u au UB F 1 I IJLST smkerHk<s«1£B PI 1 1 Drie lagere scholen in IJlst krijgen dokumentatiecentrum Plan Patrimonium voor twintig woningen in Sperkhem-Tuindorp Naar verwachting van de Woningstichting Patrimonium zal in oktober in Sneek begonnen kunnen worden met de bouw van zestien woningen aan de Jan van Nassaustraat en vier woningen aan de Hendrik Casimirstraat. Deze huizen komen in de plaats van zevenentwintig reeds afgebroken huizen, die tot de Woningstichting behoorden. Dinsdag ontvouwde Patrimonium tijdens een informatie-avond in het wijkgebouw Sperkhem- Tuindorp de plannen rond deze twintig nieuw te bouwen woningen. Aanwezig waren zo’n twintig belangstellenden. Het gehele projekt, dat Deel van de Merkstrjitte in Woudsend krijgt opknapbeurt w E J en van PvdA NIET KONTENT MET MANIER WAAROP hN Kosten aansluiting kleuterscholen in volgende raad Aanmelding J M-stad lOlli I KS 11111 rnn’ii'i r 111 t hh lx ysH Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL F' liOïm ÉST"1 '■'W het centrum gehaakt moet worden. •- vervallen pandje heeft zich reeds vroeg gemeld de heer F. Reekers. f 0 i NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOÜTS NIEUWSBLAD g: Proces-verbaal voor dronken bestuurder Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. mi t w Twee stootkussens, viskaart en grote visvergunning ontvreemd ll dsi® IK IIM Vrijheidsstraffen van één en anderhalf jaar Daders van overval snackbar veroordeeld (Vervol z;e pagina 13) naar schatting in de zomer van 1981 zijn beslag zal krijgen, kost ongeveer twee miljoen gulden. Hel Sneaker Nieuwsblad is een en <fe T «S' lllil d' 1 J.üjA i 11 i De schooldokumentatiecentra voor de drie lagere scholen „De Kogge”, „Mauritius” en „Ylostins” in Ijlst komen er. Over dit deel van het voorstel van het kollege van benw was de raad Ijlst het wel eens. Minder tevreden was de vroedschap over het „gekombineerde” voorstel „medewerking te weigeren ten aanzien van de kleuterscholen” op de aansluiting op de dokumentatiecentra. Vooral de heren J.H. Stokker (PvdA) en J. Wierstra (CDA) lieten zich hier minder positief over uit. De CDA’er kwam met het verstgaande voorstel de volgende raadsvergadering erop terug te komen met een kostenberekening voor aansluiting van de kleuterscholen. Zijn argument was dat in 1983, bij het waarschijnlijk definitief samengaan van de lagere- en kleuterschool tot een basisschool, de kleuterschool toch aan (Vervolg zie pagina 13) De krotwoning aan de Merkstrjitte 7 in Woudsend zal toch afgebroken worden. Parkeerruimte zal er echter niet voor in de plaats komen. Dat was namelijk eerst de bedoeling van burgemeester en wethouders van Wym britseradeel. Later werd in het kader van „beschermd dorpsgezicht Woudsend" het idee geopperd om de door afbraak opengevallen gaten in de Merkstrjitte weer op te vullen met woninkjes. Als koper van het Restauratie blijkt echter een onhaalbare zaak. Reekers geeft de voorkeur aan afbraak en het bouwen van een garage-berging, die aansluit bij zijn woning in de Midstrjitte. Omdat het krotwoninkje persé niet kan blijven staan is nu besloten op het voorstel van de heer Reekers in te gaan. Vooruitlopend op de jaarlijkse grote stroom aanmeldingen voor het evenement Jongens en Meis jesstad in Sneek verwacht men nu al organisatorische moeilijkheden als die aanmeldingen op het laatste moment zullen binnenkomen. Om de Jongens- en Meisjesstad-weken in de tweede en derde week van juli vlotjes te kunnen laten verlopen zou het bij de organisatoren wel kom zijn als de aanmeldingen zo vroeg mogelijk gedaan worden. Dit kan geschieden op Buro Spprt van de gemeentesekretarie in Sneek. Straatinrichting Woonfunktie gecombineerde uitgave van - Straatmakersopleiding van gemeente Sneek dg 1 6 w<a lil j i deze vier huizen te bouwen volgens de regeling, die geldt voor alleenstaanden en tweepersoons huishoudens. lingen gunstig verlopen in oktober be gonnen worden. DONDERDAG 26 JUNI 1980 135ste JAARGANG No. 50 MEVR. H. ZONDERVAN - hoedzje en noedzje - Maandagnacht trok de 36-jarige Leeuwar der A. R. de aandacht van de Sneker politie toen hij slingerend met zijn wagen over de Leeuwarderweg reed. Bij nader onderzoek bleek R. teveel genoten te hebben van alkoholika. Na het blaaspijpje en de bloed- In dit nummer is als bijlage opgenomen Informatieblad Wymbritseradeel (voorlichtingsorgaan van de gemeente Wymbritseradeel). T proef werd een proces-verbaal opgemaakt. Twee blauwe stootkussens en een viskist. Dat is de „waar" die een onverlaat afgelo pen week wist buit te maken van het schip van Sjoerd Dijkstra, dat ligt afgemeerd aan de Zoutepoel. Alles bijmekaar heeft dit een waarde van 225 gulden. Vooral de verdwijning van de viskist speelt de heer Dijkstra parten. Daar in zaten namelijk, naast enige visatributen, een viskaart en een grote visvergunning. De Rijkspolitie te water heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. Het adres van de gedupeerde is: Jan Lieuwenstraat 22 te Leeuwarden, dat staat ook op de visdoku- menten vermeld. De te bouwen garage zal met de voorkant naar de Merkstrjitte komen te staan en er zal zoveel mogelijk materiaal van de af te breken woning voor gebruikt worden. Als scheiding tussen straat en erf zal de ge meente er verder een tuinmuur voor bou wen. Mogelijk zal op kosten van de koper een dubbele deur in de muur worden ge bouwd. Het is een kwestie van geven en nemen geweest. Ook van het in de gegeven situatie haalbare. Aan de rommelige toe stand aan de Merkstrjitte 7 móest echter op korte termijn een einde komen. De vier Marokkanen, die zaterdagavond 17 mei de snackbar van de heer J. de Boer aan de Prins Hedrikkade overvielen, zijn gistermorgen door de arrondissements rechtbank Leeuwarden veroordeeld tot vrijheidsstraffen. Drie yan hen kr.^en een Op de plaats waar voorheen de oudste woningen van Patrimonium stonden, ze venentwintig in totaal, zullen nu zestien nieuwbouwwoningen verrijzen. Vier an dere woningen zullen in blokjes van twee vlak bij het nieuwe pensiontehuis geplaatst worden. De plannen van deze vier huizen zijn in overleg met vertegenwoordigers van het pensiontehuis tot stand gekomen. De woningen zullen een onderdeel vormen van het tehuis, maar zijn eigendom van de woningstichting. Het ligt in de bedoeling -2 SNEEKER NIEUWSBLAD WETHOUDER BERGSMA - een rotzooi - I i i i i j i s t5 j i I i I t i i i i De indeling van elke woning is als volgt: 2 woon- en slaapkamers (zelfstandig/, voor gemeenschappelijk gebruik zijn de keuken, w.c, douche en berging en een logeerkamer gelegen op de verdieping. De tekening ge maakt door architekt Martini B.V. uit Groningen is van de voorgevel. Al enige tijd geleden besloot de gemeente raad van Ijlst in een zogenaamd urgentie programma schooldokumentatiecentra op de scholen in te voeren. Nadien heeft het kollege van b en w dit besluit van de raad uitgewerkt tot een voorstel, dat in gekom bineerde vorm maandagavond gepresen teerd werd: Voortbordurend op het urgen tieprogramma van de raad schotelde het kollege de vroede vaderen een plan voor schooldokumentatiecentra in te richten in de drie lagere scholen met een kostprijs van totaal ruim 21.000 gulden. Tevens wilde het dagelijks bestuur van de ge meente Ijlst de kleuterscholen niet in het Om een levendig aangezicht te krijgen staan de zestien woningen niet in een lijn maar verspringen enigszins. Deze woningen zijn minder diep dan gewoonlijk. Daarom zijn ze meer in de breedte ontworpen. Bij de twee hoekwoningen kunnen een aantal ekstra voorzieningen worden getroffen voor een gehandikapt gezinslid. Bij de woningen aan de Hendrik Casimir straat is er de mogelijkheid geschapen voor een voortuintje. De bewoners zullen waar schijnlijk een stukje grond van de gemeen te kunnen kopen. Voor het parkeren zijn parkeerhavens in het plan opgenomen, opgefleurd met „groen partijen". De Hen drik Casimirstraat zal worden ingericht als woonerf. De verbinding Jan van Nassau straat met de Willem Frederikstraat wordt voor een deel voetpad. Veel aandacht is besteed aan de verkeersafwikkeling in deze buurt, daarbij uitvoering van het toekom stige Verkeers Cirkulatie Plan de druk hier vrij groot zou kunnen worden. Er is in het plan gezorgd dat er geen snelle verbinding tot stand komt tussen de Oppenhuizerweg en de brug bij de voormalige Wouda’s Meelfabriek. Alle huizen worden voorts uitgerust met centrale verwarmingsinstallaties. De huur zal vermoedelijk tussen de 475 en 500 gulden liggen (kale huur). Met de bouw kan als de prijsonderhande- Voor de 16 woningen is de indeling als volgt: woonkamer, woonkeuken en drie slaapkamers; via een vliezotrap is de zolder bereikbaar. Wat de rest van de Merkstrjitte betreft hoopte hij, dat men wat meer in de richting van het „beschermd dorpsgezicht" kan wer ken. „Samen met de werkplaats dorpsver nieuwing de rest nog maar eens onder de (Vervolg zie pagina 13) De raad ging dinsdagavond met het voor stel akkoord, maar de reakties waren wat „tweeslachtig”. Aan de ene kant was men blij, dat er na jaren eindelijk een oplossing is gevonden. Aan de andere kant had men die oplossing graag wat meer in de richting van de eerste plannen voor „beschermd dorpsgezicht” gezien. Zo ongeveer werd het ook gezegd door de heer J.D. Kuipers (WD), die zelf in Woudsend woont, al is het dan wat buiten het „centrum”. De heer P. de Vries (PvdA) - ook uit Woudsend - moest toegeven, dat afbraak wel nodig was (men is overigens al begonnen met breken), maar dat de onderhandelingen met de heer Reekers een beetje waren gaan lijken op het financieel uitkleden van de gemeente. In dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat” (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Burgemeester en wethouders van Sneek hebben in principe besloten om in samen werking met het arbeidsbureau en het wegenbouwbedrijf Cnossen BV een leer- lingenbouwplaatsprojekt te starten. Een aantal jaren geleden is op initiatief van de gemeentelijke werkgroep Mensen zon der Werk met Cnossen BV een begin gemaakt met het geven van mogelijkheden aan mensen zonder werk een straatma kersopleiding te volgen. Na een soort proefperiode is nu afgesproken de toe komstige straatmakers in het kader van de verantwoordelijkheid van het wegenbouw- werkgelegenheidsverruimende maatregel bedrijf. Het gaat om mensen in de leeftijds- een jaar in dienst van de gemeente Sneek te 8roeP onder 21 jaar. Op deze manier wor- nemen. Daarna vallen ze onder volledige den ben arbeidsplaatsen geschapen. Tijdens de informatie-avond dinsdag wa ren van van de Woningstichting Patri monium aanwezig de voorzitter T. Otter, die de avond inleidde en direkteur W. Haanstra, die technische uitleg over de woningen gaf. Van de gemeente Sneek gaf projektleider P. Staat uitleg over de inrich ting van dit gebied. i i 't Feest kan voor de mini's van Animo - en dan speciaal voor de meisjes - niet op. Gis teravond werden de meisjes van deze vol leybalvereniging wederom een beker rijker. Of liever, kan. want de naam van de gister verworven trofee is de Kankanbeker, 't Is een kan maar tegelijkertijd een beker. Enfin, om een lang verhaal kort te maken: sinds vijf jaar kan deze trofee verdiend worden. Deze prijs is door de NeVoBo afdeling Sneek in het leven geroepen als stimulans voor het jeugdvolleybal. De naam is afkomstig van de wijlen heer C. Kan die, zoals bekend, zich gedurende zijn leven zeer intensief voor het sportgebeuren in Sneek heeft ingezet. Een eer dus om feg deze bokaal in bezit te krijgen en de fear Animo-meisjes inklusief bestuur, leider en giSsi trainster hiervan waren dan ook zeer in jBj hun nopjes. Namens het jeugdbestuur van de NeVoBo reikte Renske Hoekstra gister- avond in het bijzijn van de hele ploeg, de Bte Kankanbeker uit aan Berti Oppenhuizen. de trainster. De enige heer in dit gezel schap is Rinus Knüvers. de leider en geheel links mevrouw Renee Revet, de voorzitster van de jeugdkommissie van Animo. De speelsters kregen verder nog een fraaie medaille en een foto aangeboden. En zoals het hoort geschiedde de uitreiking voorde C. Kanhal. De fotograaf van Studio Ger Dijs was present. X 'r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1