dr SLACHTHUI S-VARKENTJE EIN-DE-LIJK GEWASSEN f Sneek presenteert zich met Vlootschouw aan de koningin ii Bal van NU: OF HET ÉÉN OF HET ANDER! Ff -«g SNEKERXKQERIER Plan voor vestiging school- dokumentatiecentrum in IJlst VSB viert tienjarig bestaan met skütsjesilen op het Sneekermeer De skütsjesilliefhebbers kunnen reeds aanstaande zaterdag hun hart gaan ophalen. De Sintrale Kommisje Skütsjesilen organiseert die dag namelijk ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vereniging van Schippers en Bemanningsleden, de VSB, op het Sneekenneer bij Terhorne een jubileumwedstrijd. Lj Officieel Orgaan MORGENVROEG ZN PRINSENTUIN TE LEEUWARDEN Goudse kazen gestolen uit pakhuis Nestlé O i GROOTZAND VISWEDSTRIJD de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST fS ft de BRI M Ti i p I M (Vervolg zie pagina 31) gr 1 ii Drie scholen Ekstra treinstel Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Twee dingen Na jarenlang touwtrekken en eelt op de handen van het handjebakken heeft de gemeenteraad van Sneek dinsdagavond dan eindelijk de koe bij de horens gevat en het slachthuis-varkentje gewassen en geslacht. Het wordt zö en niet anders: de slagers die gezamenlijk een slachthuis stichten krijgen als kollektief f 175.000 van de gemeente en de slagers dieeigen voorzieningen” treffen ontvangen veertig gulden per slachting in 1979. Om een terugkeer op de afgelegde lijdensweg te verhinderen koppelde de vroedschap aan dit principebesluit vast, dat als de slagers dit voorstel afwijzen er niet verder gemarchandeerd zal worden en dat aan iedereen in dat geval het bedrag van veertig gulden uitbetaald zal worden. Punt, uit! Getuige was de publieke tribune, die de vorm had aangenomen van een tijdens het koken gebarsten ei: men zat zowat tot bij de bode op schoot. mi jfi >1 Bekeuringen voor zes hardvaarders Met wat als twee druppels water zal lijken op de grote Vlootschouw, die aan de vooravond van de Sneek-week in de Kolk zal worden gehouden, zal Sneek zich morgenvroeg bij de Prinsentuin in Leeuwarden als Watersportstad presenteren aan koningin Beatrix en prins Claus. Daartoe zijn vandaag reeds het startschip De Roekoepólle en drie slepers naar de Friese hoofdstad vertrokken met veertig scherpe (klasse) zeiljachten, ronde- en platbodems. Het koninklijk paar zal vanaf het statenjacht aan de Noordersingel het defilé-te-water in ogenschouw nemen. Naast de aanlegplaats van de Friso zal het beroemde, uit tachtig personen bestaande mannenkoor Edoza van Sneek staan opgesteld, met nog een kombo van twintig man. 'Tv Als het de goedkeuring van de gemeenteraad kan wegdragen, zal nog dit jaar in Ijlst begonnen kunnen worden met de inrichting van een dokumentatiecentrum voor leerlingen van de drie lagere scholen. Naar verwachting van het kollege van burgemeester en wethouders kunnen de schoolkinderen in de loop van het volgend jaar dan daadwerkelijk met het verzamelde achtergrondmateriaal aan de slag. De bedoeling van dit dokumentatiecentrum is individuele kinderen, maar ook ploegjes kin deren de gelegenheid te geven dieper op verscheidene onderwerpen in te kunnen gaan; een soort encyclopedie-in-het-groot dus. V I Geslaagd Hei Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uügave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en lil IZIZE Mi SNEEKER NIEUWSBLAD ■:ty. TT 9 Het centrum zal voorts zodanig ingericht worden, dat leerlingen op eigen houtje of Iedereen was rond het middernachtelijk uur dan ook spuugzat van de kwestie. Ook blij omdat men „er uit was”. En bij dat alles zullen de „Sneker ambachtlijke slagers" dan wel van mening blijven dat de gemeen te te weinig heeft afgeschoven, terwijl aan de andere kant „de" gemeente misschien van gevoelen is. dat de slagers bij de hele koehandel bezig zijn geweest haar het vel over de oren te trekken. Hg DONDERDAG 19 JUNI 1980 135ste JAARGANG No. 48 Uit het kaaspakhuis Nestlé zijn dinsdag nacht 22 Goudse kazen gestolen. De die ven zijn het pakhuis binnengekomen door een ruitje stuk te slaan. De gestolen kazen hadden elk een gewicht van acht kilo en kosten tesamen bijna duizend gulden. S. J. DE JONG (VVD) - de ene koe is de andere niet - Daarnaast was er nog het idee-De Boer, die had geopperd om een kwart van de op brengst van de verkoop van het abattoir aan de werkgroep slagers uit te keren als tegemoetkoming voor de bouw van een nieuw (klein en modern) slachthuis. Later vulde De Boer (Progressief Sneek) dat plannetje aan met het vervangen van dat kwart van de opbrengst door een vast bedrag van 175.000 en om aan slagers en Het dokumentatiecentrum voor de drie lagere scholen in Ijlst zal naar schatting achttien mille kosten. Daar staat tegen over dat de kosten van deelname per leerling tien gulden bedragen. Voor de eerste inrichtingskosten in de Mauri tius en de Ylostinsschool moet een investering gedaan worden van ruim veertien mille. Firma Metz aan het Grootzand deed dins dagmiddag aangifte van vermissing van een wandelwagentje. Het wagentje, in vak termen parapluwagen genoemd, is van het merk „Mutsaerts". De vierwieler met de waarde van negentien gulden moet gesto len zijn dinsdag tussen tien en drie uur. De Pedagogische Akademie De Him mist uit het bergschuurtje een motorzeis van het merk Stihl. De zeis, die aan het begin van de vorige week nog gebruikt is. heeft een waarde van achthonderd gulden. De dieven hebben zich toegang verschaft tot het schuurtje door de deur open te breken. Om tien uur ’s morgens komen schippers en wedstrijdleiding in het dorphuis van Terhorne. De Buorkerij. bijeen voor de routebespreking. Hierna maakt de SKS melding van de komende wedstrijden en Het zou zeer zeker een pracht van een drukwerkorder opleveren als de hele affaire rondom het sluiten van het openbaar slachthuis aan de Oude Oppenhuizerweg (de bedoeling is dat die per 1 januari 1982 dicht gaat) in boekvorm zou verschijnen. Een handig auteur zou er zelfs een roman - of een drama - over kunnen schrijven. De drie jaar durende prelude even terzijde gelaten leverde het gehakketak in de dins dagse raadsvergadering al voldoende stof op om een brief van dertig kantjes in rode inkt over naar huis te schrijven. Nog vrij vroeg in de ochtend zullen koning in en prins op het provinciehuis worden ontvangen door de gedeputeerden van Friesland en burgemeester en wethouders van Leeuwarden. De rest van het bezoek speelt zich in de openbaarheid af: een korte rondrit door de stad en een vaartochtje door de grachten op het statenjacht, die daarna ligplaats zal kiezen bij de Prinsentuin. In de Prinsentuin en op het water zullen zich daarna instellingen en verenigingen uit Friesland met „iets specifieks” presen teren. Koningin Beatrix en prins Claus nemen daarna deel aan een wandelend buffet, waarvoor ruim 2700 personen zijn uitgenodigd. Omstreeks twee uur in de middag zal het koninklijk paar vertrekken om dezelfde dag nog een bezoek aan de provincie Drente te brengen. De Sneker vloot zal dus reeds vanavond in Leeuwarden arriveren. De vloot zal gedurende de nacht door de eigen men sen bewaakt worden. De honderd man van Edoza en het kombo pakken vrij dagmorgen de trein van kwart voor negen. Sneek Promotion, die het groot se gebeuren koördineert. heeft van de Nederlandse Spoorwegen gedaan ge kregen dat de diensttrein van 8.45 uur met twee treinstellen wordt verlengd. onder leiding van een onderwijzer hun nieuwsgierigheid kunnen bevredigen. Zo zal het ingericht worden met allerhande boeken, naslagwerk, dia's met projektie- mogelijkheden en dergelijke. Ook zullen er biologische- en natuurkundige materialen opgesteld worden. Het dokumentatiecen trum is geheel bedoeld ter ontplooiing van initiatieven van de leerlingen zelf. Lessen zullen er niet gegeven worden. Van de duizend-en-één voorstellen ging het tenslotte om twee dingen: daar lag het voorstel van burgemeester en wet houders om het van het rijk ontvangen bedrag van bijna tweehonderdduizend gulden herstruktureringsgeld - minus Er werd gistermiddag geen bot gevangen in het Grootzand. Ook was er niemand van de maar liefst honderdertien jeugdige deelne- mertjes die achter het net viste. Natuurlijk, niet iedereen kon er met de eerste of tweede prijs vandoorgaan tijdens de groot se Grootzandviswedstrijd voor kinderen R tot en met twaalf jaar. Maar, ook al ving je niets, een ijsje kreeg je altijd! En uiteraard wilde dat er na anderhalf uur staren-naar- de-dobber wel in. Tevreden gezichten dus, ook bij de organisatoren. De honderdder- i Het openbaar slachthuis aan de Oude Op- I penhuizerweg, waar al jarenlang alles om draaide. (Foto studio Ger Dijs). In het afgelopen weekeinde heeft de Rijks politie te water op het Sneekermeer en de Houkesloot in totaal zes bestuurders van speedboten bekeurd voor te hard varen. Hoogst gemeten snelheid was daarbij zes tig kilometer per uur. Voor het Sneeker meer geldt een maksimumsnelheid van negen kilometer per uur. met uitzondering van de speedbootbaan bij het Paviljoen. Op de Houkesloot is de maksimumsnel heid zes kilometer per uur. tien visenthousiasten vingen in totaal 148 vissen. De hengelaars waren verdeeld in drie groepen en de oudste groep spande met 67 deelnemers en twee vissen meer wel de kroon. De allerjongsten streden om de prijzen - die bestonden uit fraaie werp hengels - met z’n tienen en vingen zestien schubbedragers. De groep zeven tot en met negen jaar kwam met zesenveertig deel nemers en hier werd er drieënzestig keerde hengel opgehaald. De totaaluitslag zag er als volgt uit: Groep tot en met zes jaar; 1. Simona Boonstra, vier vissen: 2. Gerard van Dalen, drie vissen. Groep zeven tot en met negen jaar: 1. Pier Visser, veertien vissen: 2. Peter Jan Hofstra en Daniële Slech. zeven vissen: 3. Robert Hoekstra, zes vissen. Groep tien tot en met twaalf jaar: 1. Marco Dorland en Peter Ijsbrandy, dertien vissen: 2. Gerrit Jan van der Berg, tien vissen: 3. Henk Ferwerda. negen vis sen. (Foto Studio Ger Dijs) het tekort van het slachthuis over de laatste jaren van een kleine veertigdui zend gulden - aan de gedupeerde sla gers uit te keren; naar rato van veertig gulden per slachting in ’79. - Dit voorstel van b en w aan de gemeente raad is het regelrechte gevolg van het urgentieprogramma dat in 1979 opgesteld is. Een nader overleg met de hoofden van de lagere scholen en kleuterscholen en ad viezen van de inspekteur van het kleuter en lageronderwijs resulteerden in het plan een dergelijk dokumentatiecentrum in te richten voor de lagere scholen De Kogge, Mauritius en Ylostins. B en w: „De aan schaf van een dokumentatiecentrum voor de openbare- en bijzondere kleuterscholen achten wij voor een verantwoord onderwijs niet nodig. Er dienen in de kleuterschool ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen een aantal boeken aanwezig zijn. De aanschaf van deze boeken is een zaak van de school". Bij de eerste inrichting hiervan wil overigens het kollege een be drag beschikbaar stellen. nieuwe ontwikkelingen bij het Skütsjesilen en tevens zal er een toelichting worden gegeven óp de samenwerking met de spon sor. de Rabobank. Om half één zal in t Schippershuis de lunch worden gebruikt en om precies half drie zal de start van de jubileumwedstrijd plaatsvinden. Een aar dige „opwarmer" voor ieder die het sküt sjesilen een warm hart toedraagt. De jaar lijkse kompetitie zal beginnen op zaterdag 12 juli. Het evenement beleefd z’n laatste dag op 26 juli. i -wx. ^-x. W—u. I - w w A -w 'r-w-x. A L' T Na de Vlootschouw gaat het hele gezel schap Snekers. dat over het water is geko men. meteen door voor de terugweg- naar Sneek. De rijkspolitie te water uit Sneek zal met minimaal één patrouilleboot de hele zaak begeleiden. Er zal gezorgd worden, dat men zo weinig mogelijk wordt ge hinderd door bruggén. De hele „toestand” van een Sneker Vlootschouw in Leeuwar den - met alles er op en eraan - heeft men in enkele dagen moeten regelen, maar in de Waterpoortstad vond men de gelegenheid te schoon om die voorbij te laten gaan. Het is overigens de bedoeling, dat verschil lende gebieden in Friesland zich als regio zullen presenteren. Bekend is. dat Sloten diverse aktiviteiten zal plegen tegen een geschilderde achtergrond van het stadje. Haskerland zal in de Prinsentuin vertegen woordigd zijn door klokkenmakers. Uit Wymbritseradeel komt het bekende mu ziekkorps Eendracht Maakt Macht uit Oudega en Workum zorgt voor een orgi- nele stand tegen de achtergrond van het historische Workumse Waaggebouw. Dinsdag is geslaagd voor de akte Engels N.A.O. de heer J. Veltman te Ijlst. Veltman is leraar aan de Mavo te Bolsward en deed eksamen in Leeuwarden. Tl T'ik'-f'4'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1