelijktij dige 150-jarig bestaan der Kapel. Door deze zeer welkome gift is het ont stane nadelige kassaldo der vereniging grotendeels verdwenen en zet „Oranje” zonder direkte financiële zorgen koers naar haar eeuwfeest in 2004. tatie van het energiebesparingsprogramma meer aandacht zal krijgen van de bevolking indien de presentatie vergezeld gaat van een manifestatie in het Amicitia Theater èn van een lokale televisie-uitzending. Het kollege van b en w is het met die zienswijze eens. In samenwerking met de Sneker Milieuraad zal op nog nader te bepalen dagen een meerdaagse manifestatie wor den georganiseerd. Daarmee wordt beoogd een duidelijk kontaktpunt tussen bestuur en bevolking te scheppen en op ruime schaal informatie te verstrekken over iso latie en energiebewust gedrag. Was het tot voor enkele jaren begruikelijk dat de werkloosheid van vrouwen in de maand mei ten opzichte van april nage noeg gelijk bleef of zelfs iets daalde, vanaf mei ’79 zien we in deze maand een duide lijke stijging. Ook in de afgelopen maand is de werkloos heid toegenomen en wel met 213 tot een totaal van 2694 vrouwen. Dat is 9,2 pro cent Deze toename hangt voor een belang rijk deel samen met het feit dat de school verlaters (met name de meisjes) zich sinds vorig jaar op aanraden van het ministerie van sociale zaken op een eerder moment laten inschrijven. Het gemiddelde percentage werkloosheid in Friesland is nu 9,2 procent en dat is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemid delde, dat 7,5 procent is. Binnen de provin cie zijn het de rayons Leeuwarden (12,7), Harlingen (10,1) en Sneek (10), die in belangrijke mate in ongunstige zin afwij ken van hét provinciale werkloosheidsnivo. Met name het inschrijven van schoolverlaters en de malaise op de bouwmarkt is er de oorzaak van, dat het aantal werklozen in de provincie Friesland in de maand mei van dit jaar niet is gedaald zoals de afgelopen tien jaar voor die maand gebruikelijk was. De gemiddelde daling in de jaren 1970-’79 lag in de maand mei steeds tussen de vijfhonderd en twaalfhonderdzestig. Deze ongunstige ontwikkeling, waarvan de eerste symtomen reeds in de voorgaande maanden werden gesignaleerd, leidde tot een werkloosheidsnivo onder de mannen dat 1267 hoger ligt dan in mei ’79, respektievelijk 5464 tegen 4197. Lag vorig jaar het Fries werkloosheidsper centage iets beneden het landelijk gemid delde (3,6 procent tegen 3,7 procent), thans blijft dit percentage duidelijk in ongunsti ge zin voor Friesland afwijken. Binnen de provincie is, in vergelijking met vorig jaar, in alle rayons eveneens een hogere werk loosheid geregistreerd. Dit met uitzonde ring van het rayon Sneek dat met 4,4 procent iets beneden het nivo bleef van vorig jaar. Toen Kas het 4,6 procent. In het rayon Buitenpost is de werkloosheid onder de mannen absoluut gezien zelfs ruim tweemaal zo hoog als vorig jaar in mei’ 227 in ’79 en 463 thans. De zusters bleken, gezien de reaktie in het restaurant van het Sint Antonius Zieken huis, geweldig in hun nopjes met dit royale gebaar van het bestuur van het ziekenhuis. De heer Castelein kreeg een applausje van de naar schatting honderddertig „kapzus ters" (het gros nu zonder kap), die naar het Hoge Noorden waren gekomen voor een prachtige afscheidsdag. Over die opkomst zei zuster Hillaria, het hoofd van de Con gregatie: „Alle zusters die in de loop van de voorbije zeven-en-zeventig jaar hier in Sneek hebben gewerkt zijn vandaag naar hier gekomen, voor zover ze dat konden". Zuster Hillaria verklapte ook, dat haar tevoren was meegedeeld, dat de Con gregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus een „mooi bedrag” zou krijgen. Vandaar dat ze kon vertellen wat er mee zal gebeuren. „De Congregatie lijkt verouderd. Lijkt, want dat geldt eigenlijk alleen voor Neder land. In de Derde Wereld moet nog geweldig veel gedaan worden bij het op poten zetten van de ziekenhuiszorg. De Congregatie heeft op de Filippijnen een nieuw projekt opgezet Daarvoor is veel geld nodig en deze gift van het Sneker ziekenhuis zal daarvoor worden bestemd. Men zou misschien zeggen „Wat ver weg”, maar in 1903 was Sneek ongeveer net zo ver van Maastricht als nu de Filippijnen van Nederland”. De „kapzusters” hadden voor het afscheid van Sneek een hele dag uitgetrokken. De eerste gebeurtenis op het programma was een plechtige eucharistieviering in de kapel van het ziekenhuis. Daarna zetten de reli gieuzen zich aan een gezamenlijke lunch. Van twee tot vier uur in de zaterdagmiddag was er een „informele afscheidsbijeen- Na dat drukke en warme gebeuren maak ten de zusters in groepen een rondleiding door het ziekenhuis. Daarbij konden de „oude” zusters nog maar nauwelijks de weg vinden want in de loop van de jaren is er veel verbouwd en aangebouwd. Na een koud buffet werd de afscheidsdag beslo ten. kenhuis, tijdens de afscheidsreceptie het spits had afgebeten. Méér vertellen over vroegere kontakten met de Liefdezuster kon uiteraard de voorganger van de heer Van Adrichem, de heer G.F. Disse, die in 1939 de leiding van het ziekenhuis had overgenomen van de Moeder Overste. Namens de medische staf werd het woord gevoerd door dokter K. Gorter en burge meester B. van.Haersma Buma van Sneek sprak woorden van dank namens de ge meentelijke overheid. En tot slot kwam dan de heer Castelein, die voor de klap op de vuurpijl zorgde met het „mooie bedrag”. die leidt tot de vaststelling van de land bouwprijzen had de Europese Kommissie voorgesteld de prijzen te bevriezen, maar de ministers zijn uiteindelijk akkoord ge gaan met een verhoging van vijf procent. Zo zijn de gerechtvaardigde eisen van de land bouwers gedeeltelijk ingewilligd en heb ben de verbruikers de verzekering gekre gen dat de prijsverhoging beperkt zal blij ven. Daartegenover staat dat door deze prijs verhogingen voor vlees, graan en melk- produkten, gekoppeld aan nieuwe steun voor de kwekers, de begrotig van de Ge meenschap, die al voor zeventig procent be stemd is voor de financiering van het ge meenschappelijk landbouwbeleid, nog meer moet worden aangesproken. Maar de Europese belastingbetaler kan gerust zijn; het wordt niet meteen in reke ning gebracht. Immers de gemeenschaps- kas wordt gespekt met douanerechten die bij invoer in de Gemeenschap worden geheven en met een gedeelte van de BTW. En dit gedeelte is beperkt tot maksimaal één procent van de waarde van de produk- ten, die door de BTW worden getroffen. Zolang de eigen middelen van de Gemeen schap niet worden verhoogd betekent elke groei van de landbouwuitgaven dat er min der beschikbaar is voor andere beleids takken, zoals de milieubescherming, de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, scholingsprogramma’s voor werklozen, ontwikkelingshulp enz. Het is verbazingwekkend dat de Europese ministers tot overeenstemming zijn ge komen als men ziet welke verschillende belangen een rol spelen en hoe ingewik keld de problemen zijn waarmee zij wor den gekonfronteerd. En dat te bedenken dat hier ieder jaar opnieuw over moet worden onderhandeld... Het is met eenvoudig om de belangen van landbouwers en verbruikers te verzoenen, maar het verplicht de Gemeenschap om steeds weer voort te gaan op de weg van integratie. •d V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1