I i M V snekerMkoerier ■ffe Gemeentewerken voorlopig uit zorgen met „nieuw” onderkomen IfM w r wij - w O I Hobby van Sneker hoofdagent leidde tot inzet van politiehond J en M 5PBBT I en IJLST MIR, O .^o RW g o Tussen de buien Raad Sloten besloot aankoop bedrijfsloods 4 slis Twaalf standwerkers strijden om Fries kampioenschap Vijfde standwerkersconcours op Sneker Schaapmarktplein door optreden F d Albert Dijkstra gaat met Wolga op stap B de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Mi Officieel Orgaan van I V w sw OP 1 1 i 3 Ui Ei 1 7/JU A PW t' I jS gecombineerde uitgave W I worden wanneer ze niet tevoorschijn kwamen re» - w I 7 (vervolg zie pagina 25) 't|r?’X'rrrrfTo. t DONDERDAG 10 JULI 1980 135ste JAARGANG No. 54 y 1 *k ':7: Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. 13 stad. Vertrek is bij de Veemarkthal. Zie verder pagina 17. xfe*Foto Studio Ger Dijs 4WTSr 'f: en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD g^l oTi Auto total loss Dronken bestuurder belandde in voortuin (vervolg zie pagina 25) i1 Hei Sneaker Nieuwsblad is een .w -- V. 1 - Als een onderdeel van de vele aktiviteiten die Sneek Promotion in de zomermaanden voor de Waterpoortstad en haar toeristen organiseert, komt er aanstaande dinsdagmorgen een standwerkersconcours op het Schaapmarktplein. Totaal zullen twaalf werkers van deze speciale en historische stiel dan hun artikelen aanprijzen. Een concours mag echter geen concours heten als er geen wedstrijdelement in zit. Dus: een nu nog onbekende jury zal de opzienbarende werkzaamheden van de stand werkers beoordelen op overtuigingskracht, originaliteit en welsprekend heid. Is het altijd al een bijzonder gezicht een standwerker vol overgave zijn artikelen aan te zien prijzen, een groep van twaalf welbespraakte en somtijds komische standwerkers tijdens dit concours belooft een beleve nis te zijn. Een hobby van hoofdagent Albert Dijkstra (28) van de Sneker gemeente- al een hondenbrigade. Hoofdagent Dijk- pohtie, namelijk africhten van honden, heeft ertoe geleid dat het korps van de Waterpoortstad een politiehond „in dienst” heeft gekregen De afric,1tcn van honden. Hij heeft drie keer hond heet Wolga. een vijfjarige (kruising) Belgische herder Hoofdagent ucprobcerd/en ho"d onder appcl te kri'- Diikstra is aan het dier oeUmu.,, vlo J a c üoraa8enr gen. maar het resultaat was niet zodanig I stra is aan het dier gekomen via iemand van de Friese bewakings- dat de dieren „in dienst" konden. De Gemeentewerken in Sloten krijgt binnen niet al te lange tijd een bedrijfs loods voor ondermeer de opslag van gereedschappen en materialen. Dat besloot de gemeenteraad van dit kleine stadje maandagavond. De loods wordt aangekocht van de heer G. Ykema en gaat zestigduizend gulden kosten. Daarbij zal de bedrijfsloods nog voor ongeveer dertigduizend gulden ingericht worden. Twee raadsleden stemden echter tegen dit voorstel, daar zij ondermeer verwachtten, dat de loods op den duur toch te klein zal blijken. snackbar hield de herder één worden naar het buro, zeer tenten van kampeerders platlegd van de Waterpoortstad een politiehond vijfjarige (kruising) Belgische herderHoofdag, 1 van de Friese bewaking: voor het eerst ingezet, en dat beviel uitstekend. Na een vechtpartij bij een i van de ruziezoekers, die afgevoerd moest scherp in de gaten en enkele jongelui die ----------«len en zich in de bosjes hadden verstopt gesloten is bij de Koninl hadden ook ontzag voor hem. Nadat de heer Dijkstra gewaarschuwd had Politiehond Verenieing. dat de hond losgelaten zou worden wanneer ze niet tevoorschijn kwamen werden de gestalten van de daders al snel zichtbaar Verwacht wordt dat Wolga veel goede (vervolg zie pagina 25) a®!- ”-A, 7 j X -7. -7 1 ■7' 7 v-x-x-S^ SNEEKER NIEUWSBLAD 5? <;-■ Olft 'NXsSX^j^. - dagavond vanaf zeven uur trekt een I I i amv»aa uvuramuuD^ -Arooa «im aa ounaaaa Sg^^jjggSjWm 'x 1ÏMWSW a JSSO'X f s Van de zeven raadsleden waren echter twee tégen dit voorstel. De heer J. Bouwsma (PvdA) en de heer J.Th. de Vreeze (CDA) kwamen met ongeveer dezelfde bezwaren. Zij vonden dit geen ideale oplossing, omdat bijvoorbeeld het pand moeilijk te bereiken is voor gemeentewerken. Uit praktisch oog punt meende de heer Bouwsma. dat als de loods ingericht is er te wéinig ruimte overblijft om de gereedschappen en materialen op te slaan. Beide tegen stemmers vermoeden, dat door deze aankoop de nieuwbouw van een toe komstige loods gemeentewerken in het gedrang komt. In Jutrijp reed dinsdagnacht de 26-jarige '•Voudsender B. O. zijn auto total loss als gevolg van gebruik van alkoholische drank. 0. was op weg naar Sneek om daar een warme hap” te kopen. In de bebouwde kom van Jutrijp verloor hij echter de macht over het stuur en belandde na een flinke slingering in de voortuin van één aan de ventweg gelegen huizen. Het ongeval vond dinsdagnacht plaats om ongeveer een uur. B. O. wilde in Sneek in oen snackbar wat te eten halen, nadat hij thuis net een en ander aan Bacchus geof- k'rd had. In Jutrijp raakte echter het rech tervoorwiel van de auto in de berm, waarna A de wagen niet meer in de hand kon houden. Slingerend schoot hij daarop met Wlheid van ongeveer zeventig kilometer Per uur over de naastliggende ventweg. ilixir een heg. en kwam uiteindelijk tot stilstand in een tuin. 1 let blaaspijpje van de Politie wees uit dat O. alkoholische dran ken genuttigd had. Hi j weigerde voorts een bloedproef te ondergaan. Tegen O. is pro ces verbaal opgemaakt. waarbi j het kampioenschap van de provin cie Friesland in het geding is. Volgens de heer Langendijk (68 jaar en reeds 53 in het ..vak is de reden van deze concoursen het in de belangstelling brengen van het stand- werk: „Er is een groot verschil tussen de Wolga is afgericht door rechercheur Piet Drost van de distriktsrecherche van de rijkspolitie. Hoofdagent Dijkstra is dus de derde eigenaar. Hij is altijd al een honden liefhebber geweest. Tijdens zijn diensttijd bij de Amsterdamse politie werkte hij ook met een hond, maar daar had men dan ook stille kramer en de standwerker. Het aantal standwerkers in Friesland loopt echter terug, in Sneek is er bijvoorbeeld nog maar één vaste plaats voor een standwerker. En toch is het een trekpleister voor de men sen". Door zijn zeer lange ervaring als stand werker weet de heer Langendijk als geen ander van de ..wereld achter de scher men het leven van een standwerker, zijn methode om de artikelen aan te prijzen. Op 12-jarige leeftijd reisde de heer Lan gendijk met zijn vader de markten af. Drie jaar later begon hij als zelfstandig stand werker zijn kost te verdienen. ..Het is een kunst om je waar zo aan te prijzen, dat iedereen denkt: Dat heb ik zeker nodig, Dat is een kwestie van aanvoelen”, zegt de veteraan marktkoopman. In éen korte vergadering - de raad was anderhall uur bijeen - besloot de meerder heid tot de aankoop van deze loods. Reeds geruime tijd was de Sloter gemeenté bezig een oplossing te vinden voor het onderko men van gemeentewerken. In het voorstel van het kollege van burgemeester en wet houders werd tevens de mogelijkheid ge opperd van een kompleet nieuw te bouwen loods, maar de kosten zouden dan stevig de pan uitrijzen. Een gelijkwaardige loods zou dan - zonder kosten aankoop en het bouw rijp maken van de grond meegerekend - 170.000 gulden kosten. De aankoop van de loods van de heer Ykema met inrichtings kosten zal daarentegen 90.000 gulden be dragen. Daarom. zo stellen b en w. valt de keuze zonder voorbehoud op de „tweede hands loods". jxjs- Iw x'" V 'X i De leiding van dit concours in Sneek ligt in handen van de heer J. Langendijk. één van de twaalf standwerkers. Als bestuurslid van de Centrale Vereniging voor de Ambu lante Handel houdt hij zich bezig met de praktische kanten van dit evenement. Nadat een optreden van de Snitser Skotsploech door het slechte weer vorige week geen doorgang kon vin den, is deze week geprobeerd om tussen de buien door een optreden te verzorgen. En dat lukte dinsdagmid dag van twaalf uur tot half één. Er was aardig wat belangstelling voor het programma dat in de agenda van MMM Sneek Promotion was aangekon- digd. Met name toeristen die de -Skotsploech nog nooit in aktie had den gezien, genoten zichtbaar van de oude Friese dansen, de authentie ke Friese kostuums en de muziek. Vrolijkheid en gezelligheid alom op het Schaapmarktplein. want daar kon men van de Skotsploech genie ten. Wie dit optreden heeft gemist geen nood, want de dans- en mu ziekgroep kómt gedurende de va- kantietijd meedere malen in aktie. Foto Studio Ger Dijs. Volgende week donderdag. 17 juli dus. gullen er in Oppenhuizen fierljepwedstrij- l|en worden gehouden. Polsstokversprin- s°n zoals u wilt. Het belooft weer een Tektakelstuk van de eerste orde te gaan "orden: vele prominente slootspringers ‘'"Hen op de Oppenhüster schans tegen I 1 Mar uitkomen. Precies twee.weken later 's het weer faak. Donderdag 31 juli de "°ede fierljepwedstrijd in Oppenhuizen. Hoofdagent Albert Dijkstra is na de eerste akties van Wolga zeer tevreden over zijn trouwe helper. Hij zou eigenlijk wel meer politiehonden in Sneek willen zien, maar heeft er geen idee van of die er ook komen. Aangezien hoofdagent Dijkstra maar een keer in de twee weken weekenddienst heeft zou Wolga niet altijd beschikbaar zijn. maar z>itl baas vindt de hond wel zo belangrijk dat hij in noodgevallen best bij {Olv u’il sPringen. Niemand hoeft dus te wachten z Op-het vrijweekend van hoofdagent Dijk- stra, want Wolga is altijd paraat. IFoto ^xxx^^xx^ '***s^^ i. L’ 2 was het nemen van een reeds getrainde hond en Wolga voldeed artfi alle eisen. Hoofdagent Dijkstra gaat echter gewoon door met africhten en doet dat bij de Politiehondenvereniging Tania, die aan gesloten is bij de Koninklijke Nederlandse Met verbeten gezichten, rondspat tende zweetdruppels en gehijg en gesteun van het zware werk trokken de kinderen van Jongens- en Meisjes stad om het hardst voor de eretitel touwtrekken. De vele groepen uit de vier „wijken" streden dinsdag, woensdag maar ook vandaag om het winnaarschap. De helft van de fina listen is inmiddels bekend. Van de „Kinderwijkkomen de volgende fi nalisten vandaag in touw: Donald Duckbende, Mobiele Eenheid. Blauwe Duivels, Smurfen. Meiden bende en de Acht Hondjes. Deze groepen met welluidende namen binden dan de strijd aan met de groep uit de Kneppelwijk. En dat alles op het IJsbaanterrein aan de Leeuwarderweg. Echter, niet alle ak- j tiviteiten vinden daar plaats. Vrij- ,.3 JMS-optocht door de Sneker binnen- ^3- 3, Sta^‘ Vcrtrek 's bij de Veemarkthal. Zie verder pagina 17. C. 1- V 7-’ een I stra houdt zich al vier jaar bezig met het africhten van geprobeerd een I Dijkstra is aan het dier gekomen via iemandVan de Friesebewakings- da? ™d het reSUl'aal dienst. Zoals wij maandag al berichtten is Wolga afgelopen weekend oplossing prestaties zal leveren. Dat hij daartoe in staat is bleek bij de eerste keer dienst al. De opleiding van de hond heeft tjwee jaar in beslag genomen. Met zijn eerste baas behaalde hij twee jaar geleden een certifaat met 403 punten en dat is behoorlijk hoog.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1