F? IJLST Stichting ronde- en platbodems viert 25 jaar bestaan in Friesland Jj I l||| s Oorzaak eksplosie vrachtschip op Heegermeer nog onduidelijk S II f en Rekordaantal jachten tijdens vijfde lustrumviering Schipper Riks ten: „Verbrand haar zat als kap op ons hoofd” SNEKERW-ERIER Sneek krijgt nieuwe telefooncellen Optocht van Oranjefeest in Oudega enorm sukses: veel werk verricht Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Overhandiging opbrengst W puzzelaktie J&M-stad i NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUÏS NIEUWSBLAD MAANDAG 7 JULI 1980 135ste JAARGANG No. 53 Dit blad Verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Admiraal Autoperikelen S o h p Het Sneaker Nieuwsblad is een Buitenboordmotor van boot gestolen en de gecombineerde uitgave van Rekonstruktie Rijverbod in Poppingawier Naar Heeg W - BÉS - r r r 36 SNEEKER NIEUWSBLAD Foto Studio Ger Dijs. Sneek. De oorzaak van de eksplosie staat nog niet vast, maar de meer onderdelen in de stoet worden Het zou te ver voeren alle soorten schepen te gaan beschrijven. Maar in in totaal veertien kategoriën zal er aan deze ko mende reünie worden deelgenomen. En dit in zevenendertig eskaders. Dit vergt uiter aard een groots opgezette organisatie door- Het is de bedoeling dat alle cellen in Sneek geleidelijk vervangen worden door deze groene cel. Eind deze week zullen de eersten in gebruik worden Laatstgenoemde vervult overigens nog een andere rol. De Kommissaris der Koningin zal namelijk de honneurs gaan waarnemen van Koningin Beatrix, die eerst wél had toegezegd naar het hoge Noorden te ko men. Het liep echter geheel anders en H.K.H. Beatrix moest haar toezegging annuleren. Nu neemt de Kommissaris plaats op het Statenjacht, de boeier Friso, die in 1954 aan de provincie werd aange boden door de Stichting. In totaal zullen vierentachtig Friese houten schepen aan het Admiraalzeilen gaan deelnemen. In enkele weken tijd is de heer J. van der Werf uit de Gossepalen drie keer het slachtoffer geworden van vernieling van één van zijn autobanden. Zondagmorgen kwam hij tot ontdekking dat weer een band was lekgestoken. Het voertuig stond in de nabijheid van Van der Werf z’n woning. Vrijdagmorgen deed M.G. Lageveen uit Tirns aangifte dat haar personenwagen was beschadigd. Haar auto had op een parkeerplaats aan de Prins Hendrikkade gestaan. De rechterbuitenspiegel, was ver bogen, het rechterportier was beschadigd, de motorkap eveneens en de ruitenwissers waren afgebroken. De schade bedraagt ongeveer 500 gulden. Van een vrachtauto van Veenstra uit Heeg die geparkeerd stond in de Louw Donia- straat in Sneek, is een blauw dekkleed van blauw plastik van 6 bij 5 meter ontvreemd. en naast kwartjes kunnen ook guldens en rijksdaalders in de gleuf worden men een rijksdaalder in de optocht door Oudega was deze met Pierrots. Negen „maanmanne- tjes” die van I eerste prijs kregen omdat hun wagen o zo keurig afgewerkt was. En het zag er wegkant alleen nog maar sfeervoller „ik zag neiemaai geen vuur. Alleen plotseling ging het: zzzzoettt... en toen was het al weer voorbij. We, mijn vrouw en ik, renden de kajuit uit. Het haar van mijn vrouw brandde nog, maar dat hebben we uitgemaakt met terwijl hij met zijn eerste graads verbrande handen wijst naar de ravage in gaslucht te ruiken. Wel stroomde er uit het De Stichting Stamboek ronde- en platbodem jachten bestaat dit jaar vijfentwintig jaar. En deze Stichting, die Koningin Beatrix als bescherm vrouwe kent, wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Traditie is ieder lustrum te vieren in de provincie waar het allemaal begon: Friesland, en nu dit jaar het zilveren jubileum wordt herdacht is er van de reünie van deze ronde- en platbodem jachten niets aan het toeval overgelaten. Van 23 tot en met 27 juli zal het vijfde lustrum worden herdacht en gevierd. En een feest zal het zeker gaan worden; er doen dit jaar maarliefst 231 schepen mee. Een aantal dat nog nimmer in de kleurrijke geschiedenis van deze Stichting is gehaald! w den terwijl een orkest voor de vrolijke noten zorg draagt. Donderdags is het weer vroeg op. De grootse vloot vertrekt dan namelijk naar Grouw om ook daar het Friese publiek kennis te laten maken met de ronde- en platbodemjachten. Ligplaatsen zijn die dag gereserveerd bij de Halbertsma-fabrieken. Ook de jeugd zal niet vergeten worden; voor hen is er die dag tijdens roei- en behendigheidswedstrijden de nodige eer te behalen. Maar om op het programma terug te komen. Na de ontvangst door de provincie start om tien uur in de Prinsentuin het feest. Er staan een boeiervaart en het zogenaamde waterspel op het programma. Bij dit laatste zal kommentaar gegeven Worden, om ook de leek aan zijn trekken te laten komen. Tevens kan er vuurwerk bewónderd wor- Van de opblaasboot van J. Mulder uit Sneek is in de periode van eind juni tot donderdag 3 juli een buitenboordmotor gestolen van het merk Yamaha (8 pk). De grijze opblaasboot lag bij de kamping de „Bird" in Heeg. dat tijdens de lustrumviering de skütsjes op de meren ook nog in de slag zijn. Daarom werden er aparte eisen gesteld aan de organisatoren, maar vooralsnog lijken de heren dit te kunnen oplossen. Woens dag 23 juli wordt er middels een bijeen komst van schepen achter de Prinsenhof een begin gemaakt met de festiviteiten. Om ’s middags vier uur recipieert het Stich- ting-bestuur tijdens een jubileumbijeen komst in de Grote- of Jacobikerk. Precies om zes uur wordt het bestuur door de provincie Friesland in de provinciale biblio theek welkom geheten. Dit ondermeer door de Kommissaris van de Koningin in Friesland, H. Rijpstra. Als de heer Riksten een rekonstruktie geeft van het gebeurde, doet hij dat zonder veel emotie in zijn stem te leggen. „Ik moet er wel nuchter onder blijven", zegt hij gelaten, terwijl hij plaats neemt op één der door de eksplosie ongemoeid gelaten stoelen in de theehut. detheehut, een ruimte tussen stuurhut en roef. Donderdagmorgen, even na acht uur, vond er op zijn vrachtschip „Anrie” een hevige eksplosie plaats, juist toen het 603-ton metende schip over het Heegermeer voer. Schippersvrouw Henderika M. Riksten-Dekker (44 jaar) werd hierbij zo ernstig gewond, dat zij met tweede graads brandwonden aan gelaat en Het opvallendste bij deze door de felle hitte aangetaste theehut is, dat de schroeiplekken alle boven één meter hoogte te vinden zijn. Gordijntjes, het tafelkleed, ineengeschrompelde kam men, alles boven een zekere hoogte is door de kortstondige, maar verzengen de hitte van de eksplosie aangetast of vervormd. Dit sterkt schipper Riksten ondermeer in de opvatting, dat moeras gas de oorzaak van het ongeval geweest moet zijn. „Moerasgas is reukloos en stijgt naar hogere plaatsen in een ruim te” legt hij uit „Propaangas (het gas waarmee het gasstel in de theehut ge stookt wordt Red.) - is zwaarder dan luchten zakt naar de bodem. Daarbij is het gasstel nog twee weken geleden goedgekeurd, dus daar kan het niet aan liggen". technische recherche stelt een onderzoek in. De schipper houdt het voorlopig op moerasgas als boosdoener. Op het ogenblik ligt de „Anrie” in de Houkesloot in Sneek voor anker. Schilders en timmerlieden zijn al weer hard bezig de littekens van de eksplosie weg te werken. Alle ramen zijn uit het schip geslagen, de deur is uit zijn hengsels gelicht en de wanden van de theehut tot in de roef zijn ontzet Mistroostig staat de heer Riksten in de verschroeide theehut die normaal ge bruikt wordt om eten te bereiden of om tussen het werk door een kopje koffie te drinken. In Poppingawier werd zondagnacht tijdens een routinekontrole door de rijkspolitie Mantgürti een inwoner van öosterlittens aangehouden, die teveel alkoholhoudende dranken tot zich genomen had. alvorens achter het stuur van zijn wagen te kruipen. De blaaspijpjes toonden aan. dat een bloedproef gerechtvaardigd was. Tegen de bestuurder is proces verbaal opgemaakt en een rijverbod opgelegd. Vanmorgen opende voor de vijftiende maal Jongens en Meisjesstad haar poorten voor de vakantievierende jeugd van Sneek. Op een drassig IJsbaanterrein door de vele regenbuien in de afgelopen weken, startte de heer F. Fijlstra de eerste week van dit traditionele evenement. Tijdens deze ope ning werden eveneens giften aan Jongens en Meisjesstad overhandigd. Zo schonk de direktie van het Sneeker Nieuwsblad de opbrengst van een vijf maanden durende puzzelaktie in dit Nieuwsblad. Het be drag, f 1055.90, werd door middel van een cheque overhandigd door de heer K. Doe- vendans. De heer Doevendans bedankte tijdens deze - wat meer - officiële gelegen heid de vele inzenders, die maandenlang hun hersens gebroken hebben op de puz zels gemaakt door Jaap Wolthuizen uit Sneek. Tevens sprak de heer Doevendans de hoop uit volgend jaar opnieuw een dergelijke aktie te organiseren voor J&M- stad. Door het jubilerende bedrijf P. Hoo- mans werd eveneens een geldbedrag gege ven aan dit jaarlijkse vakantiefestijn voor de jeugdigen uit Sneek. Voor meer over de opening van Jongens en Meisjesstad zie verder in deze krant. De vijfentwintigste juli is voor Heeg. De vloot zal namelijk op het Heegermeer akte de presence geven. Daaraan vastgekoppeld worden enige folkloristische evenementen gehouden. Speciaal voor deze reünie zal er een grote tent in Heeg worden opgezet. Hierin kan alle informatie worden inge wonnen terwijl er ook de gezamenlijke maaltijd zal worden gebruikt door alle deelnemers. De tent staat op het terrein aan de jachthaven. De reis naar Heeg zal ook over het Snee- kermeer voeren. Moeilijkheden met het (vervolg zie pagina 3) De heer Riksten: „We voeren met een lading veevoer van Rotterdam naar Bre men. Omdat ik mijn broer en moeder die ernstig ziek is ia Stavoren wilde zien, namen we niet de gemakkelijker vaarroute langs Lemmer, maar voeren we over het Heegermeer. Dit trajekt hebben we vaker genomen. Donderdagmorgen voeren we Op drie plaatsen in Sneek zijn de hierdoor minder groot zullen zijn. In eerste nieuwe telefooncellen ge- de cel zal een toestel met druktoetsen plaatst. Bij het station en in de Johan te vinden zijn en er komt een nieuw Willem Frisostraat werden vrijdag- muntsysteem. Voorheen konden al- morgen de eerste afgeleverd en de leen kwartjes en dubbeltjes ingegooid laatste werd schuin tegenover het worden; de dubbeltjes gaan er nu uit wippodium op het Grootzand ge plaatst. De telefooncellen zijn niet zoals voorheen grijs, maar hebben een gedaan. Mocht groene kleur gekregen. Ze vallen daar- hebben ingeworpen en na één tele- door eerder op. Werkelijke reden voor foongesprek geld over hebben, dan de kleurverandering is echter dat ook kan nóg een nummer gedraaid wor de dienstauto's van de telefoondienst den. Hetzelfde geldt voor een gulden, groen zijn en men het een aardig idee vond om de telefooncellen daarbij aan te passen. Volgens een woordvoerder van de technische dienst is het inte rieur van de nieuwe cel solider, maar hij kon niet zeggen of de vernielingen genomen. (Foto studio Ger Dijs) „Ik zag helemaal geen vuur. Alleen plotseling ging het: zzzzoefff... en over het Heegermeer met mijn zoon Fedde - - - achter het roer. Mijn vrouw en ik dronken - een kopje koffie in de theehut”. y o -1 Tot dan was er niets bijzonder te merken, een puts water Dit zegt de 44-jange schipper Andries Riksten, doet de schipper zijn relaas. Er was geen toilet in de hoek van de theehut een hoeveelheid Heegermeerblubber, maar dat bevreemde het echtpaar niet Tijdens een vorige reis was dat ook op dit meer ge beurd. De diepgang van het schip was nu w ruim twee meter vijftig, dus het vracht- armen opgenomen moest worden in het Sint Antonius ziekenhuis in schiP gleed als het ware over de bodem van de vaargeul in het meer. „Als ik er nu op terugdenk, moet er met de blubber ook moerasgas omhoog gekomen zijn”, veron- (Vervolg zie pagina 6) Een van de wagens die vrijdag meeging sprookjes uitgebeeld. Erg origineel was een charge die uitgevoerd werd door de mobiele eenheid; daar kwam het Oranjebestuur de zelfs water aan te pas, wat de optocht i voor de belangstellenden langs de inderdaad prachtig uit, en dat kon van maakte. Men kon overigens genieten meer onderdelen in de stoet worden van 41 onderdelen. Meer hierover el- gezegd. Zo werden verschillende ders in deze krant. F5

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1