1 1 h I I- Raad verhoogde aanvullende subsidie voor W-Bakhuizen 1 IJLST snekerWkoerier ■L W kantoor Sneek had grote toeloop aan öoravond top-vakantie heer P. G. Postma en zijn dochter Heleen die het V.V.V.-kantoor in icitia bemannen, hebben het geweten dat Nederland, en om in de vincie te blijven Friesland, een groot aantal niet bijzonder mooie fcntiedagen achter de rug heeft. „Als het regent betekent dat voor ons I II Z Inderhandelingen rekreatie- >prd bij Balk weer geopend ilsi Raad en kollege Gaasterland roerden in cijferbrei BT egen zorgde voor veel vragen over vermaak «F ^9^' llround muzikus Gerrit Schuil op 1-jarige leeftijd in Sneek overleden dagmorgen is in zijn woning aan de Gudsekop overleden Gerrit Schuil, bekend kus en voormalig docent aan de Muziekschool voor Sneek en Omstreken. De heer il die al enkele jaren hartklachten had, is 68 jaar geworden. In juni 1976 stond de Schuil voor zijn pensioengerechtigde leeftijd en hij begon langzaam aan een afbouw- de van lesgeven aan de Muziekschool met cirka veertien lesuren per week: piano rdeon. elektronisch orgel en een paar harmonieleerlingen. Muziek beheerste een deel van zijn leven en dat begon al toen de heer Schuil nog in Harlingen woonde. iad Gaasterland bepaalt uitgangspunten Luts noord Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEKV WYMBRITSERADEEL en Woonerf kt I |gl te t r J» pf/w ll Primeur woonerven Sneker wijk Tinga Vit A PARTIJ LOOD EN KOPER GESTOLEN IMf «al ir i i T Teleurstelling (Vervolg zie pagina 13) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. meer drukte vertelt de heet Postma. Een grotere toeloop dus bij bijna veertien gulden per vierkante meter. De raad wilde de wikkelaars tevens tegemoet komen door een voor het plan onbruik- tr - - - leggen van i gedaan zal moeten worden. Alleen de heren G. Overdiep en C. istra (PvdA) waren tegen het rekreatieoord op die plaats. Het zou *ens hen een te grote rekreatieve druk geven op de monding van de s. (Vervolg zie pagina 13) g. M Hoewel het kollege van b en w van de gemeente Gaasterland helemaal niet van plan was zover te gaan, getuige het voorstel, werd door de raad dinsdagavond in een totaal vier uur durende vergadering toch het voorstel van mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang (CDA) aangenomen de voetbalvereniging Bakhuizen’ een aanvullende subsidie te geven van bijna twintig duizend gulden en een gemeentegarantie van vijftien duizend gulden. Het voorstel van het kollege sprak van een aanzienlijk lager bedrag. Het geld is bestemd voor de verbouw van een kleedruimte en de bouw van een kantine. en de ■W-kantoor en dat houdt weer in dat allerlei vragen worden gesteld, wensen zoeken vertier en willen daarom zoveel mogelijk informatie «jen. Er bleek veel belangstelling te zijn voor bezoeken aan musea en llend was dat toch nog veel mensen een boot wilden huren, maar dat t dan wel één zijn die de verzekering gaf van een droog plekje. Maar was dit het bewijs dat een vakantieganger in Friesland zich niet zo door het weer van de wijs laat brengen; de meeste vakantiegangers -n hier dan ook voor het water, om op het water te kunnen even; rondvaarten waren dan ook erg in trek. Planologie (Vervolg zie pagina 13) Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD I a Wa-' J fi i r (Vervolg zie pagina 13) - rgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra verwacht binnen niet al grond aan beide heren te verkopen, oor- lange tijd de afronding van de nu reeds acht jaar slepende kwestie deelde Gedeputeerde Staten negatief op de trent de bouw van een rekreatieoord Lutsmond noord bij Balk. Na een ge tijd van stilte rondom dit plan van twee projektontwikkelaars, loot de gemeenteraad van Gaasterland dinsdagavond opnieuw in vergelijken mét de verkoop waarover toen- lerhandeling te gaan over de verkoop van een deel van het oorspron- tertijd overeenstemming was bereikt. Öm ijke plangebied. De onderhandelingsprijs werd hiervoor vastgesteld diverse planologische redenen is nu térug- - -- - -- gekoppeld naar een oud plan van de heren Dijkstra en Visser. Een deel van de reeds in - eigendom zijnde grond van de ontwikke- gebied te kopen. Als laatste oordeelde de vroedschap, dat het laars mag echter niet bestemd worden voor voorzieningen in het rekreatieoord door de eksploitanten rekreatief gebruik. De gemeente Gaaster- - - land heeft nu besloten dat deel te kopen. i SNEEKER NIEUWSBLAD hij op 16 augustus 1911 werd geboren. 9. dan oorspronkelijk de bedoeling was van verkoop van het gehele geplande gebied uit planologische overwegingen. De huidige verkoop van grond is dus niet meer te DONDERDAG 3 JULI 1980 135ste JAARGANG No. 52 Onder moeders paraplu liepen eens toeris ten. Inderdaad dat was het beeld de laatste twee weken van vakantiegangers in Neder land. Ook in Stïeek werd de plu bij de hand gehouden en ook de regenpakken en laar zen waren een goede bescherming tegen de regen, die soms met bakken uit de lucht kwam vallen. (Foto Studio Ger Dijs) 0.4; de ontwikkelaars H. Dijkstra en Visser. De raad was merkbaar teleurgesteld over de In 1975. hetzelfde jaar waarin de gemeen teraad van Gaasterland besloot een lap O. VAN DER GOOT (CDA) -concours is ééndagsvlinder- Gevoel voor muziek kreeg hij als een speling der natuur alsware gewoon mee. De aanleg openbaarde zich meteen toen de heer Schuil bij het „Stedelijk” in Harlingen kwam. Er was geen geld om naar het konservatorium te gaan, iets waar de heer Schuil wel wat voor voelde, maar hij vond wel een andere manier om zich verder te bekwamen. De jonge timmerman werd beroeps-amusementsmuzikant. Met on der meer Klaas Doekes Anema. die een bekend korpsdirigent in Friesland werd, vormde hij een orkestje en ging de boer op. Ze waren op allerlei bruiloften, partijen, uitvoeringen en dorpsfeesten te vinden. De heer Schuil nam ook nog vijf jaar pianoles bij de in Harlingen wonende Itali aan Horm Nori. Later bij een zekere jj™* nau m ourkv De aanvullende subsidie bleek nodig toen van de provincie een verwachte bijdrage gedeeltelijk uitbleef. Van de verwachtte 25.000 gulden kreeg V.V. Bakhuizen „maar" 11.500. Het kolle ge vond de aanvulling tot het oorspron kelijke bedrag daarom een rechtvaar dige zaak. B en w stelden voor een aanvullende bijdrage te verlenen van 1 5.500. Tevens zou er nog een tekort bestaan voor de verbouw van een kleed lokaal en bouw van een kantine. Hier voor wilde de gemeente wel garant staan, maar het geld moest geleend worden bij een bank. Het voorstel voor garantstelling was geënt op een bedrag van ruim negen duizend gulden. 3 „i 1 Dit werd echter op voorstel van mevrouw Brandenburg verhoogd tot vijftien duizend gulden. Oorzaak van deze verschillende benaderingen van bedragen was de wijze waarop de zelfwerkzaamheid geschat werd. B en w wilden een aftrek van zelf werkzaamheid ook in andere berekeningen doorvoeren. Eèhter de raad besloot daar van af de zien. Geruime tijd werd door de raadsleden en het kollege geroerd in een cijferbrei. met als uiteindelijk resultaat de verhoogde subsidie en garantstelling. In Sneek vindt op het ogenblik de aanleg van de eerste woonerven plaats. Deze primeur voor de Wa- terpoortstad, maar al geruime tijd toegepast in andere steden in Ne derland. is gesitueerd in de nog vrij jonge wijk Tinga. Daar wordt de Eekmolen. maar ook enkele zijstra ten. door een groep leerling straat- makers veranderd in een zogeheten woonerf. De meest karakteristieke^ J eigenschappen van een wtAjjMH zijn wel de ongedwongen in met bloembakken, bielzen. straatbetegeling Maar ook de verkeersregt^^^^M beduidend anders dan in straten. Op een woonerf hee1^Kg.';| wandelaar het hoogste recht. andere verkeer moet de wandelB^H of de spelende kinderen voorram^! verlenen. Het is dus, zoals de naairM al doet vermoeden, een soort van T verlenging van het eigen erf. Als waarschuwing voor automobilisten is daarom een „tafel" aan het begin van deze woonerven aangelegd. Deze tafel is echter minder steil als de in Sneek wel bekende verkeers drempels. De aanleg van wooner ven in de Eekmolen en zijstraten geschiedt door acht leerlingen van de straatmakersopleiding van het Grond-, weg- en waterbouwbedrijf M. Cnossen. (zie ook pagina 29) ■wel toch heel wat mensen met hun i van de kamping weggespoeld moe- ■jn. is het opvallend dat maar zeer 11 ten vragen om onderdak in een hotel, ter Postma dacht dat hij dan wel lontjes moest hebben gehad van de ■ouders dat ze volgeboekt waren, ■we staan dan ook nog aan de voor- van de top-vakantieperiode, waartoe steeds de maand juli mogen reke- it weerkundig oogpunt zou je kun-,. s,ellen dat het beter is dat het weer nu inzinking heeft gehad in plaats van in ’(’P van juli want dan zie je vaak dat een ‘Wl dikwijls tot september op zich laat Ben. De zomer hoeft nog geen verle- fid te zijn. I elke zomer geeft wel een inzinking te Hoewel de raad wel akkoord ging met het voorstel van b en w alsnog ruim tachtig duizend gulden beschikbaar te stellen bo- de laatste besluiten van de raad kan nu Ontwikkeling van een rekreatieoord liond noord voortgang vinden. Zij het lp een minder groots opgezette wijze C. GAASTRA (PvdA) -belofte uit stof gehaald- In het loodgietersbedrijf van Jan Sikma aan het Oud Kerkhof is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De in breker verschafte zich de toegang door een ruitje aan de achterzijde van het huis te breken. Vermist werden 180 kilogram oud- koper en 30 kilogram oudelood. Tesamen had dit een waarde van vierhonderd gul den. De heer E. Altenburg uit Sneek deed bij de gemeentepolitie aangifte van vermissing van zijn portemonnee. De beurs moet gestolen zijn in het zwembad, toen de heer Altenburg zijn kleding in de daarvoor be stemde akkommodatie had opgehangen. In de buidel zal een bedrag van vijftien gul den, een tien rittenkaart van de FRAM en een eerste klas treinkaartje Sneek-Den Haag. Uit de auto van R. Postma, Eerste Ooster- kade 53, is maandag een radiokassettere- korder gestolen. Het apparaat kon wegge haald worden nadat het rechterportier was opengebroken en de bedrading van de radiokassetterekorder doorgesneden was. Het merk was Philps, de waarde van het apparaat is 349,-. Dinsdagnacht is in de ATS aan de Graaf Adolfstraat ingebroken. De inbreker kwam binnen door een ruit in te slaan. Vervolgens nam hij uit het natuurkundelokaal een voedingsapparaat onder de atm. welke een waarde vertegenwoordigde van 750.-. W -SS zien. Tot half juni was het stabiel en redelijk zomers met regelmatig dagen bo ven de 20 graden. Er werd over droogte geklaagd, want op enkele plaatsen was toen in acht weken 15 a 20 mm regen gevallen, tegen 85 mm normaal. Op het platteland zag je op tal van bedrijven de T "T- 1 Mogelijk kan die grond later gebruikt worden als ruilobjekt. was de visie van het kollege van b en w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1