snekerWoerier Balkster zette Nederlands rekord 27 MC-zenden op naam Wonen in Zuidwest-Friesland is een lust en bepaald geen last Onder deze titel is onlangs het eindrapport verschenen van een onder zoek van het geografisch instituut te Utrecht. Aan dit onderzoek heeft men in begin juni aan mee kunnen werken door middel van het beantwoorden van een aantal vragen. De enquête werd gehouden in Heeg, Woudsend, Gaastmeer en. de wijk Lemmerwegwest in Sneek. Ongeveer 73% van de mensen heeft meegewerkt. Het doel van het onderzoek was te achterhalen hoe mensen het wonen en leven in Zuidwest Friesland vinden onder anderen ten opzichte van de Randstad. „Natasja de Hoed”: „Ik deed het om de eer” Onderzoek onder de bevolking wijst uit Verwachte daling werkloosheid in juni bleef uit Folsgare vierde uitbundig feest tussen de vele hoosbuien door Donderdagmiddag ringrijderij Friese sjezen de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van IJLST 32 jr jr jr jr Niet parkeren tijdens ringrijden in Sneek (vervolg zie pagina 3) MAANDAG 14 JULI 1980 135ste JAARGANG No. 55 Dit blad Verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Inbraak doopsgezinde kerk Een bestuurslid van de doopsgezinde ge meente ontdekte vrijdagavond dat er on gewenst bezoek in de kerk was geweest, dat wil zeggen er was ingebroken. Vermoe delijk zijn de daders via het oude kosters- huis de kerk binnengedrongen. Vernield zijn twee kollektezakjes, de geluidsinstal latie en een aantal lampen en twee kroon luchters. Gedacht wordt aan het werk van opgeschoten jongens. Twee rijverboden Acht-jarig meisje.gered Zaterdagmorgen half elf legde Wiebren van der Heide, alias „Natasja de Hoed”, de mikrofoon van zijn 27 MC-apparatuur oververmoeid neer. Na vijf dagen en twee-en-een-half uur onafgebroken zenden vanuit het jongerencentrum It Haske in Balk kon hij geen pap meer zeggen. Een Nederlands zendrekord heeft hij daarmee wel op zijn naam staan, zover totnutoe bekend is. Bedoeling was het rekord op honderdvijftig uur te en de brengen. Wiebren: „Op het laatst ging ik door oververmoeidheid allerlei onzinnige dingen zeggen. Het gaat je niet in de koude kleren zitten”. Marathon zitting Hst Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Eerste skutsjeduel in Grouw brengt winst voor Langweer Het skütsjeevenement is zaterdag weer in zijn volle hevigheid losgebarsten. Bij Grouw werd traditiegetrouw een begin gemaakt met de wedstrijdenreeks waar zo’n tweeduizend toeschouwers op af kwamen. Glorieus winnaar werd Lammert Zwaga van Langweer die It Doarp Grou met Joop Mink en de goed meekomende Jan van Akker met de Sneker Pan van zich af wist te houden. Een leuke binnenkomer dus van de man uit de Waterpoortstad die evenwel zijn eerste positie aan Langweer moest prijsgeven. SNEEKER NIEUWSBLAD t Foto Studio Ger Dijs. In de drie dorpen vindt men in het In verband met het jaarlijkse-evenement ringrijden in Sneek verzoekt de gemeente politie van Sneek op de Marktstraat don derdagmiddag geen auto’s te parkeren. De wedstrijden beginnen om twee uur. Dan zullen daar de Friese sjezen met hun gekostumeerde berijders hun „rondjes” rijden. Voornaamste oorzaak van deze verslech tering is gelegen in de negatieve ontwikke ling in de bouwsektor. bezig was”. „Hij heeft zélf de knop omge draaid. Dit was op het moment dat hij bijna voor de tweede keer flauw viel. De eerste keer hebben we hem weer op de been De toeristen komen er aardig vanaf want maar een 20% vindt hun komst niet prettig. Over tweede-huisbezitters is men niet zo tevreden: 63% vindt dat in het geheel niet prettig. Wanneer mensen van buiten Zuid west Friesland in het gebied komen wonen, vindt maar 12% dit niet prettig. Al met al is uit het onderzoek wel duidelijk geworden dat het overgrote deel van de mensen die meegewerkt hebben aan het onderzoek het wonen in Zuidwest Fries land een lust vinden en bepaald geen last! Dit geldt zeker wanneer men Zuidwest Friesland vergelijkt met de Randstad. dat alleen mensen geënqueteerd zijn die al een huis hebben. meer wat ik zet De mensen, die met mij in kontakt zijn geweest moeten het me maar niet kwalijk nemen, maar ik zei onzinnige dingen. En dat wil ik niet. Ik wil andere mensen niet kwetsen. Ten slotte hebben zij alles voor me gedaan om het rekord mogelijk te maken. De spanning én de vermoeidheid werden uiteindelijk teveel voor mij”. Deze cijfers komen wel overeen met de trend in heel Friesland.' Normaal daalt de werkloosheid onder mannen in de juni maand, maar dit jaar steeg deze met 202. Het nivo ligt nu 1516 hoger dan in 1979. De forse stijging ten opzichte van 1979 is vooral veroorzaakt door de ontwikkelingen in de bouwnijverheid. Ook bij de vrouwen is dit jaar een stijging, maar deze groep kenmerkte zich de laatste jaren al door een ongunstige ontwikkeling. In feite voltrekt de stijging van het aantal werkloze vrouwen zich dit jaar trager dan in voorgaande jaren. De toeneming op dit moment wordt zelfs voornamelijk veroor zaakt door schoolverlaters, die zich lieten inschrijven. Zijn sekondant, Jacob Mollema. bevestigt deze uitspraken van Wiebren. De ganse vijf dagen heeft hij het wel en wee van de nieuwe rekordhouder gevolgd en hem zo veel mogelijk gesteund. Sekondant Jacob merkt over die vermoeidheid op, dat „Wie- Alleen vrijdagnacht werden in Sneek en kele rijverboden opgelegd aan de bestuur ders van auto’s, die teveel alkohol genut tigd hadden. De twee heren vielen bij de politie op door hun vreemde rijgedrag. Na ontnuchtering mochten beiden de auto weer ophalen. In tegenstelling tot voorgaande jaren bleef in de junimaand dit keer de verwachte daling in de werkloosheid vooral onder mannen uit. In een maand tijd kwamen er negenentwintig manlijke werklozen bij in Sneek. Het peil van de werkloze vrouwen bleef echter in de afgelopen maanden nagenoeg gelijk. In totaal genomen is vergeleken met vorig jaar het beeld van de werkloosheid ook in Sneek verslechterd. Een week geleden, maandagmorgen acht uur, schakelde „Natasja” vol goede moed zijn 27 MC-„bakkie” in om aan het Neder lands rekord te beginnen. Zijn apparatuur stond opgesteld in een achterzaal in het jongerencentrum It Haske in het centrum van Balk. Vanaf dat moment heeft de 22- jarige Wiebren, omringd door vele enthou siastelingen en vrienden die morele steun moesten geven, onafgebroken zijn stem geluid de ether ingezonden. Achter een tafeltje waarop de 27 MC-zender, een kaart van Nederland en kopjes zwarte koffie, begon hij aan zijn zware taak. De eer, het behalen van een Nederlands rekord was zijn doel. Hoewel het volgens Wiebren de bedoe ling was honderdvijftig uur achtereen, vol te maken, wat bijna vijftig uur meer is dan het laatst bekende Nederlandse rekord, moest hij toch voortijds op houden. „Er waren voor mij twee re denen om na hondertweeentwintig en een half uur op te houden met zenden. Ten eerste was ik totaal öp van ver- - moeidheid. Ten tweede wist ik1 niet De veertien skütsjes zijn vandaag in De Veenhoop aktief en het is afwachten gebla zen hoe de schippers plus bemanningsle den zich op die nauwe wateren weten te handhaven. Even leek het erop al zouden er slechts dertien beurtschepen aan dit grote festijn beginnen aangezien De Vlecke van de Jouster schipper Piet de Vreeze een onreglementaire fok met zich meedroeg. Het euvel werd echter verholpen en aldus maakten de mannen een boeiend begin met de skütsjesilery. Voor meer nieuws bren nauwelijks meer wist waar hij aan over de wedstrijd in Grouw zie binnenin. De foto geeft een beeld van de koppositie die Jan van Akker wist te pakken, maar toch weer moest prijsgeven. In één lijn hangen de schepen als het ware achter elkaar aan. (Foto studio Ger Dijs) Door snel ingrijpen van drie jongens kon woensdagmiddag voorkomen worden dat de 8-jarige Diane Visser verdronk. Het meisje was tussen twee uur en half drie, terwijl ze zat te vissen bij de brug van de rondweg over de Geeuw, in het water gevallen. De drie jongens, Peter IJsbrandij, Bennie Hempenius en Peter Seinen, allen in de leeftijd rond elf jaar, zaten ongeveer honderd meter verderop te vissen. Toen de hengel van het meisje in water was geval len, probeerde zij deze te pakken. Daarbij viel Diana voorover in het water. De drie jongens hoorden een plons en renden meteen naar haar toe. Zij zagen nog net kans het meisje te grijpen en haar op de oever te halen. Peter IJsbrandij: „Wanneer wij Diana niet hadden kunnen pakken was ze zeker verdronken”. algemeen dat het prijspeil daar hoger is dan in de Randstad; in Sneek vindt men van niet. Voor 84% van de inwoners van Heeg, Woudsend en Gaastmeer vormt het hogere prijspeil van de winkels aldaar geen beletsel om toch de dage lijkse boodschappen in het dorp te doen. Bijna de helft gaf hiervoor als belangrijkste reden „instandhouding van de dorpswinkel”. Een 82% van de bewoners van de drie dorpen zou nergens anders willen wonen; in Sneek is dit maar 69%. Opvallend is wel dat in Wymbritseradeel 56% het niet erg vindt als daar niet meer gebouwd zou worden! Hierbij moet wel bedacht worden Ten opzichte van mei 1980 is het Friese werkloosheidspercentage onder mannen met eenvijfde procent gestegen en ligt nu op 4,8 procent Dit is hoger dan het lande lijk gemiddelde, dat op 4,2 procent geno teerd staat. Sneek neemt met de werkloos heid onder mannen een „rustig” gemid delde in vergeleken met het Friese of landelijke gemiddelde. Onder de vrouwen tekent zich een depressiever beeld af wan neer dat aantal vergeleken wordt met het landelijk gemiddelde. Ruim eentiende deel van de werkzoekende vrouwen komt in Friesland niet aan de bak. Dit is bijna twee procent meer dan het landelijk gemiddel de. Maar, ook voor Sneek lopen de cijfers hierbij niet uit de hand en wijken niet in ongunstige zin af van het provinciaal ge middelde. Nu de marathon zitting van ruim vijf dagen achter de rug is praat Wiebren inderdaad vol trots over zijn suksesvolle resultaat. Na een niet al te lange, maar gezonde nachtrust vertelt hij over de belevenissen van deze voor hem lange dagen en nachten: zij het met licht schorre stem. Een 87% van de mensen vindt dat ze in Zuidwest Friesland beter of in ieder geval soms beter wonen dan in de Randstad. Als belangrijkste reden gelden achtereenvol gens het milieu (frisse lucht, schoner e.d.), de sociale kontakten en de vrijheid. Als belangrijkste redenen waarom Zuidwest Zuidwest Friesland slechter wonen zou zijn dan in Randstad gelden het lagere loonpeil, het slechtere vervoer en het duur der zijn van allerlei zaken. Men is in het algemeen van mening dat de huisvestings situatie in Zuidwest Friesland beter is dan in de Randstad; ook de huren en koop prijzen liggen er lager. In de Randstad denkt men wel in het algemeen meer te kunnen verdienen en beroepsmogelijkhe den te hebben. Dit geldt zeker wat betreft de kinderen. Of het lager onderwijs in Zuidwest Friesland nu beter of slechter zou zijn dan in de Randstad, zijn de meningen aardig verdeeld. Een 57% vindt van even goed, 16% vindt het beter, 6% vindt van slechter en 21% weet het niet. Bijna iedereen is van mening dat het in Zuidwest Friesland veel veiliger is dan in de Randstad en dat er minder misdaad is. Een 39% denkt dat men in Zuidwest Friesland minder snel een baan kan vinden dan in de Randstad, 20% vindt van sneller. 28% vindt van even snel en 13% heeft hier geen mening. De meerderheid van die mensen, die vindt dat ze in Zuidwest Friesland minder snel een baan kan vinden dan in de Randstad, vindt dat geen reden om in dat geval te verhuizen. In Heeg, Gaastmeer en Woudsend vindt 60% het vervelend als mensen hun kinderen niet meer naar de dorpsschool sturen. Doch maar 46% vindt het een bezwaar als mensen hun levens middelen in een ander dorp kopen. In vele dorpen worden deze dagen dorpsfeesten gevierd. Zo was dat ook vorige week in Folsgare. Na enkele weken van voorbereiding kon donder dagmiddag om half twee de vlag ge hesen worden. Het feest begon. Don derdagmiddag was het plezier vooral voor de kinderen. De „bemespultsjes” vonden plaats. Bij de kleuters won Minze Posthuma. Bij de kinderen van de lagere school waren de eerste prij zen voor de volgenden: klas 1 en 2 Hen drik Swering; klas 3 en 4 Andries Wier sma; klas 5 en 6: Pier Gerbrandij. ’s Avonds kwamen de wat grotere men sen aan bod voor een soort puzzel- tocht door het dorp. Tijdens deze tocht stonden de deelnemers diverse moeilijkheden te wachten. Na afloop hiervan werd er nagepraat en gedanst in de feesttent. Qok de volgende dag was het weer feest in Folsgare. Nu waren er spelletjes, zoals kuipjesteken en volksspelen voor de ouderen. Men leerde elkaar eens op een wat andere maniet kennen dan gewoonlijk. Op de vrijdagavond werden dé feestdagen afgesloten met dansen in de feesttent. Op beide avonden werd muziek ge maakt door de „Vote’s”. Rijdend cafe taria „De Baklucht” - die ook voor de feesttent zorgde - was gedurende deze dagen zowel ’s avonds als overdag aanwezig. Al met al kan Folsgare te rugzien op twee plezierige feestdagen die, wonder boven wonder, niet ge stoord zijn door regen. Onder auspiecïen van de Stichting „Sneek echtpaar Jellesma te Rostergaast, dat nu Promotion” organiseert de Snitser Skots- de kans heeft om deze prijs definitief in de ploech donderdagmiddag om twee uur wacht te slepen. Ook voor het mooiste weer de jaarlijkse ringrijderij van paren in geheel, dat door een deskundige jury wordt oud-Fries kostuum op sjees. Evenals vorige beoordeeld op grond van kleding, paard en jaren is het parkours weer op de Markt- rijtuig, zijn prijzen beschikbaar. Na de straat te Sneek uitgezet. De aan het ring- gebruikelijke 4 ronden is er een korte steken verbonden wisselprijs is reeds pauze, waarin de Snitser Skotsploech een tweemaal achtereen gewonnen door het demonstratie geeft. SKÜTS3ESILEN Al direkt de eerste dag had het ook een fikse klap. De mensen op skütsjefeest afgelopen kunnen zijn, het achterdek moesten zich ra- Misschien wat te voorbarig, maar zendsnel uit de voeten maken om het scheelde zaterdag in Grouw niet door het skütsje uit Drachten weinig of het had een drama kun- te worden gegrepen. Een zéér groot nen worden. Wat was er namelijk geluk bij dit ongeluk was dat het aan de hand? De volgboot met bootje - met daarin vier kinderen - daarop leden van de filmploeg van dat achter de Pronto 1 was beves- de NOS bevond zich ineens midden tigd, niet geraakt werd. Het kleine in het strijdgewoel. Hattum Hoek- ding dreef net op tijd voor het grote stra kwam met grote snelheid op de skütsje weg, de vier kinderen kon- Pronto 1, de naam van de boot, den even later weer gerust adem- afgestevend. Wegwezen dus, maar halen. Het duurde sekonden, voor het was reeds te laat. Een botsing hen leek het uren. Het had zeer kon niet uitblijven en het was dan ernstig kunnen aflopen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1