SI Sneek begroet koningin in Leeuwarder Prinsentuin snekerWkoerier Eind augustus wil Woudsend feesten AMV-opleiding naar scholen vindt bestuur Muziekschool Winst voor Rienk Zwaga tijdens ’generale’ op winderig Sneekermeer Dorpsbelangen bestaat 75 jaar Vlootschouw Sneeklied” tijdens ontvangst Jubileumwedstrijd in verband tienjarig bestaan VSB en -J Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en IJLST na 40 (vervolg zie pagina 3) MAANDAG 23 JUNI 1980 135ste JAARGANG No. 49 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. REEBOK GESTRIKT IN OUDEMIRDUM (vervolg zie pagina 5) Bewoners in caravans bij opknappen huizen en de Milieukontrole Het Sneaker Nieuwsblad is een Zomers fietsverbod op Sneker Oosterdijk Met zachtjes ronkende motoren van schepen, klapperende zeilen, een doorbrekend zonnetje ingepakt door grijze, regendragende wolken en met het regelmatig aanzwellende gejuich en geklap van enkele duizen den toeschouwers op de kaden, werden vrijdagmorgen, koningin Beatrix en prins Claus in de Prinsentuin van Leeuwarden ontvangen. Als onderdeel van een reis langs diverse provincies en steden in Nederland bezocht het vorstelijk paar ook de Friese hoofdstad. Bij dit feest, dat zich voor het publiek voornamelijk afspeelde in het voormalige „Lusthof” van een vroegere stadhouder, gaven Sneek, Wymbritseradeel en andere gemeenten uit ondermeer de Zuidwesthoek van Friesland acte de présence. Sneek verzorgde een vlootschouw. waarbij het mannenkoor Edoza met het kombo Sneker Muziekschool het „Sneeklied” ten gehore bracht. Het geheel werd muzikaal ondersteund door de muziekvereni ging „E.M.M.” uit Oudega W. o.l.v. Gerrit Heeringa. Naar basisscholen LAMMEREN VERMIST gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Bij de Muziekschool Sneek en Omstreken wil men over een niet te groot aantal jaren toe naar het systeem, dat men vrijwel alleen leerlingen toelaat met een AMV-„diploma”, kinderen dus die Algemene Muzikale Vorming hebben genoten. Die kursus wordt nu aan de Muziekschool gegeven aan kinderen in hun zevende, achtste en negende jaar. Het bestuur van de Muziekschool is nu bezig een initiatief te ontwikkelen voor een eksperiment, dat uiteindelijk moet leiden tot het geven van dit AMV-onderwijs binnen het lesrooster van de basisscholen. Ander karakter Weigerende remmen oorzaak aanrijding Bijna de ganse skütsjefamilie was zaterdag aanwezig. Een gedenkwaar dige zaterdag die éénentwintigste juni. Ter gelegenheid namelijk van het tienjarig bestaan van de Vereniging voor Schippers en Bemanningsleden was er een jubileum wedstrijd georganiseerd en zodoende kregen liefhebbers, zeilers en wat dies meer zij, alle gelegenheid de „dorst” van het snakken naar t skütsjesilen te lessen. Het werd zaterdag in Terhorne een bijzonder geslaagde dag; zeer zeker een geslaagde „generale repetitie voor de jaarlijkse strijd die begint op 12 juli. Winnaar van deze voorproef werd de Südwesthoek met schipper Rienk Zwaga. Een soort van revanche voor Rienk dus, die hiermee alle kwaadsprekers, al zou zijn overwinning verleden jaar niet volmaakt zijn geweest, resoluut logen strafte. Hij greep nu de winst op de plaats waar hij er vorig jaar, door gebrek aan wind, niet aan toe kon komen. De kroon werd op het werk gezet. SNEEKER NIEUWSBLAD gemeenteraad. Het circus Holiday geeft op 23 en 24 augustus een aantal voorstellingen in Sneek. Het Sneker startschip vaart met een trits zeilboten in het kielzog langs het Staten schip Friso", waarop koningin Beatrix en prins Claus vol bewondering het défilé gadeslaan. De Friso ligt aan een praam afgemeerd op de voorgrond van de foto. In de bossen rond Oudemirdum is zater dag een jonge reebok levenloos in een strik gevonden. De Gaasterlandse politie ver moedt dat het hier jeugdwerk betreft, daar de strik gemaakt was van sisaltouw, in tegenstelling tot het normaal gebruikte koperdraad. De Sneker Pan en het Woudsender skütsje op weg naar de boei. Konsentratie is een vereiste om het ronden zonder kleerscheu ren te doen. Jan van Akker en Keimpe van der Meulen weten echter wel waar ze mee bezig zijn. (Foto studio Ger Dijs) liimaiumrmnuif mu bb <aun*n voor het komende jaar meer dan één mil joen gulden. De subsidies, die rechtstreeks van het rijk kwamen zijn in de laatste jaren afgebouwd tot nul-komma-nul. De gemeenten die par ticiperen in de Muziekschool, en dat zijn Sneek. Wymbritseradeel. Ijlst en Rauwer- derhem. krijgen via de uitkeringen voor het welzijnswerk ongeveer hetzelfde totaalbe drag uitgekeèrd. maar het woord bij de verdeling van die ..welzijnsgelden" is nu helemaal aan de gemeenteraden en die zullen hun prioriteiten moeten leggen. Het komt er op neer, dat de kosten van de Muziekschool niet al te veel meer omhoog mogen gaan. Beter nog dat ze van nu af aan op ongeveer hetzelfde nivo blijven, omdat in de diverse raden steeds vaker stemmen opgaan, die spreken van ..uit de pan rijzen van de kosten". Het bezoek van de koningin was in een strak programma gevat, dat 's morgens om 9.30 uur begon in het provinciehuis te Leeuwarden. De kommissaris van de ko ningin. mr. H. Rijpstra. verwelkomde daar de koningin en haar echtgenoot en hield een korte inleiding. Koningin Beatrix en prins Claus reden daarna per auto naar de ligplaats van het Statenjacht ..Friso". Met het jacht voeren zij door Leeuwarden naar de Prinsentuin. In de Prinsentuin, een groot park aan de rand van het centrum, was een enkele uren durende manifestatie georganiseerd, waarbij vele steden, instel lingen en gemeenten van Friesland een stand verzorgden, of. zoals bij de gemeente Sneek, een show „weggaven”. raken of worden vergeten, aldus Brinksma die van de volle Buorkerij zijn medewer king krijgt. Als begin reikt de voorzitter een foto uit aan Lammert Zwaga, een kiek stammende uit 1928, voorstellende „De Twee Gebroeders". SKS-bestuurslid Zweitsen van der Wal zal voor dit archief als centrale verzamelpost gaan fungeren. Aan de woningstichting Patrimonium is door b en w van Sneek vergunning verleend voor het verbouwen van 26 woningen aan de Frederik Hendrikstraat en de Johan Willem Frisostraat. Om de bewoners van deze woningen tijdelijk onderdak te kun nen geven, zullen in het plantsoen op de hoek van deze straten een aantal caravans geplaatst worden. Het kollege van b en w acht het opzetten van een milieukontroledienst (eventueel beperkt) op dit moment niet nodig. Dit krijgt het raadslid P. de Vries (PvdA) te horen op vragen die hij heeft gesteld over legale en illegale aktiviteiten, die schade lijk zijn voor het milieu. Burgemeester en wethouders van Sneek hebben besloten om tijdens de werkdagen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus een fietsverbod in te stellen op de Oosterdijk. Deze regeling zal in afwachting van de definitieve rekonstruktie van de Prins Hendrikkade in principe ook voor de komende jaren blijven gelden. Burgemeester en wethouders zeggen ver der: „Mochten andere gemeenten óf het samenwerkingsverband Zuidwest Fries land het nodig achten een dergelijke dienst op te richten, dan zullen wij dit, afhankelijk van de financiële konsekwenties, positief benaderen. Initiatieven in deze richting, zullen van onze kant niet genomen worden. Overigens is de Vereniging van Nederland se Gemeenten bezig met een studie over dit onderwerp. De resultaten hiervan zul len na ontvangst worden bestudeerd". Eén van de beste manieren zou zijn de eerste muzikale vorming te verleggen naar de lagere scholen. Het bestuur van de Muziekschool zal dat zoveel mogelijk ani meren maar het zal nog wel enkele jaren duren voor de wens regel is geworden. Hoewel ontheffing in uitzonderingsgeval len mogelijk is moeten de ouders er reke ning mee houden, dat hun kinderen over een x-aantal jaren alleen muziekonderricht aan de Muziekschool kunnen volgen als ze een AMV-opleiding hebben gevolgd. Deze punten, het straks verplichte^ van een AMV-vooropleiding en de financiële situatie van de Muziekschool, vormden donderdagavond hoofdpunten in de jaar vergadering. die onder leiding stond van burgemeester B. W. Cazemier van Wym- britseradeel. Burgemeester mr. J. van der Meer van Rauwerderhem gaf tekst en uitleg bij de plannen om het basis-muziek- onderwijs op de scholen te brengen. Alle jaarstukken en andere zaken kregen de goedkeuring van het bestuur. Even dreigde het. dat er een ekstra vergadering uitge schreven moest worden, maar op de val reep verscheen de man die het quorum op „sterkte bracht en besluiten wettig kon maken. Twee lammeren, die op de voormalige stortplaats bij de Woudvaart geweid wer den, worden sinds zaterdagmorgen ver mist. De eigenaar, de heer P. Wijnja, ont dekte bij de vermissing wel een bebloed hek, zodat hij vermoedt dat de lammeren in de wei gedood zijn. Doel van de daders zou dan konsuptie zijn. Tesamen hadden de lammeren een waarde van twee honderd gulden. Financiële hulp zal ook worden verleend aan de werkgroep dorpshuis Abbega, die bij de gemeente een plan heeft ingediend voor verbouwing van het dorpshuis in Abbega. De voorgenomen renovatie heeft betrekking op timmerwerk, verlichting, aanbrengen van een installatie voor centra le verwarming, binnenverfwerk. stoffering en voor de CV-inStallatie wat hak-, breek- en timmerwerk. De kosten worden ge raamd op veertigduizend gulden. Een kwart daarvan zal de werkgroep zelf bij eenbrengen. Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel zijn van mening, dat analoog aan vorige gevallen een bijdrage van 15.000 kan worden verleend. Subsi die van de gemeente is ook een voorwaarde voor het verlenen van subsidies door ande re instanties waarbij verzoeken zijn inge diend om een bijdrage. Ook over dit geval beslist de raad op 24 juni. Het college heeft aan het organisatieburo Vitalis toestemming verleend voor het houden van een antiekbeurs in de Vee- markthal op 25, 26 en 27 juli. In Woudsend is men van plan er eind augustus een groot feest tegenaan te gooien in verband met het vijf-en-zeventigjarig bestaan van de Vereniging voor dorpsbelangen. Op stapel staan onder meer een jubileumrevu, een tentoonstelling en het uitgeven van een foto-gedenkboek met afbeeldingen en tekst over Woudsend en omgeving in de voorbije vijf-en-zeventig jaar. Aangezien de aktiviteiten handen vol geld kosten heeft het bestuur van de Vereniging voor dorpsbelangen aan de gemeente Wymbritseradeel een bijdrage gevraagd van drieduizend gulden. Destijds kreeg Nijland voor een jubileumfeest eok dat bedrag en b en w stellen dan ook voor het verzoek te honoreren.Morgen komt hét in de De AMV-opleiding aan de Muziekschool en de penningmeester zware inspanning. Sneek en Omstreken vergt van de docenten Voor het eerst dit jaar beloopt de begroting Ook nieuw is het karakter dat de CRM- prijs zal gaan krijgen. Tot nu toe ging deze prijs, bestaande uit een medaille en een1 bedrag van vierduizend gulden, naar een eigenaar (kommissie) met het meest origi nele skütsje. Dit zal echter veranderen. De toekenning van deze CRM-prijs zal nu als volgt geschieden: de medaille wordt toe gekend aan een persoon, die zich geduren de het wedstrijdjaar verdienstelijk heeft gemaakt ten aanzien van het in stand houden van de traditie van het skütsje- silen, het daadwerkelijk meewerken aan het in originele staat houden of brengen van een skütsje, of op een andere wijze bevorderen van het skütsjesilen. Een hele mond vol dus. De geldprijs van vier keer duizend piek wordt toegekpnd aan een plaatselijke, regionale of provincia- Als gevolg van remmen die weigerden ramde de 67-jarige D.D. uit Sneek zon dagmiddag een voor hem rijdende auto op de Prins Hendrikkade. D. zag dat deze wagen ter hoogte van de Muntstraat af wilde slaan, maar door de hoge snelheid waarmee D. reed en door het niet funktio- neren van het remsysteem, schoot hij links tegen de andere wagen aan van de 19- jarige G.H. en kwam honderd meter verder tot stilstand. De acht jaar oude auto wordt door de technische dienst van de politie nader onderzocht. Het deed iedereen verwant met het jaar lijks fenomeen skütsjesilen zichtbaar goed elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten. In het dorpshuis van Terhorne. de Buorkerij, was het al vroeg een grote drukte van belang. De schippers van de skütsjes moesten het eerst eens worden over de te varen route met de Sintrale Kommisje Skütsjesilen, maar dat was geen probleem. Wél een probleem daarentegen leek het weer te zullen worden. Het woei nogal, maar overleg met de vliegbasis in Leeu warden leerde dat het best zou kunnen. Eén schipper moest het overigens noodge dwongen af laten weten. Piet de Vreeze. Zijn Jouster skütsje „De Vlecke lag nog °p de helling en het vijfenveertig ton Wegende schip liet dus verstek gaan. De Wel aanwezigen waagden zich alras aan een beerenburgje, want op de ontmoeting moest even geproost worden. Dan is het woord aan Alex Brinksma. De voorzitter van de SKS werkt zich door vele gesneden koek heen, maar voor anderen altijd handig om te weten. Ook enkele nieuwe dingen verdienen zijn aandacht. Zo laat de SKS-voorzitter weten dat er een archief van het skütsjesilen zal worden aangelegd. Oude foto’s, tekeningen en ver halen van skütsjezaken moeten niet kwijt-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1