Subsidie voor speciaal Concours Hippique in Gaasterlandse raad Eerste vrouwelijke hovenier in Friesland gediplomeerd UIST Internationale ontmoeting van Round Table in stadhuis Sneek Middelsékrite schaft inspektie- boot aan voor kontrole oevers Vertegenwoordigingen uit zeven landen Als laatste waterschap Middelsékrite ook een wapen Tine Boon uit ]utrijp: „boodschap voor huisvrouwen” SiEKER>'KOER[ER i Mening kollege b. en w. verdeeld Vliegende Bal herdenkt 75 jaar bestaan met „trompettergeschal” Officieel Orgaan en van K. I de gemeenten SNEEK, WYM BRITS ER A D E EL s pfc. ï- 'i’M de (vervolg zie pagina 3) Hek kleuterschool door auto geramd \4 Ifcg Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Automobilist vlucht na aanrijding J „De belangrijkste boodschap van mijn verhaal is, dat ik vind, dat meer huisvrouwen zouden moeten gaan studeren. Als ik dat tegen hen zeg reageren zij meestal met: „Ach, ik zie wel als het zover is”. Mannen reageren daarentegen meestal positief op de gedachte dat hun vrouw weer aan de studie zou gaan. En opnieuw een studie beginnen kan toch zo belangrijk zijn voor vrouwen. Vaak vallen zij in een leegte als hun kinderen uit huis gaan”. Dit is de mening van de 46-jarige Tine Boon-de Vries uit ]utrijp. Zij behaalde Woensdag in Leeuwarden het diploma Hovenier. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke hovenier van Friesland. Haar plan is nu om een tuinontwerpburo te starten voor partikulieren. Zij wil hiermee een mogelijkheid bieden een ontwerp te kopen zonder daarbij ook de aanleg erbij te moeten nemen. Voor de eerste maal in Sneek kwamen zaterdag zo’n honderdvijftig leden Het programma janjiit uitgebrejde gezel- van de „Round Table” uit zeven landen in Europa bijeen. De ontmoeting vond plaats in de raadzaal van het stadhuis van Sneek, waar „chairman" Jaap Sonnenberg loko-burgemeester H.A. Scholten en voorzitter Sneek Promotion G.H. Minkema de buitenlandse gasten in de Engelse taal verwelkomden. (vervolg zie pagina 3) Logisch gevolg -rf* Diverse landen In de vergadering van het algemeen bestuur (kollege van volmachten) van het waterschap „De Middelsékrite” werd vrijdag besloten een inspektieboot te kopen. Met deze boot is het mogelijk een effektief toezicht te houden op de oevers en kaden in het waterschap. Het voorstel om een dergelijk vaartuig aan te schaffen is voorbereid door een kommissie, waarin uit het gebied rond Sneek zitting hadden de vol machten F. J. Wind en J. T. Rypkema, beiden uit Oppenhuizen. Verder werd nog besloten een wapen voor de Middelsékrite te laten ontwerpen door oud-burgemeester en heraldikus A. Bontekoe. Dit waterschap is de laatste van de Friese waterschappen zonder wapen. Hel Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en Hoewel de mening in het kollege van b en w van Gaasterland verdeeld is wordt de gemeenteraad dinsdagavond toch voorgesteld een subsidie te verlenen van duizend gulden aan het Concours Hippique in Rijs. Deze subsidie is nodig om de ekstra kosten enigszins op te vangen van twee nationale kampioenschappen, die de vereniging toegedeeld heeft ge kregen. Tevens krijgt de vereniging de gelegenheid enkele Engelse stallen Hackney’s op het concours te krijgen, waarvoor een kampioenschap wordt verreden. w. M is 40 SNEEKER NIEUWSBLAD schap begon vrijdag met een ontmoetings- De heer Jaap Sonnenberg merkte in zijn toespraak op, dat het „een van de belang rijkste zaken is in het „Table-life” een beter begrip te bereiken tussen allerlei soorten mensen”. Verder zei hij blij te zijn met het initiatief van vier jaar geleden deze ont moetingen jaarlijks in een ander land te organiseren. Ook loko-burgemeester H.A. Scholten feliciteerde de aanwezigen met dit initiatief. Voorts vertelde hij over de historie van Sneek en de huidige positie van de Waterpoortstad in de samenleving. Als laatste zei de heer Scholten zeer vereerd te zijn dit gezelschap te mogen ontvangen: „Beste vrienden, we zijn blij u hier als gasten te mogen ontvangen". Overzicht van tot de kraag gevulde raad zaal. Honderdvijftig leden van de interna; tionale organisatie „Round Table" kregen hier een hartelijke ontvangst. ook de reden dat ik het ontwerpen van tuinen als specialiteit gekozen heb tijdens de studie". Er zou echter heel wat gebeuren voordat Tine Boon aan de drie-jarige studie begon. Geboren in Friesland woonde zij met haar ouders de eerste zes jaar van haar leven in deze provincie. Toen vertrok het gezin naar In de nacht van zaterdag op zondag om 3.00 uur raakte de 43-jarige Sneker LA. op de H. Sytstrastraat de macht over het stuur kwijt Volgens eigen verklaring schrok hij van een overstekend dier, vermoedelijk een kat en reed hij met zijn auto, een personen auto van het merk Ford, het trottoir op en ramde hij het hek van de kleuterschool. Het hek was hier niet tegen bestand. A. sloeg met zijn hoofd tegen en door de voorruit-van de auto, waardoor hij bloe dende verwondingen aan zijn voorhoofd opliep. Voor behandeling werd hij door de politie naar het ziekenhuis overgebracht. Er was geen alkohol in het spel. Het voorstel aan de raad wél subsidie te verlenen is het gevolg van een artikel van de gemeentewet, dat zegt dat als de stemmen staken, de voorzitter de doorslag geeft in stem. MAANDAG 30 JUNI 1980 135ste JAARGANG No. 51 Met dat programma deelde Tine de dag zo in, dat de studie er niet teveel onder leed. De kinderen hielpen ook in het huishouden. „Zij hebben natuurlijk ook hun school dus overdreven meehelpen konden ze niet”, nuanceert Tine. Vol gens haar is het gelukt omdat zij geen „zitter” is. „Hoewel dat drukke wel een plaag voor de familie is geweest". feest. Zaterdag werd het programma voortgezet met de ontvangst in het Sneker stadhuis, waarna aan boord van de „Toe rist” een maaltijd opgediend werd, ’s Mid dags werd er gezeild op de skütsjes van Sneek en Heerenveen. Ook werd een be zoek gebracht aan Sloten. Donderdagavond reed de Sneker I. C. Faber (27 jaar) met zijn personenauto over de Dr. P. Sipmastraat. Git tegenoverge stelde richting naderde hem een personen auto. Ter hoogte van de percelen 9-11 aan die straat zouden de bestuurders elkaar passeren. De bestuurder van de tegemoet komende auto zag de auto van Faber vermoedelijk te laat, waardoor hij op het laatste nippertje uit moest wijken. De auto van Faber werd echter nog wel aan de linkervoorzijde aangereden. Vervolgens reed de onbekende bestuurder door de voortuinen van de percelen 9 en 11, waar door hekwerken werden vernield. De be stuurder kon zijn auto rijdende houden en ging er met een sneltreinvaart vandoor. Het gelukte de politie hem vrijdag aan te hou den. Het bleek de 22-jarige Sneker T.H.S. te zijn, die in een onverzekerde auto had gereden en daarom was doorgereden. S. heeft een proces-verbaal gekregen en zijn auto werd inbeslag genomen. 5 Uit het Sportfonds van de Friese Rabo- banken zijn onder andere de volgende bedragen aan onderstaande instanties uit gereikt 250,- aan Radio Model Vlieg- tuigclub „Eagles”; voor aanschaf materiaal. 500,- aan volleybalvereniging Animo; voor aanschaf mini-volleyballen. 500,- aan voetbalvereniging Blauwhuis; voor verlichting. Met een speciale toespraak - zij is tenslotte de eerste hovenierster van Friesland - ont ving Tine in Leeuwarden deze week het fel door haar begeerde diploma. Drie jaar lang studeerde Tine voor dit vak. Dat deed zij naast een huishouden (man en drie doch ters) en een parttime baan in het zieken huis Oranjeoord in Harlingen. Een week in de vier weken is zij daar nachtzuster. Volgens haar was die kombinatie toch wel zwaar, maar een streng programma heeft haar „erdoor gesleept”. Tine: „Ik moest ontzettend streng zijn voor mezelf in die jaren. Als ik me niet aan dat programma hield liep alles in het honderd”. Begin mei heeft het bestuur van het Concours Hippique te Rijs een verzoek om subsidie gericht aan de gemeentebe sturen van Gaasterland en van Hemelumer Oldeferd. Aan beide besturen werd een bijdrage gevraagd van duizend gulden. In de gemeente Gaasterland werd dit verzoek voorgelegd aan de sportkommissie. Deze kommissie was van mening, dat de organi satoren zelf voor financiering van de spe ciale evenementen moeten zorgen. Uit oogpunt van Gaasterland Promotion zou het volgens hen wèl een goede zaak zijn een subsidie te verstrekken. Dit geld zou dan niet uit de „sportkas”, maar uit de algeme ne dienst moeten komen. In het kollege van b en w bleek over het wel of niet toekennen van deze subsidie geen overeenkomst te bereiken: De stemmen Sneek Promotion deed zijn naam daar op eer aan door de gasten wandborden aan te bieden; voor elk van de zeven groepen een wandbord. Tevens deelden de „Waterpoortmeisjes” van Sneek Promotion folders uit. Tine Boon-de Vries (46 jaar) zegt het belangrijk te vinden een studie te beginnen voordat de kinderen uit huis zijn. „Als je eraan wilt beginnen als de kinderen reeds het huis uit zijn ben je vaak al te oud om het nog aan te kunnen", zegt ze. laten, die via een weg moeilijk of soms helemaal niet te bereiken zijn. Dat in het waterschap sgebied een grote lengte aan oevers en kaden te vinden is, is wel gebleken uit een in opdracht van het waterschap uitgevoerde inventarisatie: In Dat Tine Boon drie jaar geleden begon met de studie voor hovenierster is volgens haar een logisch gevolg va»'haar huiselijke omstandigheden en het feit dat zij al van jongsaf geïnteresseerd was in deze mate rie. „Ik had toen al bijzondere belangstel ling voor kleurgebruik en lijnenspel. Dat is „Buur” Advendo luisterde zaterdag de korte herdenkingsplechtigheid van de Sneker tennisvereniging De Vliegende Bal met trompetmuziek op. Terwijl de drie blazers enige melodieuze klanken uit hun ijzer werk wisten te krijgen, hees Vlie gende Bal-voorzitter A. de Boer de clubvlag de lucht in. De symboli sche bedoeling hiervan was om het vijfenzeventig jaar bestaan van de tennisclub te gedenken. Gisteren precies driekwart eeuw geleden aanschouwde De Vliegende Bal na melijk het eerste levenslicht; als eerste Sneker lawntennisclub. Op de banen aan de Korte Vreugde was een aardig aantal belangstellenden ’s morgens aanwezig om de plech tigheid mee te maken. Waarschijn lijk zullen zij ook wel van de partij zijn in het weekend van 26 septem ber. Op deze dag beginnen dan de „echte” vijfenzeventig jaar-festivi- teiten. Studio Ger Dijs kiekte bij gaande plaat en rechts op de foto is nog juist een glimp te zien van de Advendo-leden, tw weten Pieter Stilma, Jan de Wreede en Herman Blom. De groep van honderdvijftig Round Ta- blers, mannen en vrouwen, komt uit diver se Europese landen. Aanwezig waren Noorwegen, Finland, Denemarken, Duits land. Frankrijk (nieuw), Zweden (nieuw) en Nederland. Het reglement van de Round Table zegt, dat in volgorde van oprichting, elke stad een nummer krijgt. Sneek. maar ook de bezoekers uit de zes aijdere landen hebben nummer zevenen twintig. De.leden, officieel alleen mannen variërend in de leeftijd van vijfentwintig tot statutair maksimaal veertig jaar. Het streven is om per stad zo’n twintig leden te hebben, die allen min of meer een leidende funktie hebben in het maatschappelijke leven. Tot de aanschaf van een inspektieboot werd besloten nadat gebleken was, dat voor een zo effektief mogelijk toezicht op de onder het beheer van het waterschap vallende kaden en oevers een dergelijke boot noodzakelijk is. Verder zal de boot worden gebruikt voor het bedieneh van waterstaatswerken, zoals gemalen en in- staakten (één wethouder was met vakan tie). Burgemeester H.L Sixma baron van Heemstede achtte het echter verantwoord in dit bijzondere geval een subsidie te verstrekken. Reden hiervoor was, volgens de burgemeester, dat het aantrekken van de Engelse stallen de waarde van het concours zal verhogen en de naam van Gaasterland' positief zal verspreiden. Daarbij is het een jubileumconcours. De wethouder vond echter dat als de organisa toren een bijzonder evenement willen, zij dan ook de kosten zelf moeten dragen. F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1